เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อผู้พิการทางสายตาที่ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบหนังสือ หรือสื่อภาพได้ คือแรงบันดาลใจให้ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยใช้เสียงบรรยายเสียงประกอบและเสียงดนตรี นำสู่ความสนใจ

กลุ่มนักศึกษาประกอบด้วย ทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้วกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัยอนันต์ ล้อมแพน เตวิช เพียรเจริญ รัตติกาล แก้วเจริญ และนงนภัส เดชธรรมรงค์ รวมพลังกันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา

เตวิช กล่าวว่า การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจนี้ ได้นำนิทานชาดกมาเป็นสื่อ เพื่อปลูกฝังคติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรี เป้าหมายคือให้เด็กๆ ผู้พิการสายตาได้ขยายโอกาสในการรับข่าวสาร และได้รับความสนุกสนาน โดยคณะผู้จัดทำได้ฝึกปฏิบัติการสร้างและใส่เสียงประกอบตลอดจนการเขียนบท และจะเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบDAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อไป

ผู้จัดทำให้รายละเอียดว่า แม้โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตามาแต่กำเนิด ระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้ระบบ DAISY ได้ทุกคน เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุดซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอน รวมถึงโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และยังมีมาตรฐานในการสอนและสามารถประเมินผลนักเรียนผู้พิการทางสายตา จึงเชื่อได้ว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ระบบ DAISY ได้

สำหรับนิทานชาดกที่นำมาเป็นสื่อ มี 12 ตอน ได้แก่ รางวัลแก้เผ็ด แพะใช้กรรม ลิงกับจระเข้ ลูกชายสอนพ่อ นกกระยางกับปู ชายหนุ่มกับแม่มด หนูกับสุนัขจิ้งจอก โคนันทวิศาล แม่นกกับช้างเกเร เต่าบิน เศรษฐีขี้งก และพญาลิงผู้ยอมสละชีวิต รวมความยาว 59 นาที ด้วยเนื้อหาความรู้ ความบันเทิง สอดแทรกคติสอนใจ

วิธีการเริ่มจากนำนิทานชาดกมาแปลงเป็นบทบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง ด้วยไมโครโฟน

ชนิด Condenser ขยายสัญญาณเสียงไปสู่ลำโพงด้วยเครื่องขยายเสียง แล้วแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง ESI และปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยเครื่องผสมเสียง บันทึกและตัดต่อด้วยการใช้โปรแกรม ADOBE AUDITION 1.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นแปลงเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ด้วยโปรแกรม My Studio PC แล้วบันทึกผลงานลงคอมแพ็กต์ดิสก์ (CD)

มีการประเมินผลด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยประเมินผลจากนักเรียนผู้พิการทางสายตาในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงอาจารย์ผู้สอนนักเรียนผู้พิการทางสายตาผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานสำหรับเด็ก

ทั้งนี้ ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสร้างความน่าสนใจได้ดีจากการใช้เสียงประกอบและเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นประกอบนิทาน

รวมเป็นความสำเร็จระดับหนึ่ง ทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนของตนที่จะนำสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป และเพื่อสังคม

Electronic books for the blinds equalizing the education opportunity

To equalize the accessibility of educational materials for the blinds as like the normal people has visible materials such as books and pictures, a research team from the 4th year level from the Department
Technology Thanyaburi (RMUTT), has produce an electronic book which uses sound and music for context explanation and induction. This research team consists of Tippawan Chuewchangit, Kaewkanchananat Patthanasirikunchai, Anan Lompan, Tawitch Piencharoen and Nongnapat Dajthammarong.

Tawitch said that “the electronic book with Digital Accessible Information System (DAISY) produced for the blinds. It uses sound and music to attract readers’ interest. The initiate story recorded into the book is Jataka Tales. It aims at cultivating them to understand about the Buddha teaching. Moreover, its objective is also to expand opportunity of information accessibility. The team gets to the work from producing and inserting sound steps through composing story ones. In addition, this work is the started point of continuous development of the books for blind pupils.

Even though the School for the Blinds in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen has not had any programs relating to DAISY, every pupil who lost their visibility since birth in intermediate education level can totally use DAISY system because they are taught by the librarians when they want to use the DAISY book. Moreover, school also provide computer programs for intermediate level including teaching standard and enable evaluation. Therefore, it can be sure that the pupils in the intermediate level can use computers and DAISY program.

Primarily, there are 12 parts of the Jataka Tales picked up for the book sound record, aiming teaching about the Buddha teaching with duration for 59 minutes.

To become the book, firstly stat with interpret the story and record sound into computer by using Condenser microphone. Then send the signal into the speaker by converting electric signal into sound by using ESI. After that, compose the sound with a sound mixer and edit it with ADOBE AUDITION 1.0. Lastly, convert file into DAISY system by using My Studio PC software and writ into Compact Disk (CD).

The evaluation of this project is divided into 2 parts. The first is to evaluate in terms of quantity looking at the numbers of pupils in the school. The second is to evaluate in terms of quality. The evaluators consists with 4 expert sides consisting with experts on sound, teachers in the blind school, producers of DAISY book and experts on tale for children.

From sampling, it is found that this book can interest the readers. This is another achievement of educational development for the nation and society.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

รายงานพิเศษ: หนังสือเสียงเพื่อผู้พิการสายตามทร.ธัญบุรีนำส่งช่วยสังคม

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อผู้พิการทางสายตาที่ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบหนังสือ หรือสื่อภาพได้ คือแรงบันดาลใจให้ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยใช้เสียงบรรยายเสียงประกอบและเสียงดนตรี นำสู่ความสนใจ

กลุ่มนักศึกษาประกอบด้วย ทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้วกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัยอนันต์ ล้อมแพน เตวิช เพียรเจริญ รัตติกาล แก้วเจริญ และนงนภัส เดชธรรมรงค์ รวมพลังกันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา

เตวิช กล่าวว่า การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจนี้ ได้นำนิทานชาดกมาเป็นสื่อ เพื่อปลูกฝังคติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรี เป้าหมายคือให้เด็กๆ ผู้พิการสายตาได้ขยายโอกาสในการรับข่าวสาร และได้รับความสนุกสนาน โดยคณะผู้จัดทำได้ฝึกปฏิบัติการสร้างและใส่เสียงประกอบตลอดจนการเขียนบท และจะเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบDAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อไป

ผู้จัดทำให้รายละเอียดว่า แม้โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตามาแต่กำเนิด ระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้ระบบ DAISY ได้ทุกคน เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุดซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอน รวมถึงโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และยังมีมาตรฐานในการสอนและสามารถประเมินผลนักเรียนผู้พิการทางสายตา จึงเชื่อได้ว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ระบบ DAISY ได้

สำหรับนิทานชาดกที่นำมาเป็นสื่อ มี 12 ตอน ได้แก่ รางวัลแก้เผ็ด แพะใช้กรรม ลิงกับจระเข้ ลูกชายสอนพ่อ นกกระยางกับปู ชายหนุ่มกับแม่มด หนูกับสุนัขจิ้งจอก โคนันทวิศาล แม่นกกับช้างเกเร เต่าบิน เศรษฐีขี้งก และพญาลิงผู้ยอมสละชีวิต รวมความยาว 59 นาที ด้วยเนื้อหาความรู้ ความบันเทิง สอดแทรกคติสอนใจ

วิธีการเริ่มจากนำนิทานชาดกมาแปลงเป็นบทบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง ด้วยไมโครโฟน

ชนิด Condenser ขยายสัญญาณเสียงไปสู่ลำโพงด้วยเครื่องขยายเสียง แล้วแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง ESI และปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยเครื่องผสมเสียง บันทึกและตัดต่อด้วยการใช้โปรแกรม ADOBE AUDITION 1.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นแปลงเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ด้วยโปรแกรม My Studio PC แล้วบันทึกผลงานลงคอมแพ็กต์ดิสก์ (CD)

มีการประเมินผลด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยประเมินผลจากนักเรียนผู้พิการทางสายตาในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงอาจารย์ผู้สอนนักเรียนผู้พิการทางสายตาผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานสำหรับเด็ก

ทั้งนี้ ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสร้างความน่าสนใจได้ดีจากการใช้เสียงประกอบและเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นประกอบนิทาน

รวมเป็นความสำเร็จระดับหนึ่ง ทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนของตนที่จะนำสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป และเพื่อสังคม