รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Yunnan Normal University รุ่นที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Certificates given

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), presided over a post training ceremony and gave the certificates to the exchange program students from Yunnan Normal University. This is the fourth time that this University has sent their students to study at RMUTT.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha