เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังคงจะประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีราคาสูงอยู่เสมอ หลายรายต้องหันไปใช้อาหารชนิดอื่นมาเป็นอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุน อย่างเช่นการใช้เศษขนมปัง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การใช้เศษขนมปังเป็นอาหารเสริมให้ปลาในกระชังจะให้ด้วยปริมาณเท่าใดจึงจะคุ้มค่า คุ้มทุนและปลาที่เลี้ยงได้คุณภาพนั้น เป็นสิ่งที่นักวิจัยทางการเกษตรไม่ได้มองข้าม

ดังเช่น สมิง จำปาศรี นลินรัตน์ นักวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ เดชา นาวานุเคราะห์ และสมกิจ อนวัชกุล จาก มทร.ล้านนา ได้ทำการวิจัย และหาระดับความเหมาะสมการใช้เศษขนมปังเสริมอาหารเม็ดสำเร็จรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้การนำเศษขนมปังมาใช้เป็นอาหารเสริมถ้าหากว่าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม และไม่ศึกษาอย่างรอบครอบอาจจะทำให้ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรือบางครั้งอาจทำให้ขาดทุนมากกว่าจะได้กำไรเสียอีก

กลุ่มนักวิจัยได้เปิดเผยถึงการวิจัย ให้ฟังว่า ในการทำการวิจัยได้วางแผนการทดลอง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้อาหารเม็ดเสริมด้วยขนมปังอัตราร้อยละ0,กลุ่มที่ให้อาหารเม็ดเสริมด้วยขนมปังอัตราร้อยละ 25,กลุ่มที่ให้อาหารเม็ดเสริมด้วยขนมปังอัตราร้อยละ 50,กลุ่มที่ให้อาหารเม็ดเสริมด้วยขนมปังอัตราร้อยละ 75 และกลุ่มที่ให้อาหารเม็ดเสริมด้วยขนมปังอัตราร้อยละ 100 ทำการทดลองซ้ำๆ 3 ซ้ำ ใช้เวลา 18 สัปดาห์

จากการทดลองแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังควรใช้เศษขนมปังเสริมอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ระดับร้อยละ25 เพราะทำให้ปลามีการเจริญเติบโตดี และมีประสิทธิภาพในการใช้อาหารสูงเทียบเท่ากับปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปอย่างเดียว แต่สามารถลดต้นทุนการผลิตทำให้ไดกำไรสูงสุด

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

RMUTT suggesting to use bread for fish feedings

Currently, fish farmers who culture fish in stew are facing with problems of increasing feedings production cost. Many of them turn out to use other kinds of feedings materials such as bread. However, how much to use the bread to gain a financial breakeven point and good quality of fish is what agricultural researchers should not ignore.

Therefore, Sming Champasri Narinrat, a researcher from the Faculty of Agricultural Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) worked together with Decha Nawanukor and Somkit Anawatchakul from Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) in order to find out how much the amount of bread would fit for fish feedings to save cost of production and also how to transfer knowledge and technology to farmers. If there is no sufficient study about the aforementioned method and conditions, it will cause many problems both in terms of production cost and less quality; finally it leads get more losses than profits.

The team portrayed that “this study was divided into 5 experimentations; these were fish pellet complemented with bread 0%, 25%, 50%, 75% and 100%. The experimentation was repeatedly done 3 times, taking place 18 weeks. The results were found that the fish pellet complemented with bread 25% gave most satisfaction to fish equal to the use of instant pure fish pellet. Moreover, this could help reduce the cost of production and gave higher profits.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha