ปิดฉากลงไปอย่างสวยหรูแล้วกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 4 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วม 20 คน และได้รับเกียรติจาก นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานปิดงานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายให้มีความทันสมัย, เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นมืออาชีพสู่ระบบชาติ, เพื่อบูรณาการของอาจารย์ทั้ง 4 คณะที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ที่จะนำผลงานไปแสดงสู่สายตาประชาชนในรูปแบบการเดินแบบและแสดงนิทรรศการ, เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้าน แฟชั่นและสิ่งทอให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ, การบรรยายหัวข้อ การออกแบบแฟชั่น การแต่งหน้า สำหรับการเดินแบบ, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ยาเสพติด และนอกจากนี้ยังมีการประกวดนางแบบ-นายแบบ RMUTT Young Modeling for New Generation ด้วย

สำหรับผลการประกวดนางแบบ-นายแบบ RMUTT Young Modeling for New Generation มีดังนี้ ประเภทนางแบบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ วงสถาวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธนัดดา เสาสำเนียง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาววรรณวิสา หวานคำเพราะ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประเภทนายแบบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิธิพร แก้วไพฑูรย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม งานอาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ จันทร์ถาวร คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบมีเป้าหมายอยากให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความรักในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเราต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสู่สังคมอาเซียนด้วย ซึ่งถือ ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ที่สำคัญนักศึกษาที่มาร่วมจะได้รับประสบการณ์จริงๆ แล้วในอนาคตทางคณะจะตั้งเป็นชมรมพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในฝ่ายกิจกรรมนักศึกษารวมถึงมีโครงการจะจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมแฟชั่น มทร.ธัญบุรีด้วย และสุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงนักศึกษาให้สนใจเรื่องบุคลิกภาพด้วยเพราะการมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์และเป็นเสน่ห์กับตนเอง

อ.สุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการ ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ มทร. ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งนักศึกษาที่มาร่วมโครงการทั้งหมดอาจารย์จะเป็นคนคัดเลือกมาเอง โดยผู้หญิงต้องสูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนผู้ชายต้องสูง 180 เซนติเมตรขึ้นไป สำหรับธีมในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในปีนี้ธีมจะเกี่ยวกับทะเล และชุดเป็นชุดไทยร่วมสมัย ส่วนในปีหน้าก็จะเป็นรูปแบบคล้ายกันแต่จะนำนางแบบนายแบบมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากรด้วย ท้ายสุดนี้อยากจะฝากถึงนักศึกษาให้ช่วยกันดูแลเรื่องบุคลิกภาพของตนเองด้วยเพราะการมีบุคลิกภาพที่ดีจะเป็นเสน่ห์ทำให้เรามีความมั่นใจและเป็นประโยชน์กับเราด้วย

ปูเป้-นางสาวดารารัตน์ วงสถาวร ปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย ผู้ชนะเลิศ นางแบบRMUTT Young Modeling for New Generation 2011 กล่าวว่า ตนทราบเรื่องโครงการนี้จากรุ่นพี่ที่อยู่วงการแฟชั่นมาชักชวนให้สมัคร ก็เลยลองสมัครเพราะอยากหาประสบการณ์ ทั้งนี้ ตอนที่อยู่บนเวทีก่อนที่จะเดิน ตนรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเดินคนแรกด้วย ทำให้ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนที่สมัครก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัล สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือประสบการณ์และความรู้เทคนิคต่างๆ ที่อาจารย์สอนเพื่อนำไปพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองเท่านั้น แต่พอพิธีกรประกาศว่าตนได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นรู้สึกประหลาดใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะเพื่อนๆ ทำได้ดีกว่าตน อย่างไรก็ตาม การมาร่วมโครงการนี้สิ่งที่ได้รับคือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและได้รู้จักเพื่อน ใหม่ ซึ่งตนคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนได้รู้เกี่ยวกับความสำคัญของ บุคลิกภาพ และท้ายสุดนี้อยากจะฝากเพื่อนๆ ให้หันมาสนใจดูแลบุคลิกภาพตนเองให้ดูดีอยู่เสมอจะทำให้ทุกคนสนใจและมองเรา

เบียร์-นายนิธิพร แก้วไพฑูรย์ ปี1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมงานอาหาร ผู้ชนะเลิศ นายแบบ RMUTT Young Modeling for New Generation 2011 กล่าวว่า ทราบเรื่องจากพี่ที่คณะมาบอกก็เลยสนใจจึงสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งตอนอยู่บนเวทีรู้สึกตื่นเต้นมาก ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลเพียงอยากจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่พอประกาศชื่อตนเองว่าได้รับรางวัลชนะเลิศรู้สึกตกใจและดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกในการเดินแบบ อย่างไรก็ตาม การมาร่วมโครงการในครั้งนี้ตนได้ รับความรู้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งตนก็จะนำความรู้ที่ได้นี้ไปถ่ายทอดให้เพื่อน พร้อมกับชักชวนให้มาพัฒนาบุคลิกภาพ ตัวเอง และสุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ เกี่ยวกับการสร้าง บุคลิกภาพที่ดีนั้นต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอก เราต้องมีความ จริงใจ ไม่แกล้งทำ ต้องปล่อยเป็นแบบธรรมชาติ แล้วถ้าธรรมชาติดี จิตใจดีทุกอย่างก็จะออกมาดีเอง