ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีโครงการที่จะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยตั้งเป้านักศึกษาจำนวน 100 คน และให้แต่ละคณะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และจัดกลุ่มสอนเพิ่มเติมด้านภาษาซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กทีเก่งภาษาอังกฤษ แต่ขอให้มีความตั้งใจในการเรยน เริ่มสอนภาษาเดือน ส.ค.นี้ ส่วนการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องสอบถามความสมัครใจของนักศึกษาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้บางส่วน โดยเดินทางไปประเทศที่ร่วมมือกันได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตเรีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี่ มทร.ธัญบุรี จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนดี เรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงและหากนักศึกษาสนใจที่จะมาเป็นอาจารย์ให้กับ มทร.ธัญบุรี ก็จะสนับสนุนให้เรียนต่อระดับปริญญาเอกต่อไป โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน.

RMUTT initiated the Teaching Students for Being an Exchange Student Project

Assistant Professor Dr. Panpetch Chininthorn, the vice president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said “the University has the opportunity to send our students to study in other countries. This is because that we have MOU about the educational matters with many universities around the world. Therefore, to enhance students’ skills about English, this project, Teaching Students for Being an Exchange Student, has set around 100 students to participate in the project which will begin in coming August. They will be chosen from their faculty and must be in the third year study. To attend in the project is not required well-basic knowledge of English, but we needs to have the students who will put much effort in the study. However, for about being an exchange student, the university needs firstly to ask their demand. If they want, the university will provide a partial support and they can go to study in England, Germany, Australia, Japan and Singapore. Moreover, the University will also provide more scholarship to students who have an excellent grade for their continue study in Master’s and Doctoral degrees if they want to be a teacher at the University without any payment of tuition fee.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha