ผศ.นาถรพี ชัยมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่าที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs เพื่อฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถช่วยกระจายความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรด้านการตลาด : โครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ หลักสูตรการบัญชี : โครงการฝึกอบรมการจัดทำภาษีเพื่อ SMEs และบุคคลทั่วไปมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คน

ผศ.นาถรพี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอัตราการว่างงานสูงขึ้น ทำให้หลายคนหันไปประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจของตนเอง และจากการศึกษาพบว่า การทำธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประสบปัญหาด้านการตลาด เพราะผู้ผลิตสินค้าหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตน โดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของตลาด และยังขาดทักษะ ความรู้ใน การสร้างตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ และขาดทักษะความรู้ด้านบัญชี การวางแผนทางการเงิน ดังนั้น การที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนสามารถพัฒนาไปสู่การส่งออกต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การเตรียมบุคลากร ทางด้าน SMEs ให้มีความพร้อมทุกด้าน จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็ง แข่งกันกับประเทศต่างๆได้

RMUTT appreciated with having many people participated in the SMEs Development Projects

Asst. Prof. Nartrapee Chaimongkol, a deputy dean in Planning and Management, the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that “in the past, the Faculty had collaborated with the Small and Medium-size Enterprises (SMEs), Thailand, on conducting the Personnel Development for SMEs Project aimed at producing SMEs personnel to transfer knowledge to any SMEs business owners. The project offered two courses. The first is Marketing: Packaging for Environment Conservation and Branding for Food and Beverage Industry, and the second is Accounting: Taxation for SMEs. In this time, there were 200 interested people participating in the project.”   

Asst. Prof. Nartrapee also continued that “currently, an unemployment rate is too high leading many people turn out to initiate their own businesses. From the study, it is found that the SMEs facing with many problems especially about marketing because the business owners focus only in producing products upon their wants rather than the market needs. Moreover, they also lack skills about branding, packaging, and accounting and financial planning. Finally, these lead to negative impacts. So, preparation to sustainable development and ASEAN community in 2015 is needed. SMEs personnel must have readiness in every aspects of SMEs side.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha