นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า สำนักฯ ได้จัดโครงการ “Library Tour” เพื่อแนะนำการให้บริการ ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีนักศึกษาร่วมโครงการแล้วกว่า 800 คน และจากข้อมูลพบว่า สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ที่สำนักฯ เปิดให้บริการ มีนักศึกษาสนใจเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเรียนด้วยตนเองสามารถใช้เวลาว่างเรียนช่วงไหนก็ได้ นอกจากนี้สำนักฯ ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบล็อก (Block) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิชาการสู่นักศึกษาและเดือน ส.ค.จะขยายการอบรมการเขียน Block ให้กับกลุ่มนักศึกษาด้วย เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านงานเขียนการใช้ Social Network อย่างถูกวิธี.

RMUTT teaching their staff and students about how to build their Block

Mr. Pongpit Tuanpusa, the director of the Office of Academic Resource and Information Technology, Rajamangala University of Technology (RMUTT), said that “the Department organized the Library Tour Project in order to introduce the students about how to use the services such as searching information on the Net, accessing the Internet and others provided by the Department. Currently, there have been more than 800 students participating in the projects. From the surveys, it is found that learning English online offered at the Department increasingly interested more students because it is easy to study and they can study in anytime. Moreover, the Department also taught teachers and staff of the University to understand how to work with Block, a place to transfer other interested persons knowledge and academic matters. In August, there will be the project opened for students who want to study about how to build their Block and use social network correctly.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

มทร.ธัญบุรีสอนเขียนบล็อก

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดภาคเรียนใหม่ สำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ยังคงได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เข้าใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ดังนั้น สำนักฯ จึงจัดให้มีโครงการ “Library Tour” แบ่งนักศึกษาออกเป็นรอบๆ ละ 40 คน และมีเจ้าหน้าที่พาทัวร์ เพื่อแนะนำการให้บริการ ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 คน

นอกจากนี้ จากการสังเกตพบว่า สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ที่สำนักวิทยฯ เปิดให้บริการ มีนักศึกษาให้ความสนใจสื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเรียนด้วยตนเอง สามารถใช้เวลาว่างช่วงไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบล็อก (การบันทึกบทความของตัวเองลงบนเว็บไซต์) ให้กับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ฝึกการอบรมรุ่นแรกแล้ว 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และงานวิชาการสู่นักศึกษา ซึ่งจะใช้โดเมนของ มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมจะขยายการอบรมการเขียนบล็อกให้กับนักศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านงานเขียน การใช้สังคมบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี

สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันสอนภาษาเอยูเอ จัดสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี และบุคคลภายนอกนั้น ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร เพื่อเปิดเรียนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาเช่นเดิม ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะจากการประเมินผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากสามารถสอบผ่านระดับของทางสถาบันเอยูเอได้ มีเพียง 5% เท่านั้นที่สอบไม่ผ่าน