เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การผลิตสื่อทางเลือก สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นรูปเล่มได้ ดังนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “หญิง” นางสาวทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้ว “ลูกกิ๊ก” นางสาวกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย “แซม” นายอนันต์ ล้อมแพน “นิว” นายเตวิช เพียรเจริญ “เปิ้ล” นางสาวรัตติกาล แก้วเจริญ และ “บูล” นางสาวนงนภัส เดชธรรมรงค์ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจ ขึ้นมา โดยมี ดร.ภัสสร สังข์ศรี เป็นที่ปรึกษาและคอยให้คำแนะนำ

“นิว” ตัวแทนกลุ่ม เล่าว่า การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาโดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจนี้ ได้นำนิทานชาดกมาประกอบ เพื่อปลูกฝั่งคติธรรม คำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีอยู่ในนิทานชาดก ทางคณะผู้จัดทำ ได้สร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรีเพื่อให้น่าฟังและน่าสนใจ และทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ขยายโอกาสในการรับข่าวสาร และได้รับความสนุกสนานเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้ฝึกปฏิบัติ การสร้างและใส่เสียงประกอบ การเขียนบท สำหรับหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ซึ่งโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้นไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ระบบ DAISY เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุดและจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอนให้ส่วนใหญ่นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเฉพาะเด็กที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายแล้ว จะใช้ระบบ DAISY เป็นทุกคน เพราะทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรการเรียน ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายและทางโรงเรียนยังมีมาตรฐานในการสอนและสามารถประเมินผลนักเรียนผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดีจึงเชื่อได้ว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ระบบ DAISY ได้

โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกนิทานชาดกจำนวน 12 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รางวัลแก้เผ็ด ตอนที่ 2 แพะใช้กรรม ตอนที่ 3 ลิงกับจระเข้ ตอนที่ 4 ลูกชายสอนพ่อ ตอนที่ 5 นกกระยางกับปู ตอนที่ 6 ชายหนุ่มกับแม่มด ตอนที่ 7 หนูกับสนุขจิ้งจอก ตอนที่ 8 โคนันทวิสาส ตอนที่ 9 แม่นกกับช้างเกเร ตอนที่ 10 เต่าบิน ตอนที่ 11 เศรษฐีขี้งก และตอนที่ 12 พญาลิงผู้ยอมสละชีวิต มาจัดทำเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ซึ่งมีความยาว 59 นาที ที่มีเนื้อหาสอดแทรกความรู้และคติสอนใจแก่ผู้ฟัง โดยนำนิทานชาดกที่มีผู้แต่งไว้แล้วมาแปลงเป็นบทใหม่โดยอ้างอิงจากเล่มเดิม ต่อจากนั้นทำการบันทึกเสียง ในห้องบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนชนิด Condenser ขยายสัญญาณเสียงไปสู่ลำโพงด้วยเครื่องขยายเสียง จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง ESI และปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยเครื่องผสมเสียง บันทึกและตัดต่อด้วยการใช้โปรแกรม ADOBE AUDITION 1.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นแปลงเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ด้วยโปรแกรม My Studio PC แล้วบันทึกผลงานลงคอมแพ็คดิส (CD) สำหรับการประเมินผลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยทำการประเมินผลจากนักเรียนผู้พิการทางสายาตาในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และจะทำการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้านด้วยกันคือผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงจำนวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาจำนวน 1 คน ผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY จำนวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานสำหรับเด็กจำนวน 1 คน

ต้องขอปรบมือดังๆให้กับนักศึกษาทั้ง 6 คนใน การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา ด้วยการใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจ ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างความน่าสนใจได้ดีเนื่องจากมีการใช้เสียงประกอบและเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นเองมาประกอบในบทนิทานชาดก เพื่อช่วยให้บทนิทานชาดกมีความเหมือนจริงเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังถือว่าเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย เพราะหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ชุดนิทานชาดก สามารถสร้างจินตนาการ พร้อมทั้งยังมีคติธรรมที่ดีเพื่อให้เด็กผู้พิการทางสายตานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994

 

มทร.ธัญบุรีช่วยเด็กตาบอดผลิตหนังสือเสียงนิทานชาดก

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้ว, น.ส.กัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย, นายอนันต์ ล้อมแพน, นายเตวิช เพียรเจริญ, น.ส.รัตติกาล แก้วเจริญ และ น.ส.นงนภัส เดชธรรมรงค์ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบ และการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจขึ้นมา โดยมี ดร.ภัสสร สังข์ศรี เป็นที่ปรึกษา

นายเตวิชเล่าว่า การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบ และการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจนี้ ได้นำนิทานชาดกมาประกอบ เพื่อปลูกฝังคติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในนิทานชาดก ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรีเพื่อให้น่าฟัง และทำให้เด็กเหล่านี้ขยายโอกาสในการรับข่าวสารและได้รับความสนุกสนานเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้ฝึกสร้างและใส่เสียงประกอบการเขียนบทสำหรับหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโอกาสต่อไปอีกด้วย

โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้น ไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ระบบ DAISY เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุด และจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอน ส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ ชั้นประถมปลายแล้วจะใช้ระบบ DAISY เป็นทุกคน เพราะทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรการเรียน และทางโรงเรียนยังมีมาตรฐานในการสอน และสามารถประเมินผลนักเรียนผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมปลาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ระบบ DAISY ได้

คณะผู้จัดทำได้เลือกนิทานชาดกจำนวน 12 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รางวัลแก้เผ็ด ตอนที่ 2 แพะใช้กรรม ตอนที่ 3 ลิงกับจระเข้ ตอนที่ 4 ลูกชายสอนพ่อ ตอนที่ 5 นกกระยางกับปู ตอนที่ 6 ชายหนุ่มกับแม่มด ตอนที่ 7 หนูกับสุนัขจิ้งจอก ตอนที่ 8 โคนันทวิสาล ตอนที่ 9 แม่นกกับช้างเกเร ตอนที่ 10 เต่าบิน ตอนที่ 11 เศรษฐีขี้งก และตอนที่ 12 พญาลิงผู้ยอมสละชีวิต มาจัดทำเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ซึ่งมีความยาว 59 นาที ที่มีเนื้อหาสอดแทรกความรู้และคติสอนใจแก่ผู้ฟัง โดยนำนิทานชาดกที่มีผู้แต่งไว้แล้วมาแปลงเป็นบทใหม่โดยอ้างอิงจากเล่มเดิม

ต่อจากนั้นทำการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนชนิด Condenser ขยายสัญญาณเสียงไปสู่ลำโพงด้วยเครื่องขยายเสียง จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง ESI และปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยเครื่องผสมเสียง บันทึกและตัดต่อด้วยการใช้โปรแกรม ADOBE AUDITION 1.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นแปลงเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ด้วยโปรแกรม My Studio PC แล้วบันทึกผลงานลงคอมแพ็กต์ดิสก์ (CD) สำหรับการประเมินผลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยทำการประเมินผลจากนักเรียนผู้พิการทางสายตาระดับประถมปลาย จากโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ และจะประเมินผลเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้านด้วยกันคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงจำนวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาจำนวน 1 คน ผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY จำนวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานสำหรับเด็กจำนวน 1 คน

การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา สามารถสร้างความน่าสนใจได้ดี เนื่องจากมีการใช้เสียงประกอบและเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นเอง มาประกอบในบทนิทานชาดก ถือว่าเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและมีคติธรรมที่ดี เพื่อให้เด็กผู้พิการทางสายตานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี.
รายงานพิเศษ: DAISY : หนังสือเสียงผลงานจาก มทร.สู่นักเรียนตาบอด

นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีประกอบด้วย นางสาวทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้วนางสาวกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย นายอนันต์ล้อมแพน นายเตวิช เพียรเจริญ นางสาวรัตติกาลแก้วเจริญ และนางสาวนงนภัส เดชธรรมรงค์ ได้ร่วมกันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีสร้างความสนใจโดยมี ดร.ภัสสร สังข์ศรี เป็นที่ปรึกษาและคอยให้คำแนะนำ

นางสาวทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้ว เล่าว่าการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาโดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจนี้ได้นำนิทานชาดกมาประกอบเพื่อปลูกฝังคติธรรม คำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในนิทานชาดก โดยทางคณะผู้จัดทำ ได้สร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรีเพื่อให้น่าฟังและน่าสนใจ และทำให้เด็กๆ เหล่านี้ขยายโอกาสในการรับข่าวสาร และได้รับความสนุกสนานเพิ่มขึ้น ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้ฝึกปฏิบัติ การสร้างและใส่เสียงประกอบ การเขียนบท สำหรับหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบDAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้น ไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ระบบ DAISY ได้เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุดและจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอนให้ส่วนใหญ่นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเฉพาะเด็กที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายแล้ว จะใช้ระบบ DAISY เป็นทุกคน เพราะทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรการเรียน ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายและทางโรงเรียนยังมีมาตรฐานในการสอนและสามารถประเมินผลนักเรียนผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดีจึงเชื่อได้ว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ระบบDAISYได้

สำหรับเนื้อหาที่เป็นนิทานชาดก คณะผู้จัดทำได้เลือกนิทานชาดกจำนวน 12 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รางวัลแก้เผ็ด ตอนที่ 2 แพะใช้กรรม ตอนที่ 3 ลิงกับจระเข้ ตอนที่ 4 ลูกชายสอนพ่อ ตอนที่ 5 นกกระยางกับปู ตอนที่ 6 ชายหนุ่มกับแม่มด ตอนที่ 7 หนูกับสุนัขจิ้งจอก ตอนที่ 8 โคนันทวิสาล ตอนที่ 9 แม่นกกับช้างเกเร ตอนที่ 10 เต่าบิน ตอนที่ 11 เศรษฐีขี้งก และตอนที่ 12 พญาลิงผู้ยอมสละชีวิตมาจัดทำเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบDAISY ซึ่งมีความยาว 59 นาที มีเนื้อหาสอดแทรกความรู้และคติสอนใจแก่ผู้ฟัง โดยนำนิทานชาดกที่มีผู้แต่งไว้แล้วมาแปลงเป็นบทใหม่แต่อ้างอิงจากเล่มเดิมต่อจากนั้นทำการบันทึกเสียง ในห้องบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนชนิด Condenser ขยายสัญญาณเสียงไปสู่ลำโพงด้วยเครื่องขยายเสียง จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง ESI และปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยเครื่องผสมเสียงบันทึกและตัดต่อด้วยการใช้โปรแกรม ADOBE AUDITION 1.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นแปลงเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ด้วยโปรแกรม My Studio PC แล้วบันทึกผลงานลงคอมแพ็กดิสก์ (CD) สำหรับการประเมินผลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยทำการประเมินผลจากนักเรียนผู้พิการทางสายาตาในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และจะทำการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้านด้วยกันคือผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงจำนวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา จำนวน 1 คน ผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY จำนวน 1 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานสำหรับเด็กจำนวน 1 คน