มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย บริเวณลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) organized the ceremony of offering food to monks for the academic year 2011 for good luck and to inherit Thai tradition and culture, at Anantarangsan Area RMUTT.

Translated by Mr. Amondech Inkaew