รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน และผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเองนักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่ มทร.ทั้ง 9 แห่งยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกันจึงถือว่าจะช่วยนัก เรียน และผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทางหนึ่งด้วย

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับสมัครสอบระบบรับตรงในครั้งนี้ เบื้องต้นรูปแบบน่าจะมีความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา คือ ให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ และจะเลือกสาขาวิชา ใน มทร.ใดก็ได้ ส่วนการจัดทำข้อสอบนั้น จะยังคงมีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุก มทร.เข้าร่วมดำเนินการ โดยปีนี้จะเร่งดำเนินการไว้แต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตามรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น

“ในส่วนของมทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาในระบบรับตรงปีการศึกษา 2555 จะยังคงรับในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียนทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 50 ที่เหลือนั้นจะเป็นการรับนักศึกษาในระบบโควตา และแอดมิชชั่น โดยอาจจะมีการปรับในระบบโควตาเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ก็ได้เพราะปีที่ผ่านมาเราได้เด็กในระบบโควตาค่อนข้างน่าพอใจ ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมอยู่ในระดับที่ดี เช่นเดียวกับการรับในระบบรับตรงเราคงไม่ลดจำนวนการรับในปีการศึกษา 2555 นี้ลงแน่” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

 

Nine RMUTs insisting on using co-admission system

On behalf of the president in the RMUT Presidents Conference, Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that nine Rajamangala Universities still insists on admitting new students by using co-admission system in order to help the students save their cost which normally is much paid when admission examinations are organized by different university. Students and their parents must pay for transportation, examination fee, accommodation and others. In addition, this can support the policy of Office of the Higher Education Commission (OHEC) as well.”

The president of the conference also added that “this-time admission will be conducted like previous one, which the students will have a one-time test and can select 4 choices of consequence major subjects and preferred university. To have well prepared, it will be organized earlier and during the test, each university will send their representatives to work together. For more clarified detail, the issue will be continually consulted again among nine universities meeting on coming July 25th, 2011.”

“For RMUTT, the university has set 50% of total student admission for the aforementioned system. The remains will be for quota and normal admission one. The quota system will be perhaps increased to 30% because last time, we had satisfied with these students, they behaved so well on both study and university activity. Surely, this-year number of acceptance will be not reduced”, said RMUTT president.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

9มทร.ยันปี55รับตรงร่วมกัน

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการ บดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร. ทั้ง 9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน และผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเองนักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่ มทร.ทั้ง 9 แห่งยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกันจึงถือว่าจะช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทางหนึ่งด้วย

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเปิดรับสมัครสอบระบบรับตรงในปีการศึกษา 2555 นี้ เบื้องต้นรูปแบบน่าจะมีความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา คือ ให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ และจะเลือกสาขาวิชา ใน มทร.ใดก็ได้ ส่วนการจัดทำข้อสอบนั้น จะยังคงมีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุก มทร.เข้าร่วมดำเนินการ โดยปีนี้จะเร่งดำเนินการไว้แต่เนิ่น ๆ อย่างไรก็ตามรายละเอียดต่าง ๆ จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งในที่ประชุม อธิการบดี มทร. 9 แห่ง ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ซึ่งจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น

“ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาในระบบรับตรงปีการศึกษา 2555 จะยังคงรับในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียนทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 50 ที่เหลือ จะเป็นการรับนักศึกษาในระบบโควตา และแอดมิชชั่น โดยอาจจะมีการปรับในระบบโควตาเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ก็ได้เพราะปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีได้เด็กในระบบโควตาค่อนข้างน่าพอใจ ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมอยู่ในระดับที่ดี เช่นเดียวกับการรับในระบบรับตรง ดังนั้นคงไม่ลดจำนวนการรับทั้ง 2 ระบบในปีการศึกษา 2555 นี้แน่” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

 

มทร.รับนศ.ระบบตรงร่วมกัน เน้นช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน และผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเองนักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การที่ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกันจึงถือว่าจะช่วยนักเรียน และผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทางหนึ่งด้วย

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับสมัครสอบระบบรับตรงในครั้งนี้ เบื้องต้นรูปแบบน่าจะมีความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา คือ ให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ และจะเลือกสาขาวิชาใน มทร.ใดก็ได้ ส่วนการจัดทำข้อสอบนั้น จะยังคงมีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุก มทร.เข้าร่วมดำเนินการ โดยปีนี้จะเร่งดำเนินการไว้แต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตามรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ใน วันที่ 25 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น

“ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2555 จะยังคงรับในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียนทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 50 ที่เหลือนั้นจะเป็นการรับนักศึกษาในระบบโควตา และแอดมิสชั่นส์ โดยอาจจะมีการปรับในระบบโควตาเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ก็ได้ เพราะปีที่ผ่านมาเราได้เด็กในระบบโควตาค่อนข้างน่าพอใจ ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมอยู่ในระดับที่ดี เช่นเดียวกับการรับในระบบรับตรง เราคงไม่ลดจำนวนการรับในปีการศึกษา 2555 นี้ลงแน่” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

9 มทร.รับตรงนักศึกษาปี 55 ร่วมกัน

รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประะานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกาาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเอง นักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การที่ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกัน จึงถือว่าจะช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทางหนึ่งด้วย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับสมัครสอบระบบรับตรงในครั้งนี้ เบื้องต้นรูปแบบน่าจะคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนเลือกได้ 4 อันดับ และจะเลือกสาขาวิชาใน มทร.ใดก็ได้ ส่วนการจัดทำข้อสอบนั้น จะมีการตั้งคณะกรรมการจากทุก มทร.เข้าร่วมดำเนินการ โดยปีนี้จะเร่งดำเนินการไว้แต่เนิ่น ๆ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ในวันที่ 25 ก.ค.นี้

“ในส่วนของมทร.ธัญบุรี การรับตรงปีการศึกษา 2555 จะรับในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียนทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 50 ที่เหลือนั้นจะเป็นการรับนักศึกษาในระบบโควตาและแอดมิชชั่น โดยอาจจะมีการปรับในระบบโควตาเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ก็ได้ เพราะปีที่ผ่านมาเราได้เด็กในระบบโควตาค่อนข้างน่าพอใจ ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมอยู่ในระดับที่ดี เช่นเดียวกับการรับในระบบรับตรง เราคงไม่ลดจำนวนการรับในปีการศึกษา 2555 นี้ลงแน่” รศ.ดร.นำยุทธกล่าว.

มทร.ขานรับนโยบายประหยัดร่วมกันรับนักศึกษาระบบรับตรง

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่งยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมาทั้งนี้ เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน และผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเองนักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การที่ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกันจึงถือว่าจะช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อีกทางหนึ่งด้วย

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับสมัครสอบระบบรับตรงในครั้งนี้ เบื้องต้นรูปแบบน่าจะมีความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมาคือ ให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ และจะเลือกสาขาวิชาใน มทร.ใดก็ได้ ส่วนการจัดทำข้อสอบนั้นจะยังคงมีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุก มทร.เข้าร่วมดำเนินการ โดยปีนี้จะเร่งดำเนินการไว้แต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตามรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมอธิการบดีมทร. 9 แห่ง ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น

“ในส่วนของมทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาในระบบรับตรงปีการศึกษา 2555 จะยังคงรับในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าเรียนทั้งหมดส่วนอีกร้อยละ 50 ที่เหลือนั้นจะเป็นการรับนักศึกษาในระบบโควตา และแอดมิชชั่นโดยอาจจะมีการปรับในระบบโควตาเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ก็ได้เพราะปีที่ผ่านมาเราได้เด็กในระบบโควตาค่อนข้างน่าพอใจ ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมอยู่ในระดับที่ดี เช่นเดียวกับการรับในระบบรับตรงเราคงไม่ลดจำนวนการรับในปีการศึกษา 2555 นี้ลงแน่” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

9มทร.หนุนนโยบายสกอ.-ประกาศร่วมรับตรงน.ศ.ปี’55

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมทร.ทั้ง9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเอง นักเรียนคงต้องวิ่งรอกสอบ เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ การเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่

มทร.ทั้ง 9 แห่งยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกันจึงถือว่าจะช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย

ประธานที่ประชุมอธิการบดีมทร. 9 แห่ง กล่าวว่า สำหรับการเปิดรับสมัครสอบระบบรับตรงในครั้งนี้ เบื้องต้นรูปแบบน่าจะมีความ

คล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา คือให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ เลือกสาขาวิชาในมทร.ใดก็ได้ ส่วนการจัดทำข้อสอบ จะยังคงตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกมทร.เข้าร่วมดำเนินการอย่างไรก็ตาม รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมอธิการบดีมทร. 9 แห่ง หลังจากนั้นจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: 9มทร.ยันรับตรงร่วมกัน

นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งเปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเองนักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่ มทร.ทั้ง 9 แห่งยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกัน จึงถือว่าจะช่วยนักเรียน และผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย