ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ มทร.ธัญบุรี จะจัดประชุมให้กับโรงเรียนเครือข่าย เกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้โควตาแก่นักเรียนประมาณ 3 พันคน หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี รับในแต่ละปี โดยนักเรียนทีจะขอโควตาเพื่อศึกษาต่อนั้น มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลัก จะเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา แต่ทั้งนี้ หากคะแนนของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้ มทร.ธัญบุรี ก็จะให้นักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้อันดับต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้โควตาแก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การประชุมโรงเรียนเครือข่ายในครั้งนี้ เพราะต้องการทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆ ที่จะส่งนักเรียนเพื่อขอโควตากับมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละคณะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่แต่ละคณะสอน เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมงาน สามารถนำไปแนะแนวทางการเรียนต่อให้กับนักเรียนได้ รวมถึงจะมีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะเชิญนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับโควตาจากมหาวิทยาลัย เข้าพบอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบอกเล่าเรื่องราวในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นอกจากโรงเรียนเครือข่ายแล้ว มทร.ธัญบุรี ยังได้เปิดโอกาสกับโรงเรียนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพียงแต่ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยโรงเรียนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมรับฟังแนวทางการรับนักศึกษาโควตาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3025-6 สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีนั้น จะต้องยื่นเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น

ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวต่อไปว่า ส่วนหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)นั้น นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นเรื่องในเดือนมกราคม และเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จในภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งการที่นักศึกษากลุ่มนี้จะสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ตนพบว่านักศึกษาในกลุ่มนี้จะมีความขยันและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก.

In 2012, RMUTT will admit nearly 3,000 new students or 50 per cent of overall students in every year.

Assistant Professor Dr.Panpetch Chininthorn, the vice president of Rajamagala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) said that “this July 31, the university will organize the meeting to meet the networking schools in order to discuss about the student admission under the quota system for the students who are graduating both in the high school and vocational education level around the country. At this time, the university has set the target to receive new students around 3,000 persons or equal to 50 per cent of overall student admission in each year. The students will be mainly considered about their studying results for their admission and they can choose to study 80 available majors. However, if their studying results cannot meet the set criteria, they will be offered the next preferred courses under their lists. For last year, the university admitted 1,600 students from the quota system.”

The vice president also said that “this networking school meeting is aimed at creating understandings for the schools about the admission criteria in quota system. Here, the schools will be provided about the faculty information given by the invited faculty staffs so that the school representatives will be able to recommend their students. Moreover, the University will also invite the alumni representatives to talk about their successful experiences. This includes invitation to the students who admitted under the quota system to talk about the University lives and environment too. The other non-networking schools who would like to join the meeting can also participate, but it is needed to contact with the University (the Department of Student Development: Tel 0-2549-3025-6). For quota request, the process must be completed within this August 31st. ”

Asst. Prof. Dr. Panpetch continued that “the courses for the continual students, who graduated in higher vocational education certificates, also offered. Students mostly are found to study in the Faculty of Business Administration and the Faculty of Home Economics Technology. These students will be able to graduate within two years or not depends upon their attempt, but most of them, I have found, have put high effort in thier studying.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

มทร.ธัญบุรีจัดโควตาปี55ยึดคะแนนรับเฉียด3พัน

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการให้โควตาเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2555 แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรี ตั้งเป้าหมายให้โควตาแก่นักเรียนประมาณ 3,000 คน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือ คิดเป็นเกือบ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรีรับในแต่ละปี เพิ่มจากปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้โควตาแก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน ซึ่งในการรับเข้าศึกษาต่อนั้น จะคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลัก โดยจะเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ที่มีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา แต่หากคะแนนของนักเรียนได้ไม่ถึงตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ มทร.ธัญบุรี ก็จะให้นักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้อันดับต่อไป ทั้งนี้การยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาจะต้องยื่นเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้เท่านั้น

ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ มทร.ธัญบุรี จะจัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะส่งนักเรียนเพื่อขอโควตากับมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละคณะมาให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่แต่ละคณะสอน เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมงาน สามารถนำไปแนะแนวทางการเรียนต่อให้แก่นักเรียนได้ นอกจากโรงเรียนเครือข่ายแล้ว มทร.ธัญบุรี ยังได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพียงแต่ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยโรงเรียนใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3025-6

ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวต่อไปว่า ส่วนหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)นั้น นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องในเดือน ม.ค. 2555 และเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จในภาคเรียนฤดูร้อน.

มทร.ธัญบุรีประกาศรับเด็กโควตาสูงเกือบ 50% ของยอดรับทั้งหมด

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยถึง การประกาศรับเด็กในโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้มทร.ธัญบุรีจะจัดประชุมให้กับโรงเรียนเครือข่ายเกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้โควตาแก่นักเรียนประมาณ 3 พันคน หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี รับในแต่ละปี โดยนักเรียนที่จะขอโควตาเพื่อศึกษาต่อนั้นมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลักและจะเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา แต่ทั้งนี้หากคะแนนของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้ มทร.ธัญบุรี ก็จะให้นักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้อันดับต่อไปสำหรับปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้โควตาแก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน

รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมโรงเรียนเครือข่ายในครั้งนี้เพราะต้องการทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆที่จะส่งนักเรียนเพื่อขอโควตากับมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละคณะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่แต่ละคณะสอน เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมงานสามารถนำไปแนะแนวทางการเรียนต่อให้กับนักเรียนได้ รวมถึงจะมีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจะเชิญนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนต่างๆที่ได้รับโควตาจากมหาวิทยาลัย เข้าพบอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบอกเล่าเรื่องราวในมหาวิทยาลัยทั้งนี้นอกจากโรงเรียนเครือข่ายแล้ว มทร.ธัญบุรี ยังได้เปิดโอกาสกับโรงเรียนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพียงแต่ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยโรงเรียนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมรับฟังแนวทางการรับนักศึกษาโควตาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-5493025-6 สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีนั้น จะต้องยื่นเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น ส่วนหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)นั้นนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นเรื่องในเดือนมกราคม และเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จในภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งการที่นักศึกษากลุ่มนี้จะสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาตนพบว่านักศึกษาในกลุ่มนี้จะมีความขยันและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก

มทร.ธัญบุรี รับเด็กระบบโควตาปี 55 เฉียด 3 พันคน

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ มทร.ธัญบุรี จะจัดประชุมให้กับโรงเรียนเครือข่าย เกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้โควตาแก่นักเรียนประมาณ 3 พันคน หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี รับในแต่ละปี โดยนักเรียนที่จะขอโควตาเพื่อศึกษาต่อนั้น มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลัก จะเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา แต่ทั้งนี้ หากคะแนนของนักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้อันดับต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้โควตาแก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การประชุมโรงเรียนเครือข่ายครั้งนี้ ต้องการทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆ ที่จะส่งนักเรียนเข้าเรียนระบบโควตากับมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละคณะให้ความรู้และควมเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่แต่ละคณะสอน เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมฟังสามารถนำไปแนะแนวทางการเรียนต่อไปให้กับนักเรียนได้ ทั้งนี้ นอกจากโรงเรียนเครือข่ายแล้ว มทร.ธัญบุรี ยังได้เปิดโอกาสโรงเรียนทั่วไปเข้าร่วมงานด้วย โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3025-6 สำนักการยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาศึกษาต่อครั้งนี้จะต้องยื่นเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้เท่านั้น

มทร.ธัญบุรีรับ นศ.โควตาปีหน้าเฉียดสามพันคน รับเด็กผลการเรียนดีเตรียมพร้อมถกโรงเรียนเครือข่าย

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ มทร.ธัญบุรี จะจัดประชุมให้กับโรงเรียนเครือข่าย เกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้โควตาแก่นักเรียนประมาณ 3 พันคน หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี รับในแต่ละปี โดยนักเรียนทีจะขอโควตาเพื่อศึกษาต่อนั้น มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลการเรียน เป็นหลัก จะเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา แต่ทั้งนี้ หากคะแนนของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้ มทร.ธัญบุรี ก็จะให้นักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้เลือก ไว้อันดับต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้โควตาแก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การประชุมโรงเรียนเครือข่ายในครั้งนี้ เพราะต้องการทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆ ที่จะส่งนักเรียนเพื่อขอโควตากับมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละคณะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่แต่ละคณะสอน เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมงาน สามารถนำไปแนะแนวทางการเรียนต่อให้กับนักเรียนได้ รวมถึงจะมีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะเชิญนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับโควตาจากมหาวิทยาลัย เข้าพบอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบอกเล่าเรื่องราวในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้โรงเรียนใดที่สนใจอยากเข้าร่วมรับฟังแนวทางการรับนักศึกษาโควตาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3025-6

สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีนั้น จะต้องยื่นเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น ส่วนหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นเรื่องในเดือนมกราคม และเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จในภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งการที่นักศึกษากลุ่มนี้จะสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ตนพบว่านักศึกษาในกลุ่มนี้จะมีความขยันและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก

‘ธัญบุรี’เปิดรับเด็กโควตา

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ มทร.ธัญบุรี จะจัดประชุมให้กับโรงเรียนเครือข่าย เกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับม.6 และปวช. จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ตั้งเป้าหมายให้โควตา 3,000 คน หรือเกือบร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา การประชุมโรงเรียนเครือข่ายในครั้งนี้ เพราะต้องการทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆที่จะส่งนักเรียนเพื่อขอโควตากับมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์แนะแนวทางการเรียนต่อให้กับนักเรียนได้ ทั้งนี้นอกจากโรงเรียนเครือข่ายแล้วมทร.ธัญบุรี ยังได้เปิดโอกาสกับโรงเรียนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเพียงแต่ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมรับฟังแนวทางการรับนักศึกษาโควตาดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3025-6 สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีนั้นจะต้องยื่นเรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: รับเด็กโควตาปี’55

นายปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีกล่าวว่า ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ มทร.ธัญบุรีจะจัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายเกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะจบ ม. 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรีตั้งเป้าให้โควตาประมาณ 3,000 คน หรือคิดเป็น 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรีรับ นักเรียนที่จะขอโควตา จะคัดเลือกจากผลการเรียน โดยเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ใน80 สาขา แต่หากคะแนนของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ มทร.ธัญบุรีก็จะให้นักเรียนเข้าเรียนในสาขาที่ได้เลือกไว้อันดับต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2549-3025-6 หมดเขตยื่นเรื่องเพื่อขอโควตาวันที่ 31 สิงหาคมนี้