บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกกับกิจกรรม “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด “RMUTT FRESHY IN YOUR” ตัวตนในเราแบบอย่างแห่งราชมงคล

“RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” กิจกรรมที่ทางองค์การศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีและความรัก ของรุ่นพี่และนักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยกิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างสนุก กิจกรรมอาทิเช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันแสตนด์เชียร์ และผู้นำเชียร์ (ลีดผี) และการประกวด “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” ซึ่งในปีนี้มีการประกวดชุดประจำคณะ ด้วยการประยุกต์โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้ามาใช้ในชุดการประกวด

สำหรับชุดของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการกังหันชัยพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ โครงการฝนหลวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการแกล้งดิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการห่มดิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คระศิลปะศาสตร์ โครงการฝายแม้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการสะพานพระรามแปด และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โครงการปลูกพืชสมุนไพรวิถีเกษตรอินทรีย์

ผลการประกวด “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” ตำแหน่งดาวได้แก่ “น้องหยก” นางสาวรฎาภรณ์ จุลเสวก ส่วนเดือน ได้แก่ “น้องสนุ๊ก” นายเจษฎากร สุวิทยะศิริ โดยทั้งสองมาจากคณะบริหารธุรกิจ นอกจากความสวยหล่อของทั้งสองแล้ว ยังชนะใจกรรมการด้วยการตอบคำถามที่แสดงถึงความมีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งดาวเดือน ได้แก่ “น้องมายร์” นางสาวธัญวรรณ ทองคำขาว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ “น้องบารุต” นายอรรฆเดช กองเป็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งรองอันดับสองดาวเดือน ได้แก่ “น้องเบลล์” นางสาวกนกวรรณ นาควารี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พวงด้วยรางวัล ขวัญใจช่างภาพอีกหนึ่งรางวัล “น้องเบียร์” นายนิธิพร แก้วไพฑูยร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชุดประจำคณะ ตามโครงการพระราชดำริ ตกเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะค่ะ โดยน้องๆที่ได้รับตำแหน่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนของนักศึกษาทำกิจกรรมตามโครงการต่างๆ

 

The atmosphere was full of fun with the activity “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) of academic year 2011 under the concept “RMUTT FRESHY IN YOUR”.

“RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” is held up by the Student Organization and Student Council of RMUTT to build the relationship, harmony and love between seniors and juniors of 10 faculties and 1 Thai Traditional Medicine College. The activities are, for example, local sports competition, cheering section contest, cheer-leading contest, and RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011 Contest. This year, there is the outfit contest of each faculty by applying the projects initiated by the H.M. King Bhumibol to outfit designs. For the outfit of the Faculty of Industrial Education, it is inspired by Thai-youth encyclopedia, the Faculty of Engineering: Chai Pattana Aerator Project, Faculty of Business Administration: Artificial Rain Project, Faculty of Home Economics Technology: Earth Simulator Project, Faculty of Fine Arts: Economy Sufficiency, Faculty of Agricultural Technology: Earth Cover Project, Faculty of Science and Technology: Bio-diesel and Gasohol from Thai plants, Faculty of Mass Communications Technology: Distance Learning Project, Faculty of Liberal Arts: Check Dam Project, Faculty of Architecture: Rama 8 Bridge Project, and Thai Traditional Medicine College: Herb Planting in accordant with bio-agriculture.

The results of “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” Contest are as: female is “Yok” Miss Worathaporn Joonsawek, and male is “Snook” Mr. Jessadakorn Suwittayasiri; both of them are from the Faculty of Business Administration. Apart from their good looks, they win the judges’ hearts by the wise reply to questions. The runner-ups are “Mire” Miss Thanyawan Thongkumkhao from the Faculty of Home Economics Technology and “Barut” Mr. Akkadet Kongpeng from the Faculty of Industrial Education. The second runner-ups are “Belle” Miss Kanokwan Nakwaree from the Faculty of Industrial Education and also receive a photogenic award, and “Beer” Mr. Nithiporn Kaewpitoon from the Faculty of Home Economics Technology. And the faculty outfit in accordant with projects initiated by The King Award is received by the Faculty of Home Economics Technology.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

 

 

รางวัลชนะเลิศชุดแต่งกายประจำคุณะ  ตามโครงการพระราชดำริ

รางวัลชนะเลิศชุดแต่งกายประจำคุณะ ตามโครงการพระราชดำริ

น้องสนุ๊ก เดือนอันดับที่1

น้องสนุ๊ก เดือนอันดับที่1

น้องหยก ดาวอันดับที่1

น้องหยก ดาวอันดับที่1

น้องบารุต เดือนรองอันดับที่1

น้องบารุต เดือนรองอันดับที่1

น้องมายร์ ดาวรองอันดับที่1

น้องมายร์ ดาวรองอันดับที่1

น้องเบลล์ดาวรองอันดับที่2

น้องเบลล์ดาวรองอันดับที่2

น้องเบียร์  เดือนรองอันดับที่2

น้องเบียร์ เดือนรองอันดับที่2

มทร.ธัญบุรี น้อมนำโครงการในพระราชดำริ ออกแบบการแต่งกาย “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011”