กำพล วงศ์สุทธา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร. ประกอบด้วยมทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน กล่าวเปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มทร.ทั้ง 9 แห่ง พร้อมใจกันดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม จำนวน 84 หมู่บ้าน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยน้อมนำเอากระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 15 ประการอาทิ การพัฒนาต้องอาศัยทั้งคนที่มีความสามารถ มีวิทยาการที่ดีและมีการบริหารจัดการที่ดี โดยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับ ต่อยอดจากฐานความเดิมที่มั่นคงมิใช่เร่งรัดก้าวกระโดด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 9 มทร.ได้ดูพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบที่ มทร.ล้านนา ดำเนินการโครงการต้นแบบไปแล้ว 10 ชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ เช่น ชุมชนห้วยส้านดอนจั่น อ.แม่ลาว บ้านร่องธาร อ.พานจ.เชียงราย

โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น ตั้งอยู่ภายในวัดดอนจั่น(ห้วยส้าน) ภายในวัดดังกล่าว นอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางประสานงานและศูนย์รวมใจของโครงการกระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอกจั่นแบบมีส่วนร่วม ทำให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้แก่ หน่วยเรียนรู้การทำโคมและตุง การทำผ้าบาติกและมัดย้อม การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนกล้า

ส่วนหมู่บ้านร่องธาร ทำโครงการขยะสังคม เดิมมีปัญหาการกำจัดขยะภายในชุมชน ทางคณะทำงานโครงการขยะสังคมจึงได้อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารกองทุนแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนขยะชุมชนซึ่งการจะเข้าเป็นสมาชิกกองทุน มีข้อแม้ว่าต้องนำขยะมาฝากกับกองทุนสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก็จะได้เป็นสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะให้แก่สมาชิกในชุมชนให้เป็นนักจัดการขยะ รู้จักการคัดแยกขยะ นำความรู้ไปปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนในสถานศึกษา ก่อตั้งเป็นธนาคารขยะในโรงเรียนท่าฮ่อสร้างนักจัดการขยะรุ่นเยาว์ รู้รักการออม ส่งเสริมให้เกษตรกรนำขยะไปทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศษวัสดุเหลือใช้ สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

ทาง มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะร่วมกันพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะต้องแข่งกับโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน

รศ.ดร.นำยุทธกล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงการที่เป็นรูปธรรมของ มทร.ธัญบุรีที่สามารถสร้างให้เป็นชุมชนต้นแบบคือโครงการตลาดระแหง 100 ปี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการพัฒนาชุมชนที่ช่วยกันคิดขึ้นมา เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน สร้างความสามัคคี สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์ตลาดระแหง 100 ปี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง