กองบรรณาธิการ worldtoday@watta.co.th

นางสาววีราภรณ์ ผิวสอาด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับบริษัท ไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัด ผู้แทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอางชั้นนำในประเทศและส่งออกยุโรป และเอเชีย คิดค้นวิจัยนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ทดแทนพลาสติกได้สำเร็จ โดยผลิตพลาสติกที่มีสารตั้งต้นจากธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ภายในไม่กี่สัปดาห์

Green package by RMUTT

Mrs. Weepawan Piwsaad, a researcher from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) worked together with Thai Rung Ruang Innovation Company Limited, a manufacturer who produces plastic package for cosmetic products both in domestic and international exportation discovering a replaceable package, biodegradable products, which it is initially produced by natural materials such as sugarcanes, cassavas, corns, etc. This can help prevent the world from pollution.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha