ครบเครื่องเรื่องแคมปัสคลิก อินไซด์แคมปัส dailynews online

การพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นับเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีความตระหนักและพร้อมที่จะให้บริการ จนดูเหมือนหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องปกติธุระไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร.ก็เช่นกันที่มีโครงการดีดีเพื่อให้บริการประชาชน เพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบทให้ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนบนรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมทร.ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงาน งานนี้เรียกว่าเป็นพระเอกร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

โครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ” เริ่มต้นมาจาก อ.ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี มทร.ล้านนา ที่มีแนวคิดที่จะน้อมนำกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15 ประการมาปรับใช้ ได้แก่ “การพัฒนาต้องอาศัยทั้งการมีคนที่มีความสามารถ มีวิทยากรที่ดีและมีการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับ ต่อยอดจากรากฐานเดิมที่มั่นคง มิใช่เร่งรัดก้าวกระโดดหรือนิยมชมชอบสิ่งใหม่ ๆ โดยทิ้งของเดิมหรือนำแนวคิด วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่นทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่” มาดำเนินการ โดยคัดเลือกหรือเชิญชวนหมู่บ้านในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมาร่วมโครงการ

การทำงานโครงการนี้จะแตกต่างจากโครงการเดิม ๆ ที่เคยทำกันมา นั่นคือ ในอดีตมหาวิทยาลัยที่ลงไปจะเป็นผู้คิดโครงการและจัดงบประมาณลงไปให้ แต่โครงการนี้เป็นการคิดใหม่ ให้ชุมชนเสนอความต้องการขึ้นมาแล้วนำมาจัดลำดับ

ความต้องการโดยระดมความเห็นของชุมชนซึ่งจะจัดเป็นเวทีชุมชน จากนั้นจะนำความต้องการลำดับแรกมาทำก่อนโดยมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยประคองช่วยเหลือไม่ใช่ลงไปทำให้ทั้งหมด ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่องของมทร.น่าน ใน 10 หมู่บ้าน ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถคิด วิเคราะห์ที่จะรับหรือไม่รับสิ่งเร้าจากภายนอกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็นอย่างดี และนับจากวันที่ 1 มิ.ย. 2554 เป็นต้นมา ทั้ง 9 มทร. ได้ขยายโครงการเต็มรูปแบบลงใน 84 หมู่บ้านตามชื่อโครงการแล้ว.