นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัยการลดความชื้นของผลปาล์มด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ช่วยลดต้นทุนและประหยัดพลังงาน น้ำมันที่สกัดได้มีปริมาณเพิ่มและคุณภาพดีขึ้น

ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ทำการวิจัยและคิดค้นวิธีลดความชื้นผลปาล์มด้วยเครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรดขึ้น โดยนำพลังงานความร้อนจากไมโครเวฟและอินฟราเรดมาใช้เพื่อทำให้ผลปาล์มสุกพอดี ทำให้สกัดน้ำมันได้ปริมาณมากและมีคุณภาพเกรดเอ และยังช่วยประหยัดเวลา และพลังงานได้มาก รวมถึงช่วยลดมลภาวะได้ โดยปัจจุบันกระบวนการสลัดน้ำมันปาล์ม มีขั้นตอนที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ การทำให้เนื้อปาล์มสุกด้วยความร้อน เพื่อแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลา และทำลายเอนไซม์ไลเปส ลดการเกิดไฮโดรไลซีส ป้องกันการแยกตัวของน้ำมันเป็นกรดไขมันกลีเซอรีน และลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะทำให้น้ำมันปาล์มเหม็นหืน

“เทคโนโลยีเดิมเป็นการใช้ความร้อนจากไอน้ำเพื่อทำให้ผลปาล์มสุก แต่หลังจากสกัดน้ำมันจากเนื้อปาล์มแล้วจะต้องมาไล่ความชื้นออกจากน้ำมันที่สกัดได้ ทำให้สูญเสียผลผลิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และใช้พลังงานสูง และส่งผลให้เกิดน้ำเสียประมาณ 35-40%”

ผศ.ดร.กลอยใจ กล่าวต่อว่า หลังการทดสอบการใช้ไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ปรากฏว่า ใช้เวลาในการลดความชื้นน้อยลง และได้ผลทั้งการลดความชื้น และการทำให้เนื้อปาล์มร่อนจากกะลา อัตราการลดความชื้นก็คงที่ สม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 21 นาที ที่ผ่านเข้าระบบ นอกจากนี้เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 4-5 เท่า เมื่อเทียบกับการลดความชื้นโดยวิธีใช้ลมร้อนหรือใช้ฮีทเตอร์ และสามารถนำผลปาล์มไปสกัดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

A RMUTT researcher discovered the way to gain higher increase in quality and quantity of palm oil.

A researcher from RMUTT discovered the way to decrease moisturizer by the use of microwave oven and infrared wave which it can help save cost of production and energy together with gaining higher increase in quality and quantity of palm oil too.

Asst. Prof. Dr. kloyjai Cheikinted, the researcher from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said “currently the University has researched and discovered how to reduce moisturizer in palm by using a microwave oven together with infrared wave to help ripen palm at an appropriate condition affecting to bettering quality and quantity, and saving time and energy including reducing pollution causes. Now, key processes in palm oil extraction are that they start from ripening the palm, dividing palm from its shell and destroying lipase enzyme in order to reduce causes of hydrolysis preventing water isolation into glycerin and oxidation reaction causing rancid oil smell.”

She continued “the previous technology had used heat from water vapour to ripen palm. After a palm oil extraction, the process to get rid of moisturizer must be done. Therefore, at this stage it surely causes a loss of productivity, creates higher cost of production and consumes much energy. Water losses about 35-40%”

She added that “after using microwave oven with infrared wave, the results of oil palm extraction are better. The process uses less time and energy to separate palm from its shell. The moisturizer rate is constant at 21 minutes when palm goes though the processes. The cost of payment is cheaper 4-5 times when compared to the previous method. Moreover, there is an increase effective productivity as well.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

.