ในปัจจุบันมีการเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนกับรถยนต์พาหนะให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็นำความเสียหายมาสู่ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ นักศึกษา กลุ่มหนึ่งได้ช่วยกันคิดค้น ประดิษฐ์ เครื่องเตือนระยะห่างขบวนรถไฟโดยใช้ GPS โดยพวกเขามีจุดประสงค์เพื่อจะได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ขบวนรถไฟชนกับรถยนต์

แนวคิด และ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นผลงานของ นายประจักษ์ สุริวงค์ และนางสาวปิยะวรรณ เบ็ดเสร็จ นักศึกษาจากสาขาวิชาครุศาสตร์ อิเล็กทรอนิคและโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า เครื่องมือดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการบอกตำแหน่งระยะห่างของขบวนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ให้ผู้ใช้ถนนเส้นทางที่ตัดผ่านทางรถไฟ โดยหลักการทำงานและส่วนประกอบหลัก 3ส่วนคือเครื่องส่งทำหน้าที่หลักในการเปรียบเทียบพิกัดตำแหน่งของ GPS และส่งข้อมูลระยะห่างขบวนรถไฟไปยังเครื่องรับส่ง ซึ่งประกอบด้วยคีบอร์ดรับค่าข้อมูลจำนวนโบกี้รถไฟ

เครื่องรับ GPS รับค่าพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียมจากนั้นหน่วยประมวลผลจะทำการเปรียบเทียบระยะห่างพิกัดอ้างอิงได้เอ้าท์พุตมาทำการแปลงให้เป็นสัญญาณอนาล็อคโดยใช้บอร์ดโมเด็มอเนคประสงค์ เมื่อได้สัญญาณอนาล็อกแล้ว เครื่องรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุจะทำการส่งสัญญาณออกอากาศไปให้เครื่องรับ

จากนั้นเครื่องรับจะทำน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องส่งโดยใช้เครื่องรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุและนำสัญญาณที่ได้มาทำการแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อที่หน่วยประมวลผลจะทำการต่อไป

โดยเมื่อประมวลผลและทราบแล้วว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นระยะห่างที่เท่าไร บอร์ดสัญญาณไฟจราจรจะถูกสั่งให้ทำการแสดงผลตามข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องส่ง

จากการนำเครื่องมือไปทดสอบ พบว่า การเคลื่อนที่ของเครื่องส่งที่ได้จำลองบรรยากาศให้ทำการติดตั้งบนรถยนต์ ในทิศทางเดินทางของขบวนรถไฟขาขึ้นที่ความเร็วคงที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์ เครื่องส่งสามารถทำการเปรียบเทียบและส่งข้อมูลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีบ้างที่เครื่องรับจะไม่รับข้อมูลได้ทุกครั้งซึ่งจะได้มีการแก้ไขในโอกาสต่อไป

นับว่าเป็นอีกแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่เกิดจากความตั้งใจเพื่อที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่น่าสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเตรื่องมือดังกกล่าวได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์จะได้เห็นการนำมาใช้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องใช้เส้นทางที่รถไฟตัดผ่านได้จริง

 

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์