กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “สัปดาห์เทิดพระคุณแม่” ขอเชิญน้องๆที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญวันแม่ ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง” แข่งขันร้อยกรอง ในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาและ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดไดตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ค.54 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี โทร.02-5494097

Competition on the occasions of the Mother Day: A Mother week by RMUTT 

The Thai Culture Conservation Group, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), organized the Week of Mother in order to respect and recognize the mother’s benevolence. In this time, the group would like to invite any interested students in every grade to send sentences, the slogans, or an essay relating to the mother under the “Mother Has Much Benevolence” or a poet under the “Mother of the Nation” since today until July 22, 2011. For more information, please contact 0-2549-4097.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha