รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อดำเนินโครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ มทร.ธัญบุรี.

Dr. Numyoot held the private sectors’ hand in educational development.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the University president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, inked an agreement with the private sectors in the purposes of being an educational pilot in integrating the studies and works, held at RMUTT.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

B-100219039033

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 02-549-3333
โทรสาร 02-549-4993