รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อเตรียมการและวางมาตรการการรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุน แต่ต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมและเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอแนะ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้สะท้อนมาสู่มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น จึงขอให้ทุกคณะรวมทั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้ติดตามดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ปรับเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม อยากจะให้ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนของรุ่นน้องด้วย มิฉะนั้น หากจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นผลกระทบต่อทัศนคติของรุ่นน้องในด้านลบ

ด้านนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยทุกคณะรวมทั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จะต้องเสนอโครงการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินโครงการได้ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่มีการดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด ในการนำนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าสังเกตการจัดกิจกรรมได้ และห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทุกรูปแบบ “หากรุ่นพี่จัดกิจกรรมที่มีความรุนแรง ข่มขู่ บังคับ หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษา และผู้มารับบริการทางวิชาการจาก มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้กับนักศึกษารุ่นพี่ทราบผ่านทางคณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ไม่เหมาะสมผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.rmutt.ac.th หรือศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่ โทรศัพท์อัตโนมัติ 0-2549-3677/ website : www.sd.rmutt.ac.th หรือ E-mail sd@rmutt.ac.th” นายวิรัช กล่าว

นอกจากนี้ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมวิทยุฯ ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ขึ้นมา โดยจะกระจายกำลังตามจุดต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. รอบมหาวิทยาลัย เพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมรับน้องที่ผิดแปลก เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรง ระยะเวลาในการจัดตั้งศูนย์ใช้ระยะเวลา 1 เดือน รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดูแลมหาวิทยาลัยฯ

RMUTT Organizing Freshman Activity Caring Center

Assoc. Prof. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that I have called upon the committee relating the welcoming-new-student activities, 2011, in order to plan and limit the scope of arranging the activities. For the university, this issue is very significant and need to bring much more attention of every involvement parts. In suggestion, the activities must be creative and suited for new students which it can help them cultivate their positive attitudes toward the University rather than having negative one. According to last year having various feedbacks and comments relating this issue, I strongly would like to call upon the cooperation from every faculties and college (Thai Traditional Medicine College) to limit and control activities to be conducted properly and carefully. Moreover, activities related to the academic matters would be another recommendation because new students would be able to gain benefits from.

Vice president Virach Hotravaisaya added that “the University had already publicized senor students through the faculties, head of students, student committee of the Student Council and Organization about the regulations of conducting the welcoming-new-student activity, prohibition and limitation criteria. Before hosting the activities, senior students need to propose the activity proposal to the university in order to review the rationales toward the advantages and disadvantages of the activity. Seriously, the university is strict on activities engaging in alcohol matters, violence influencing both physical and mental, outside university activities conduction. If any activity conductors infringed the regulations, he or she would be frankly punished upon the academic regulation statement. Moreover, the University also launched the Cooperation Center of Welcoming Student Activities by calling 0 – 2549 – 3677, posting at www.sd.rmutt.ac.th or sending detail to sd@rmutt.ac.th. Search for more information at www.rmutt.ac.th. These are belief to be another useful way to complain and give any feedback.”

In addition, the Student Council, the Student Organization and the Radio Club are hosting the Watch Out Center of Cheering Activities by receiving the complaint and having students surveyed to watch out the unforeseen activities including consulting the activity arrangement from 9.00 to 24.00 around the university for 1 month during the semester opening.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha