ปัจจุบันจะเห็นว่าแรงงานในภาคเกษตรได้ย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้แรงงานทางด้านการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ถึงอย่างนั้นก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นวิธีการ แก้ไข จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเข้าช่วย
อย่างไรก็ตามเครื่องจักร อย่าง เครื่องจักรก็ยังนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงมาก ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่มีทุนไม่มาก ไม่สามารถนำเข้ามาใช้กับกิจการของตัวเองอยู่ดี อย่างเช่นในปัจจุบันอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากราคาที่สูงซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยกันมากขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตอ้อยเพื่อป้อนสู่โรงงานน้ำตาลในปัจจุบันยังใช้แรงงานคนค่อนข้างมากในการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว
ด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นายกฤตบุญ ชุ่มปก นางสาวจิระนันท์ นิมมานวโรดม และนางสาววรรณิษา โลมาธร มีแนวคิดในการพัฒนารถเก็บเกี่ยวอ้อยให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำขึ้น และสามารถทำได้จนประสบผลสำเร็จ โดยโครงการนี้มี รศ. ดร. รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ
เจ้าของผลงานเล่า วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธีคือ ใช้แรงงานคน และใช้เครื่องจักร ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่า การเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแรงงาน(แบบเผาอ้อย)จะมีข้อดีคือง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนข้อเสีย คือ เปอร์เซ็นค่าความหวานลดลง ถูกตัดเปอร์เซ็นค่าความหวาน จากโรงงาน และเสี่ยงต่อการลุกลามไปไร่ข้างเคียงหากทำทางกั้นไฟไม่ดี
ส่วนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบไม่เผาอ้อยข้อดีคือ ไม่ถูกตัดค่าความหวานจากโรงงาน และลดการระเหยของความชื้นในดิน ข้อเสียคือ ยากต่อการเก็บเกี่ยว และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วยังพบว่า การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน นั้นมีข้อเสียคือใช้เวลามากในการเก็บเกี่ยว ค่าจ้างแรงงานสูง (มัดละ 1 บาท อ้อย 13 ลำ/มัด) ขาดแคลนแรงงาน และต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
แต่แม้การเก็บเกี่ยวโดยการใช้แรงงาน จะมีข้อจำกัดอยู่มาก เมื่อเทียบกับ เครื่องจักรที่มีราคานำเข้าแพงก็ทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุนของเกษตกรอยู่ดี ดังนั้นรถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบ จึงถูกประดิษฐ์ขึ้น ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาดังกล่าว
เจ้าของผลงานเล่าว่า รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบประกอบด้วยชุดตัดยอดอ้อยที่ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก,ชุดสับท่อนอ้อย,ชุดตัดโคนอ้อย,ระบบลำเลียงต้นอ้อยชุดหน้าโดยโซ่ลำเลียงแบบยึดกับแผ่นยางหนีบอ้อย และระบบลำเลียงท่อนอ้อยชุดหลัง
จากการทดสอบและประเมินผล พบว่ารถตัดอ้อยต้นแบบ โดยมีความเร็วในการทำงานเท่ากับ 3.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 20.87 ลิตรต่อเฮกเตอร์
อย่างไรก็ตาม เจ้าของผลงานยังได้บอกว่า รถเก็บเกี่ยวอ้อยนี้เป็นเพียงรถต้นแบบ ดังนั้น ในอนาคตพวกต้นได้ตั้งใจเอาไว้ว่า จะพัฒนาประสิทธิภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไป

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์
กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

Sugarcane Harvesting Tractor Invented by RMUTT Students

Nowadays, it is seen that agricultural labors is moving to industry more. This causes the rapid decrease in agricultural labors so the wage is higher. However, it’s not enough if compared to the demand, accordingly machines are needed.

However, machines from overseas are really expensive so the retail farmers who have not much capital could not afford them for their business. For example, sugarcane which is the significant economic plant because its high price causes the incentive in growing sugar canes. Sugarcane at the present time still requires a lot of human labors in growing, caring and harvesting before selling to the sugar factory.

With this reason, students from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) consisting of Mr. Kritboon Choompok, Miss Jiranan Nimmanwarodom and Miss Wannisa Lomathon have an idea to develop sugarcane harvesting tractors with lower cost and become successful. Assoc. Prof. Dr. Rung-rueng Karnsirisin is the advisor for the whole project.

The inventors said that there are 2 methods in harvesting sugarcanes at present which are using human labors and using machines. The study found that harvesting sugarcanes by labor (burning sugar canes) benefits in terms of harvesting convenience and accident reduction, but the disadvantages still exist that are percent of sweetness decreases reflecting to cutting prices from factory and it’s also risky that fire may spread to near fields if the fire-preventing barriers are not well built.

Harvesting sugarcane without combustion brings advantages that are the percent of sweetness price will not be cut and reduce the evaporation of soil moisture too. But the disadvantages are harvesting inconvenience and accidents likely to happen. When study deeper into the details found that harvesting by human labors takes long time, wages are high (13 trunks in 1 bunch, 1 baht per each bunch), labors are shortage, and wages must be paid in advance.

On the other hand, the limit of using human labor exists a lot, compared to the imported expensive machines, because it’s not worth investing. As a result, a model harvesting car was invented with low costs of production to help farmers.

The inventors said that harvesting tractor is composed of treetop cutting set working with hydraulic system, lump cutting set, root cutting set, sugarcane front set transport system attached with rubber, and back set transport system. The test and assessment found that the model tractor has the speed 3.8 km/hr. Fuel consumption is at 20.87 liter/hector.

However, the inventors also said that this sugarcane harvesting tractor is just a model. We expect to develop its efficiency to be better for farmers’ demands in the future.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

รถเก็บเกี่ยวอ้อยฝีมือนศ.ราชมงคลธัญบุรี

ปัจจุบันแรงงานในภาคเกษตรย้ายเข้าสู่ภาค อุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้แรงงานด้านการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่า จ้างเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรช่วย
แต่เครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ราคาแพงมาก ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีทุนมากไม่สามารถนำมาใช้กับกิจการของ ตนเองได้ อย่างอ้อย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากราคาสูงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตอ้อย เพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลในปัจจุบันยังใช้แรงงานคนค่อนข้างมากในการปลูก การ ดูแลและเก็บเกี่ยว
ด้วยเหตุผลนี้ทำให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นาย กฤตบุญ ชุ่มปก น.ส.จิระนันท์ นิมมานวโรดม และ น.ส.วรรณิษา โลมาธร มีแนวคิดในการพัฒนารถเก็บเกี่ยวอ้อยให้มีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถทำได้จน ประสบผลสำเร็จ โดยโครงการนี้มี รศ.ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ
เจ้าของผลงานเล่าว่า วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ ใช้แรงงานคนและใช้เครื่อง จักร จากการศึกษาจะพบว่าการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน (แบบเผาอ้อย) จะมีข้อดีคือ ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนข้อเสียคือ เปอร์เซ็นต์ความหวานลดลง ถูกตัดเปอร์เซ็นต์ความหวานจากโรงงาน และเสี่ยงต่อการลุกลามไปไร่ข้างเคียง หากทำทางกันไฟไม่ดี
ส่วนการเก็บเกี่ยวแบบไม่เผาอ้อย ข้อดีคือ ไม่ถูกตัดค่าความหวานจากโรงงาน และลดการระเหยของความชื้นในดิน ข้อเสีย คือ ยากต่อการเก็บเกี่ยวและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเมื่อศึก ษาอย่างละเอียดแล้วยังพบว่า การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนนั้นมีข้อเสีย คือ ใช้เวลามากในการเก็บเกี่ยว ค่าจ้างแรงงานสูง (มัดละ 1 บาทต่ออ้อย 13 ลำ/มัด) ขาดแคลนแรงงานและต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
แต่แม้การเก็บ เกี่ยวโดยจ้างแรงงานจะมีข้อจำกัดอยู่มากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่นำเข้า แพง ก็ทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุนของเกษตรกรอยู่ดี ดังนั้นรถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบ จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ดังกล่าว
รถเก็บเกี่ยวอ้อยดังกล่าวประกอบด้วย ชุดตัดอ้อยที่ ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก ชุดสับท่อนอ้อย ชุดตัดโคนอ้อย ระบบลำเลียงต้นอ้อย ชุดหน้า โดยใช้โซ่ลำเลียงแบบยึดกับแผ่นยางหนีบอ้อย และระบบลำเลียงท่อน อ้อยชุดหลัง จากการทดลองประเมินผลพบว่า มีความเร็วในการทำงานเท่ากับ 3.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 20.87 ลิตรต่อเฮกเตอร์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาประสิทธิภาพให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ เกษตรกรต่อไป.

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นทุนต่ำ ผลงานนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

เคาะประตูแคมปัส ขอแนะนำ นายกฤตบุญชุ่มปก น.ส.จิระนันท์ นิมมานวโรดม และน.ส.วรรณิษา โลมาธรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีที่พัฒนารถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นทุนต่ำได้สำเร็จ

รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบ ประกอบด้วยชุดตัดยอดอ้อยที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดสับท่อนอ้อย ชุดตัดโคนอ้อย ระบบลำเลียงต้นอ้อยชุดหน้าโดยโซ่ลำเลียงแบบยึดกับแผ่นยางหนีบอ้อย และระบบลำเลียงท่อนอ้อยชุดหลัง

จากการทดสอบและประเมินผลพบว่ารถตัดอ้อยต้นแบบ มีความเร็วในการทำงานเท่ากับ 3.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 20.87 ลิตรต่อเฮกเตอร์

โดยการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแรงงานหรือแบบเผาอ้อย มีข้อดีคือ ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ลดอุบัติเหตุ ส่วนข้อเสียคือ ถูกตัดเปอร์เซ็นต์ความหวานจากโรงงาน และเสี่ยงต่อไฟไหม้

ขณะที่การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน ต้องใช้เวลามากในการเก็บเกี่ยวค่าจ้างแรงงานสูง มัดละ 1 บาท โดยอ้อยมีมัดละ 13 ลำ อาจขาดแคลนแรงงาน และต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบจึงรองรับปัญหาเหล่านี้ได้ โดยในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรต่อไป

คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบประหยัด’แรงงาน-เชื้อเพลิง’

แรงงานในภาคเกษตรได้ย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้แรงงานทางด้านการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเข้าช่วย แต่การจะนำเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามา ก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

ด้วยเหตุนี้ ทำให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีได้แก่กฤตบุญ ชุ่มปก, จิระนันท์ นิมมานวโรดมและ วรรณิษา โลมาธรมีแนวคิดที่จะพัฒนารถเก็บเกี่ยวอ้อยให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำลง โดยมี รศ.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธี คือ ใช้แรงงานคน และใช้เครื่องจักรจากการศึกษาพบว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแรงงาน (แบบเผาอ้อย) มีข้อดีคือ ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนข้อเสียคือ เปอร์เซ็นต์ค่าความหวานลดลง ถูกตัดเปอร์เซ็นต์ค่าความหวานจากโรงงานและเสี่ยงต่อการลุกลามไปไร่ข้างเคียง หากทำทางกั้นไฟไม่ดี

ส่วนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบไม่เผาอ้อยข้อดีคือ ไม่ถูกตัดค่าความหวานจากโรงงานและลดการระเหยของความชื้นในดิน ข้อเสียคือ ยากต่อการเก็บเกี่ยว และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เมื่อศึกษาอย่างละเอียดยังพบว่าการเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน มีข้อเสียคือ ใช้เวลามากในการเก็บเกี่ยว ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดแคลนแรงงาน และต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

มีการเก็บเกี่ยวโดยการใช้แรงงานจะมีข้อจำกัดอยู่มาก เมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่มีราคานำเข้าแพง ก็ไม่คุ้มกับการลงทุนของเกษตกรอยู่ดี ดังนั้น รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบ จึงถูกประดิษฐ์ขึ้น ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว

“รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบประกอบด้วยชุดตัดยอดอ้อยที่ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิกชุดสับท่อนอ้อย ชุดตัดโคนอ้อย ระบบลำเลียงต้นอ้อยชุดหน้าโดยโซ่ลำเลียงแบบยึดกับแผ่นยางหนีบอ้อย และระบบลำเลียงท่อนอ้อยชุดหลัง จากการทดสอบ และประเมินผล พบว่ารถตัดอ้อยต้นแบบมีความเร็วในการทำงานเท่ากับ 3.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 20.87 ลิตรต่อเฮกเตอร์”

อย่างไรก็ตาม รถเก็บเกี่ยวอ้อยนี้เป็นเพียงรถต้นแบบ ในอนาคตจะพัฒนาประสิทธิภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไป