มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ชวนน้องๆ ระดับมัธยม ม.1-ม.6 ที่สนในใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Camp RMUTT) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.54 (ไปเช้า เย็นกลับ) น้องที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย.54 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ete.en.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2549-4620 

ICT Camp at RMUTT to be conducted  

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) is going to conduct the 4th ICT Camp at RMUTT during April 25th-29th, 2011 (only daytime). Therefore, we would like to invite any students who are interested in science, information technology and computer communication to join the activity. Conditionally, the participants should be studying in the secondary educational level. For more information, please contact 0-2549-4620 or visit at www.ete.en.rmutt.ac.th.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย

ICT Camp RMUTTมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ชวนน้องๆ ระดับมัธยม ม.1-ม.6 ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Camp RMUTT) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย. (ไปเช้า เย็นกลับ) น้องที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 เม.ย. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง ww.ete.en.rmutt.ac.th สอบถามโทร.0-2549-4620