รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร กณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ได้ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การเป็นนักธุรกิจที่ดีแก่นักศึกษาผ่านหลักสูตรวิชาต่างๆ ของคณะ โดยปีการศึกษา 2554 ได้นำเรื่องจรรยาบรรณการทำธุรกิจกฎหมาย ข้อบังคับในการทำธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศมาสอนเพื่อรองรับการค้าเสรี

Preparation to free trade agreement

Assoc. Prof. Dr.Chanongkorn Kuntonbutr, the dean of the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, said that “the Faculty has cultivated the business ethics, sincerity and good businessperson into the students’ minds via various courses offered. In 2011, the Faculty opens the courses related to the ethics and morality such as ethics in business management, laws and regulation for both in Thailand and other countries in order to support the coming free trade agreement.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha