รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ วิทยากรบรรยาย “ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี”.  

RMUTT taken pictures with a guest lecturer  

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the president and his administrative members of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), were pictured with Dr. Pichet Durongkaveroj, the secretary general of the National Science and Technology Development Agency, on the occasion of being a guest speaker at the seminar of the Direction of University Development (Rajamangala University of Technology Thanyaburi).  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha  

 

ภาพข่าว: พัฒนามหา’ลัย

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเมธาวี มทร.ธัญบุรี