Archive for เมษายน, 2016

คอลัมน์ แม่ทองต่อ พ่อประหยัด: ตัดไฟไหม้บ้าน

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

ปล่อยให้คนไทยเสี่ยงไฟไหม้บ้านจากการใช้ปลั๊กไม่ได้มาตรฐานมานาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)เพิ่งตื่นจะออกมาตรฐานมาบังคับเต้ารับเต้าเสียบเสียที
แต่ปัญหาปลั๊กไฟไม่ได้มาตรฐานเป็นแค่หนึ่งของยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาให้เราเห็นได้เท่านั้น…ปัญหาไฟฟ้าทำไฟไหม้บ้าน มีมากมายหลายตัวการ ไม่ว่า สายไฟเก่าฉนวนเสื่อมสภาพ สายไฟถูกหนูกัดลวดทองแดงโผล่ ทำให้เกิดไฟอาร์ก ช็อตบนฝ้าเพดานที่เรามองไม่เห็น รวมทั้งใช้สายไฟเล็กเกินขนาดกำลังใช้ไฟ ร้อนๆอย่างนี้ เปิดพัดลม เปิดแอร์ ใช้ไฟมากเกินกำลังที่สายไฟฟ้าจะรับไหว ไฟไหม้บ้านได้ทั้งนั้น More >

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พร้อมเสริมเขี้ยวเล็บ SMEs ไทย

More >

คอลัมน์ มุมข้าราชการ: ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา(2)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นชุดนี้ยังเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี นางสาวเพ็ญศรี ลียวัฒนานุพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี นายกรเพชร เพชรรุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี นางสาวนฤมล ปภัสสรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี นางกาญจนา ยลสิริธัม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี นางพรรณา พูนพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม รอตมงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษณี ศุภวรรธนะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล เกิดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี นางสาวอารมณ์ สมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อัญญะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี เมืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มี รองศาสตราจารย์สุนี ศักดาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มี นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิตทิพรส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี นางปราณี พงษ์ธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี รองศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณัติ ต๊ะปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี นางสาวจรัญญา ไชยเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัยทองธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ นายมงคล พันธ์เขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี รองศาสตราจารย์รจนา สุนทรานนท์ นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ นายสายชล พุทธา More >

ภาพข่าว: มอบรางวัล

ภัทรา มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากการประกวด “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2016” ภายใต้โจทย์ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก” ผู้ที่คว้าแชมป์ ได้แก่ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน “len len HOUSE” More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรี จัดอบรมระบบขนส่งทางราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดฝึกอบรมโครงการ”พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางราง สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านระบบราง โดยจัดอบรมวันที่ 12 พ.ค.-31 ส.ค.59 เริ่มครั้งแรกวันที่ 12-13 พ.ค.59 สนใจสอบถามโทร.0-2549-3430 More >

บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก

การประกวด “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสต์” เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และโชว์ศักยภาพกันอย่างเต็มที่ และปีนี้โจทย์ของการแข่งขันก็คือ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก”

ภัทรา มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้เป็นเทรนด์ ของบ้านโครงสร้างเหล็ก เพราะด้วยความโดดเด่นเฉพาะตัวที่สามารถก่อสร้างได้ไว ใช้แรงงานในการก่อสร้างน้อย ทำให้บ้านโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือในระบบการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการลงลึกเกี่ยวกับแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเท่าไรนัก การแข่งขันในครั้งนี้จึงถือเป็นหนึ่งในการช่วย ให้สถาปนิกรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะไปพร้อม ๆ กัน”

และทีมที่สามารถคว้ารางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 ไปครอง ได้แก่ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน “len len HOUSE” หรือ “เล่น เล่น” ภายในทีมมีสมาชิก 5 คน ได้แก่ นางสาวสุพิชฌาย์ วินิชย์ปฏิยุทธ์ (ปี 3), นางสาว ศรุดา พรมดิษฐ์ (ปี 3), นายธนภูมิ ทองประเสริฐ (ปี 3), นายจิรศักดิ์ จุลมณี (ปี 1) และ นายภัทรพงศ์ ผูกเหมาะ (ปี 1)

แรงบันดาลใจในการออก แบบบ้าน เกิดจากการเปรียบบ้านให้เป็นเสมือนของเล่น ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านได้ตามใจ โดยแต่ละยูนิตไปจัดวางอยู่ตรงส่วนใดก็ได้เหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ พร้อมความพิเศษของบ้าน เล่น เล่น ที่บริเวณหลังคาแบบทรงจั่ว โดยแยกโครงสร้างของหลังคา กับตัวบ้านออกจากกัน สำหรับการใช้งาน ในระยะยาวที่สามารถนำเฉพาะส่วนของหลังคากลับมารีไซเคิลเป็นหลังคาหลัง ใหม่ได้

ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ไปครอง ได้แก่ นางสาวอรัณญา วงศ์ชวลิต นิสิตชั้นปีที่ 4จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของผลงาน “PLUS HOUSE”การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านแบบญี่ปุ่น ที่สะท้อน Minimal Style รวมกับแนวคิดจากตู้คอนเทเนอร์ที่วางซ้อน ๆ กัน และด้วยคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการทำให้สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลภายในบ้านได้อย่างละเอียด ส่วนผู้ที่สามารถคว้ารางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ไปครอง ได้แก่ นายจตุพล แก้วคำมา นิสิตชั้นปีที่ 4 จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของผลงาน “The Cube” การดีไซน์ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากกล่องหลาย ๆ กล่องมา ต่อกัน ซึ่งแต่ละกล่องจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพื่อสะท้อนถึงฟังก์ชั่นในแต่ละส่วนของบ้านอย่างลงตัว.

More >

คอลัมน์ ถอดรหัสอาชีพ: เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย

โดย…ไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ปิดท้ายด้วย… ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลัง “เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย” รวม 65 อัตรา เป็นสายวิชาการ อาจารย์คณะต่าง ๆ จำนวน 40 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 25 อัตรา เช่น นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค นักวิเทศสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นบุคลากรของสถาบันนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 13 พ.ค. 2559 ที่เว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th คลิกดูที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559” หรือที่ http://rmutt.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ แต่ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ 13 พ.ค. ซึ่งระบบจะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.

วันอาทิตย์มา “ถอดรหัสอาชีพ” กันต่ออีกครับ…

 

More >

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ปลุกพลัง SMEs แนะ ‘สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องทำให้โดน’

“ในแต่ละวัน เราสัมผัสและพบเจอแบรนด์ หรือตราสินค้ามากมาย แต่คนเรานั้นมีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ ค่อนข้างจำกัด คำถามสำคัญคือมีใครบ้างที่จำแบรนด์ได้ทั้งหมด…แน่นอนว่าแบรนด์ที่ชื่นชอบ โดดเด่น จะถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ การสร้างแบรนด์จึงมีความสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ มีโอกาสที่ดี และมีความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ” More >

ศรีสะเกษอัดโคราช 3 เซตจบหรู’แชมป์ไร้พ่าย’ นครนนท์ซัดคอสโม 3-1 คั่วเจ้าตบอะคาเดมี่

วอลเลย์บอลอาชีพอายุไม่เกิน 17 ปี “นาว 26 อะคาเดมี่ ลีก 2016” ที่อาคารจันทนยิ่งยง มาถึงสัปดาห์สุดท้าย โดยเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย. 59 เป็นการตบวันแรกของสัปดาห์ปิดฤดูกาล มีการแข่งขันรวม 4 คู่

คอสโม-เชียงราย วีซี……………..0

ราชมงคลธัญบุรี………………….3

(22-25, 21-25, 20-25)

คู่แรกประเภทีมชาย คอสโม-เชียงราย วีซี อันดับ 4 ชนะ 4 แพ้ 2 มี 12 คะแนน พบกับราชมงคลธัญบุรี อันดับ 7 ชนะ 1 แพ้ 5 นัด มี 5 คะแนน

ผู้เล่น 6 คนแรก คอสโม-เชียงราย วีซี ธราธิป ชงัด, กิตตินันท์ สถิตเสถียร, ภูมินทร์ หงศ์นฤมิตร, ณัฐวุฒิ ปานจิตร, เสกประทีป ขวัญขำ, นภดล มะณีสุวรรณ และ อานนท์ อันภักดี เป็นตัวรับอิสระ ราชมงคลธัญบุรี วีระศักดิ์ แก้วชา, ทวีศักดิ์ หอมหวน, วีระพงษ์ สุธนอดิสรวงศ์, ศิริศักดิ์ หยวกจังหรีด, ดำรงเกียรติ กำจร, ภูวเรศ สาระศาลิน และ รักษ์เกียรติ ศรีนวล เป็นตัวรับอิสระ

เป็นเกมสุดท้ายเพื่ออันดับที่ดีที่สุด ราชมงคลธัญบุรีที่ใช้นักตบจากร.ร.กีฬาสุพรรณบุรี และร.ร.กีฬานคานนท์วิทยา 6 ดวลสู้กับราชมงลธัญบุรี ที่เป็นนักตบของเม็งรายมหาราช เชียงราย กับหอวังนนทบุรี ก่อนจะเป็นหนุ่มธัญบุรีเอาชนะไปสามเซตรวด 25-22, 25-21, 25-20

จากผลการแข่งขัน ทำให้ราชมงคลธัญบุรีจบฤดูกาลขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 6 ชนะ 2 แพ้ 5 นัด มี 8 คะแนน คอสโม-เชียงราย วีซี รั้งอันดับ 4 ชนะ 4 แพ้ 3 นัด มี 12 คะแนน

ศรีสะเกษ………………3

นครราชสีมา…………….0

(25-16, 25-9, 25-14) More >

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 (Start Up 2016) เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

More >

หนุ่มขามฯแซงขยี้วัดดอนตูมคว้าแชมป์ยช.ซีเล็ค

วอลเลย์บอล “ซีเล็ค ทูน่า” เยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยิม 1 ม.รามคำแหง เมื่อวันอังคารที่ 26 เม.ย. 59 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย เป็นการชิงชนะเลิศ และชิงอันดับ 3

คู่ชิงชนะเลิศ ทีมม้ามืดของรายการ มัธยมวัดดอนตูม จากจังหวัดราชบุรี ที่โค่นทีมใหญ่ ทหารอากาศ-ฤทธิยะ-นวมินทร์ มาในรอบรองชนะเลิศ พบกับ ขามทะเลสอวิทยา ทีมดังจากนครราชสีมา โดยรอบรองฯ เอาชนะ ราชมงคลธัญญะ-ทุ่งเสลี่ยม More >

คอลัมน์ สสว.ทิปส์: สสว.เร่ง3โครงการ สนับสนุนผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการ ส่งเสริม SME ของประเทศ ดำเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs ทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณ 1,977.645 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ พร้อมขยายตลาดไปสู่ระดับสากล โดย สสว. จำแนก SME ออกเป็น 3 กลุ่ม และดำเนินการส่งเสริมใน 3 โครงการ ดังนี้ More >

คราฟท์เบียร์ไทย เอาไงดี?

เรื่อง : อรรถภูมิ อองกุลนะ

ภาพ : เพจ Beercyclopedia สารานุกรมของคนชอบเบียร์

เมื่อกติกาบอกว่า การทาคราฟเบียร์ยังเป็นเรื่องนอกกฎหมาย เช่นนี้แล้วเส้นทางของชาวคราฟท์เบียร์ที่กาลังก่อตัวเพิ่มจานวนมากขึ้นควรจะเลี้ยวไปทางไหนดี

ระหว่างที่กฎหมายว่าด้วยการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเพื่อบริโภคและจำหน่ายยังบังคับใช้ เวลาเดียวกันนี้ความนิยมของคราฟท์เบียร์ (Craft Beer) ผลิต ในประเทศดูจะมากขึ้นเรื่อยๆ จนน่าสงสัยว่าต่อจากนี้ไป ขบวน รถคราฟท์เบียร์ไทยจะเลี้ยวไปทางไหน

มองออกจากนอกรถ ด้านซ้าย คือ ข้อกฎหมาย ซึ่งยังคง บังคับใช้อยู่ ที่ตรงที่สุดคือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 ซึ่งมีเนื้อหาว่า ผู้ขออนุญาต ทำโรงงานสุราต้องเป็นบริษัทจำกัด มีเงินลงทุนที่ชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยในกรณีที่เป็นโรงงงานเบียร์ขนาดใหญ่จะต้องมีปริมาณการผลิต ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตรต่อปี หรือถ้าผู้ใด จะทำโรงงานเบียร์ขนาดเล็กก็ต้องเป็นโรงเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ต้องมีปริมาณการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1ล้านลิตรต่อปี

เหตุนี้ประเด็นแรกจึงอธิบายได้ง่ายๆ ว่า การผลิตเบียร์ คือ อุตสาหกรรมของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ใช่แค่ธุรกิจ SMEs ของทุนขนาดเล็ก คนไทยจึงเห็นผู้ผลิตเบียร์ในตลาดอยู่เพียงไม่กี่ราย

ส่วนความจริงอีกด้านทางฝั่งขวา ฉายภาพให้เห็นบรรดาร้านอาหาร ผับ บาร์ เทศกาล กระทั่งโรงเบียร์ด้วยกันเอง ใช้เบียร์นำเข้า (Import) หรือไม่ก็เป็นคราฟท์เบียร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด นั่นเพราะความนิยมการดื่มคราฟท์เบียร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้ง ‘จำนวน’ ของชนิดเบียร์ในเมนูที่มาก ย่อมแสดงออกถึงอิสระทางการเลือกของลูกค้า ไม่นับกระแสการคราฟท์เบียร์ ต้มเอง-ดื่มเอง ซึ่งถูกพูดถึงตลอด1-2ปีที่ผ่านมา ถึงขนาดวิจารณ์กันว่านี่คืออีกกิจกรรมที่ปลุกวิญญาณความเป็น ‘ฮิปสเตอร์’ ของ คนรุ่นเจนเนเรชั่นวาย ต่อจากการดริปกาแฟดื่มเอง หรือการปฏิเสธไลฟ์สไตล์ที่คนหมู่มากเสพตามๆ กัน

ต้มเอง-ดื่มเอง

นอกจากคำว่า คราฟท์ (craft) จะหมายถึงการทำมือแล้ว คราฟท์เบียร์ ยังมีความหมายถึงความพิถีพิถัน ความสร้างสรรค์ในการผลิตเบียร์ เราจึงเห็นเบียร์ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของคนทำ ไล่ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ ข้าวมอลต์, ดอกฮอปส์, ยีสต์ และน้ำ ซึ่งเป็น 4 องค์ประกอบหลักของเบียร์ในหลายรูปแบบ พร้อมๆ กับการเสริมแต่งด้วยวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ผลไม้, ดอกไม้, กาแฟ, ช็อคโกแล็ต ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพ และ รสชาติเบียร์แบบที่เบียร์ในอุตสาหกรรมใหญ่ไม่ค่อยทำ เนื่องด้วยการทำให้รสชาติ และกลิ่น สนองคนเฉพาะกลุ่มไม่เหมาะกับการทำเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมใหญ่ More >

คอลัมน์ เปิดม่านการศึกษา (สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

ธัญบุรีสรรหาคณบดี…คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารการศึกษา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ รวมถึงดำรงตำแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครตามที่กรรมการสรรหากำหนดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันนี้-10 พ.ค. ระหว่างเวลา 08.30p16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2549- 3122 More >

คอลัมน์ Green idea: ระบบติดตามแสงอาทิตย์

เรื่องของพลังงานทดแทน กำลังเป็นสิ่งที่คนไทยตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาพลังงานลงได้ ทำให้เกิดการผลิตและนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย

หนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี “ธนสิทธิ์ เวชบุญสุข” “ฉัตรกมล แจ่มจำรัส” และ “รัฐธนินท์ ทองเจริญชัยกิจ”ได้ทำระบบติดตามแสงอาทิตย์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมา โดยมี ดร.มนูศักดิ์ จานทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นที่ปรึกษาและให้การแนะนำ More >

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะ “อาหารคลายร้อน” เพื่อสุขาภิบาลอาหาร

More >

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมระบบขนส่งทางราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางราง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้ง 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศและภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านระบบราง ซึ่งการฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค. 2559 – 31 ส.ค. 2559 โดยการฝึกอบรมครั้งแรกจะจัดขึ้นในที่ 12 – 13 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในข้อหัว การวางแผนระบบขนส่งมวลชนอย่างไรให้ยั่งยืน , การพัฒนาเมืองด้วยรถรางไฟฟ้า กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ,เทคโนโลยีรถไฟระหว่างเมือง ,ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ขนส่งทางราง : สิ่งที่ต้องคิดมากกว่าการขนส่ง ,อดีต ปัจจุบันและอนาคตขนส่งทางรางไทย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรกำกับการ กองทางถาวร ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง ติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร.0-2549-3430 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นในการอบรม More >

‘มทร.ธัญบุรี’เตรียมใช้คะแนน’วีเน็ต’คัดเด็กเข้าเรียนปี60-เชื่อพัฒนามาตรฐานอาชีวะ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรื่องการนำผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต มาใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการสอบเข้าเรียนต่อใน มทร.ธัญบุรี โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน เร็วๆ นี้ ซึ่ง มทร.ธัญบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่จะนำร่องในเรื่อง ดังกล่าว ที่ผ่านมาการสอบวีเน็ตมักไม่ได้รับความใส่ใจจากนักศึกษาอาชีวะมากนัก เพราะเห็นว่าเป็นการวัดมาตรฐานสถานศึกษา แต่หากมีการนำผลวีเน็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเด็กเข้าเรียนต่อ เชื่อว่าจะทำให้การสอบวีเน็ตมีการพัฒนาที่สูงขึ้นในเรื่องมาตรฐาน เพราะระหว่างเรียนนักศึกษาจะมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้น ส่วนมาตรฐานข้อสอบ เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหา เพราะในเบื้องต้นจะนำอาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกข้อสอบพื้นฐานวิชาชีพด้วย More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: อบรมวิชามัคคุเทศก์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-25 ธ.ค. เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ห้องเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และทัศนศึกษาตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.พัชรินทร์ 08-4643-4295 อ.มธุรา 08-6778-1032 คุณอรทัย 08-9594-8830 หรือ www.larts.rmutt.ac.th

More >