Archive for มกราคม, 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังคนหรือมากกว่านั้น ในด้านระบบการขนส่งทางราง มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางราง ทั้งที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามที่ภาครัฐบาลได้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทาง ราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน พื้นที่ชานเมืองอันเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง และพื้นที่อื่น ๆ อันจะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนในธุรกิจขนส่งทางราง สามารถรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาค อาเซียน

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมระบบราง ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและภูมิภาค โดยเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านการพัฒนาชุดวิชาด้านระบบขนส่งทางราง คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และการบริหารโครงการระบบราง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) รวมถึงการส่งคณาจารย์ไปเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศและฝึกประสบการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ สามารถสร้างกำลังคนระดับวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับการก่อสร้างของทางภาครัฐบาล” ผศ.ดร.ศิวกร กล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) วิศวกรรมเครื่องกล โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเปิดรับในระบบโควตาพิเศษสำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป และเปิดรับสมัครสอบตรงตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 0-2549-3382 และ 0-2549-3403 หรือ www.rmutt.ac.th

สาระน่ารู้รอบรั้วบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

More >

ภาพข่าว: 41 ปีราชมงคล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี “41 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” พร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

More >

“Drip Kit” ชุดให้น้ำแบบหยดแบบเคลื่อนย้าย วิศวกรรมเกษตร คลองหก

“Drip Kit”  ชุดให้น้ำแบบหยดชนิดต้นทุนต่ำและเคลื่อนย้ายได้ ไอเดียสุดชิค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี “จ๋อบ”นางสาวสิวิมล เล็กกฤษดี โดยมีอาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง เป็นที่ปรึกษา ทำการออกแบบและสร้างชุดให้น้ำแบบหยด (Drip Kit) ชนิดต้นทุนต่ำและเคลื่อนย้ายได้ More >

คลินิกคณิตศาสตร์ ระงับการติด F ของ นศ.มทร.ธัญบุรี


คลินิกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คลินิกสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาคณิตศาสตร์ ให้คำปรึกษา รักษา

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ด้วยทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องการลดปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำทางด้านคณิตศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง คลินิกในการให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลการเรียนต่ำทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปีการศึกษา 2557 สำหรับปัญหาหลักๆ ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำทางด้านคณิตศาสตร์เกิดมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน ประการที่ 2 นักศึกษาบางคนไม่เข้าใจเนื้อหาของบางชั่วโมงเรียน สำหรับปัญหานักศึกษามีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน ทางสาขาวิชาฯ มีการจัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา เป็นประจำทุกปี และสำหรับปัญหานักศึกษาบางคนไม่เข้าใจเนื้อหาของบางชั่งโมงเรียน นั้นทางสาขาวิชาฯ ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดตั้งคลินิกคณิตศาสตร์เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์กับนักศึกษา ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00 -13.00 และ เวลา 16.00 – 18.00 ที่ห้อง ST1 313 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ในคลินิกคณิตศาสตร์ เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ที่จัดโดยสาขาวิชาฯ เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยสอนเป็นผู้สอนและติว เป็นลักษณะรุ่นพี่ติวรุ่นน้องทำให้รุ่นน้องจะกล้าที่จะซักถามเกิดความเป็นกันเองและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น More >

design: ‘ยีนส์เก่า’ดีไซน์ไม่ไร้ค่า

ชุดไทยประยุกต์จากผ้ายีนส์ มีหน้านางและชายพก ข้างหลังเป็นหางปลา มีสไบพาดไหล่ ตกแต่งด้วยซิปเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม, ชุดราตรีสั้นเกาะอก ด้านล่างเลาะชายครุยและวางซ้อนกันเป็นริ้วๆ ตกแต่งด้วยการใช้เศษผ้ายีนส์สีแดงและสีเหลืองตัดเป็นดอกไม้ประดับที่รอบเอว ดูทันสมัย ตัวอย่างชุดพิเศษนอกเหนือจากคอลเลคชั่น 6 ชุดโอกาสพิเศษที่ตัดเย็บจากเสื้อกางเกงยีนส์มือสอง จุดไอเดียแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการนำความรู้ นวัตกรรมด้านการตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคม ผลงานชุดไทยประยุกต์และชุดโอกาสพิเศษ เหล่านี้ เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจการออกแบบเสื้อผ้าจากผ้ายีนส์ที่ใช้แล้ว โดย “กรณัท สุขสวัสดิ์” อาจารย์ประจำสาขาสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผ่านการวิจัยและออกแบบเสื้อผ้าจากผ้ายีนส์ที่ใช้แล้ว (Clothes design from re-use denim)

:”เสื้อยีนส์”สากลตลอดกาล More >

ภาพข่าว: ส่งเสริม

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มอบรางวัลส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (TSTA) ประจำปี 2558 ในงานนี้มีเยาวชนจากทีม Justdream Studio โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย Princess Sirindhorn’s College และ ทีม MAGIC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ ร่วมรับรางวัล

More >

มทร.ธัญบุรี โชว์เจ๋ง สร้าง “วงจรอิเล็กทรอนิกส์” ลดการใช้เชื้อเพลิง 15 – 30 %

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตก๊าซโอโซนสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ ช่วยลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้า แรงบิดและอัตราเร่งที่ดีกว่า ทั้งยังผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์ บุกตลาดรถยนต์ภายในประเทศ

ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะผู้คิดค้นนวัตกรรมวงจรคูณแรงดันแบบมัลติคอนโทรลเลอร์ (Multicontroller Voltage Multiplier Circuit) ร่วมกับบริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด เปิดเผยว่า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ MVMC ถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับยานยนต์ ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องยนต์ใด ๆ และใช้ได้กับรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องดีเซล More >

มทร.ธัญบุรีเจ๋งสร้าง “วงจรอิเล็กทรอนิกส์” ลดการใช้เชื้อเพลิงร้อยละ30

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน เรื่อง/ภาพalongkornpr21@gmail.com

อาจารย์คณะวิศวะ มทร.ธัญบุรี เจ๋ง สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตก๊าซโอโซนสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ ช่วยลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 15-30% ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้า แรงบิดและอัตราเร่งที่ดีกว่า ทั้งยังผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์ บุกตลาดรถยนต์ภายในประเทศ

ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะผู้คิดค้นนวัตกรรมวงจรคูณแรงดันแบบมัลติคอนโทรลเลอร์ (Multicontroller Voltage Multiplier Circuit) ร่วมกับบริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด เปิดเผยว่า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ MVMC ถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับยานยนต์ ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องยนต์ใดๆ และใช้ได้กับรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องดีเซล

ผศ.ดร.จักรี กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้รถยนต์มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในข้อมูลเชิงเทคนิคเป็นที่รู้กันว่า ขณะที่เครื่องยนต์เกิดการสันดาป เครื่องยนต์ต้องการก๊าซออกซิเจนและจะเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ดังนั้น การสันดาปที่ดี เครื่องยนต์จึงต้องการก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์ จึงได้คิดค้นวงจร MVMC เพื่อผลิตก๊าซโอโซนด้วยสนามไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อให้ใช้ในเครื่องยนต์ ซึ่งจะลดจำนวนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยวงจรนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซออกซิเจนให้กลายเป็นก๊าซโอโซน ทำให้เครื่องยนต์เพิ่มการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์

“หลักการทำงานของวงจร MVMC จะสั่งงานผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ โดยปล่อยประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลางรูปทรงใบพัดที่ติดตั้งอยู่ในท่อไอดี ซึ่งสามารถปล่อยประจุได้เสถียรและมีความหนาแน่นมาก เพื่อให้ในท่อไอดีเกิดปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน ทำให้มีก๊าซโอโซนเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนในห้องเผาไหม้มีมากขึ้นกว่าเดิม 1.5 เท่า เนื่องจากการเข้าไปแตกตัวของก๊าซโอโซนในห้องเผาไหม้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ รถยนต์มีกำลังแรงม้า แรงบิดที่สูงขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้ทำได้สมบูรณ์ขึ้น ทำให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่าเดิม ในขณะที่การจ่ายน้ำมันเท่าเดิม จากการทดสอบจริง พบว่า สามารถประหยัดน้ำมันได้มากกว่า 15-30 เปอร์เซ็นต์และลดปริมาณควันดำได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์” ผศ.ดร.จักรี กล่าว

ผศ.ดร.จักรี กล่าวต่อไปว่า มทร.ธัญบุรี และบริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด ยังร่วมมือกับ บริษัท อินครีส ประเทศไทย จำกัด ในการทดสอบและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดผลงานนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์แบบและสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ บุกตลาดรถยนต์ภายในประเทศ มุ่งเจาะตลาดในกลุ่มเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดตัวสินค้าในชื่อ “INCREASE” นวัตกรรมเพิ่มพลังเครื่องยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ในระยะยาว และได้รับใบรับรองคุณภาพ RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก International Testing Service Co.,Ltd. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2549-4990

More >

สะท้อนภาพหรือภาพสะท้อน

เรื่อง/ภาพ : สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

เป็นเรื่องน่าแปลกใจเมื่อเด็กใสๆ ในวัย มัธยมต้นเลือกเรียนสายอาชีพด้วยการสมัครเข้าเรียนระดับปวช.ในโรงเรียนอาชีวะศึกษาเพียงเพื่ออยากได้งานทำ ที่ น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือเธอไม่เคยรู้เลยว่า สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ที่สมัครสอบนั้นเขาเรียนอะไร เป็นศิลปะแบบไหน คือไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์เลย More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สี่สิบหนึ่งปี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 41 ปีราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต พร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

More >

ชวนชิม “ทับทิมกรอบรากบัว

คนไทยชอบบริโภคขนมหวานไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ว่าได้ จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยมีขนมหวานหลายชนิด อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หม้อแกง สอดไส้ ลูกชุบ ถั่วแปบ ฯลฯ  ขนมบางอย่างถูกสร้างสรรค์ ดัดแปลงส่วนผสม วัตถุดิบ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ตอบสนองการตลาดและการผลิต ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคนั้น ๆ การทำขนมในปัจจุบัน อาจมีส่วนทำให้คนทำขนม กลายเป็นนักสร้างสรรค์อาหารได้

เฉกเช่นเมนูทับทิมกรอบรากบัว… ที่ดัดแปลงวัตถุดิบหลักจากแห้วเป็น ‘รากบัว’ เพราะรากบัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง  ทั้งยังมีรสหวาน กรอบและอร่อย แต่เคล็ดลับการทำอาหารหรือขนมให้อร่อยนั้น การชั่งตวงวัด เพื่อคำนวณปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงการชิมรสชาติตามที่เราคุ้นเคยให้มีความกลมกล่อม ไม่หวานหรือเค็มจนเกินไป นับว่าเป็นข้อสำคัญที่คนทำขนมพึงปฏิบัติ จึงขอเสนอสูตรการทำทับทิมกรอบรากบัว ของ ผศ.สุวรรณี  อาจหาญณรงค์ อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านการนำเสนอและเสิร์ฟเป็นขนมหวาน ในมื้ออาหารสำคัญ ๆ มามากมาย More >

คอลัมน์ สังคมชัดลึก

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ เพิ่งผ่านพ้นไป รายการนี้มี 36 สถาบันจาก 111 สถาบัน กลับบ้านโดยไม่มีเหรียญติดมือ แต่ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประกาศชัดแล้วว่า ปีหน้า มทร.ธัญบุรี จะผลักดันให้ “บอม” ต่อสกุล ระบายเพ็ชรนักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญทองให้ได้ เพราะในกีฬาสาธิต ยูยิตสู รุ่น-62 เจ้าบอมคว้าเหรียญเงินมาครองได้แล้ว หากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกนิด เหรียญทองไม่หนีไปไหน

More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

…”มิงค์” จันจิจา วัติวงษ์ สาวเก่งจากสาขาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย มทร.ธัญบุรี ที่เพิ่งเข้าร่วมแข่งขันนวดสปาไทย ในรายการ “THA The Professinal Challenge 2015” สาว “มิงค์” ลงแข่งในนาม รร.Cosy Beach Hotel ซึ่งเป็นสถานที่ที่ “มิงค์” ฝึกงานอยู่ แต่ต้องลงปะทะฝีมือกับระดับมืออาชีพที่เข้าร่วมแข่งขัน แม้จะต้องเจอแรงกดดันที่ต้องเจอมืออาชีพแต่ “มิงค์” ก็ไม่ย่อท้อ ทุ่มเทความสามารถในการนวดจน คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง A Gold Medal “Thai massage competition” และ A gold medal “Spa Booth Decoration Challenge” มาครองได้…ฝีมือดีแถมอายุยังน้อยแบบนี้ “ขาเม้าท์” รับรองอนาคตไกลแน่นอน เม้าท์กันแต่ฝ่ายหญิงเดี๋ยวหนุ่มๆของ “ขาเม้าท์” จะน้อยใจแย่ หันมาที่ฝ่ายนักศึกษาหนุ่มกันบ้างดีกว่า…

More >

คอลัมน์ In a Room: ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล แชมป์โลก ‘ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2013’

เรื่อง : ภาดนุ

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ดูอย่าง ปลาย-ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาหนุ่มวัย 20 ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็เป็นเยาวชนไทยคนเก่งที่คว้าแชมป์การใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ระดับโลกมาแล้ว

“ผมมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในโครงการ ‘The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship’ ซึ่งเป็นการแข่งขันใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศระดับโลกที่จัดขึ้นที่เมืองเทกซัส ประเทศสหรัฐ

รูปแบบของการแข่งขันจะเป็นการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ซึ่งมีการใช้ทั้งโปรแกรมเวิร์ด เอ็กเซล และเพาเวอร์พอยต์ 2010 และ 2013 เช่น การเพิ่มขนาดและการเปลี่ยนสีตัวอักษร การเลือกใช้ข้อความ การใส่เอฟเฟกต์ และการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งการออกแบบโฟโต้ช็อปด้วย โดยทั้งหมดนี้มีเวลากำหนดให้ 50 นาที ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากมากนัก แต่จะถูกจำกัดด้วยเวลาและความตื่นเต้นที่เรามีตอนแข่งขันซะมากกว่าครับ” More >

เปิดแนวคิด”เด็กติสต์”สร้างสรรค์งานศิลป์ จินตนาการสู่ความสำเร็จ

ปอมปอมเกิร์ล/รายงาน

“จินตนาการ ผสานแรงบันดาลใจ ตกผลึกเป็นแนวคิด ให้ลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมาย”

สูตรสร้างความสำเร็จ ของเหล่าบรรดาเด็กติสท์ รวม 70 คน จากรั้วอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่โคจรมาพบกันในการเข้าค่าย โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฟ้น 10 ผู้มีผลงานโดดเด่น เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแสดงผลงานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงของ สหรัฐอเมริกา

โจทย์ของการเข้าค่ายในปีนี้กำหนดหัวข้อ ให้สร้างสรรค์งานที่ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ชิ้น และสร้างผลงานอิสระอีก 1 ชิ้น และก่อนวัยจี๊ดหัวใจศิลป์ ต้องเดินทางไปสร้างสรรค์ประชันผลงานกันที่ จ.กำแพงเพชร ทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ร่วมทำกิจกรรม สานสัมพันธ์กัน ด้วยการละลายพฤติกรรมให้ทุกคนเป็นเพื่อนกัน ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นใครมากจากไหน ใครเหนือชั้นกว่าใคร More >

41ST ANNIVERSARY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

More >

ชัวร์ก่อนแชร์! น้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้!!!

นักวิชาการยัน ใช้น้ำประปาหุงต้มอาหารไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารหรือก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง เพราะปริมาณคลอรีนในน้ำประปา ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง More >

คอลัมน์ คนข้างวัด: ‘พราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณ’

อุทัย บุญเย็น

สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เป็น รศ.(รองศาสตราจารย์)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี(คลอง 6)จบปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันจึงเป็น รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

เป็นคนเดียวกับ “สุวัฒน์ แสนขัติ”

อังคาร กัลยาณพงศ์ คงเห็นว่า “แสนขัติ” ฟังขัดๆอยู่จึงเติมคำให้เป็น “แสนขัติยรัตน์”

สุรัตน์ เป็นคนอำเภอพาน จ.เชียงราย(จังหวัดที่มากด้วยนักศิลปกรรม)คุณตาเป็นช่างแกะสลักไม้มืออาชีพ ที่ทางเหนือเรียกว่า “สล่า” โบสถ์วิหารเป็นอันมากในภาคเหนือ(โดยเฉพาะในอำเภอพาน)เกิดจากฝีมือของคุณตา More >

ผลงานสุดชิค สถาปัตยกรรมคลองหก สำหรับคนรักบ้าน ลิ้นชัก ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง

More >