Archive for ธันวาคม, 2015

คอลัมน์ SCIWATCH: สมาร์ทมิเตอร์ตรวจไฟรั่วผ่านมือถือ

ผศ.สมชาย เบียนสูงเนิน และ ผศ.บุญยัง ปลั่งกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างสมาร์ทมิเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้ารั่ว บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งยังตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง มุ่งผลักดัน ต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ในครัวเรือน

ทั้งนี้ ปกติแล้วมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปใช้วัดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายเดือน จึงได้สร้างสรรค์มิเตอร์ไฟฟ้าขึ้นใหม่ เพื่อการวัดพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาศักยภาพมิเตอร์ด้วยการเพิ่มชุดวงจรตรวจไฟฟ้ารั่วสำหรับ ส่งข้อมูลไปแสดงยังสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากตัวสมาร์ทมิเตอร์ ซึ่งแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถควบคุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Smart Power Display) ถือเป็นนวัตกรรมของมิเตอร์ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า และที่สำคัญ คือ ค่าไฟฟ้าที่คำนวณออกมาเป็นหน่วยบาทต่อวัน และหน่วยบาทต่อเดือน รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าที่รั่ว More >

6คลัสเตอร์’มทร.ธัญบุรี’จิ๊กซอว์เมกะโปรเจ็คไทย

ด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานงานวิจัย นำมาสู่การผลักดันทุกงานวิจัยหลอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงงานวิจัยอย่างมีบูรณาการ โดยครูอาจารย์จะเป็นผู้กระตุ้น เสนอแนะการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ลึกในศาสตร์ที่เรียนและต่อยอดสู่โลกการทำงานจริง

“ที่ผ่านมา มีการสนับสนุนให้อาจารย์มุ่งการทำงานวิจัยตอบสนองทั้งชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพราะใช้ฐานจากงานวิจัยส่งเสริมต่อยอดความรู้ให้กับอาจารย์ โดยจะให้อาจารย์ไปทำงานวิจัย และฝังตัวในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ และตอบปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน” รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว เพื่อให้การผลักดันแนวทางทาง ดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence :COE) จำนวน 13 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 2.ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3.ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4.ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและนาโน 5.ศูนย์บริการวิชาการภาษาอังกฤษ 5.ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการเชื่อม 6. ศูนย์บริการวิชาการอุตสาหกรรมSMEs 7.ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการเชื่อม 8.ศูนย์โรงพิมพ์ 9.ศูนย์คหกรรมครบวงจร 10.ศูนย์ทรัพยากรสื่อ 11.ศูนย์พลังงานสะอาด 12.ศูนย์บริการสุขภาพแพทย์แผนไทย และ 13.ศูนย์วิจัยสี More >

“ธัญบุรี”ปรับปรุงหลักสูตรรับเมกะโปรเจกต์รบ.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทุกวันนี้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง มีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับการแข่งขัน และการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ที่สำคัญการปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนต้องให้เหมาะสมกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 7 กลุ่มคาสเตอร์หลัก ประกอบด้วย 1.คาสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 2.คาสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์4.คาสเตอร์แปรรูปอาหาร5.คาสเตอร์แปรรูปยางพารา 6.คาสเตอร์ไอที 7.คาสเตอร์สิ่งทอ รวมไปถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้วย

“ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ แต่ต้องตั้งใจที่จะปรับตัวและกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ตามความต้องการของคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆจะไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิตอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา ผมมองว่าสิ่งที่ต้องระวัง คือการผลิตบัณฑิตสายสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนแข่งขันกันเปิด แต่จำนวนผู้เข้าเรียนกลับลดลง ทำให้ขณะนี้มีการปิดบางสาขาแล้วเนื่องจากมีอัตราการทำงานต่ำ”

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวและว่า มทร.ธัญบุรี ได้มีการปรับหลักสูตรให้เอื้อกับสาขาหรือเมกะโปรเจกต์ เช่น หลักสูตรรถไฟความเร็วสูงล้อและราง ได้นำบางส่วนไว้เป็นวิชาเลือก หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการเจาะจงให้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น หรือด้านหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ก็แบ่งชัดเจนทั้งเรื่อง software หรือ hardware เพื่อตอบโจทย์ Digital Economy ให้เหมาะกับอาชีพในอนาคต More >

คอลัมน์ แวดวงอสังหาฯ

มอบทุน..สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด โดยมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างคน คนสร้างค่าย “โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปี 2558” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเยาวชน พลังของประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมกับชุมชนสังคม ที่ เอ็น.ซี ยึดมั่นมาโดยตลอด More >

อาทิตย์สุขภาพ: แนะ’7เมนูอาหาร’ฉลองงานเลี้ยง เริ่มต้นปีใหม่…สุขภาพดีห่างไกลโรค

เทศกาลแห่งความสุขแวะเวียนมาอีกรอบแล้ว บรรยากาศเริ่มครึกครื้น มีเสียงเพลงปีใหม่ดังก้องกังวานไปทั่ว หลายคนเริ่มออกเดินสายร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงกันอย่างสนุกสนาน สิ่งหนึ่งที่สำคัญในงานเลี้ยง คือ การเลือกรับประทานอาหาร โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หากไม่คำนึงถึงอาหารเพื่อสุขภาพอาจส่งผลให้โรคมีอาการรุนแรงมากขึ้น

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความรู้ว่า กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่หยุดยาว 4-5 วันนี้ ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย เพื่อนฝูง ซึ่งอาหารเป็นเรื่องที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรก และภาพรวมของเมนูอาหารจัดเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่าน ๆ มาจะเห็นว่าเป็นการทำ ง่าย ๆ ด้วยการนำเนื้อสัตว์มาปิ้ง ย่าง เผา เพื่อรับประทานกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถือเป็นกิจกรรมที่เรามักทำกันในอดีต More >

มทร.ธัญบุรีแจงปรับหลักสูตร-สาขาวิชาตอบโจทย์7กลุ่มคลัสเตอร์-พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกวันนี้แข่งขันกันมาก แต่ละแห่งจึงจำเป็น ต้องยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น โดยเฉพาะ การปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนให้ เหมาะสมกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล ใน 7 กลุ่มคลัสเตอร์หลัก ประกอบด้วย คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คลัสเตอร์แปรรูปอาหาร คลัสเตอร์แปรรูปยางพารา คลัสเตอร์ไอที และคลัสเตอร์สิ่งทอ รวมถึงโครงการ เมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้วย More >

RMUTT: Rajamangala University of Technology Thanyaburi Faculty of Business Administration

More >

นศ.แพทย์แผนไทย คว้า 2 รางวัล ‘THA The Professional Challenge 2015’

สมาคมโรงแรมไทยตะวันออก จัดการแข่งขัน “THA The Professional Challenge 2015” ในธีมการแข่งขัน Discover Thainess โดยมีการแข่งขันสุดยอดนักให้บริการระดับมืออาชีพ 10 รายการ ได้แก่ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ฟรีสไตล์ การแข่งขันการทำเค้กและตกแต่งเค้ก การแข่งขันการจัด TAPAS การแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็ง การแข่งขันการปรุงอาหาร การแข่งขันการจัดโต๊ะอาหาร การแข่งขันการจัดดอกไม้ การแข่งขันการจัดแสดงและตกแต่ง SPA BOOTH การแข่งขันนวดสปาไทย การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ภาคตะวันออก และการแข่งขัน Ms.Bartender โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมืออาชีพจากโรงแรมทั่วประเทศไทยเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ณ Dusit Thani Hotel Pattaya โดยในการแข่งขันครั้งนี้ “มิงค์” น.ส.จันจิรา วัติวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันในฐานะตัวแทนจาก Cosy Beach Hotel ซึ่งได้เป็นนักศึกษาฝึกงานสหกิจฝึกงานอยู่ที่โรงแรม Cosy Beach Hotel สามารถคว้ารางวัล A Gold Medal “Thai massage competition” และ A gold medal “Spa Booth Decoration Challenge” มาครอง More >

ภาพข่าว: กีฬาภูธร: มอบของขวัญ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มอบของขวัญปีใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย แก่ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี More >

ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษา

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน “โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปี 2558” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

More >

อาจารย์คหกรรม มทร.ธัญบุรี แนะเมนูฉลองปีใหม่

ผู้ช่วยศาสตรจารย์พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แนะนำ 5 เมนูอาหารคาว 1 ของหวาน 1 เครื่องดื่ม เมนูสุขภาพ ได้คุณค่าทางอาหาร วัตถุดิบหาได้ตามท้องตลาด เตรียมจัดฉลองปีใหม่

ผศ.พงษ์ศักดิ์ เล่าว่า สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึง อีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ คือ กิจกรรมการฉลอง ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว จัดกิจกรรมฉลองกันภายในครอบครัว สังสรรค์แบบพี่น้อง สังสรรค์แบบเพื่อน ในการจัดกิจกรรมสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ อาหารการกิน จากการสังเกตช่วงปีใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูง่ายๆ เน้นเนื้อสัตว์ ปิ้ง ย่าง รับประทานคู่เครื่องดื่ม ซึ่งเมนูดังกล่าวรับประทานมากๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมไปถึงดื่มเครื่องดื่มที่มึนเมา ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ปีใหม่ควรจะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ คิดดี ทำดี เมื่อเริ่มต้นดีตลอดปีจะได้พบแต่สิ่งดีๆ ในการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ ต้องคำนึงถึง 1. คำนึงถึงสถานที่จัด 2. งบประมาณการจัด 3. จำนวนคน เมื่อทราบถึงรายการเบื้องต้นแล้วการจัดวางรายการอาหารคือสิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงถึง ในการเริ่มต้นชีวิตที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี ขอแนะนำอาหารสุขภาพ เนื่องจาก 1 ปีที่ผ่านมา บางคนต้องทำงานหนัก กินข้าวไม่เป็นเวลา กินอาหารไม่ครบถ้วนทุกหมู่ ซึ่งการเตรียมอาหาร ต้องคำนึงถึง วัตถุดิบที่สดสะอาด ประโยชน์คุณค่าของอาหาร และที่สำคัญควรมีความหลากหลายของอาหาร More >

นศ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คว้า 2 รางวัล “THA The Professional Challenge 2015”

สมาคมโรงแรมไทยตะวันออก จัดการแข่งขัน “THA The Professional Challenge 2015” ในธีมการแข่งขัน Discover Thainess โดยมีการแข่งขันสุดยอดนักให้บริการ ระดับมืออาชีพ 10 รายการ ได้แก่ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ฟรีสไตล์ การแข่งขันการทำเค้กและตกแต่งเค้ก การแข่งขันการจัด TAPAS การแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็ง การแข่งขันการปรุงอาหาร การแข่งขันการจัดโต๊ะอาหาร การแข่งขันการจัดดอกไม้ การแข่งขันการจัดแสดงและตกแต่ง SPA BOOTH การแข่งขันนวดสปาไทย การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ภาคตะวันออก และการแข่งขัน Ms.Bartender โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมืออาชีพจากโรงแรมทั่วประเทศไทยเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ณ Dusit Thani Hotel Pattaya โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ “มิงค์”นางสาวจันจิรา วัติวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันในฐานะตัวแทนจาก Cosy Beach Hotel ซึ่งได้เป็นนักศึกษาฝึกงานสหกิจฝึกงานอยู่ที่โรงแรม Cosy Beach Hotel สามารถคว้ารางวัล A Gold Medal “Thai massage competition” และ A gold medal “Spa Booth Decoration Challenge” มาครอง More >

ปลื้มลดจำนวนเด็กออกกลางคันได้ผล

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2558 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี มีนโยบายชัดเจนในการลดจำนวนศึกษาสอบตก หรือลาออกกลางคันด้วยการส่งเสริมให้ทุกคณะรวมไปถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้อง Discussion Room เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่จะนัดติวในรายวิชาที่ไม่ถนัด ทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ในรายวิชาที่มีนักศึกษาสอบตกจำนวนมาก เช่น วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ จัดรูปแบบการสอบใหม่ โดยให้มีการทดสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ แทนใช้คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคทั้งหมด ซึ่งการสอบเก็บคะแนนจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นๆ แบะนักศึกษามีความขยันต่อการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะนี้ อาจารย์ประจำรายวิชาจะให้นักศึกษาทำโครงงาน หรืองานกลุ่มเพื่อใช้เป็นคะแนนเก็บร่วมกับคะแนนการทำข้อสอบ แบ่งเป็นคะแนนโครงงาน 30% คะแนน จิตพิสัย 10% และคะแนนสอบกลางภาค-ปลายภาครวม 60% ซึ่งการใช้วิธีนี้จะเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ทั้งช่วยลดอัตราการสอบตกหรือลาออกกลางคันเหลือเพียง 2% จากปกติที่มี 5% More >

พิธีซ้อมใหญ่ขบวนพระศพ”พระสังฆราช”

พิธีซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีขึ้น เมื่อเช้าวันที่ 10 ธ.ค. ที่บริเวณถนนพระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มพิธีจริงในวันที่ 16 ธ.ค. โดยขบวนพระอิสริยยศฯ เคลื่อนขบวนผ่านถนนพระเมรุ ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เข้าถนนหลานหลวง เลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงเกษม หยุดพักบริเวณหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15 นาที แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงเข้าสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในเวลา 10.30 น. จากนั้นมีการปรับเป็นริ้วขบวนเชิญพระโกศพระศพเวียนรอบพระเมรุ 3 รอบ มีการทดลองนำพระสงฆ์มานั่งบนเสลี่ยงพระนำ เพื่อทดสอบน้ำหนัก ทั้งมีการซ้อมการอัญเชิญพระโกศ More >

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: วิศวกรรมโยธารับนศ.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษากับ 2 ภาคฤดูร้อน) การเรียนการสอนในวันเวลาราชการคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจเทคโนโลยีขนส่งการบริการงานก่อนสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธ.ค.นี้ ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเพ็ญศรี โทร. 0-2549-3410, 08-3995-4778

More >

ธัญบุรีพัฒนาผู้ประกอบการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ดำเนินโครงการ SME Champion ให้กับลูกค้า SME Bank 29 จังหวัดภาคกลาง 31 กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 900 ราย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำศักยภาพที่ มทร.ธัญบุรี มีอยู่ ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคของ Digital Economy และเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจได้รับการปรึกษาแนะนำ หรือการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ 5 อันดับกลุ่มอุตสาหกรรม SME ที่เข้าร่วมโครงการสูงสุด ประกอบด้วย อาหารและอาหารสัตว์ การค้าปลีก การค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมเน้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Digital for Productivity โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การเยี่ยมชมบริษัทหรือโรงงานผลิต การติดตามผล และการให้คำนะนำเกี่ยวกับWebsite/Social Media/Mobile App ให้กับ ผู้ประกอบการ โดย มทร.ธัญบุรี ได้นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าไปให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยมีการสอนตั้งแต่เรื่องการตลาด การบริหารจัดการ ระบบบัญชี เรื่องของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เครื่องจักรกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากแต่เดิมกลุ่มธุรกิจ SME จะทำธุรกิจบนพื้นฐานหรือประสบการณ์ดั่งเดิมของครอบครัว หรือชุมชน ทำให้เกิดธุรกิจที่เหมือนกัน และไม่สามารถยกระดับต่อการไปขายในธุรกิจขนาดใหญ่ได้

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมและติดตามผลตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการพบ แบ่งเป็น การตลาด 29% การเงิน 27% การผลิต 27% การจัดการ 17% ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือและส่งอาจารย์ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางพัฒนาธุรกิจ ในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการจัดการองค์กร ฯลฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป “การร่วมมือกับ SME Bank ในครั้งนี้ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการให้บริการงานด้านวิชาการ เป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชนได้อย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะเป็นการนำองค์ความรู้ที่ มทร.ธัญบุรีมีอยู่ไปพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองเช่นกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการที่ มทร.ธัญบุรี มีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจ SME มีความเข้มแข็ง เพราะจากการฝึกอบรมพบว่า หลายธุรกิจมีการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน เกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจ SME มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะแข่งขันในตลาดเสรี เพราะเมื่อธุรกิจเกิดการขยาย จะเกิดการจ้างงานและส่งผลดีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต่อไป” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

More >

หนุนอาชีวะจัดการศึกษา”ทวิภาคี”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวถึงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ว่าเป็นนโยบายที่ดี ทำให้นักศึกษาเรียนควบคู่กับการทำงาน การเรียนลักษณะนี้จะพบมากในประเทศเยอรมนี สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ที่เน้นการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการ แต่การจัดการศึกษาในระบบนี้ ควรต้องได้รับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา โดยต้องจัดนักศึกษาให้ทำงานตรงกับสาขาที่ได้เรียน ทั้งนี้ อยากให้ภาคอุตสาหกรรมรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพราะยังได้รับเสียงตอบรับไม่มากเท่าที่ควร

“ที่ภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมยังรับนักศึกษาค่อนข้างน้อยอยู่นั้น ผมมองว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างภาษี ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมภาคเอกชนให้รับนักศึกษาเข้าทำงานในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น โดยยกเว้นเรื่องของภาษี การลงทุน การนำเข้าเครื่องจักร หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเอกชนประหยัดเงินที่ใช้ในการลงทุน มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนในระบบทวิภาครี ซึ่งนักศึกษาในระบบนี้จะทำให้การเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะไปพร้อมๆกัน โดยห้องเรียนที่ดีที่สุดของนักศึกษาอาชีวะ คือภาคอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีเป็นวิธีการสร้างทุนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม รัฐควรให้ภาคอุตสาหกรรม 10 คลัสเตอร์ รับนักศึกษาทวิภาคี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนในอนาคต”อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า สำหรับการศึกษาต่อของเด็กในระบบทวิภาคีนั้น ในระดับอุดมศึกษาสามารถรับเด็กในหลักสูตรต่อเนื่องได้ โดยใน่ส่วนของ มทร.ธัญบุรี ได้มีการขยับหลายหลักสูตรรับเด็กต่อเนื่องเอาไว้แล้ว และถือว่าเด็กกลุ่มนี้ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีพื้นฐานวิชาชีพเรียนต่อในระดับปริญญา.

More >

เรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย จบมีประสบการณ์ทำงานได้จริง

“ขณะนี้มีตัวเลขผู้จบปริญญาตรี 2.3 แสนคน มีผู้ทำงานเพียง 1.3 แสนคน ส่วนอีก 1 แสนคน ตกงาน แต่ประเทศยังขาดแคลนแรงงาน ถ้าวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน ทั้งที่มีคนจบปริญญาตรีจำนวนมาก อาจเป็นไปได้ว่า ความรู้ของบัณฑิตที่จบออกไปไม่เพียงพอ หรือเรียนไม่ตรงกับสิ่งที่ภาคเอกชน อุตสาหกรรมต้องการ ขณะเดียวกันอาจไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ ต้องให้อาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนแล้วนำงานวิจัยเหล่านั้นมาสอน นักศึกษาจะได้ทำวิจัยเป็นและทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา” รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าว More >

มทร.หนุนอาชีวะจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแนะรัฐควรส่งเสริมด้านภาษีให้กับภาคเอกชน

“งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์” ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีมูลค่าต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)” ธัญบุรี มหาวิทยาลัยที่มีปณิธานแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอนมุ่ง “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานงานวิจัย” ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและประเทศชาติ More >

มทร.หนุนอาชีวะจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแนะรัฐควรส่งเสริมด้านภาษีให้กับภาคเอกชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ถือเป็นนโยบายที่ดีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนควบคู่กับการทำงาน ซึ่งการจัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้จะพบมากในประเทศเยอรมนี สิงคโปร์และเกาหลีใต้ ที่เน้นการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการ แต่การจัดการศึกษาในระบบนี้ ควรต้องได้รับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา โดยจะต้องจัดนักศึกษาให้ทำงานตรงกับสาขาที่ได้เรียน ส่วนภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อการศึกษาโดยต้องจัดงานที่สอดคล้องกับสาขา หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับที่เด็กเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ที่สำคัญอยากให้ภาคอุตสาหกรรมรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ยังได้รับเสียงตอบรับไม่มากเท่าที่ควร สำหรับในเรื่องที่ภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมยังรับนักศึกษาค่อนข้างน้อยอยู่นั้น ตนมองว่า เป็นเรื่องของโครงสร้างภาษี ดังนั้นรัฐควร ส่งเสริมภาคเอกชนให้รับนักศึกษาเข้าทำงานในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น โดยยกเว้น เรื่องของภาษีการลงทุน การนำเข้าเครื่องจักร หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเอกชนประหยัดเงินที่ใช้ในการลงทุน มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนในระบบทวิภาคี ซึ่งนักศึกษาในระบบนี้จะทำให้การเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะไปพร้อมๆ กัน โดยห้องเรียนที่ดีที่สุดของนักศึกษาอาชีวะ คือภาคอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีเป็นวิธีการสร้างทุน มนุษย์ อย่างไรก็ตาม รัฐควรให้ภาคอุตสาหกรรม 10 คลัสเตอร์ รับนักศึกษาทวีภาคี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนในอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สำหรับ การศึกษาต่อของเด็กในระบบทวิภาคีนั้น ในระดับอุดมศึกษาสามารถรับเด็กในหลักสูตรต่อเนื่องได้ โดยในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ได้มีการขยับหลายหลักสูตรรับเด็กต่อเนื่องเอาไว้แล้ว และถือว่าเด็กกลุ่มนี้ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีพื้นฐาน วิชาชีพเรียนต่อในระดับปริญญา

More >