Archive for ธันวาคม, 2014

มทร.ธัญบุรีปรับพิจารณางด.

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า จากที่ในอนาคตจะไม่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องออกระเบียบมารองรับให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 60 : 40 และปกติจะมีการปรับอัตราเงินเดือนที่ไม่เหมือนกัน โดยข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เป็นระบบแท่ง คิดคำนวณเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยคิดเป็นระบบขั้น ปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้น เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการคิดคำนวณเงินเดือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในเดือนเม.ย.2558 มทร.ธัญบุรีจึงจะเปลี่ยนวิธีการพิจารณาขั้นเงินเดือนใหม่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย แทนระบบเดิม

“ระบบใหม่นี้การพิจารณาขึ้นเงินเดือนจะคำนวณจากฐานเงินเดือนจริงปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 3% ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของมหาวิทยาลัย เพราะคำนวณการคิดเงินเดือนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยปัจจุบัน มทร.ธัญบุรีมีข้าราชาการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 1,100 คนที่จะใช้ระบบการคิดเงินเดือนแบบใหม่ ส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจ รวมถึงจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

เน้นให้ทุน’โอดอส’ผลิตกำลังคน

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดศธ. เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปี 5 ว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. มอบหมายให้พิจารณารายละเอียดการให้ทุน โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศ มากกว่าการเน้นประเทศที่จะให้ทุนไปศึกษา เพราะ รมว.ศธ.ต้องการให้ทุนที่ผลิตกำลังคนสายอาชีพ ที่เป็นนักปฏิบัติหรือนักเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของประเทศ โดยให้ดูมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในการผลิตนักปฏิบัติการและนักเทคโนโลยีรองรับด้วย

“เบื้องต้น รมว.ศธ.แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะขอความร่วมมือไปยังกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ว่ามีแห่งใดบ้าง ที่พร้อมผลิตนักเทคโนโลยีและนักปฏิบัติให้กับประเทศ เช่น มทร.ธัญบุรี จะผลิตโครงการทุนโอดอส 100 คน ให้กับสาขาใดบ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การมอบทุนในโครงการดังกล่าว สามารถผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ จะประสานกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ให้คัดเลือกสถาบันการอาชีวศึกษา 10 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) โพธาราม ซึ่งก่อนหน้านี้เข้าร่วมโครงการคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีผลตอบรับที่ดี เพราะสามารถผลิตนักอาชีวะที่เป็นนักพัฒนาวิชาการให้กับประเทศได้ เป็นต้น” ปลัดศธ.กล่าว More >

มทร.ธัญบุรีเร่งปรับหลักสูตรครูช่าง พัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. เปิดเผยว่า กลุ่มอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ 9 มทร. 4 ข้อ คือ 1.ผลิตบัณฑิตสายอาชีพที่สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมได้ 2.ร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะ 3.เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้สถานประกอบการ หรือผู้สนใจสายอาชีพ ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ และ 4.การผลิตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

โดยในเรื่องการผลิตครูช่างนั้น จะมีการหารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยการ มีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ครูช่างมีความเชี่ยวชาญการสอน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ส่วน คือเข้าไปทำงานในสภาการศึกษาเพื่อเป็นกรรมการกำหนดรูปแบบการผลิตครูช่าง ส่วนอีกเรื่องก็คือ 9 มทร.จะปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนการผลิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมอบให้ มทร.ธัญบุรี เชิญตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมหารือทำหลักสูตรทั้งระบบ เน้นปฏิบัติและมีกรอบของวิชาชีพครู มาตรฐานให้เกิดทักษะของผู้เรียนสามารถสอนและทำงานได้แม้จะไม่ได้เป็นครูช่างรวมทั้งทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้

นอกจากนี้ 9 มทร.จะมีการหารือกับคุรุสภา โดยจะเสนอให้มีหลักสูตร 4+1 นำผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ มาเรียนต่อยอดวิชาชีพครูอีก 1 ปี หรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นหลักสูตรของผู้ที่จบในสาขาเฉพาะมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งหากเปิดโอกาสให้เด็กเก่งเหล่านี้ อาจทำให้ได้แม่พิมพ์ที่มีความเก่งและความสามารถในอนาคต โดยนักศึกษาที่จบเหล่านี้สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในภาคเอกชน หรือเป็นครูในสายอาชีวะได้

“การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 โดยจะใช้ใน 4 มทร.ที่มีการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แต่ถ้าหากคุรุสภารับในหลักการ 4+1 จะสามารถทำการเรียนการสอนได้ทั้ง 9 มทร. ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่า สกอ.ไม่ขัดข้อง เพราะมีการเรียนตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ประเทศจะหลุดจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งเรื่องนี้อาชีวศึกษาเป็นกลไกสำคัญ” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว More >

มทร.ธัญบุรีสร้างพระพุทธรูป

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า พระพุทธพิริยมงคล อันหมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเพียร และได้เชิญพระนามาภิไธย สธ.ประดิษฐานบนผ้าทิพย์

นอกจากนี้ ยังจัดสร้างเหรียญพระพุทธพิริยมงคล ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย รุ่น 1 มี 2 แบบ แบบแรก ด้านหลังตราพระนามาภิไธย สธ. ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี 2 ขนาด คือ พิมพ์ใหญ่ สูง 3.7 เซนติเมตร และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 เซนติเมตร โดยทั้งสองขนาดนี้ สร้างเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง และเนื้อทองคำ ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสูง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยาร้อน สองหน้า น้ำเงินทั้งสองหน้า ครุฑลงสีเครื่องทรง, เนื้อทองแดง ซาติน, เนื้อทองแดง และเนื้อทองคำ

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในพิธีพุทธาภิเษกผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี สอบถาม โทร.0-2549-4990-2 More >

มทร.ธัญบุรีเตรียมปรับ งด.พนักงาน

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ในอนาคตจะไม่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องออกระเบียบมารองรับให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 60 : 40 ซึ่งปกติจะมีการปรับอัตราเงินเดือนที่ไม่เหมือนกัน โดยข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เป็นระบบแท่ง โดยจะคิดคำนวณเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยจะคิดเป็นระบบขั้น ปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการคิดคำนวณเรื่องเงินเดือนของ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในเดือน เม.ย.58 นี้ มทร.ธัญบุรี จะมีการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาขั้นเงินเดือนใหม่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย แทนระบบเดิม โดยระบบใหม่นี้ การพิจารณาขึ้นเงินเดือนจะคำนวณจากฐานเงินเดือนจริง ปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 3% ซึ่งการคิดเงินเดือนแบบใหม่นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของมหาวิทยาลัย เพราะจะคำนวณการคิดเงินเดือนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยปัจจุบัน มทร.ธัญบุรีมีข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 1,100 คน ที่จะใช้ระบบการคิดเงินเดือนแบบใหม่นี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจ รวมถึงจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน More >

วิจัยยีสต์เหลือจากทำเบียร์มาเป็นผงชูรส

นายอนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผงชูรสในท้องตลาด พบว่าปัจจุบันล้วนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มาใช้เพิ่มรสชาติอาหาร แต่ร่างกายบางคนแอนตี้ผงชูรส ทำให้เกิดอาการแพ้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้คิดค้นและวิจัยสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ที่เหลือจากการผลิตเบียร์ขึ้น นำมาใช้แทนผงชูรส โดยมี น.ส.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ น.ส.จันทิมา ฑีฆะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ More >

คืนความสุขปรับระบบพิจารณาเงินเดือนพนักงาน

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ในอนาคตจะไม่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องออกระเบียบมารองรับให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 60 : 40 ซึ่งปกติจะมีการปรับอัตราเงินเดือนที่ไม่เหมือนกัน โดยข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เป็นระบบแท่ง โดยจะคิดคำนวณเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยจะคิดเป็นระบบขั้น ปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการคิดคำนวณเรื่องเงินเดือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในเดือน เม.ย.2558 นี้ มทร.ธัญบุรี จะมีการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาขั้นเงินเดือนใหม่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย แทนระบบเดิม โดยระบบใหม่นี้ การพิจารณาขึ้นเงินเดือนจะคำนวณจากฐานเงินเดือนจริง ปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 3% ซึ่งการคิดเงินเดือนแบบใหม่นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของมหาวิทยาลัย เพราะจะคำนวณการคิดเงินเดือนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยปัจจุบัน มทร.ธัญบุรีมีข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 1,100 คนที่จะใช้ระบบการคิดเงินเดือนแบบใหม่นี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจ รวมถึงจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน. More >

มทร.ธัญบุรีผนึกเอกชนขยายฐานวิจัยป้อนอุตฯรับอาเซียน

ชุลีพร อร่ามเนตร รายงาน

ณ วันนี้นโยบาย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติป้อนภาคอุตสาหกรรม” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังยึดมั่นเหนียวแน่น แถมยังรุกต่องานวิจัยเสริมศักยภาพครูอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แจกแจงว่า การปั้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติได้นั้น นักศึกษาต้องผ่านการบ่มเพาะของครูบาอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพในทักษะการปฏิบัติ ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และภาคเอกชน จัดโครงการสนับสนุนบุคลากรให้ไปทำงานในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรม เน้นให้อาจารย์ฝังตัวอยู่ในสถานประกอบการ ทำงานวิจัย และนำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้นักศึกษา More >

‘พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลก’มทร.ธัญบุรีรำลึกพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้วาระครบ 1 ปี และทุกวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช

คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ต่างน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ ด้วยพระองค์ทรงประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ

เพื่อแสดงกตเวทิตาธรรมน้อมรำลึกกุศลครบ 1 ปี มหา วิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลธัญบุรี ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลก และจัดดอกไม้หน้าพระโกศ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะเลขานุการประชา สัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานพระศพฯ เปิดเผยว่า การจัดดอกไม้ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นการน้อมกระบวนการเข้าใจธรรมะ เป็นการฝึกการกระทำ เพราะว่าในการจัดดอกไม้ต้องใช้สติ สมาธิ เนื่องจากในการเย็บ การจัด ล้วนเป็นกระบวนการที่ผ่านสติ ถือเป็นการฝึกธรรมะในตนเอง ปฏิบัติธรรม เกิดเป็นญาณสังวรในใจของตัวเราเอง

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณในสมเด็จพระสังฆราช มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์พวงมาลาเป็นการออกแบบโดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พวงมาลาขนาดความสูง 3 เมตร กว้าง 2 เมตร 50 เซนติเมตร จัดทำด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งกลีบ มีน้ำหนักรวม 101 กิโลกรัม ซึ่งจำนวนดอกไม้และน้ำหนักพวงมาลา แทนสัญลักษณ์แห่งวันประสูติเป็นปีที่ 101

ด้านอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาในการประดิษฐ์พวงมาลาและการจัดดอกไม้หน้าพระโกศ นายวินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เป็นเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ได้มีโอกาสจัดดอกไม้หน้าพระโกศ ซึ่งเมื่อ วันคล้ายวันประสูติ มีโอกาสประดิษฐ์พวงมาลาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้วางพวงมาลา

พวงมาลาออกแบบเป็นรูปดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา ประดับซ้อนด้วยกลีบดอกไม้เป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันเป็นรูปแบบของพัดยศสมณศักดิ์ ของสมเด็จพระสังฆราช พุ่มข้าวบิณฑ์นี้มี 21 แฉก เป็นสัญลักษณ์แทนวันที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 21 เมษายน 2532 พื้นตรงกลางพวงมาลาได้นำดอกรักมาถักร้อยเป็นตาข่าย อันเป็นสัญลักษณ์แทนความศรัทธาและจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์สมเด็จ พระสังฆราช

ด้านล่างประดิษฐ์ดอกไม้เป็นรูปช้างสามเศียร ความหมายแทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรมีพานพุ่มสักการะเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเนื่องในโอกาสพิเศษยิ่ง เหนือพานพุ่มประดิษฐานอักษรพระนามย่อ ญสส. สัญลักษณ์แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างของพวงมาลาประดับประดาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์และพวงดอกไม้แบบราชสำนัก

ส่วนสำหรับการจัดดอกไม้หน้าพระโกศในวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ แนวคิดในการจัด “ดอกบัวสี่เหล่า” ลักษณะของท้องน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ และบรรดาสรรพสัตว์ เช่น ปลาและเต่า เน้นสีขาว ความบริสุทธิ์ ในการนำดอกไม้สีขาวมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ กลีบของกล้วยไม้สีขาว ประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ ในลักษณะของโพรเทีย กลีบดอกบานไม่รู้โรย ทำตัวเต่าและปลา

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2557 ครบวาระการสิ้นพระชนม์ 1 ปี แนวคิดในการจัดพุทธบูชา โดยการนำกลีบดอกบานไม่รู้โรยแต่ละกลีบมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ เช่น ดอกบัว ดอกพุดตาน ซึ่งกลีบของดอกบานไม่รู้โรยเปรียบเหมือนกับประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในสมเด็จพระสังฆราช

น.ส.จิรนันท์ ใคร่กระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า การประดิษฐ์พวงมาลาในครั้งนี้ ทำให้ตนเองมีความรู้ในเรื่องของพวงมาลา ซึ่งเป็นพวงมาลาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพียงพวงเดียว และใหญ่ที่สุด เป็นเกียรติกับครอบครัวที่ตนเองมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์พวงมาลาในครั้งนี้ นำความรู้ในงานประดิษฐ์และจัดดอกไม้มาใช้งานจริง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโน โลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ด้วยสติและสมาธิ ตามคำสอนของพระองค์ท่าน More >

ถอดโมเดล’Talent Mobility”มทร.ธัญบุรี’

การผสานกันระหว่าง “สถาบันการศึกษา” ที่เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการและบุคลากร แต่อาจเป็นรองในเชิงปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับ “อุตสาหกรรม”

ขณะที่ “อุตสาหกรรม” ซึ่งมี “ทุน” พร้อมขับเคลื่อน แต่ยังขาด “คน” มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญ

แนวคิดที่ว่า ทำอย่างไรจะเชื่อมต่อ “ความรู้” ของทั้งสองฝั่งให้เข้าถึงกัน โดยมุ่งเป้าหมายที่การพัฒนาทรัพยากร และประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งจะเกิดเป็น “Win-Win” กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับ ‘Talent Mobility’ ได้เริ่มเข้ามาจุดประกายมุมมองและความร่วมมือในรูปแบบดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหนึ่งโมเดลการขับเคลื่อนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้เริ่มต้นแล้ว “หากมหาวิทยาลัยไม่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยคงเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ เพราะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์ในการเรียนปฏิบัติได้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติยิ่งต้องมีความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม” มุมมอง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ต่อการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ระหว่าง “สถาบันการศึกษา” กับ “อุตสาหกรรม” โดย มทร.ธัญบุรีได้จัดทำโครงการให้อาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) มุ่งเน้นการยกระดับอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยที่ทำนั้นจะต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม รูปแบบของการทำงานในโครงการสนับสนุนบุคลากรไปทำงานในสถานประกอบการ” เป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ ด้วยการเข้าไปฝังตัวอยู่ในสถานประกอบการ ทำงานวิจัย แล้วนำความรู้ที่ได้จากการทำงานนั้นๆ กลับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในห้องเรียน สำหรับโครงการนี้อาจารย์จะเข้าไปทำงานและวิจัยในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน โดยไม่ต้องทำการสอน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อาจารย์ต้องทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อาจารย์ได้เกิดการพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลผลิตที่เป็นไปตามงานวิจัยที่มีอยู่หรืองานวิจัยต่อยอด ซึ่งจะทำให้สินค้าแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ AEC More >

ภาพข่าว: เขียนคำปฏิญาณ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมเขียนคำปฏิญาณ “ทำความดีถวายในหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี More >

‘มทร.ธัญบุรี’เร่งปรับหลักสูตรครูช่างหวังพัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

ศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. เปิดเผยว่า กลุ่มอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ 9 มทร. 4 ข้อ คือ 1.ผลิตบัณฑิตสายอาชีพที่สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมได้ 2.ร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะ 3.เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้สถานประกอบการ หรือผู้สนใจสายอาชีพ ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ และ 4.การผลิตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

“การผลิตครูช่างนั้น จะมีการหารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ครูช่างมีความเชี่ยวชาญการสอน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 2 ส่วน คือ ผมได้รับมอบหมายจากกลุ่มอธิการบดี มทร.ให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาการศึกษาเพื่อเป็นกรรมการกำหนดรูปแบบการผลิตครูช่าง ส่วนอีกเรื่องก็คือ

9 มทร.จะปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนการผลิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยทั้ง 9 มทร.มอบให้ มทร.ธัญบุรี เชิญตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมหารือทำหลักสูตรทั้งระบบ เน้นปฏิบัติและมีกรอบของวิชาชีพครู มาตรฐานให้เกิดทักษะของผู้เรียน สามารถสอนและทำงานได้ แม้จะไม่ได้เป็นครูช่าง รวมทั้งทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า 9 มทร.จะหารือกับคุรุสภา โดยจะเสนอให้มีหลักสูตร 4+1 นำผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ มาเรียนต่อ ยอดวิชาชีพครูอีก 1 ปี หรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นหลักสูตรของผู้ที่จบในสาขาเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งหากเปิดโอกาสให้เด็กเก่งเหล่านี้ อาจทำให้ได้แม่พิมพ์ที่มีความเก่งและความสามารถในอนาคต โดยนักศึกษาที่จบเหล่านี้สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในภาคเอกชน หรือเป็นครูในสายอาชีวะได้คาดว่าจะเริ่มปรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมปีการศึกษา 2558 More >

‘มทร.ธัญบุรี’พุทธาภิเษก พระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย มีพระเกจิดังเข้าร่วม เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา

ด้านบนสุดตรงพระเศียรมีลักษณะเป็นดอกบัวตูม เปรียบเหมือนปัญญา และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ลักษณะของพระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคของเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวรได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นั่งอยู่บนฐานบัว More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมเขียนคำปฏิญาณ”ทำความดีถวายในหลวง”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี More >

มทร.ชงหลักสูตร4+1ผลิตครูช่าง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี มทร. กล่าวถึงกรณีที่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ มอบให้กลุ่ม มทร. 9 สถาบันร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะว่า มทร. 9 แห่งจะมีการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นปฏิบัติ และยึดกรอบของวิชาชีพครู เพื่อให้ครูช่างมีความเชี่ยวชาญในการสอน และทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้จะเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้มีหลักสูตร 4+1 นำผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ มาเรียนต่อยอดวิชาชีพครู 1 ปี หรือ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งคนเหล่านี้จะสามารถทำงานได้ ทั้งในสถานประกอบการเอกชน หรือเป็นครูช่างได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 ใน 4 มทร.ที่มีการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แต่ หากคุรุสภาเห็นชอบหลักสูตร 4+1 ก็จะจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 9 มทร.

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลควรมีนโยบายยกระดับต่อค่าตอบแทนผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพทุกระดับ และควรมองอาชีวะทั้งระบบ ทั้งเรื่องงบประมาณ คุรุภัณฑ์ อัตราครู เพื่อให้อาชีวะแข็งแรง นอกจากนี้ควรส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง และ 9 มทร.ไปเป็นพี่เลี้ยง ช่วยพัฒนาอบรมครูอาชีวะ หรือนำครูอาชีวะมาศึกษาต่อปริญญาโทและเอกในสาขาปฏิบัติ ตลอดจนร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีการผลิตและมีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ไทยหลุด จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นกลไกสำคัญ. More >

คอลัมน์ สัมมนา: ชี้หนทางก้าวหน้า เส้นใยในอาเซียน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พิรุณ ศรีวุฒิชาญ

งานสัมมนา ECO Fiber ระยะที่ 2 โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสวนา หัวข้อ

“ทำอย่างไร…ให้ไทยเป็นผู้นำ อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยธรรมชาติในอาเซียน”

รายชื่อวิทยากร ประกอบด้วย คุณบัณฑิต พงศ์สาโรจนวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยนำ โชค เท็กไทล์ จำ กัด, คุณประจักษ์ แอกทอง ผู้เชี่ยวชาญเส้นใยธรรมชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผศ. สาคร ชลสาคร อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี More >

เช็กสถานะ….พร้อมไหม…?

ออย-น.ส.ปฎาภรณ์ เนื้อทอง และ แอน-น.ส.ณัฐกานต์ แสนทรัพย์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถ กล่าวว่า หนูว่าคนไทยและเด็กไทยพร้อมกับเออีซีแค่ 30% แค่เรื่องภาษาถือว่าเป็นด่านแรก เราก็ไม่ผ่านแล้ว ถ้าเทียบจำนวนคนทั้งประเทศ คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก เด็กที่เรียนอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นภาษาอังกฤษอาจจะภาษาดี แต่ส่วนอื่น ๆ ก็ได้แค่นิด ๆ หน่อย ๆ

หนูว่าเป็นเพราะระบบการศึกษาบ้านเราไม่ได้สอนให้เด็กนำไปใช้ได้จริง อย่างเรียนภาษาอังกฤษตอนเด็ก ๆ ครูจะสอนว่าต้องเรียงประโยคให้ถูกหลักไวยากรณ์ แกรมม่า ถ้าพูดผิดก็จะถูกลงโทษ นักเรียนก็จะอายเพื่อนในห้อง ทำให้ไม่ชอบ ไม่อยากเรียน ทำไมเราไม่สอนให้สื่อสารให้ได้ก่อน พอเรารู้เรื่องแล้ว หลักไวยากรณ์ แกรมม่าก็จะมาเอง เหมือนตอนที่เราเด็ก ๆ พ่อแม่สอนให้เราพูด จะพูดผิดพูดถูกหลัก สลับคำไปบ้างก็ไม่เป็นไร ให้พูดได้ก่อน พอโตขึ้นเราก็เรียงประโยคเป็นเอง

กุ๊กไก่-น.ส.สุณิสา รักแหละ ชั้นปีที่

4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเข้าร่วมเออีซีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าเราพร้อมเราก็จะได้ประโยชน์ แต่ถ้าไม่พร้อมก็ถือเป็นจุดด้อยของเรา สำหรับเราหนูว่ายังไม่พร้อม 70% โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ในอนาคตอาจจะมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนร่วมกับเด็กไทยในระดับอุดมศึกษา ภาษาก็คงต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งเรายังใช้กันน้อยมาก อย่างหนูเรียนไปด้วยและมีแผงขายเสื้อผ้าในจตุจักรด้วย ได้เจอกับต่างชาติเยอะ ทำให้พอจะสื่อสารได้ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะมีปัญหามาก

หนูว่าการศึกษาของเราเน้นไปในด้านวิชาการมากเกินไป ที่จริงควรจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมให้มากขึ้น ให้เราได้นำความรู้ที่เรียนมาไปทดลองใช้ นำไปแก้ไขปัญหาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ เป็นต้นทุนให้เรานำไปใช้เมื่อเรียนจบและออกไปทำงาน ยิ่งต้องแข่งขันกับต่างชาติในเออีซีเราก็อาจจะอ่อนกว่าชาติอื่น แต่เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ สิ่งแรกเลยคือเราต้องยอมรับว่าเราด้อยกว่า จากนั้นต้องเร่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปพร้อมกับเขาให้ได้

น้องเอย-น.ส.สิรินาถ ชั้นม. 3 โรงเรียนหอวัง กล่าวว่า ช่วงหลังคุณครูพูดเรื่องเออีซีเยอะมาก หนูก็ได้เรียนรู้เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปด้วย หนูว่าเรายังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับชาติอื่น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารกับชาติอื่น ด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้ว เราพูดภาษาอังกฤษกันน้อยมาก หากเราสื่อสารไม่ได้ก็จะทำให้เราพลาดโอกาส พลาดสิ่งดี ๆ อย่างเช่นเมื่อเรียนจบแล้วออกไปทำงานการศึกษาของเราก็ด้อยกว่าหลาย ๆ ชาติ อย่างสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ถ้าเอาระดับหัวกะทิไปสู้กันก็คงสู้ได้ แต่ถ้าในภาพรวมเราอ่อนกว่ามาก หนูว่าการศึกษาบ้านเราต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ เรื่องเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ และให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการยัดเยียดวิชาการ

เนย-น.ส.คุณัญญา พิบูลย์ไพร ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ในการเข้าร่วมมีสมาชิกจากหลากหลายประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย เกิดความหลากหลายของเชื้อชาติ เป็นการเปิดมุมมองของการดำเนินชีวิต โดยผลดีที่ตามมา ทำให้ตัวเราเองมีการปรับปรุงทั้งบุคลิกภาพและศักยภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกสมัครงานในอนาคตของสถาปนิกจากหลากหลายประเทศ แต่ผลเสียที่ตามมาคือ จะทำให้ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยตนเองได้เตรียมตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ ในเรื่องของภาษา พยายามเรียนรู้ต่าง ๆ ของชาติอาเซียน เพราะว่า ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่า เป็นหัวใจหลักของการสื่อสาร ถ้าไม่มีการสื่อสารผลประโยชน์ ต่าง ๆ ไม่เกิดขึ้น

นัท-นายสุรเชษฐ์ สุขล้น ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่าว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดการตื่นตัว ทุกคนให้ความสำคัญกับภาษามากขึ้น ภาษาอังกฤษสำคัญมากเป็นเหมือนประตูที่สามารถเปิดออกและสามารถเดินทางไปทั่วโลกได้ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก โดยตนเองพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษจะดูสื่อ เช่น คลิปเฮฮา เนื่องจากในคลิปจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีศัพท์ง่ายๆ ดูหนังซาวด์แทร็ก พยายามใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพื่อนต่างชาติ เมื่อเข้ามาศึกษาชั้นปีที่ 1 สนิทกับเพื่อนชาวญี่ปุ่น คุยผ่านโปรแกรมแชต เปิดวิดีโอคุยกัน เป็นการฝึกหัดภาษาไปในตัว โชคดีที่เพื่อนชาวญี่ปุ่นมีสำเนียงด้านอังกฤษดีมาก ส่วนตัวผมกำลังจะสำเร็จการศึกษาพอดี ดังนั้นจะเตรียมตัวในเรื่องของภาษาให้มากที่สุด อยากให้เพื่อนทุกคนเตรียมตัว อย่าบอกว่าการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องไกลตัว.

More >

รายงานพิเศษ: 3 ทีมนักคิดรุ่นใหม่ชู…’ยานยนต์ประหยัดพลังงาน’

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย เปิดเวทีกระตุ้นไอเดียคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานประชันบนเวทีประกวดออกแบบ สร้างและพัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า ECO CHALLENGE 2014-15 ในกลุ่มเป้าหมายนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ3 ทีมคว้ารางวัลชนะเลิศใน 3 ประเภท ณสนามทดสอบไทยบริดจสโตน ถ.พหลโยธินจ.สระบุรี

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ประเทศไทยเรานั้นเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์อันดับ 1 ในอาเซียนและส่งออกรถยนต์ไปทั่วโลก รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อีกทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน หรือ อีโคคาร์ เฟส2ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อีโค คาร์ อันดับ 1 และจะเป็นศูนย์กลางอีโค คาร์ ของโลกในอนาคต เราจึงจัดการจัดประกวด ECO CHALLENGE 2014-15 เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ของไทยให้สั่งสมประสบการณ์ ทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ของไทย ส่งเสริมนวัตกรรมยานพาหนะที่ใช้พลังงานทางเลือก โดยฝีมือนิสิต นักศึกษา อันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ตลอดจนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการขับขี่อย่างประหยัดพลังงาน

ด้าน ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข ประธานยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และประธานจัดงาน กล่าวว่า คะแนนและการตัดสิน มี 2 ส่วนคือ คะแนนจากการออกแบบ50 คะแนน และจากการวิ่งแข่งขัน 100 คะแนน ทีมใดทำคะแนนได้สูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ

สำหรับผลการแข่งขันECOCHAL LENGE 2014-15 รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น95,000 บาท ในพิธีมอบบนเวทีในงานวิศวกรรม57 ณ ไบเทคบางนา โดยทีมคนรุ่นใหม่คว้าชัย 3 ประเภท More >

คอลัมน์ Ustation: เด็กไทยในศตวรรษที่21

mbabanana@nationgroup.com

เก่งเรียน+เก่งปฏิบัติ’ ปลายทางของระบบการศึกษาไทยที่หวังจะเดินไปให้ถึง กับการสร้างผลิตผลคนรุ่นใหม่ที่ทั้งติดอาวุธทางปัญญาและเก่งวิชาชีวิต

ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาต่างเร่งปรับเนื้อหาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการนำประสบการณ์การทำงานจริงเข้าสู่ห้องเรียนมากขึ้น วันนี้เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์บ้างแล้วกับน้องๆ เยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ “เรียนรู้” และ “ฝึกฝน” ออกมาเป็นผลงานดีๆ ที่ผู้ใหญ่ต่างก็ยอมรับในความสามารถ

:ยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน More >

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่”

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดนักศึกษาประมาณ 300 คน เข้าร่วม “โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” (Young & Smart Accountants) More >