Archive for มีนาคม, 2014

ชีวเคมีในชีวิตประจำวันเพิ่มความรู้สู่เด็กนักเรียน

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 260 คน ถ่ายทอดความรู้บูรณาการการเรียนการสอนโครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง

ผช.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา เล่าว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยเนื้อหาในรายวิชามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกระบวนการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในกระบวนการเรียนแบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ และนำเสนอในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และเป็นการบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ จึงได้จัดโครงการ “ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง” นำความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้นำไปเผยแพร่ความรู้ และยังเป็นการเสริมความรู้ด้านชีวเคมีเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดเขียนเขต โดยแต่ละโรงเรียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 เรื่อง กับนักศึกษา 7 กลุ่ม

นายสกลศักดิ์ มหาพรหม ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า เคมีพื้นฐาน เป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย โดยห้องเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนในกระบวนการทดลองที่หลากหลาย การทดสอบบางเรื่องไม่มีในบทเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างในการตรวจสอบสารอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าประโยชน์ ซึ่งในวิชาสารและสมบัติของสารที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 สายศิลป์-คำนวณ ต้องเรียน นักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในวิชาต่อวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่ฟังการบรรยายหน้าชั้นเรียน ได้ลงมือปฏิบัติกับรุ่นพี่ที่มาสอน

นายกิตติภาพ ศรยิงไกล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า รับผิดชอบในเรื่องที่ 5 การทดสอบสมบัติของลิปิด (การทดสอบความไม่อิ่มตัวทดสอบการเหม็นหืน) ก่อนที่จะไปสอนน้องๆ ได้มีการเสนอข้อมูลอาจารย์ ค้นคว้าหาข้อมูล โดยเมื่อไปที่โรงเรียนตอนแรกรู้สึกตื่นเต้น แต่น้องๆ น่ารัก มีข้อสงสัยมาถาม รู้สึกว่าได้เรียนการสอนแบบบูรณาการ มีประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและต่อน้องๆ นอกจากตนเองจะได้รู้เรื่องที่ได้ไปนำเสนอแล้ว น้องๆ ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนได้

นางสาวณัฐชยา คำยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า ในห้องเรียน อาจารย์จะสอนเนื้อหาเยอะมาก วันนี้รุ่นพี่มาสอนทดสอบทำให้รู้จักชื่อสารเคมี ซึ่งไม่รู้จักสารนี้มาก่อน พี่ๆ ทั้ง 7 กลุ่มเตรียมตัวมาดี ทำให้การทดสอบไม่ติดขัด ความรู้ที่ได้ของแต่ละกลุ่มสามารถนำไปปรับใช้ในวิชาเรียนได้ รุ่นพี่สอนสนุก อยากให้รุ่นพี่มาสอนอีก

เช่นเดียวกับนายไชยวัฒน์ จานสาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า ชอบเรียนเคมีมาก สนุกมากที่มาสอน ชอบกลุ่มการหาปริมาณโปรตีนในอาหาร ทำให้รู้ว่า นมชนิดไหนมีโปรตีน สามารถเลือกดื่มได้ ซึ่งทำให้ตนเองรู้ว่านมยี่ห้อที่ตนเองดื่มทุกวัน เขียนปริมาณไว้ข้างกล่องแท้ที่จริงมีปริมาณของโปรตีนไม่ถึง ทำให้ได้เห็นสีและรู้จักสารเคมีที่ไม่เคยได้เห็น ขอบคุณพี่ที่มาทดสอบและสอนวิชานี้

นอกจากโครงการบริการวิชาบูรณาการเรียนการสอน ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้องจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ยังมีคณาจารย์ มีอาจารย์ร่วมสังเกตการสอนและคอยให้คำปรึกษานักศึกษาและนักเรียน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์. More >

‘ธัญบุรี’เล็งแก้กยศ.หาทุนให้นักศึกษาตั้งเป้าเพิ่ม300ทุน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบประมาณปี 2557 ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินจาก กยศ.จำนวนหนึ่งว่า เบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้เตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้บ้างแล้ว โดยได้จัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อน ตั้งเป้าหาทุนละ 10,000 บาท จำนวน 300 ทุน จากภาคเอกชน และทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมเป็น 500 ทุน เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา

แนวทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในเบื้องต้นนี้ จะทำโครงการตักบาตรทุนการศึกษา คาดว่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้จะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษามาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาอีกทาง ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการนำเงินจากกองทุนนี้ไปจัดสรรช่วยเหลือนักศึกษาแล้ว จำนวน 150 ทุน เป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท ทำให้ขณะนี้มีเงินคงเหลือประมาณ 3 ล้านบาท รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จากเดิมที่ให้เพียง 11 คน ในปีการศึกษา 2557 จะเพิ่มเป็น 25 คน และในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีทุนส่งเสริมนักกีฬาอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน ทั้งในมหาวิทยาลัยมีค่าตอบแทนให้วันละ 300 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจะสามารถช่วยเหลือ นักศึกษาได้

“การจัดสรรทุนทั้งหมดนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ โดยได้เริ่มดำเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ซึ่งประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงตั้งเป้าว่าจะหาทุนให้ได้ 600 ทุน แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากได้เพียง 500 ทุนก็เชื่อว่าจะเพียงพอ เพราะที่ผ่านมาใช้เพียง 300 ทุนเท่านั้น ส่วนงบที่ กยศ.จะจัดสรรให้นั้น เชื่อว่า ในเบื้องต้นน่าจะจัดสรรให้แก่ผู้กู้รายเก่าก่อน หากนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี มีปัญหาขอให้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยทันที” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >