Archive for มีนาคม, 2014

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย

การพานักศึกษามาสร้างประโยชน์แก่สังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จะช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมอีกด้วย แว่วว่า อ.ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปเยี่ยมนักศึกษาชนเผ่าม้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่บ้าน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 หมู่ 13 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก และได้นำข้อมูลโรงเรียน นำไปเสนอคณะและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา โดยมี อ.บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนให้นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการทดสอบนักศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียน และให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง แต่ต้องสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

เป็นผลให้ อาภากร โพธิ์สุข นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อนๆ อีก 67 คนได้ไปออกค่ายครั้งนี้ ทุกคนได้เรียนรู้การเดินทางไปโรงเรียนที่ค่อนข้างยากลำบาก ต้องผ่านภูเขา และทางโค้ง ลาดชัน ทว่าพอไปถึงก็ประทับใจน้องๆ และชาวบ้านทุกคนที่มาต้อนรับ นักศึกษาได้สอนเด็กวาดรูปอาคารเรียนและอาคารประกอบ แถมยังสอนศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้เด็กๆ ชนเผ่าม้ง มอบผ้าห่มให้แก่น้องๆ นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 174 ผืนอีกด้วย

“อาภากร” บอกว่า ปีต่อๆ ไป จะได้นำนักศึกษามาออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเติมเต็มในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในแนวตะเข็บชายแดน เช่นนี้อีกเช่นเคย เพราะการออกค่ายได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ที่สำคัญ พี่ๆ ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ อีกหลายคน เช่น ด.ญ.อณิษฐา คีรีเขียวสด นักเรียนชั้น ม.3 ประธานสภานักเรียน บอกว่าชอบมาก พี่เขาวาดภาพบนฝาผนังอาคารอนุบาลได้สวยงามมากๆ เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะเรียนให้สูงๆ และถ้ามีโอกาสอยากเป็นเหมือนพวกพี่ๆเขา ถ้ามีโอกาสหนูอยากให้พวกพี่ๆ กลับมาอีก More >

ไอเดียสร้างรายได้ พวงกุญแจงานไม้”หน้าการ์ตูน”

More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี. More >

มทร.ธัญบุรีตั้งเป้ามหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและติดอันดับต่ำกว่า 1,000 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในปี 2560 ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้นั้น คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือบัณฑิตมือเปื้อน และการจะผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคาดหวังนั้น มทร.ธัญบุรี จะเริ่มด้วยการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุน รวมถึงจะให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการผลิตบัณฑิตในตรงกับความต้องการของตลาด

ในส่วนของหลักสูตรจะมีการพัฒนาหลักสูตร โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สัดส่วน70 ต่อ 30 ส่วนสายสังคม ภาคปฏิบัติ 60 ต่อ 40 ซึ่งรูปแบบหลักสูตรและวิธีการสอนจะมีการนับรายชั่วโมงในภาคปฏิบัติ เน้นฝึกให้นักศึกษาทำโครงการ หรือนำปัญหาจริงมาเป็นโจทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการกระบวนการคิดและปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะวัดทั้งในส่วนของข้อสอบ ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะของงาน

นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากเดิมประมาณ 140 คนต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 500 คน หรือคิดเป็น 10% ของจำนวนนักศึกษาต่อชั้นปี ซึ่งโดยปกตินักศึกษาแลกเปลี่ยน จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประมาณ 5,000 คน ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะติดการฝึกสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนนี้จะเน้นไปที่กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเริ่มส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปที่สาธารณรัฐเช็ก และประเทศเยอรมนี ประมาณ 10 คน และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

“วันนี้ มทร.ธัญบุรี พัฒนานักศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของอาเซียน ทั้งปรัชญา แนวทางการเรียนการสอน เพื่อรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีการวัดระดับ TOEIC และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 จาก 30% ของจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา และด้าน ICT ต้องผ่านระดับ 3 จากการทดสอบของ Excellent Center ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เชื่อมั่นว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ซึ่งการดำเนินการยุทธศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและติดอันดับต่ำกว่า 1,000 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก” More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เปิดงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา Fashion V Together the Student Fashion Showcase ครั้งที่ 3 ที่ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด

ส่งตรงจาก “นายว้าก” น้องชายสุดเลิฟอีกแร้วว! ละค้า…คุณขา

สำหรับหนุ่มนักกีฬารักบี้…ล่ำบึ้กคนนี้ เค้าชื่อ “นายบูม” บดินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเป็นลูกชายสุดรัก ของ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

เจ้าตัวบอกว่า เล่นกีฬารักบี้มาตั้งแต่เรียนชั้น ป.5 และเป็นนักกีฬารักบี้มาตลอด ด้วยเหตุผลว่า “รักบี้ สอนความเป็นสุภาพบุรุษให้ผม”

คมมั้ยละค้า…คุณขา!!

จบชั้นประถมและมัธยมฯ จาก โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม ก่อนจะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมกับเป็นนักกีฬารักบี้ให้กับมหาวิทยาลัยในตำแหน่งกองหน้าของทีมด้วย

ทุกวันนอกจากต้องทุ่มเทให้กับการเรียนแล้ว หนุ่มบูมบอกว่า ต้องแบ่งเวลาซ้อมรักบี้หลังเลิกเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า การเล่นรักบี้นั้น สิ่งสำคัญคือ เล่นตามกติกา สามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและช่วยกันทำเกมให้ชนะ

อนาคต ตั้งใจจะเป็นวิศวกรที่ดีโดยเฉพาะในสาขาที่เรียนซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง แต่ตราบใดที่ยังเล่นรักบี้ไหวก็จะเล่นไปตลอด เพราะกีฬาสอนให้คนมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุด

เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น ที่อนาคตน่าจะให้ร่มเงากับสังคมได้ไม่มากก็น้อย งานนี้นอกจากอาจารย์ประเสริฐแล้ว คุณแม่พัชรี ปิ่นปฐมรัฐ ที่อยู่ข้างๆ ดูเหมือนจะยิ้มหน้าบานไม่หุบอยู่ละค้า…คุณขา!!!!!

มิสฟูลมูน More >

ให้น้ำต้นไม้ผ่านมือถือความคิดสร้างสรรค์ที่ทำได้จริง

ผลงานล่าสุดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การันตีด้วยรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันภาคบรรยาย จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของความคิดและผู้ออกแบบ “อิฐ” นายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี More >

ยกขบวนก๊วน’หมา-แมว’ขวัญใจหน้าใหม่โลกโซเชียล

เรื่องโดย สุภิญญา นาคมงคล

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก Mars Magazine

เมื่อในยุคนี้ การเป็นขวัญใจโลกโซเชียลไม่ได้ถูกตีกรอบจำกัดเพียงหนุ่มหล่อสาวสวยอย่างเดียว แต่เพื่อนมนุษย์สี่ขาทั้งหมาและแมวต่างก็ได้เฉิดฉาย จนมีแฟนคลับคอยแวะเวียนกดไลค์ในความน่ารักถึงหลักหมื่นหลักแสน กลายเป็นหมาดัง แมวเด่น ปูทางได้เป็นดาราสัตว์โด่งดังแล้วก็มี แต่บางตัวถึงแม้จะไม่ได้เด่นดังขนาดนั้น แต่ภาพความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็ถือเป็นสีสันให้มนุษย์อย่างเราๆ ผ่อนคลายอารมณ์ในยามเครียดได้ดีเยี่ยมเหมือนกัน More >

ภาพข่าว: ขอบคุณ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” ในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ที่ มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ More >

ภาพข่าว: สังคม: เปิดศูนย์การเรียนรู้

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ณ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร More >

คอลัมน์ กอสชิพริมรั้ว

** แต่ถ้าจะพูดถึงสาวมหาวิทยาลัยที่มากความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่จะมองข้ามไม่ได้คนหนึ่ง คือ “วิว” สุพิศ อาจหาญ สาขาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเพราะ “สาววิว” จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนโชว์งานฝีมือทำ “พวงกุญแจการ์ตูน” ขาย สร้างรายได้ให้กับตัวเอง…รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แบบนี้ “ขาเม้าท์” เห็นแล้วเป็นปลื้มจริงๆ ** More >

ภาพข่าว: นักศึกษาและอาจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันทดลองการออกแบบการให้น้ำแก่ผลิตผลทางการเกษตรผ่านระบบมือถือ เพื่อช่วยผ่อนแรงให้กับเกษตรกร More >

‘ในหลวง’เสด็จฯโครงการชั่งหัวมัน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนม ซึ่งดำเนินหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

งานสนองพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้ เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันมีโคนม พันธุ์โฮล์สไตน์ฟรี เชียน หรือ ขาว-ดำ รวม 30 ตัว ประกอบด้วย โคนมรีด จำนวน 11 ตัว, โคท้อง 14 ตัว และลูกโค 5 ตัว

ในการนี้ ทรงป้อนนมโคและทรงป้อนหญ้าพันธุ์แพงโกล่า แก่ลูกโคเพศเมีย อายุ 2 เดือน 30 วัน จำนวน 2 ตัว ซึ่งเกษตรกรโคนม จ.ราชบุรี น้อมเกล้าฯถวายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เพื่อเลี้ยงเป็นโคสาวใช้ทดแทนฝูง ปัจจุบันมีน้ำหนักตัว 65 และ 60 กิโลกรัม

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการเจริญเติบโตของโคเพศผู้ อายุ 4 เดือน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “น้องตุ่ม” เป็นลูกโค พันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน หรือ พันธุ์ขาว-ดำ มีแม่พันธุ์ชื่อใบบัว ผสมกับเชื้อพ่อพันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน-มาดาวี คลอดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี น้ำหนักตัว 130 กิโลกรัม

ทั้งนี้ โรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมัน ตาม พระราชดำริ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 โดยนำโคนมปลดระวางจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน 14 ตัว มาเลี้ยงเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคนมให้กับชาว จ.เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เข้ามาฝึกงานการเลี้ยงโคนมกับทางโครงการด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับลักษณะพันธุ์หญ้าที่โคกิน โดยทางโรงโคนมได้เลือกหญ้าพันธุ์แพงโกล่า เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนสูง เป็นพืชอาหารสัตว์ชั้นดีสำหรับโค ซึ่งการกินหญ้าสดส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรงดี More >

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ยินดี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน More >

ไอเดียสร้างรายได้ พวงกุญแจงานไม้ ‘หน้าการ์ตูน’

เจ้าของธุรกิจพวงกุญแจงานไม้หน้าการ์ตูน “วิว” นางสาวสุพิศ อาจหาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี งานมือที่ใส่ไอเดียและความรัก สร้างรายได้

วิว เล่าว่า จุดเริ่มต้นของชิ้นงาน ชอบตัวการ์ตูน และรักในงานฝีมือ การวาด และประดิษฐ์ ตอนนั้นมีคำถามในใจ เรียนและชอบทางด้านการขาย อะไรที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ ตอนนั้นคิดว่าจะต้องเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และต้องเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มาก สามารถซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้ ระหว่างที่กำลังหาชิ้นงาน แต่มีแรงบันดาลใจแล้ว ถือว่าเป็นโชคและโอกาสไปเดินตลาดงานฝีมือแห่งหนึ่ง สะดุดตาเห็นพวงกุญแจไม้ลักษณะกลม เกิดไอเดียนำพวงกุญแจไม้ที่เห็นมาประดิษฐ์

ตัดสินใจไปเดินหาซื้อพวงกุญแจไม้ที่สำเพ็ง ซื้อมาลองทำ พวงกุญแจไม้มีลักษณะกลมอยู่แล้วสามารถวาดหน้าการ์ตูนลงไปได้ ตอนนั้นจำได้ว่าวาด “หน้า โดเรมอน” เป็นหน้าแรกที่วาดและลงสี เมื่อได้พวงกุญแจโดเรมอนจึงไปวางขาย ซึ่งตอนนั้นมีคนสนใจ จึงนำมาต่อยอดเป็นหน้าการ์ตูน หน้าอื่นๆ โดยจะทำหน้าที่ได้รับความนิยม เช่น หมีพูห์ สติทช์ พวงกุญแจไม้ที่จำหน่ายมี 2 ขนาด ขนาดหัว 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว จำหน่ายหัว 3 นิ้ว 35 บาท หัว 4 นิ้ว 45 บาท

ขั้นตอนในการทำพวงกุญแจไม้ เริ่มจากการทาสีขาวเพื่อเป็นสีพื้น ทิ้งไว้ให้แห้ง เมื่อแห้งให้ลงสีของตุ๊กตา ยกตัวอย่าง โดเรมอนลงสีฟ้า สีที่ใช้คือสีน้ำมันและสีอะคริลิก ทิ้งไว้เมื่อสีพื้นแห้ง นำมาใส่บล็อก โดยบล็อกประดิษฐ์ขึ้นเอง เป็นฐานตั้งในการตกแต่งหน้าตุ๊กตา 1 บล็อกจะใส่ได้ 8 ตัว วางใส่บล็อกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้พู่กัน เขียนหน้าของตุ๊กตา ใช้ปากกาและดินสอตัดเส้น จากนั้นรอให้แห้ง สำหรับตุ๊กตาบางตัวจะมีหู จะซื้อลูกปัดมาติดใส่ให้เป็นใบหู ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จขั้นตอน พร้อมวางขาย

Handmake ต้องอาศัยเวลาในการทำ ต้องมีความอดทน ตัวการ์ตูนบางตัวใบหน้าไม่ได้กลม

แต่ต้องรู้จักการประยุกต์ ทำยังไงก็ได้ ให้พวงกุญแจไม้กลมๆ กลายเป็นใบหน้าของตุ๊กตาให้ได้ จะทำชิ้นงานช่วงที่ว่างจากการเรียน วางขายตามตลาดงาน Handmake ทั่วไป ทุกวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันที่ว่างๆ ไม่มีเรียน กำไรที่ได้จะอยู่ที่ประมาณวันละ 1,000-1,500 บาท ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวที่สร้างรายได้ให้ตนเอง ปัจจุบันไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เรียน ที่หน้าร้านมีหน้าตุ๊กตาให้ลูกค้าเลือกประมาณ 30 แบบ “เทคนิคในการจับตลาด “จะพยายามเลือกตุ๊กตาที่เป็นที่นิยมตามยุคสมัย และมีหลายคอลเลคชั่นเป็นเซตในการเก็บสะสมของลูกค้า เช่น กบเคโระ แองกี้เบิร์ด อุลตร้าแมน ซึ่งตอนนี้กำลังนิยมมาก คือ ตัวการ์ตูน Line ที่สำคัญตุ๊กตาโดนน้ำไม่ลอก ทางร้านรับพรีออร์เดอร์หน้าร้านหรือลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งได้ผ่าน Id Line : wivwiv หรือ โทร.08-2099-3106 More >

เด็กมทร.ธัญบุรีขายงานฝีมือ ทำพวงกุญแจงานไม้’หน้าการ์ตูน’สร้างรายได้

เจ้าของธุรกิจพวงกุญแจงานไม้หน้าการ์ตูน “วิว” น.ส.สุพิศ อาจหาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี งานฝีมือที่ใส่ไอเดียและความรักสร้างรายได้

วิว เล่าว่า จุดเริ่มต้นของชิ้นงาน ชอบตัวการ์ตูนและรักในงานฝีมือ การวาด และประดิษฐ์ ตอนนั้นมีคำถามในใจ เรียนและชอบทางด้านการขาย อะไรที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ ตอนนั้นคิดว่าจะต้องเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และต้องเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มาก สามารถซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้ ระหว่างที่กำลังหาชิ้นงาน แต่มีแรงบันดาลใจแล้ว ถือว่าเป็นโชคและมีโอกาสไปเดินตลาดงานฝีมือแห่งหนึ่ง สะดุดตาเห็นพวงกุญแจไม้ลักษณะกลม เกิดไอเดียนำพวงกุญแจไม้ที่เห็นมาประดิษฐ์

ตัดสินใจไปเดินหาซื้อพวงกุญแจไม้ที่สำเพ็ง ซื้อมาลองทำ พวงกุญแจไม้มีลักษณะกลมอยู่แล้วสามารถวาดหน้าการ์ตูนลงไปได้ ตอนนั้นจำได้ว่า “หน้าโดราเอมอน” เป็นหน้าแรกที่วาดและลงสี เมื่อได้พวงกุญแจโดราเอมอนจึงนำไปวางขาย ซึ่งตอนนั้นมีคนสนใจ จึงนำมาต่อยอดเป็นหน้าการ์ตูนหน้าอื่นๆ หน้าที่ได้รับความนิยม เช่น หมีพูห์ สติ๊ตช์ พวงกุญแจไม้ที่จำหน่ายมี 2 ขนาด ขนาดหัว 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว ราคาจำหน่ายหัว 3 นิ้ว ราคา 35 บาท หัว 4 นิ้ว 45 บาท

ขั้นตอนในการทำพวงกุญแจไม้ เริ่มจากการทาสีขาวเพื่อเป็นสีพื้น ทิ้งไว้ให้แห้ง เมื่อแห้งให้ลงสีของตุ๊กตายกตัวอย่าง โดราเอมอนสีฟ้า สีที่ใช้คือสีน้ำมันและสีอะคริลิก ทิ้งไว้เมื่อสีพื้นแห้ง นำมาใส่บล็อก โดยบล็อกประดิษฐ์ขึ้นเอง เป็นฐานตั้งในการตกแต่งหน้าตุ๊กตา 1 บล็อกจะใส่ได้ 8 ตัว วางใส่บล็อกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้พู่กันเขียนหน้าของตุ๊กตา ใช้ปากกาและดินสอตัดเส้น แล้วรอให้แห้ง ตุ๊กตาบางตัวที่มีหูจะซื้อลูกปัดมาติดใส่ให้เป็นหู ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จขั้นตอน พร้อมวางขาย

งานแฮนด์เมดต้องอาศัยเวลาในการทำ ต้องมีความอดทน ตัวการ์ตูนบางตัวใบหน้าไม่ได้กลม แต่ต้องรู้จักการประยุกต์ ทำยังไงก็ได้ให้พวงกุญแจไม้กลมๆ กลายเป็นใบหน้าของตุ๊กตาให้ได้ จะทำชิ้นงานช่วงที่ว่างจากการเรียน วางขายตามตลาดงานฝีมือทั่วไป ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันที่ว่างๆ ไม่มีเรียน กำไรที่ได้จะอยู่ประมาณวันละ 1,000-1,500 บาท ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวที่สร้างรายได้ให้ตนเอง จนไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เรียน

ปัจจุบันที่หน้าร้านมีหน้าตุ๊กตาให้ลูกค้าเลือกประมาณ 30 แบบ “เทคนิคในการจับตลาด จะพยายามเลือกตุ๊กตาที่เป็นที่นิยมตามยุคสมัย และมีหลายคอลเลกชั่นเป็นเซตในการเก็บสะสมของลูกค้า เช่น กบเคโรโระ แองกรี้เบิร์ด อุลตร้าแมน ตอนนี้ที่กำลังนิยมมากคือ ตัวการ์ตูน Line ที่สำคัญตุ๊กตาโดนน้ำไม่ลอก ทางร้านรีบพรีออเดอร์หน้าร้าน หรือลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งได้ผ่าน Id Line : wivwiv หรือโทร 08-2099-3106 More >

ลูกจ้างเฮ มทร.ธัญบุรี รุกปรับเงินเดือน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท ตั้งแต่ปี 2555 โดยในส่วนของข้าราชการเป็นการใช้งบประมาณของรัฐ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวให้มีการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ซึ่งที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการให้เพิ่มค่าครองชีพรายเดือนเป็นการทดแทน แต่ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในทุกระดับวุฒิการศึกษา เช่น วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรี (ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 บาท วุฒิปริญญาโท 17,500 บาท และวุฒิปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ใช้จ่ายเงินเดือนประมาณ 30 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการปรับเงินเดือนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน โดยเพิ่มสมรรถนะในการทำงานควบคู่ไปด้วย. More >

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สร้างเครือข่าย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เปิดโครงการสร้างเครือข่ายออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ที่ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี More >

นศ.มทร.ธัญบุรี ความคิดสร้างสวรรค์ ให้น้ำผ่านมือถือ

ผลงานล่าสุดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การันตีด้วยรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันภาคบรรยาย จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของความคิดและผู้ออกแบบ “อิฐ” นายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี More >