Archive for ตุลาคม, 2013

ฤดูกาล Fashion Bouquet เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดแฟชั่น Bouquet สร้างสรรค์งานดอกไม้ โชว์ฝีมืออย่างอลังการ ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

นายวิจิตร สนหอม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ Fashion Bouquet และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เล่าว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคนิคการจัดช่อดอกไม้ และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์ โดยทางนักศึกษาได้รวมกลุ่มกันคิดงานช่อดอกไม้เชิงสร้างสรรค์ Fashion Bouquet ขึ้นมา โดยเป็นหนึ่งในรายวิชาเทคนิคการจัดช่อดอกไม้ และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์ โดยเน้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกแบบและสามารถนำเสนอได้ นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน และในเรื่องการนำเสนอชิ้นงานที่บ่งบออกถึงความรู้ที่ได้เรียนรู้ และที่สำคัญนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม More >

“เม็ดขนุน” ทีมชนะเลิศ “ปูนหมัก ปูนตำ ปูมปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย”

ผ่านพ้นไปกับ “โครงการปูนหมัก ปูนตำ ปูมปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย” จัดขึ้นโดยสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการ ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้างสรรค์ศิลปะไทย เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2556 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และปลูกฝังให้เยาวชนในสถาบันการศึกษา เกิดความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ปูนปั้นในงานสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกงานช่างศิลปะแขนงนี้ให้ดำรงอยู่สืบไป More >

ภาพข่าว: ผลิตนักปิโตรเลียม

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ระยะที่ 3 รุ่นที่ 5 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลิตนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาปิโตรเคมี ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ More >

คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ‘ธัญบุรี’โชว์ไอเดีย เครื่องช่วยนวด’คนตาบอด’

แม้จะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แต่ถ้าได้รับการดูแล และฝึกฝนอาชีพอย่างถูกทาง ก็สามารถยืนหยัดหาเลี้ยงตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร และนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ “ก๊อต” หรือ นายกฤษณะ โภควัฒน์, “ไนช์” นายณัฐชนน กมลโต, “ฝ้าย” น.ส.กมลชนก อดิเรกธนสาร และ “แอร์” น.ส.มัณฑนา ปานสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คิดค้นและผลิต “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตา ได้เรียนรู้และฝึกฝนการนวดได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการนวดแผนไทยเป็นที่นิยมและถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดโรค ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาได้มีอาชีพ

โดยผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และรางวัล นวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) ในโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

ก๊อตตัวแทนกลุ่มเล่าว่า หลักการ วิธีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า ระบบจัดการความรู้พัฒนาอาชีพนวดแผนไทย เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในตัวโปรแกรมมีเสียงจากโปรแกรมคือ Google Translates เพื่ออ่านเนื้อหาให้คนตาบอดสามารถเรียนรู้ จดจำ และสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งในโปรแกรมจะควบคุมการเลือกเมนูต่างๆ โดยปุ่ม Space Bar และปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อง่ายต่อการใช้งาน และส่วนที่ 2 เรียกว่าเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ลักษณะหุ่นจำลองมีขนาดเท่ากับอวัยวะจริงของคนเรา โดยระบบประกอบด้วย 3 เมนูคือ 1.เมนูความรู้เกี่ยวกับการนวด 2.เมนูความรู้เกี่ยวกับสรีระและอวัยวะ 3.เมนูแบบทดสอบ เมนูนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ใช้ ได้ทำการวัดผลความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากเมนูความรู้เกี่ยวกับการนวดและเมนูความรู้เกี่ยวกับสรีระและอวัยวะ

“ภายในหุ่นจำลอง ทำการฝังไมโครชิปและสวิตช์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการสอนเรื่องเส้นประธานทั้งสิบสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งหุ่นจำลองจะบอกชื่อจุดต่างๆ เมื่อผู้พิการทางสายตาทำการกดสวิตช์ที่ตัวหุ่น โดยไมโครชิปจะประมวลผลจากสวิตช์ที่ทำการกด โดยค่าที่ได้จะไปเปรียบเทียบกับค่าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากค่าที่ได้ตรงกันจะมีการออกเสียงตามจุดนั้นๆ ของเส้นประธานทั้งสิบ” ก๊อตเล่า ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆ ของน้องๆ นักศึกษาคนเก่ง เชื่อว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการทางสายตา เพิ่มโอกาสการมีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น… More >

มทร.ธัญบุรีปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ พนักงานรอรัฐบาลเคาะ-ขอ8แสนตบรางวัลลูกจ้าง

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ปรับ 3 ปี ของทุกวันที่ 1 ม.ค. ตั้งแต่ปี 2555-2557 แต่ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินอุดหนุน และลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ นั้น มทร.ธัญบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ซึ่งในปี 2556 มีข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเพิ่ม จำนวน 384 ราย เป็นงบประมาณเกือบ 8 ล้านบาท ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่ม จำนวน 329 ราย เป็นการใช้งบฯอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปี จำนวน 6.5 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 617 ราย ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 7.7 ล้านบาท

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ส่วนในเดือนม.ค. 2557 ยังอยู่ระหว่างการรอสำนักงาน ก.พ. กำหนดว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นจะเป็นเท่าไหร่ คาดว่าระดับปริญญาตรีจะปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท เพราะเมื่อปี 2556 วุฒิปริญญาตรีได้รับอยู่ที่ 13,500 บาท และมหาวิทยาลัยจะปรับให้ตามนั้น

สำหรับในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แล้ว แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาในการปรับเงินเดือน หากรัฐบาลกำหนดให้ปรับเงินเดือนเมื่อไหร่ มทร.ธัญบุรีก็พร้อมที่จะปรับเงินเดือนทันที ทั้งในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณและไม่ได้รับงบประมาณ โดยในกลุ่มลูกจ้าง จะใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย

“ส่วนเงินรางวัลที่ ก.พ.ร.ได้มอบให้กรณีที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการได้ดี จะมอบให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยได้เสนอของบประมาณ จำนวน 8 แสนบาทต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมทำให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลดังกล่าวด้วย” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

มทร.ธัญบุรีปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ พนักงานรอรัฐบาลเคาะ-ขอ8แสนตบรางวัลลูกจ้าง

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ปรับ 3 ปี ของทุกวันที่ 1 ม.ค. ตั้งแต่ปี 2555-2557 แต่ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินอุดหนุน และลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ นั้น มทร.ธัญบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ซึ่งในปี 2556 มีข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเพิ่ม จำนวน 384 ราย เป็นงบประมาณเกือบ 8 ล้านบาท ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่ม จำนวน 329 ราย เป็นการใช้งบฯอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปี จำนวน 6.5 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 617 ราย ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 7.7 ล้านบาท

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ส่วนในเดือนม.ค. 2557 ยังอยู่ระหว่างการรอสำนักงาน ก.พ. กำหนดว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นจะเป็นเท่าไหร่ คาดว่าระดับปริญญาตรีจะปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท เพราะเมื่อปี 2556 วุฒิปริญญาตรีได้รับอยู่ที่ 13,500 บาท และมหาวิทยาลัยจะปรับให้ตามนั้น

สำหรับในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แล้ว แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาในการปรับเงินเดือน หากรัฐบาลกำหนดให้ปรับเงินเดือนเมื่อไหร่ มทร.ธัญบุรีก็พร้อมที่จะปรับเงินเดือนทันที ทั้งในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณและไม่ได้รับงบประมาณ โดยในกลุ่มลูกจ้าง จะใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย

“ส่วนเงินรางวัลที่ ก.พ.ร.ได้มอบให้กรณีที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการได้ดี จะมอบให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยได้เสนอของบประมาณ จำนวน 8 แสนบาทต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมทำให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลดังกล่าวด้วย” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมชัย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน เพื่อพระราชทานแก่กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง More >

4ม.วิจัย’สภาวะอาชีวะ”ธัญบุรี’เล็งเปิดป.ตรีต่อเนื่อง

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มทร.ธัญบุรี วิจัยสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศนั้น พบว่าปัญหาสำคัญของการอาชีวศึกษาไทยคือ ขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากร เนื่องจากมีแนวโน้มครูที่มีความเชี่ยวชาญจะเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีปัญหาครูอาชีวศึกษาไม่ค่อยได้รับการอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะความชำนาญเท่าที่ควร ซึ่งอาจเพราะขาดงบประมาณ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยทั้ง 4 สถาบัน เห็นร่วมกันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาครูอาชีวศึกษาทั้งการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-เอก รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมเฉพาะทางและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพราะจำเป็นต้องเร่งยกระดับและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้ได้เรียนต่อสายตรง หรือเข้ารับการอบรมเฉพาะทางให้มากขึ้น นอกจากนี้ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ยังมีเสียงเรียกร้องให้ มทร.ธัญบุรีเปิดหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ในสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) เพื่อรับผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ในระหว่างที่สถาบันการอาชีวศึกษายังไม่พร้อม ซึ่ง มทร.ธัญบุรีก็รับปากที่จะช่วยดูแล โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 นี้ More >

ชี้สอบวันเดียวแก้วิ่งรอกสอบรับตรงช่วยผู้ปกครองลดปัญหาค่าใช้จ่าย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปั่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาการวิ่งรอกสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนในปัจจุบันว่า ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข เพราะการที่นักเรียนวิ่งรอกสอบในหลายๆ ที่ เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง รวมถึงยังเป็นการก่อให้เกิดปัญหาการสละสิทธิ์ที่เรียน เพราะสอบเข้าเรียนต่อได้ไม่ตรงกับสาขา หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ส่งผลกระทบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะต้องเรียกตัวนักเรียนที่ติดในลำดับถัดไปเข้ามาแทน ดังนั้น ควรมีการวางแผนในระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ โดยอาจจัดสอบในวันเดียวกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่า กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้งนี้หากมีการดำเนินการในลักษณะนี้อาจจะช่วยลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียนและช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายได้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ประกาศไม่เลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตามการเปิดภาคเรียนของอาเซียนนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ในปีการศึกษา 2557 คงไม่สามารถแก้ไขกำหนดการรับสมัครต่างๆ ได้แล้ว เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สามารถเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามอาเซียนในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีช่วงเวลาว่างของนักศึกษาที่เข้าใหม่ถึง 4 เดือน แต่ มทร.ธัญบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้เวลาในช่วงดังกล่าวทำการปรับพื้นฐานในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดของทางวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ จากเดิมที่จัดเรียนเพียง 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเทอมจะเพิ่มเป็น 4-6 สัปดาห์แทน นอกจากนี้จะใช้ช่วงเวลานี้พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงจะมีการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาเก่า โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความต้องการเรียนเพิ่มเติมในบางจุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานจำนวน 2 เครื่อง เพื่อพระราชทานแก่กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง สำหรับใช้ในสวนจิตรลดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา More >

ภาพข่าว: สังคม: น้อมเกล้าฯ ถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน เพื่อพระราชทานแก่กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง สำหรับใช้ในสวนจิตรลดา More >

มทร.ธัญบุรีปรับเงินเดือนตามวุฒิ

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้มีการปรับ 3 ปี ของทุกวันที่ 1 ม.ค.ตั้งแต่ปี 2555-2557 แต่ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินอุดหนุน และลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการนั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ซึ่งในปี 2556 มีข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเพิ่ม จำนวน 384 ราย เป็นงบประมาณเกือบ 8 ล้านบาท ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่ม จำนวน 329 ราย เป็นการใช้งบอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปี จำนวน 6.5 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 617 ราย ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 7.7 ล้านบาท

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนในเดือนมกราคม 2557 ยังอยู่ระหว่างการรอสำนักงาน ก.พ.กำหนดว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งคาดว่าระดับปริญญาตรีจะปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท เพราะเมื่อปี 2556 วุฒิปริญญาตรีได้รับอยู่ที่ 13,500 บาท และมหาวิทยาลัยจะปรับให้ตามนั้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แล้ว แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาในการปรับเงินเดือน ดังนั้น หากรัฐบาลกำหนดให้มีการปรับเงินเดือนเมื่อไหร่ มทร.ธัญบุรี ก็พร้อมที่จะปรับเงินเดือนทันที ทั้งในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณ และไม่ได้รับงบประมาณ โดยในกลุ่มลูกจ้างนั้น มทร.ธัญบุรี จะใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนเงินรางวัลที่ ก.พ.ร.ได้มอบให้กรณีที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการได้ดีนั้น จะมอบให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวทางมหาวิทยาลัยได้มีการเสนอของบประมาณ จำนวน 8 แสนบาทต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจ เพราะกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว นั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมทำให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลดังกล่าวด้วย More >

กลุ่มลูกจ้าง-พนักงานมหาวิทยาลัยรอเฮมทร.ธัญบุรีรุกรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

More >

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ‘เครื่องช่วยนวด’นวัตกรรมคนตาบอด

“เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับ ผู้พิการทางสายตา” ผลงาน ของ กฤษณะ โภควัฒน์, ณัฐชนน กมลโต, กมลชนก อดิเรกธนสาร และมัณฑนาปานสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่คิดค้นและผลิต จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ต้นแบบนวัตกรรม เพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม โครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิด ไร้ขีดจำกัด

เครื่องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบจัด การความรู้พัฒนาอาชีพนวดแผนไทย เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีเสียงจากโปรแกรม คือ Google Translates เพื่ออ่านเนื้อหาให้คนตาบอดเรียนรู้ และส่วนที่ 2 เรียกว่า เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการ ทางสายตา ลักษณะหุ่นจำลองมีขนาดเท่ากับอวัยวะจริงของคน

ภายในหุ่นจำลองฝังไมโครชิพและสวิตช์เชื่อมต่อกับคอมพิว เตอร์ในการสอนเรื่องเส้นประธานทั้งสิบ หุ่นจำลองจะบอกชื่อจุดต่างๆ เมื่อกดสวิตช์ที่ตัวหุ่น โดยใช้โปรแกรม virtual studio ในการออกแบบ และใช้ภาษา C ในการเขียนโปรแกรม ขณะนี้กำลังจัดทำหุ่นการนวดไทยบำบัดเพื่อรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ More >

คอลัมน์ ฉลาดสุดๆ: เครื่องสอนนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา

ผู้พิการทางสายตา หรือ “คนตาบอด” ในประเทศไทย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเช่นบุคคลอื่น ๆ ทั่วไป อาชีพหนึ่งที่ผู้พิการทางสายตานิยมเพราะสามารถฝึกฝน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ก็คือ “นวดแผนไทย”

ความต้องการฝึกฝนการนวดแผนไทยของผู้พิการทางสายตาก็มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการส่งเสริม ของศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด แต่การเรียนรู้ศาสตร์การนวดแผนไทยที่ถูกวิธี จำเป็นต้องใช้ครูสอนและฝึกฝนให้กับผู้ที่สนใจ

ทางนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย นายกฤษณะ โภควัฒน์ นายณัฐชนน กมลโต น.ส.กมลชนก อดิเรกธนสาร และ น.ส.มัณฑนา ปานสังข์ จึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์ “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” ขึ้นมา เพื่อจะได้ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการนวดแผนไทยได้ด้วย ตนเอง โดย มี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ More >

มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ สภามหา’ลัยส้มหล่นด้วยในฐานะทำดี

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้มีการปรับ 3 ปี ของทุก วันที่ 1 ม.ค.ตั้งแต่ปี 2555-2557 แต่ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน อุดหนุน และลูกจ้างชั่วคราว นอกงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการนั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ซึ่งในปี 2556 มีข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเพิ่ม จำนวน 384 ราย เป็นงบประมาณเกือบ 8 ล้านบาท ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่ม จำนวน 329 ราย เป็นการใช้งบอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปี จำนวน 6.5 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 617 ราย ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 7.7 ล้านบาท

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว อีกว่า ส่วนในเดือนมกราคม 2557 ที่จะถึงนี้ ยังอยู่ระหว่างการรอสำนักงาน ก.พ. กำหนดว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นจะเป็น เท่าไหร่ ซึ่งคาดว่าระดับปริญญาตรีจะปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท เพราะเมื่อปี 2556 วุฒิปริญญาตรีได้รับอยู่ที่ 13,500 บาท และมหาวิทยาลัยจะปรับให้ตามนั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แล้ว แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลา ในการปรับเงินเดือน ดังนั้น หากรัฐบาลกำหนดให้มีการ ปรับเงินเดือนเมื่อไหร่ มทร.ธัญบุรี ก็พร้อมที่จะปรับเงินเดือนทันที ทั้งในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณ และไม่ได้รับงบประมาณ โดยในกลุ่มลูกจ้างนั้น มทร.ธัญบุรี จะใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนเงินรางวัลที่ ก.พ.ร.ได้มอบให้กรณีที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการได้ดีนั้น จะมอบให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวทาง มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอของงบประมาณ จำนวน 8 แสนบาท ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมทำให้ มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลดังกล่าว ด้วย More >

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อพระราชทานแก่กองบำรุงรักษา ราชอุทยาน สำนักพระราชวัง สำหรับใช้ในสวนจิตรลดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา More >

อธิการธัญบุรีแนะแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอก

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาการวิ่งรอกสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนในปัจจุบัน ว่า ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข เพราะการที่นักเรียนวิ่งรอกสอบในหลายๆ ที่ เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง รวมถึงยังเป็นการก่อให้เกิดปัญหาการสละสิทธิ์ที่เรียน เพราะสอบเข้าเรียนต่อได้ไม่ตรงกับสาขา หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ส่งผลกระทบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะต้องเรียกตัวนักเรียนที่ติดในลำดับถัดไป เข้ามาแทน ดังนั้นควรมีการวางแผนในระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ โดยอาจจัดสอบในวันเดียวกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่า กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการในลักษณะนี้ อาจจะช่วยลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายได้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศไม่เลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตามการเปิดภาคเรียนของอาเซียนนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ในปีการศึกษา 2557 คงไม่สามารถแก้ไขกำหนดการรับสมัครต่างๆ ได้แล้ว เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สามารถเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามอาเซียนในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีช่วงเวลาว่างของนักศึกษาที่เข้าใหม่ถึง 4 เดือน แต่ มทร.ธัญบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้เวลาในช่วงดังกล่าวทำการปรับพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดของทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ จากเดิมที่จัดเรียนเพียง 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเทอม จะเพิ่มเป็น 4-6 สัปดาห์แทน นอกจากนี้ จะใช้ช่วงเวลานี้พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงจะมีการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาเก่า โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความต้องการเรียนเพิ่มเติมในบางจุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย More >

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น้อมเกล้าฯถวายเครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน สำหรับใช้ใน สวนจิตรลดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา More >

มทร.ธัญบุรีอัพเงินเดือนลูกจ้าง-พนักงาน

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้มีการปรับ 3 ปี ของทุกวันที่ 1 ม.ค.ตั้งแต่ปี 2555-2557 นั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ซึ่งในปี 2556 มีข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเพิ่มจำนวน 384 ราย เป็นงบประมาณเกือบ 8 ล้านบาท ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่มจำนวน 329 ราย เป็นการใช้งบอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปี จำนวน 6.5 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 617 ราย ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 7.7 ล้านบาท ส่วนในเดือน ม.ค.2557 คงต้องรอ ก.พ.กำหนดว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นจะเป็นเท่าไหร่จึงจะจัดงบฯ จ่ายให้ ซึ่งคาดว่าระดับ ป.ตรีจะปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท. More >