Archive for กรกฎาคม, 2013

ภาพข่าว: รวมความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี อบรมถ่าย ทอดความรู้การรวบ รวมองค์ความรู้การเรียนการสอน-การวิจัย โดยมี ผศ. สมควร สนองอุทัย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากร More >

เสนอขอโปรดเกล้า “ประเสริฐ” นั่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่ หลังไร้ผู้คัดค้าน

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนปัจจุบันซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.2556 โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการลงมติ และคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่ แต่เพื่อความมั่นใจในกระบวนการสรรหา ตนได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่ากระบวนการสรรหา ในครั้งนี้ขัดกับกฏระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสามารถยื่นคัดค้านการ สรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ ภายใน 15 วันนั้น ล่าสุดครบกำหนด 15 วันแล้ว ซึ่งไม่พบว่ามีผู้ยื่นคัดค้าน รศ.ดร.ประเสริฐ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้นตนในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฯจึงได้ลงนามเสนอชื่อ รศ.ดร.ประเสริฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ไปแล้ว

“ผมคิดว่าเนื่องจากกระบวนการสรรหาในทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ประกอบกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ได้รับคะแนนจากสภามหาวิทยาลัย สูงถึง 18 เสียง คะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนเอกฉันท์ ดังนั้นจึงไม่มีใครยื่นคัดค้านการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ และเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าผู้ได้รับการสรรหาเข้ามาทั้งสองท่านมี ความเหมาะสม เพราะล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกก็ยอมรับได้”

นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของ รศ.ดร.ประเสริฐ ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกระบวนการสรรหาต่างๆ ในทุกขั้นตอน ก่อนเสนอรายชื่อให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป.

มทร.ธัญบุรีมีแนวคิดกำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่ายสุรารอบมหาวิทยาลัย

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย ว่า เรื่องดังกล่าวตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไป ในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของมทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระ ไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรีได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้น ตนได้มีการหารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต. คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า ซึ่งนายกอบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทำงานในแบบบูรณการ ทำงานร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ชี้แจ้งให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลำพังไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ตนต้องขอขอบคุณสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวงที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบหอพักให้มีการแยกชาย-หญิง ตามพ.ร.บ.หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาทะเลาะวิวาท ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าหน่วยงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.) จะต้องเข้ามามีบทบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ชักโครกน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าไอเดียประหยัดน้ำจาก มทร.ธัญบุรี

ทราบกันไหมว่า เมื่อเปรียบเทียบการใช้น้ำของชักโครกกับเครื่องซักผ้า ปริมาณการใช้น้ำของเครื่องซักผ้าสิ้นเปลืองการใช้น้ำมากกว่าชักโครกอยู่ประมาณ 20-40 เท่า ขึ้นอยู่กับปริมาตรความจุของเครื่องซักผ้า เช่นครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 3-5 คน ซักผ้ารวมกันตอนเช้าวันละครั้งด้วยเครื่องซักผ้าขนาดถังความจุ 9กิโลกรัมใช้น้ำ 70 ลิตร การซักผ้าของเครื่องผ้า 1ครั้งจะใช้น้ำสำหรับการซัก 1 รอบ สำหรับการล้าง 2 รอบ รวมเป็น 3 รอบใช้น้ำเท่ากับ 210 ลิตร ในขณะที่การกดชักโครก 1 ครั้งใช้น้ำ 5-6 ลิตร ดังนั้นหากนำน้ำจากเครื่องซักผ้ามาใช้ในการชักโครกจะสามารถใช้ได้ถึง 35 ครั้งซึ่งหากสมาชิกในบ้านจำนวน 5 คน จะสามารถใช้ชักโครกได้คนละ 7 ครั้งต่อวัน แล้วยังพบว่าเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมและยังเหลือน้ำไว้ใช้สอยสำหรับวันต่อไปที่ไม่ได้ซักผ้าหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้อีก

ด้วยจุดประสงค์ในการอนุรักษ์น้ำ นายเผด็จ รัตนะจินดา นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นักศึกษา นายประชุม คำพุฒและว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ที่ปรึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คิดค้นระบบนำน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้ามาใช้ใหม่ในโถสุขภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์น้ำขึ้น

เจ้าของผลงานเปิดเผยถึงขั้นตอนการทำงานของระบบว่า เริ่มจากนำน้ำที่เหลือจากเครื่องซักผ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บและทำการบำบัดสารเคมี จากนั้นทำการกรองให้สะอาด ทำการฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น ในขั้นตอนนี้มีทั้งระบบใช้น้ำบำบัดแล้วจากเครื่องซักผ้าร่วมกับระบบใช้น้ำสะอาดจากภายนอกในกรณีที่น้ำเก็บไว้ไม่เพียงพอ แล้วปล่อยลงสู่โถสุขภัณฑ์ ซึ่งในทุกขั้นตอนจะมีวาล์วน้ำสำหรับปิด-เปิด กำหนดปริมาณน้ำได้ตามต้องการ

ในส่วนของน้ำจากเครื่องซักผ้า เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดด้วยการกรองและฆ่าเชื้อ น้ำจึงสะอาดพอที่จะไม่รู้สึกรังเกียจเมื่อนำมาหมุนเวียนใช้เป็นน้ำสำหรับกดชักโครก ทำให้ลดการใช้น้ำชักโครกและอาจเปรียบได้ว่าไม่มีการใช้น้ำหรับชักโครกเลยก็เป็นได้ จึงประหยัดน้ำได้ถึง ร้อยละ 50 จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างเครื่องซักผ้ากับสุขภัณฑ์ส้วมชักโครกให้ใช้งานได้เหมือนกับเครื่องซักผ้าและส้วมชักโครกทั่วไป สามารถติดตั้งสะดวก มีวิธีการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ชุมชน หรือผู้อยู่อาศัยสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถจัดเป็นชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปสำหรับจำหน่ายเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

 

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพข่าว: สัมมนาอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากร More >

มทร.ธัญบุรีทำวิชาชีพโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เกี่ยวกับสาขาโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล ในเบื้องต้นได้กำหนดสายงานที่จะดำเนินการมี 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อ และจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 9 ระดับ แต่ในบางสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบ เพื่อใช้วัดผล โดยใช้หลักการ Competence ซึ่งประกอบด้วย 1.ความรู้2.ทักษะ 3.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย มทร.ธัญบุรีจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และสามารถวัดผลได้ทุกสายงานโลจิสติกส์ เพราะในปี 2558 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับบุคลากรเข้าทำงาน มาตรฐานวิชาชีพจะช่วยวัดบุคลากรที่จะเข้าทำงานตรงนี้ได้

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า หลังจากเขียนเป็นแกนกลางมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ สถาบันคุณวิชาชีพจะให้ มทร.ธัญบุรีไปดำเนินการดู Code of Conduct ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดรหัสให้ตรงกับ International Labor Organization ต่อไป ในส่วนของสถาบันการศึกษา หากมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ จะช่วยให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดสาขาโลจิสติกส์ สามารถนำไปกำหนดในเนื้อหาหลักสูตรได้เลย เพราะรายงานชิ้นนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์นั้น ขณะนี้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางอากาศและทางบนอยู่แล้ว หากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก More >

คอลัมน์ U station: วิทยาศาสตร์เสริมทำผักดองรสชาติอร่อย

นางสาวกฤติกา ศรีแดน และนางสาววัลย์ลิกา สมบัติมี นักศึกษา และ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศึกษาแบคทีเรียที่มีผลต่อสี และรสชาติในการ ดองผักจนพบกรรมวิธีผลิต ซึ่งจากการศึกษานี้ เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า โดยปกติแล้วผักกาดเขียวปลี ไม่นิยมบริโภคสด แต่นิยมนำมาดองมากกว่า โดยการศึกษากรรมวิธีการผลิตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี จุลวิทยาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของการดอง 3 วิธี คือแบบดั้งเดิม แบบBackslopping และแบบใช้กล้าเชื้อ L. plantarum M29

จากการทดลองดองผักกาดเขียวปลี พบว่า ผักที่ดองด้วยกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum นั้นจะมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของผักกาดดอง โดยมีความเป็นกรดด่างไม่เกิน 4.5 ซึ่งตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.284/2547) สีของผักดองที่ได้จะมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อตรวจนับแบคทีเรียกรดแลคติกซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์พบว่าแบบกล้าเชื้อ L. plantarumM29 พบมากกว่าแบบ ดั้งเดิม และแบบ Backslopping เมื่อทดสอบด้านประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคก็พบว่าผู้บริโภคพอใจและยอมรับผักกาดเขียวปลีดองแบบใช้กล้าเชื้อ L. plantarumM29 มากที่สุด เนื่องจากเชื้อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพซึ่งส่งผลให้ผักดองมีรสชาติที่ดีขึ้น

ผู้วิจัยยังได้แนะวิธีการดองผักด้วยการใช้กล้าเชื้อ L. plantarumM29 แบบง่ายๆ คือนำผักกาดเขียวปลีมาล้างและตัดส่วนที่เสียออก นำไปใส่ตะแกรงทิ้งไว้ข้ามคืนที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงนำผักกาดเขียวปลีมาใส่โถ เดิมน้ำดองลงไปแล้วหมักเป็นเวลา 12 วัน ก็จะได้ผักดองที่มีรสชาติอร่อยและสีที่น่ารับประทานตามต้องการ

จากผลงานดังกล่าวสามารถพูดได้เลยว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยยิ่งหากสามารถนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ More >

เส้นใยชีวภาพสู่สิ่งทอ

พลาสติกชีวภาพ นอกจากกระบวนการในการเกิดโรงงานต้นแบบที่กำลังรอผู้ลงทุน อีกฝั่งเรากำลังสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ผลิตเส้นใยด้วย จากโครงการ TEXIO กระบวนการผลิตเส้นใยยาว และผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด ระยะที่ 1

โดยงานวิจัยพัฒนาในบ้านเรา ตอนนี้ พัฒนาไปถึง เราสามารถผลิตเส้นใยยาว ได้แล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ ผลจากการวิจัยพบว่าเส้นใยชีวภาพที่เป็นเส้นใยยาวมีความแข็งแรง มีการหดตัวของเส้นใยดี แต่การใช้เส้นใยก็จะต้องมีความเหมาะสมด้วย หมายความว่ายังมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือน เส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย

งานวิจัยดังกล่าว ทาง สนช.(สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ) ได้ร่วมมือ กับสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้มีการดำเนินการในการวิจัยพลาสติกชีวภาพมาแล้ว และบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท นำรุ่งเรยอน จำกัด บริษัท

เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามเส้นใยประดิษฐ์

การทอ จำกัด ได้นำมาต่อยอดองค์ความรู้ในขณะนี้

การศึกษาล่าสุดคือการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ได้ ซึ่งมี 3 แนวทาง แนวทางแรก คือการพัฒนาเสื้อผ้าที่มีราคาแพงไป ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ แนวทางที่สอง คือการนำไปผสมกับ เส้นใยที่มีราคาแพง เช่น เส้นไหมให้ราคาถูกลง ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ปัจจุบันเส้นใยยังทนความร้อนสูงมากไม่ได้ และสุดท้าย คือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเส้นใย

อย่างไรก็ดี การนำเอาเส้นใยจากพลาสติกชีวภาพมาใช้ของ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสร้างความแตกต่างของอุตสาหกรรมการทอ ซึ่งทั่วโลก โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ กำลังตอบรับกระแสของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างมากในขณะนี้ More >

มทร.ธัญบุรีจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าไปมีบทบาทในด้านบริการงานวิชาการให้กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดย มทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันสาขาดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในสาขานี้ด้วยเช่นกัน

ผศ.ดร. ปานเพชร กล่าวอีกว่า การดำเนินการของ มทร.ธัญบุรีนั้น ในเบื้องต้นจากการเข้าประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้กำหนดสายงานที่จะดำเนินการมี 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อ และจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์ โดยหลังจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะร่วมมือกับสมาคม สมาพันธ์ และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับ มทร.ธัญบุรี เพื่อแยกตำแหน่งหน้าที่ ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ ใช้ในการวัดระดับความสามารถต่อไป โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 9 ระดับ แต่ในบ้างสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบ เพื่อใช้วัดผล โดยใช้หลักการ Competence ซึ่งประกอบด้วย 1.ความรู้ 2.ทักษะ 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย มทร.ธัญบุรีจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และสามารถวัดผลได้ทุกสายงานโลจิสติกส์ เพราะในปี 2558 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับบุคลากรเข้าทำงาน มาตรฐานวิชาชีพจะช่วยวัดบุคลากรที่จะเข้าทำงานตรงนี้ได้

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า หลังจากเขียนเป็นแกนกลางมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ สถาบันคุณวิชาชีพจะให้ มทร.ธัญบุรีไปดำเนินการดู Code of Conduct ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดรหัสให้ตรงกับ International Labor Organization ต่อไป ในส่วนของสถาบันการศึกษา หากมาตรฐาน วิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ จะช่วยให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดสาขาโลจิสติกส์ สามารถนำไปกำหนดในเนื้อหาหลักสูตรได้เลย เพราะรายงานชิ้นนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการบุคคลากรในสาขาวิชาชีพนี้

“รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มอบหมายให้ มทร.ธัญบุรีดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งใน มทร.ธัญบุรีเองได้มีการสอนวิชาโล จิสติกส์เช่นกัน และการดำเนินงานในครั้งนี้ จะช่วยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์และความรู้ในเรื่องโลจิสติกส์จากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนนักศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์นั้น ขณะนี้ประเทศไทยเป็นจุดศุนย์กลางโลจิสติกต์ด้านการขนส่งทางอากาศและทางบนอยู่แล้ว หากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดี จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก” ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวในที่สุด More >

ภาพข่าว: เททอง

สมเด็จพระวันรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส More >

กำหนดมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธันบุรี ได้เข้าไปมีบทบาทในด้านบริการงานวิชาการให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดย มทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในสาขานี้

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นจากที่ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้กำหนดสายงานที่จะดำเนินการ 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อและจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์ โดยหลังจากนี้ มทร.ธันบุรีจะร่วมมือกับสมาคม สมาพันธ์ และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับ มทร.ธัญบุรี เพื่อแยกตำแหน่งหน้าที่ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อใช้วัดระดับความสามารถต่อไป โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดได้ 9 ระดับ แต่ในบางสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบเพื่อใช้วัดผล More >

ภาพข่าว: นายสำเริง เอี่ยมสะอาด

รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาดุก ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 More >

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: ‘กระเป๋าผ้าขาวม้า’ ทำมือไอเดียดีมีรายได้

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ : รายงาน / สุนิสา ธนพันธสกุล : ภาพ

“ผ้าขาวม้า” ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และด้วยลวดลายก็มีหลากหลาย บวกกับสีสันที่สวยสดใส ปัจจุบันจึงมีการนำผ้าขาวม้ามาประยุกต์ดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่ง “กระเป๋าผ้าขาวม้า”นี่ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าขาวม้าทำออกมาได้อย่างสวยงาม เป็นสินค้าประเภทงานแฮนด์เมดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สร้างสรรค์ได้ดีไม่แพ้ผลิตภัณฑ์อื่น และวันนี้ทีม “ช่องทางทำกิน” ก็มีข้อมูลการทำมานำเสนอ…

เก็บตกจากการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน “37 ปี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี สร้างคุณค่าสู่สังคมไทย” เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการสาธิต อบรม สอนอาชีพหลากหลายอาชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีการสอนการทำ “กระเป๋าผ้าขาวม้า” กระเป๋าผ้าที่ทำจากผ้าขาวม้า

อ.ศรุต สุขสวัสดิ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ ภาควิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า บอกว่า สำหรับผ้าขาวม้านั้น โดยส่วนตัวมองว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ผู้ทำก็อาจจะทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ใช้เวลาว่างมาทำเพื่อเสริมรายได้ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าขาวม้าและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย More >

มทร.ธัญบุรีร่วมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐาน-คุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้เข้าไปมีบทบาทในด้านบริการงานวิชาการให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันสาขาดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงเห็นว่าควรจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในสาขานี้ด้วย โดยกำหนดสายงานที่จะดำเนินการมี 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อและจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการ กระจายสินค้า สายงานการส่งออกและ นำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิส ติกส์ ทางมทร.ธัญบุรี จะร่วมมือกับสมาคม สมาพันธ์และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อแยกตำแหน่ง หน้าที่ ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพ โลจิสติกส์ ใช้ในการวัดระดับความสามารถต่อไป

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดมาตรฐานไว้ 9 ระดับ แต่ในบางสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบเพื่อใช้วัดผล โดยวัดจาก 1.ความรู้ 2.ทักษะ และ 3.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มทร.ธัญบุรีจะต้องดำเนินการให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และสามารถวัดผลได้ทุกสายงานโลจิสติกส์ เพราะในปี 2558 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับบุคลากรเข้าทำงาน มาตรฐานวิชาชีพจะช่วยวัดบุคลากรที่จะเข้าทำงานได้

สำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษา หากมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ จะช่วยให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดสาขาโลจิสติกส์ สามารถนำไปกำหนดในเนื้อหาหลักสูตรได้ เพราะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ More >

มทร.ธัญบุรีเผยแผนดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา

ผศ.พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ว่า มทร.ธัญบุรีมีความเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างมาก โดยนับตั้งแต่เปิดภาคเรียนก็ได้กำชับหัวหน้าส่วนงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มงวดตรวจตราความเรียบร้อยภายในสถาบันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บุคคลภายนอกเข้ามาในมหา วิทยาลัยนั้นจะต้องดูให้ละเอียดและต้องสังเกตพฤติกรรมด้วย นอกจากนี้ได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งคณะและสาขาวิชาแจ้งให้นักศึกษาในสังกัดระมัดระวัง ขณะเดียวกันก็ให้วางมาตรการป้องกันแก๊งมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุภายในหน่วยงานด้วย

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องพยายามจัดหางบประมาณเพื่อมาดำเนินการเรื่องนี้ โดยอาจจะต้องทำเร่งด่วนในบางจุดที่ถือว่ามีความจำเป็นไปก่อน แล้วค่อยทยอยทำให้ครบทุกจุด เชื่อว่าหากมีกล้องวงจรปิดแล้วแก๊งมิจฉาชีพก็คงมีความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาก่อเหตุอีก ผิดกับถ้าไม่มีเลยจะทำให้ย่ามใจเข้ามาก่อเหตุซ้ำได้อีก More >

บนโลกใบนี้ ยังมีอะไรอีกเยอะ มะนาว มทร.ธัญบุรี

วิวแชร์ไฟฟ้าอวัยวะที่ 33 พาหนะประจำตัวของเด็กสาวคนหนึ่ง ใช้เดินทางไปเรียน ภาพที่หลายๆ คน ได้เห็นจนชิน สร้างแรงบันดาลใจและประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น เด็กสาวคนนี้คือ “มะนาว” นางสาวปัญญพัฒน์ ปรีดางกรู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

มะนาว เล่าว่า 6 เดือนต้องลืมตาดูโลก ส่งผลให้ตนเองป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มีแรงในการเดิน ต้องอาศัยวิวแชร์เป็นอวัยวะที่ 33 ของตนเอง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่ ยายและตา เนื่องจากพ่อและแม่เลิกกันตั้งแต่อายุได้ 4 ขวบ แม่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ คุณยายเป็นแม่บ้าน คุณตาขับแท็กซี่ ช่วงแรกๆ สามารถเดินได้โดยใช้ วอคเกอร์ ในการเดินหมั่นพบหมอในการทำกายภาพบำบัด แม่ ยายและตา พาไปรักษา ตอน 7 ขวบเข้ารับการผ่าตัด ทำให้มีหวังในการเดิน แต่เมื่อผ่าตัดมาแล้วลักษณะการเดินผิดปกติ คือจะเดินจิกปลายเท้า ลักษณะเหมือนคนเต้นบัลเล่ต์ อายุ 11 ปี จึงเข้าผ่าตัดรอบสอง โดยคุณหมอจะใส่เหล็กเข้าไป หลังผ่าตัดเวลาฟ้าร้องจะเจ็บมาก มันรู้สึกทรมานมาก หลังจากนั้นมา อาการหลังจากผ่าตัดครั้งที่ 2 ก็ไม่ดีขึ้น จึงไม่ได้ผ่าตัดอีก อาศัยการทำกายภาพบำบัด ตั้งแต่ผ่าตัดรอบที่ 2 ผ่านไปไม่กี่เดือน ตนเองก็ไม่ได้เข้าไปทำกายภาพบำบัดอีก อาการของตนเองในปัจจุบัน “แขนข้างขวาเกร็ง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง” จึงต้องอาศัยวิวแชร์ในการไปไหนมาไหน More >

มทร.ธัญบุรีเดินหน้ายกร่าง มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ให้จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความจำเป็นเพราะประเทศไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน และปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางอากาศและทางบกอยู่แล้วนั้น จากการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการกำหนดเป็น 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อและจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งหลังจากนี้จะประสานข้อมูลกับสมาคม สมาพันธ์ และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ เพื่อแยกตำแหน่งหน้าที่ ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้ในการวัดระดับความสามารถต่อไป. More >

นักศึกษาเจ๋งใช้แบคทีเรียเสริมทำผักดองรสชาติดี

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมกับ น.ส.กฤติกา ศรีแดน และนางสาววัลย์ลิกา สมบัติมี นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ทำการศึกษาแบคทีเรียที่มีผลต่อสีและรสชาติในการดองผัก โดยเลือกศึกษาเชื้อ Lactobacillus plantarum ซึ่งเป็นแบคทีเรียจำพวกแบคทีเรียกรดแลคติกผลิตเอนไซม์ย่อย สลายสารอาหารต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ผักที่ดองด้วยกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum จะมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของผักกาดดอง โดยมีความเป็นกรดด่างไม่เกิน 4.5 ซึ่งตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.284/2547) สีของผักดองที่ได้มีสีเขียวอมเหลือง เมื่อตรวจนับแบคทีเรียกรดแลคติกซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ พบว่าแบบกล้าเชื้อ L. plantarum M29 พบมีแบคทีเรียชนิดดังกล่าวมากกว่าแบบดั้งเดิม รวมทั้งแบบ Backslopping และเมื่อทดสอบด้านประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคก็พบว่าผู้บริโภคพอใจและยอมรับผักกาดเขียวปลีที่ดองด้วยกล้าเชื้อ L. plantarum M29 มากที่สุด เนื่องจากเชื้อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทำให้ผักดองมีรสชาติที่ดีขึ้น รับประทานได้ทันที สำหรับผู้ที่สนใจการทำผักกาดดอง ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-3090-8821. More >

คอลัมน์ อินไซด์แคมปัส: นั่งเรียนบนวีลแชร์

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความสูญเสียไม่ เว้นแต่ละวัน ไม่บาดเจ็บก็ล้มตาย หรือ มีบ้างที่ไม่ตายแต่สาหัส บางคนได้รับบาดเจ็บ ที่จุดสำคัญของร่างกายถึงขั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อีก..

“เดชฤทธิ์ มณีธรรม” หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เล่าวว่า เมื่อปี 2555 ตนได้ลงพื้น ที่ร่วมกับอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า เพื่อติดตามอาการป่วยของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องกลับไปพักรักษาตัวที่ภูมิลำเนา โดยนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นมีจำนวนมาก ดังนั้นนโยบายของอดีตเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก จึงต้องการให้ตนผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือทหารพิการเพื่อให้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“กลุ่มนายทหารเฉพาะที่ผม ไปดู 4 ราย บางคนบาดเจ็บหนักช่วงบน บางคนก็ช่วงล่าง แต่ทุกคนมีอาการเดียวกันคือไม่สามารถขยับร่างกายได้เอง ทำให้ต้องนอนนิ่ง ๆ อย่างเดียว วันทั้งวันมองเห็นแต่เพดาน ซึ่งในทางการแพทย์อาจเกิดภาวะเจ็บป่วยแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะปัญหาแผลกดทับ ซึ่งหากผมผลิตอุปกรณ์ ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้ แม้เพียงขยับ ขึ้นมาดูทีวีหรือเคลื่อนที่ไปอาบน้ำได้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขแล้ว”

อ.เดชฤทธิ์ เล่าต่อไปว่า จากจุดเริ่มต้นในการลงพื้นที่ครั้งนั้น ก่อให้เกิดเป็นความ ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบประดิษฐ์ชุดช่วยพยุงเดินสำหรับผู้ป่วยราชการสนามที่มีความพิการช่วงเอวลงมา และโครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบรถเข็นไฟฟ้าอัตโนมัติแบบอัจฉริยะสำหรับผู้พิการขั้นรุนแรงที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ภายใต้งบประมาณ 2 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่า จะแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2556 นี้

อย่างไรก็ตามไม่เพียงการใช้องค์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มนายทหารเท่านั้น แต่อาจารย์ยังมีหลักคิดในการเพาะบ่มลูกศิษย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลพิการทั่วไปด้วย…น.ส.สิรินันท์ ดวงจันทร์ หรือ”นันท์” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า ห้องเรียนของ อ.เดชฤทธิ์ มีความแปลกจากห้องเรียนอื่นตรงที่ในแต่ละคาบเรียนจะมีนักศึกษา 2 คน ต้องรับบทเป็นคนพิการ ด้วยการนั่งวีลแชร์แทนการนั่งเก้าอี้เรียน เพื่อให้ซึมซับว่าการเป็นคนพิการนั้นเป็น

อย่างไร ซึ่งตนคิดว่าแม้เพียงการนั่งรถเข็นคนพิการแค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็สร้างจิตสำนึกให้แก่ตนได้ อย่างน้อยก็ซาบซึ้งสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ว่าทำเพื่อคนพิการนะ ทำให้เขาใช้ชีวิตให้สบายขึ้น ดังนั้นถ้านักศึกษามีโอกาสก็ควรช่วยกันทำสิ่งดี ๆ แบบนี้

“แน็ก” หรือ นายกิตติศักดิ์ เมฆฉาย นักศึกษาชั้นเรียนเดียวกัน บอกว่า การนั่งเรียนด้วยเก้าอี้คนพิการไม่ได้สร้างความลำบากแก่ตน เพราะนั่งแป๊บเดียว แต่ถ้าต้องนั่งวีลแชร์ทั้งวัน หรือแค่เข็นไปเข้าห้องน้ำเองก็คงเป็นเรื่องลำบากมากทีเดียว ทั้งนี้ สิ่งที่ตนได้นำมาคิดคือการเห็นนักศึกษาพิการที่เป็นเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทำให้รู้สึกว่าขนาดเขาไม่พร้อมก็ยังมีความตั้งใจเรียน ดังนั้น ตนซึ่งมีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก็ต้องตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จให้ได้. More >

ภาพข่าว: สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มรท.ธัญบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส. More >