Archive for มิถุนายน, 2013

“ตาเหยี่ยว”เครื่องบินเล็ก สำรวจและสอดแนมฝีมือนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ในสถานการณ์บางสถานการณ์ เช่นภัยพิบัติร้ายแรง มนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองเพราะความไม่สะดวกหรือสภาพของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยความจำเป็นนี้ มนุษย์จึงคิดค้นเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ที่พบบ่อยคือการใช้ เครื่องบินเล็ก หรือ อากาศยานไร้นักบิน ซึ่งโดยส่วนมากประเทศไทยจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ และบางครั้งขีดความสามารถก็ยังไม่ได้ตรงกับความต้องการใช้งานชนิดนั้นๆนัก ที่สำคัญคือราคานำเข้าค่อนข้างแพงถ้าหากอยากได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ นายพีรสิทธิ์ บุตตะกะ,นายอนุวัฒน์ อยู่สำราญ และนายคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกัน ประดิษฐ์ เครื่องบินเล็ก หรือ อากาศยานไร้นักบิน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนม โดยตั้งชื่อว่า “ตาเหยี่ยว” ขึ้น More >

โหวตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เสียงหนุน ‘ประเสริฐ’ เกินครึ่ง

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.56 นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับของ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556 โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากที่สุดและเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับ จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่

“การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้มีการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเปิด เผยและโปร่งใส โดย รศ.ดร.ประเสริฐได้รับคะแนนโหวตมากถึง 18 เสียง เกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 15 เสียง ตามข้อบังคับ โดยก่อนการโหวตที่ประชุมได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหามาชี้แจงและรายงานผลการสรรหาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านต่างก็พอใจเพราะเห็นว่าเป็นไปตามข้อบังคับ”

ประธานสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามตนจะยังไม่เสนอรายชื่อของ รศ.ดร.ประเสริฐเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในทันที แต่ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยออกประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรีในครั้งนี้ สามารถยื่นคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกก่อน โดยผู้ที่คัดค้านจะต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อสภา มหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.56 เป็นต้นไป และหากครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วถ้าไม่มีใครยื่นคัดค้าน หรือยื่นคัดค้านมาแล้วและมีการตรวจสอบไม่พบว่ามีมูลก็จะเสนอรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรีต่อไป More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ อาคารอำนวยากร บมจ.อสมท. More >

การเตรียมบุคลากรของประเทศ

More >

ภาพข่าว: จัดระเบียบ

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ฉัตรไชยเดช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นำกำลังเข้ากวาดล้างยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ More >

ภาพข่าว: ตักบาตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดพิธีตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนและสืบสานประเพณีรับน้อง มทร.ธัญบุรี ณ ลานอนันต์รังสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเร็วๆ นี้ More >

ภาพข่าว: ร่วมพัฒนา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.อสมท จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ศูนย์ประสานรับน้องใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการดูแลนักศึกษาใหม่ เนื่องจากอยู่ในระยะปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานที่และสังคมใหม่ ได้กำชับให้ผู้บริหารคณาจารย์ รุ่นพี่ในการดูแลนักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิดเพิ่มให้มีความรู้สึกอบอุ่น มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ไว้ชัดเจน โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่มีความรุนแรง และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยอนุญาตให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และได้สนับสนุนอย่างเต็มที่กับสภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา ร่วมกับชมรมวิทยุสมัครเล่น และหน่วยงานต่างๆ ในการเปิดศูนย์รับร้องเรียนรับน้องใหม่ขึ้น เพื่อป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ More >

คอลัมน์ เปิดม่านการศึกษา

ครูแจ่ม

 

ธัญบุรีเปลี่ยนผู้นำ “ดร.สุเมธ แย้มนุ่น” นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อดีตเลขาธิการ กกอ. แจ้งว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 ที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่” เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับของ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556

นัยว่า “รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ” ได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากที่สุดและเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับเพราะได้คะแนนมากถึง 18 เสียง เกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 15 เสียง จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “อธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่”

แว่วว่า การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้ มีการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ก่อนการโหวตที่ประชุมได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหามาชี้แจงและรายงานผล การสรรหาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านต่างก็พอใจเพราะเห็นว่าเป็นไปตาม “ข้อบังคับ”

ถ้าไม่มีใครยื่นคัดค้านภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ 20 มิ.ย.) หรือยื่นคัดมาแล้วและมีการตรวจสอบไม่พบว่ามีมูล ก็จะเสนอรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต่อไป เพราะ “รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค. 2556 More >

ปลอกแขนฝึกสุนัขนวัตกรรมต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุน

การฝึกสุนัขก่อนที่จะออกปฏิบัติงานจริงนั้นต้องฝึกเป็นเวลานาน เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำ และหนึ่งในการฝึกนั้นคือการฝึกสุนัขกัดซึ่งจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากการกัดของสุนัข

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย นายสุรกุล พงษ์บรรณิสสร, นายวรพันธ์ สุวรรณประเสริฐ และนายชนนันท์ ทวีทรัพย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการได้ทำการคิดค้นเพื่อทำการศึกษา และออกแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข โดยใช้โครงสร้างผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานจากการเจาะทะลุ การบาด การขัดถู และแรงฉีกขาด มาใช้ในการผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข

โดยแนวคิดในการประดิษฐ์ปลอกแขนฝึกสุนัขนี้มาจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งทำมาจากผ้าดังนั้นปลอกแขนที่ทำขึ้นจึงเป็นการต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุนนั่นเอง

เจ้าของผลงานเล่าถึงปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขที่คิดขึ้นให้ฟังว่า ได้นำผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 เบอร์ 700 dtex/180 F มาผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษารูปแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข และผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข โดยผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านขนาด ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน

จากการทดสอบจริงกับสุนัขสายพันธุ์ ร็อตไวเลอร์ และเยอรมันเชฟเพิร์ด ซึ่งเป็นสุนัขที่มีแรงกัดสูงมาก พบว่า ปลอกแขนฝึกป้องกันสุนัขกัดสามารถช่วยลดอันตรายจากแรงกัดได้ในระดับที่ดี และจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังทำการทดสอบพบว่าผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ไม่มีรอยฉีกขาด แต่ผ้าทอด้านนอกมีรอยขาดตามรอยกัดของสุนัข

เจ้าของผลงานยังได้เปิดเผยอีกว่า ก่อนจะได้ปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขนี้มีการศึกษาผ้า 3 มิติ ป้องกันกระสุน แรงเฉือน แรงทะลุ ซึ่งเป็นผ้า 3 มิติ เนื่องจากผ้าถักมีการยืดหยุ่นสูง มีช่องว่างจึงสอดแทรกเส้นด้ายเข้าไปทำให้ผ้ามีความแข็งแรง มีการทดสอบแรงเฉือน แรงดันทะลุ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับทหารที่ฝึกสุนัขทหาร และในอนาคต สถานีตำรวจภูธร คลอง 5 มีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ลักษณะนี้แต่เป็นกางเกงเพื่อใช้สำหรับตรวจค้นยาเสพติดในชุมชน หรือบ้านที่มีสุนัข ป้องกันอันตรายเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป More >

มทร.ธัญบุรีจับมือฝ่ายปกครอง-ตร.จัดระเบียบสังคม

ปทุมธานี/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติดอบายมุขและสิ่งมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ตำรวจ สถานศึกษา สาธารณสุข สรรพสามิต พัฒนาสังคมความและมั่นคงของมนุยษ์ วัฒนธรรมจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือแบบบูรณาการ ในลักษณะของภาคีความร่วมมือ โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมังคลอุบลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี More >

มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์ประสานรักน้องใหม่

More >

‘ฉนวนดูดซับเสียง’เส้นใยปาล์ม

ปทุมธานี : ทีมวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพิ่มมูลค่าเศษเส้นใยที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์มโดยใช้ทำแผ่นฉนวนดูดซับเสียง คุณภาพเหนือกว่าแผ่นดูดซับเสียงทั่วไปในท้องตลาด

นายกิตติชาติ โหมาศวิน อาจารย์นักวิจัยและทีมงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เล็งเห็นว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ และหลังการผลิตน้ำมันปาล์มทำให้เหลือ เส้นใยเป็นจำนวนมาก จึงมีแนวคิดเพิ่มมูลค่าวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยการทำวิจัย และนำ เส้นใยปาล์มน้ำมันมาอัดแผ่นเป็น ฉนวนดูดซับเสียงขึ้น โดยความร่วม มือจากบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี จัดส่งใยปาล์มน้ำมันมาให้ และบริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด ช่วยศึกษาและเก็บข้อมูลในการวิจัย

ทั้งนี้ การดำเนินงานได้อัดขึ้นรูปเส้นใยปาล์มน้ำมันให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน กำหนดช่วงความหนาแน่นระหว่าง 200-400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 12.5 และ 20 มม. อุณหภูมิในการอัด 150 องศาเซลเซียส ใช้แรงอัดระหว่าง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ใน 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5-7

จากนั้นนำไปทดสอบคุณ-สมบัติการดูดซับเสียงตามระดับความดัง (dB) พบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันดูดซับเสียงได้ดีกว่าฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาด โดยดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ 29.42% ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนา 20 มม. ในขณะที่ฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาดดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ 26.46% และในการทดสอบคุณสมบัติดูดซับเสียงแยกย่านความถี่ (Hz) พบว่าฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่ย่านความถี่ระดับกลางถึงระดับสูง (500-2,000 Hz) More >

แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน (From Industrial Waste to Home Construction Material)

หลังจากกระบวนการบีบเอาน้ำมันจากการรีดน้ำมันปาล์มออกจนหมดแล้วจะเหลือ เส้นใยปาล์มน้ำมัน โดยคุณสมบัติของเส้นใยปาล์มน้ำมันคือ เหนียว ทน จึงนิยมนำไปทำโซฟา และเป็นที่ทราบดีว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ที่เหลือคือเส้นใยที่มีเป็นจำนวนมาก

ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และใช้วัสดุที่เหลือจากกรรมวิธีการผลิตน้ำมันปาล์ม จึงทำให้นายกิตติชาติ โหมาศวิน อาจารย์นักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หันมาวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันมาอัดแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียงขึ้นโดยอัดขึ้นรูปเส้นใยปาล์มน้ำมันให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน กำหนดช่วงความหนาแน่นระหว่าง 200-400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 12.5 และ 20 มม.อุณหภูมิในการอัด 150 °C แรงที่ใช้ในการอัดอยู่ระหว่าง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เวลาในการอัด 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5 -7 ทดสอบการดูดซับเสียงในกล่องทดสอบ More >

ธัญบุรีพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ขึ้นผ่านwww.moodle.rmutt.ac.th ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอาจารย์กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 20,698 คน จำนวนรายวิชา 808 รายวิชา และมีอาจารย์เจ้าของวิชามากกว่า 390 คน ทั้งนี้ระบบห้องเรียนออนไลน์ของมทร.ธัญบุรี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 มีรายวิชาเพียง 441 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเพียง 2 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนารายวิชาเพิ่มขึ้น สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปนั้น จะมีการปรับปรุง Version เพื่อรองรับ Mobile Devices ใช้ User และ Password เดียวกับ WiFi Account พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ Social Networks เช่น Facebook Youtube รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ Interactive อีกด้วย More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

ขาเม้าท์

สวัสดีค่าคุณน้องเพื่อนร่วมแก๊ง “ขาเม้าท์” ทุกคน ช่วงนี้ขอบอกว่าอากาศปรวนแปรไม่แพ้อารมณ์ของคนวัยทอง แต่อย่าได้แคร์ฟ้าฝนหันมาเปิดวงเม้าท์มอยคลายเครียดกันดีกว่า

ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับ กี้..สิทธิศักดิ์ อมรศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาดุริยางค์สากล คณะศิลปกรรมรั้วราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เหตุที่ “ขาเม้าท์” เลือกปรบมือดังๆ ให้กับ “หนุ่มกี้” ทั้งๆ ที่มีน้องๆ หลายคนได้รับรางวัล ไม่ใช่เพราะลำเอียงแต่เพราะอยากให้กำลังใจในฐานะที่เป็น “คนสู้ชีวิต”

แม้จะพิการเหลือแขนข้างเดียวจากอุบัติเหตุในวัยเด็ก แต่ “กี้” ก็ไม่เคยท้อถอย เพราะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงเป็นที่พึ่ง รางวัลที่ได้มาก็ไม่ใช่เพราะพิการ แต่มาจากการเป็นยอดนักสู้ทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรม กับการเป็น “มือทรัมเป็ต” วงดุริยางค์ของมหา’ลัย… ใครมือดีเท้าดีครบ 32 แต่ท้อแท้แถมขี้เกียจดูไว้เป็นตัวอย่าง More >

มติเอกฉันท์ดัน “ประเสริฐ” นั่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่าตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี คนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.2556 นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับของมทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556 โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับคะแนนนโหวตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากที่สุด 18 เสียง และเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับคือ 15 เสียง จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่

ประธานสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่เสนอรายชื่อของ รศ.ดร.ประเสริฐเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแต่ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยออกประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้ สามารถยื่นคัดค้านผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก่อน โดยผู้ที่คัดค้านจะต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2556 เป็นต้นไป และหากครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วถ้าไม่มีใครยื่นคัดค้าน หรือยื่นคัดค้านมาแต่ตรวจสอบไม่พบว่ามีมูลก็จะเสนอรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯต่อไป More >

สภามหา’ลัยโหวต’ประเสริฐ”อธิการฯมทร.ธัญบุรี’คนใหม่

นายสุเมธ แย้มนุ่น ประธานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่ แทนนายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยนายประเสริฐได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการสภา มทร.ธัญบุรี มากที่สุดคือ 18 เสียง และเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 15 เสียงตามข้อบังคับ จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่ ซึ่งการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ ดำเนินการทุกขั้นตอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเปิดเผย และโปร่งใส โดยก่อนการโหวต ที่ประชุมได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหามาชี้แจง และรายงานผลการสรรหาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งกรรมการสภา มทร.ธัญบุรี แต่ละท่านพอใจ เพราะเห็นว่าเป็นไปตามข้อบังคับ

“อย่างไรก็ตาม ผมจะยังไม่เสนอชื่อนายประเสริฐเพื่อขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งในทันที แต่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยออกประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ ยื่นคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกก่อน โดยผู้ที่คัดค้านต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อสภา มทร.ธัญบุรี ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน เป็นต้นไป และหากครบตามระยะเวลาแล้วไม่มีใครยื่นคัดค้าน หรือยื่นคัดค้าน และตรวจสอบไม่พบว่ามีมูล จะเสนอรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต่อไป” นายสุเมธกล่าว More >