Archive for สิงหาคม, 2012

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและการศึกษาต่อ More >