Archive for กุมภาพันธ์, 2012

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือราชมงคลธัญบุรีเสริมทัพOTOPก้าวสู่ตลาดสากล

นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างกรมกมารพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมกมารพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน

นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยโดยกรมพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรการจัดการความรู้ขององค์กร และการเสริมสร้าง ความรู้ให้แก่คน ในชุมชนทีเป็นลูกค้าของกรมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเข้งแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดังนั้นการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร สถานที่ ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จะทำให้ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานสามารถพัฒนาและหนุนเสริมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการในพื้นที่ จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนโครกงาร OTOP ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการประสานงานเชื่อมโยงระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน”

“กรมการพัฒนาชุมชน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ การให้คำปรึกษาและเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย More >

นักวิจัยไทยสร้างเซ็นเซอร์ตรวจมะเร็ง

นักวิจัยมทร.ธัญบุรี สร้างชื่อระดับโลก ร่วมคิดค้นเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับเนื้อเยื่อมะเร็งสำหรับติดตั้งกับหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ เป็นผลสำเร็จ

ดร.เกียรติ แสงประดิษฐ์ นักวิจัยจากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นเครื่องมือช่วยการทำงานของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ในการตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็งที่ผิดปกติด้วยการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็ก (Minimally invasive surgery) เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ เป็นผลงานจากความร่วมมือกับ ศ.โปรกา ดาสกุปต้า แพทย์ประจำโรงพยาบาลกาลส์ ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

ดร.เกียรติศักดิ์ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวที่ใช้เซ็นเซอร์วัดแรงกระทำ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตัวตรวจจับแรงปฎิกิริยาที่เติบโตผิดปกติ ซึ่งแตกต่างจากแรงปฎิกิริยาที่เกิดกับเนื้อเยื้อปกติทั่วไป

เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังเครื่องประมสลผลที่จะแสดงภาพแรงปฎิกิริยาที่ได้รับบอกมาในรูปกราฟสามมิติ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์รับรู้สภาพของเนื้องเยื่อที่ถูกสัมผัส ได้อย่างเที่ยงตรง

เครื่องมือดังกล่าวมีขนาดเพียง 8 มิลลิเมตร ติดตั้งกับแขนกลของหุ่นยนต์ผู้ช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสอดผ่านช่องท้องซึ่งเจาะรู้ไว้สำหรับแขนกล

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบจำลแงเครื่องมือขณะทำงานบนอวัยวะอีกด้วยเพื่อใช้ในการคาดเดาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ และยังใช้แบบจำลองนี้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ หาข้อมูลของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ คาดการณ์หาความแข็งของตัวเนื้อเยื่อที่ปกติหาตำแหน่ง หาขนาด และหาความลึกเป็นต้น ซึ่งการหาข้อมูลเหล่านี้ทำให้ยากถ้าใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว

การผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็กมีข้อจำกัดในการมองเห็นภายในอวัยวะและไม่สามารถใช้สัมผัสเพื่อตรวจเนื้อเยื่อผิดปกติในบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้ ดังนั้นการใช้หุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์รับสัมผัสจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมกาขึ้น ทั้งนี้มีการทดลองใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นผลสำเร็จแล้วด้วย More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

More >

เอ็มโบว์ เจ้าชายลูกทุ่ง มทร.ธัญบุรี

“ผมเริ่มชอบร้องเพลงตั้งแต่จำความได้ ม๊ะ บอกว่าผมโตบนโรงลิเก เวลาที่ป๋าผมแสดงลิเกก็จะไปด้วยตลอด” เสียงบอกเล่าของ “เอ็มโบว์” นายพันธกานต์ พุ่มพฤกษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกคีตศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เยาวชนไทย หัวใจลูกทุ่ง แชมป์ประกวดลูกทุ่มหลายเวที More >