Archive for พฤษภาคม, 2011

มทร.ธัญบุรี เตือนนศ.ใหม่รีบยื่นกู้กยศ. เปิดรอบสุดท้ายวันตรวจสุขภาพ (Reminding RMUTT students to quickly summit loan requests)

 

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2554 นี้ มทร.ธัญบุรีได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ จำนวน 970 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 46 ล้านบาท แบ่งเป็นนักศึกษาสายสังคม 274 ราย และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 696 ราย โดยขณะนี้หลังจากเปิดให้นักศึกษาที่สอบตรงกับมหาวิทยาลัยเข้ารายงานตัว พบว่ามีนักศึกษาขอยื่นความจำนงกู้เงินจาก กยศ.แล้ว จำนวน 662 ราย ส่วนที่เหลือคาดว่า ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554 ที่มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านระบบสอบตรง ระบบแอดมิทชั่น และโควตา จะมีผู้มาแสดงความจำนงกู้ยืมเงินจากกยศ.เพิ่มเติมอีก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นเป็นรอบสุดท้าย

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า จำนวนที่กยศ.จัดให้มทร.ธัญบุรี จำนวน 970 รายนั้นจะไม่เพียงพอ เพราะในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา มีนักศึกษายื่นความจำนงขอกู้ กยศ.สูงถึง 1,300 ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยคงยื่นเรื่องขอจัดสรรเงินจากกองทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง นอกจากนี้การที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมน้อยลงนั้น เป็นเพราะ กยศ.จะต้องคำนึงในการจัดสรรวงเงินให้กับผู้กู้รายเก่า ที่ขณะนี้พบว่าผู้กู้รายเก่ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จากแต่เดิมที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะไม่เรียนต่อเป็นจำนวนมาก

รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า นอกจากเงินจากการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดทุนให้เปล่าแก่นักศึกษาอีกจำนวน 150 ทุน มีตั้งแต่ 4,000-10,000 บาทต่อปี ซึ่งทุนเหล่านี้บ้างครั้งนักศึกษาที่กู้เงินจากกยศ.แล้วจะมาทำการขอทุนเพิ่มเติม เนื่องจากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน และนอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมีทุนอื่นๆ จากองค์กร บริษัทต่างๆ เพื่อมอบให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา และนอกจากทุนการศึกษาที่มอบให้แล้ว มหาวิทยาลัยยังช่วยเหลือนักศึกษาโดยการจัดหางานให้นักศึกษทำ เพื่อหารายได้บรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2554 มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดสรรโควต้าจำนวน 32 ทุน ให้กับนักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่มีผู้สอบผ่านข้อเขียนเพียง 7 รายเท่านั้น โดยทุนดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 และมีนักศึกษาจาก 3จังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาอยู่ที่มทร.ธัญบุรีขณะนี้จำนวน 29 ราย

Reminding RMUTT students to quickly summit loan requests

Mr. Virach Hotravaisaya, the vice president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that “in 2011, the University has been provided 970 student loans, accounted for about 46 million baht which are presently being separated into 274 students majoring in social subjects and 696 students majoring in science subjects. Currently, it is found that there are only 662 students now requesting for the student loans, however, the others will submit their requests during the period of health check during June 3rd-5th, 2011 expectedly. Anyway, I do believe that the loans provision for the students are not surely sufficient because last years there was over 1,300 students desiring the loans leading the University has to propose for additional loans again. The other reason of having lower amount of loans is that the University has to be well prepared for the former loan students after it is found that the numbers of students returning to study increase continually even thought they firstly decided to not further study in higher education.”

The vice president also added that “the University also prepared around 150 scholarships; its values start about 4,000-10,000 baht per each per year for the students including the students who are in loan services too because only the loan is not enough to cover all costs of living a day. Moreover, the University has sought out the other scholarships from the other organizations and companies to respond the students’ needs. Furthermore in 2011, the University has allocated 32 scholarships to offer for students who come from 3 south region provinces as well but now there are only 7 persons who passed the writing examination.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

More >

อุปกรณ์รองรับกล้อง เพื่อลดความเมื่อยล้าของช่างภาพ (A camera support produced by RMUTT students reducing difficulty in film and photo production)

ในกระบวนการเรียนวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นอกจากนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวกับ แวดวงสื่อสารมวลชน อย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในกองถ่ายหนัง ถ่ายละคร อุปกรณ์ที่อยู่ในสตูดิโอถ่ายภาพ อย่างกล้อง แสง ไฟ เป็นต้น แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นักศึกษา เทคโนโลยีวิชาสื่อสารมวลล้วนต้องเรียนรู้เพื่อนำความรู้ออกไปใช้ในการปฏิบัติเมื่อเข้าทำงาน

อย่างไรก็ตามนอกจากเรียนรู้จักการใช้อุปกรณ์ให้เชี่ยวชาญแล้ว นักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังได้ร่วมกันคิด-ประดิษฐ์อุปกรณ์ เพื่อออกมารองรับสำหรับงานด้านสื่อสารมวลชนขึ้นมาด้วย และเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือ อุปกรณ์รองรับกล้องชนิดมือถือ

ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ประกอบด้วย นายเขจน์ ประจินต์ นายอานุภาพ สุขคง นางสาวธิดารัตน์ ทานัด นายสถาพร ศักดิ์ประเสริฐ นายรุ่งโรจน์ องค์พระเทศ และนายชาญฤทธิ์ บุญรัตน์

โดยเจ้าของผลงานได้เล่าว่า วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ อุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมาก็เพื่อนำมารองรับกล้องขนาดกลางน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนกล้อง ลดการปวดเมื่อของช่างภาพ ที่สำคัญคือลดการนำเข้าจากต่างประเทศ More >

เครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน (A leaves collector with energy save by RMUTT)

โดยทั่วไป เครื่องจักรที่สร้างขึ้นเพื่อนทุ่นแรงของมนุษย์เครื่องต้นกำลังมักจะใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า เป็นต้น แน่นอนว่าความสะดวกสบายเหล่านั้นก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบกับความต้องการที่จะประดิษฐ์ เครื่องมือสำหรับช่วยทุ่นแรง ที่ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการคิดค้น รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานขึ้น จนเป็นผลสำเร็จโดยนายทรงยศ ข้องชัยภูมิ น.ส.สุนิสา กันทุกข์ และนายศิริพงษ์ ลิกขชัย นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี อ.กระวี ตรีอำนรรค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

จุดเด่นของเครื่องเก็บใบไม้คือ เป็นเครื่องเก็บใบไม้ที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือว่าน้ำมัน อาศัยแต่แรงงานคนเท่านั้นเป็นเครื่องต้นกำลัง More >

ค่ายมุสลิมอาสาพัฒนาฯ มทร.ธัญบุรี เพื่อพี่น้องชาวมุสลิม (Rural Development Muslim Volunteer Camp)

 

นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ค่ายมุสลิมอาสาพัฒนาชนบทและสานความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่สร้างอาคารสถานที่ใช้การศึกษาและทำกิจกรรมทางศาสนาประชาชนในท้องถิ่น นักศึกษาและเยาวชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เกิดการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน ส่งเสริมสวัสดิภาพและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ นักศึกษายังมีความกล้าที่จะแสดงออก มีจิตสาธารณะที่จะเสียสละและทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยสถานที่ในการสร้างครั้งนี้ คือ มัสยิดนูรู้ลรอฮีม ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น More >

น้ำพริกเผาใบชะคราม ฝืมือ นศ.มทร.ธัญบุรี (Seepweed Leaf Chili Paste by RMUTT Students)

ชะคราม เป็นไม้ล้มลุก มักพบตามพื้นที่ราบโล่งที่เป็นดินเลนและดินมีความเค็มสูง แถวจังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะของใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ เบียดกันแน่น ไม่มีก้านใบ ใบรูปแถบยาว 1 – 6 ซ.ม. ใบอวบน้ำ มีนวลสีเขียวสดหรือสีเขียวอมม่วง นิยมนำใบมาประกอบอาหาร เนื่องจากมีรสเค็ม เช่น แกงส้มใบชะคราม ยำใบชะคราม ซึ่งส่วนใหญ่ใบชะครามจะเป็นไม่เป็นที่รู้จัก จึงอยากให้ใบชะครามเป็นที่รู้จัก นำมาบริโภค “มิน” นางสาวศิวพร เสือปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้นำใบชะครามมาเป็นส่วนผสมหลักสำหรับเมนู “น้ำพริกเผาใบชะคราม” โดยมี ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์ เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ

มิน เล่าว่า น้ำพริกเผาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดก็จะมีน้ำพริกเผาเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น ต้มยำกุ้ง พล่ากุ้ง รวมถึงอาหารหวาน นำมาทาขนมปัง จึงได้คิดพัฒนาน้ำพริกเผาใบชะครามขึ้นมา ซึ่งประโยชน์ของใบชะครามอยู่ที่ความเค็ม ลักษณะของใบชะครามคล้ายกับใบชะอม แต่ไม่มีกลิ่นฉุน การทำน้ำพริกเผาใบชะครามเป็นการดัดแปลงรสชาติที่แปลกใหม่ เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบรับประทานน้ำพริกเผา และได้รับสารอหารที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นและปราศจากสารเคมีหรือสารเจือปน More >

นำข้าว 84 สายพันธุ์ แปรรูปเป็นอาหารคาว-หวาน (84 rice varieties being transformed into 7 variable forgotten foods and desserts)

ได้ชื่อว่าเป็น “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว” กาชาดจังหวัดปทุมธานี จึงจับมือศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “กาชาดและของดีเมืองปทุมธานี” เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เด่นดังของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ตลอดจนหารายได้สนับสนุนกาชาดจังหวัดปทุมธานี ระหว่างนี้ถึงวันที่ 29 พ.ค.บริเวณแคสคาต้าชั้นGและอะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
จิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวถึงงานที่จัดขึ้นว่า ไม่เพียงแต่จะเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด ปทุมธานี แต่ยังเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ด้วยการจัดนิทรรศการ “7 สิ่งสร้างสรรค์ เฉลิมขวัญ 84 พรรษา” เผยแพร่วิถีชีวิตชุมชน โดยน้อมนำพระราชดำริด้านต่างๆมาเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งรวบรวมข้าว 84 สายพันธุ์จากทั่วประเทศ อาทิ ข้าวดอกมะลิ 105 จากยโสธร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครพนม หนองคาย, ข้าวพันธุ์ลือโปะโหละ จากแม่ฮ่องสอน, ข้าวพันธุ์สังข์หยด จากพัทลุง ตรัง ระนอง, ข้าวเสาไห้ จากสระบุรี, ข้าวขาวกอเดียว จากพิจิตร ฯลฯ มาร่วมเทิดพระเกียรติ และให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำข้าว 84 สายพันธุ์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงอาหารคาวหวาน 7 ชนิด
จิตตินันท์ หวั่งหลี ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเปิดงาน กาชาดและของดีเมืองปทุมธานี.

More >

คอลัมน์ ทำได้ไม่จน: บิสกิต..เมล็ดทุเรียนกรอบแปรรูปของเหลือเป็นอาหาร (Biscuits With Crispy Durian Seed Toppings By RMUTT Student)

บิสกิตเมล็ดทุเรียนกรอบ

บิสกอตตี (biscotti) เป็น ภาษาอิตาลี ความหมายว่า ขนมปังกรอบ…รวมถึง ขนมปังกรอบทุกประเภท ส่วนคำว่า…biscuit (บิสกิต) มาจากภาษาอเมริกาเหนือ ผ่านทางช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงของ ภาษาฝรั่งเศส ใช้เรียก ขนมปังกรอบอีกชนิด นั่นคือ คุกกี้

คนสัญชาติอเมริกัน…ชอบรับประทานคู่กับกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มี เอสเปรสโซ ยืนพื้น เช่น คาปูชิโน และ ลาเต้ มากกว่า ส่วน คนไทย มักจะเปิบกันเป็นของขบเคี้ยวหรือเป็นอาหารว่างระหว่างดูหนังฟังเพลง

บิสกิต…ส่วนใหญ่ทำมาจาก แป้งกับไข่ และ ส่วนผสมจำพวกน้ำตาล แต่มีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้นำเมล็ดทุเรียน ซึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่าสามารถรับประทานได้มาทำเป็น…บิสกิต…

นายณัฐชรัฐ แพกุล หรือน้องโอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้คิดค้นเมนู “บิสกิตหน้าเมล็ดทุเรียนกรอบ” ขึ้นมา โดยมี ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา บอกว่า ในเมล็ดทุเรียน 1 เมล็ด มีสารอาหารประกอบ พลังงาน, โปรตีน, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, ใยอาหาร, น้ำ และ เถ้า More >

วิศวะธัญบุรีเตรียมรับมือการค้าเสรี (Engineering RMUTT Getting Ready For Free Trade)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ในปี 2558 ประเทศไทยต้องเปิดประเทศภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น คณะฯ จึงได้วางแผนเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไว้ 2 มาตรการด้วยกัน คือ 1.มาตรฐานวิชาชีพคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องได้มาตรฐานระดับอาเซียน และ 2.การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของคณะ ซึ่งในเรื่องภาษาอังกฤษนี้ จากการที่คณะฯ มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ตนจึงได้มีแผนที่จะให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยทุกเทอมจะต้องมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1 วิชา และเป็นวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพ ซึ่งจะเริ่มสอนอย่างจริงจังในภาคเรียนที่ 2/2554 ส่วนภาคเรียนที่ 1/2554 จะขอความร่วมมือจากอาจารย์ให้สอนแบบผสมผสาน สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

สำหรับวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอน คือวิชา PreProject เพราะเป็นวิชาที่นักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เชื่อว่าการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ เพราะเอกสาร หรือสิทธิบัตรต่างๆ ที่นักศึกษาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2555 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ และจะเปิดเฉพาะระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกเท่านั้น

“การเปิดการสอนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษนั้น เชื่อว่านักศึกษาจะพอใจกับสิ่งที่คณะดำเนินการให้ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวนักศึกษาเองในการที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้น อย่างไรที่ผ่านมาคะแนนด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในคณะฯ ยังนับว่ามีเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งตนพยายามผลักดันให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น” ผศ.ดร.สมหมาย กล่าวในที่สุด More >

มทร.ธัญบุรีชัดเจนไม่ขึ้นค่าเทอม อยากแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักศึกษา (RMUTT insisting to not increase the price of tuition fee reducing students’ parents’ load)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีนักศึกษา และผู้ปกครองสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าในปีการศึกษา 2554 ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทาง มทร.ธัญบุรี จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหน่วยกิตการเรียนหรือไม่นั้น ตนขอยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นค่าหน่วยกิตการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 นี้อย่างแน่นอนขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองสบายใจได้ เนื่องจากไม่ต้องการไปซ้ำเติมภาระของนักศึกษา และผู้ปกครองในเวลานี้ ที่รู้กันว่าภาวะค่าครองชีพในทุกๆ ด้านสูงขึ้นมาก หากปรับเพิ่มค่าหน่วยกิตการเรียนในช่วงเวลานี้นักศึกษาและผู้ปกครองย่อมเดือดร้อนแน่นอน

“สิ่งใดที่มหาวิทยาลัยคิดว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระของนักศึกษา และผู้ปกครองได้ในเวลานี้เราก็ต้องพยายามช่วย ไม่ใช่รู้ว่าเดือดร้อนแล้วยังจะไปซ้ำเติมอีก เปิดเทอมใหม่แบบนี้ผู้ปกครองหลายคนพยายามหมุนหน้าหมุนหลังแล้วยังหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเลย ไหนจะชุดนักศึกษา ไหนจะอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และรายจ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ผมมีทั้งลูกและหลานจึงเข้าใจความรู้สึก และเห็นใจผู้ปกครองในช่วงเวลาเปิดเทอมใหม่แบบนี้” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครงาน (Faculty of Liberal Arts requiring a lecturer of English Language)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 3.50 และจบแผนการเรียนที่ทำวิทยานิพนธ์ จบปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยวิชาเอกเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า C หากสามารถสอนวิชา เช่น Easay Writing,Intermediate/Advanced Listening and Speaking,Translation เป็นต้น และมีประสบการณ์วิจัยทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ คณะศิลปศาสตร์(ตึก 9 ชั้น)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4947 **เอกสารทุกชนิดต้องนำต้นฉบับมาในวันสมัครด้วย

Faculty of Liberal Arts requiring a lecturer of English Language

The Faculty of Liberal Arts of Rajamangala Univeristy of Technology Thanyaburi (RMUTT) requires an employee in the position of lecturer.

Qualifications:

  1. Master’s Degree in English Language, Teaching English or related fields.
  2. GPAX not less than 3.50
  3. Graduated in program with thesis
  4. Graduated with Bachelor’s Degree in English or related fields with GPAX not less than 3.00, accumulated GPA of major subjects not less than 3.50, and must not have any subject lower than C
  5. Able to teach Essay Writing, Intermediate/Advanced Listening and Speaking, Translation and have research experience in English will be particularly considered.
  6. Males must be exempted from military service.

Those interested can apply until 31 May 2011 in office hours and on workdays at the Dean Office 2nd floor of The Faculty of Liberal Arts (9-storey building).

More details please contact at 0-2549-4947. Original documents must be prepared.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

 

ซอสลูกตำลึง ฝีมือ นศ.มทร.ธัญบุรี (Ivy Gourd Fruit Sauce by RMUTT Student)

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
แคท” น.ส.จารุวรรณ สิงห์สาธร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คิดค้นสูตร “ซอสลูกตำลึง” พัฒนาสิ่งที่ทุกคนมองข้าม กลายเป็นอาหาร แสนอร่อย ที่ใครก็สามารถทำได้
เจ้าของเมนู เล่าว่า ตำลึงเป็นผักที่ขึ้นตามรั้วบ้าน ยอดอ่อนของตำลึงนิยมนำมาประกอบอาหาร เช่น นำมาลวกและนึ่งเป็นผักจิ้มกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงอาหารเป็นแกงเลียง แกงจืด บางท้องถิ่นชาวบ้านนำผลอ่อนตำลึงไปดองและนำไปรับประทานกับน้ำพริกหรือปรุงเป็นแกงได้ รสชาติของลูกตำลึงสุกมีรสเปรี้ยวอมหวาน โดยในลูกตำลึงมีฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี เช่นเดียวกับส่วนยอดและใบตำลึง สำหรับน้ำที่คั้นจากผลตำลึงดิบช่วยลดน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานได้ คุณค่าโภชนาการของลูกตำลึง 100 กรัม ประกอบด้วย พลังงาน 20 แคลลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 5.2 กรัม โปรตีน 0.7 กรัม แคลเซียม 25 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม ซอสลูกตำลึง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกตำลึงสุก และเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทย สำหรับคนที่ชอบในรสชาติของซอส ถ้าทำรับประทานเองได้รสชาติซอสลูกตำลึงตามความชอบ ได้รสชาติที่สดใหม่ ปลอดภัย และปราศจากสารเคมี More >

วิจัยชี้คนไทยรู้เรื่องอาเซียนต่ำ แนะสถาบันการศึกษารับมือ (Less Thais understanding about ASEAN, educational institutes should have preparation)

“ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมการผลิตกำลังคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา ของ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน

โดยสำรวจจากจำนวนนักศึกษา 2,1701 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ระบุว่า ประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่อันดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการเร่งให้การศึกษาคนของเรา เพื่อเตรียมความพร้อมในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ผศ.นาถรพี ชัยมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าว More >

เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังแสงอาทิตย์ วิศวะเกษตร มทร.ธัญบุรี คิดสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ชาวบ้าน (Production of a prototypical biodiesel producer using solar cell instead of electric power; a new idea, new knowledge, ready to transmit to community)

เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังแสงอาทิตย์ วิศวะเกษตร มทร.ธัญบุรี คิดสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ชาวบ้าน… More >

“นำยุทธ” ยันปี 54 ไม่ปรับเพิ่มค่าเทอม หอพักมหาวิทยาลัยก็ตรึงอัตราเดิม หวังแบ่งเบาภาระนศ.-ผู้ปกครอง (Numyoot insisting to not increase the price of tuition fee reducing students’ parents’ load)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ยืนยัน มหาวิทยาลัยไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นค่าหน่วยกิตการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2554แน่นอน หลังได้รับร้องเรียนจำนวนมาก…

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีนักศึกษาและผู้ปกครองสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ว่า ในปีการศึกษา 2554 ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทาง มทร.ธัญบุรี จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหน่วยกิตการเรียนหรือไม่นั้น ตนยืนยันว่า มหาวิทยาลัยไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นค่าหน่วยกิตการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2554นี้แน่นอนขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองสบายใจได้เนื่องจากไม่ต้องการไปซ้ำเติมภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองในเวลานี้ ที่รู้กันว่าภาวะค่าครองชีพในทุกๆด้านสูงขึ้นมาก หากปรับเพิ่มค่าหน่วยกิตการเรียนในช่วงเวลานี้นักศึกษาและผู้ปกครองย่อมเดือดร้อนแน่นอน More >

วิศวะ มทร.ธัญบุรี ติวเข้มภาษาอังกฤษ (Faculty of Engineering will teach some courses in English)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปี 25558 ประเทศไทยเปิดประเทศภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้วางแผนเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไว้ 2 มาตรการ คือ 1.มาตรฐานวิชาชีพคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องได้มาตรฐานระดับอาเซียน และ 2.การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของคณะ ซึ่งเรื่องภาษาอังกฤษนี้ จากการที่คณะฯมีคณาจารย์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนมากและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ตนจึงมีแผนที่จะให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยทุกเทอมจะต้องมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1 วิชา และเป็นวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพ ซึ่งจะเริ่มสอนอย่างจริงจังในภาคเรียนที่ 2/2554 ส่วนภาคเรียนที่ 1/2554 จะขอความร่วมมือจากอาจารย์ให้สอนแบบผสมผสานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในชั่วโมงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอน คือวิชา Pre-Project เพราะเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องค้นคว้าเป็นส่วนใหญ่. More >

คอลัมน์ Spot Light: โซลาร์เซลล์จากขยะ (Solar Cell Panels from Garbage)

แม้ว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลหากแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงที่จำกัด เหตุเพราะการนำแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงาน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการและอุปกรณ์ที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำหน้าที่รับและเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีราคาแพง

ดร.สถาพร ทองวิค ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแผงรับรังสี (โซลาร์เซลล์) ที่ต้นทุนต่ำโดยใช้วัตถุดิบจาก “เศษขยะ” อย่างกระป๋องนมข้ม กระป๋องอะลูมิเนียมยางและสังกะสี มาสร้างเป็นแผ่นรับรังสีจากดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งทดสอบเปรียบเทียบประสิทธภาพวัตถุดิบแต่ละชนิดกับระบบการไหลของน้ำ

แผงรับรังสีอาทิตย์ที่อัตราการไหลของน้ำ 1,1.5และ2 ลิตรต่อนาทีพบว่า ณ อัตราการไหล 1.5 ลิตรต่อนาทีกระป๋องอะลูมิเนียมเป็นตัวรับรังสีอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพรวมสูงสุด คิดเป็น94.13% รองมาลงที่อัตราการไหล 1 ลิตรต่อนาทีมีประสิทธิภาพ 82.43% และอัตราการไหล2 ลิตรต่อนาทีมีประสิทธิภาพต่ำสุดคิดเป็น77.61% More >