Archive for มีนาคม, 2011

ภาพข่าว: นักศึกษาใหม่ รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเรียน (New Students Enrolled)

นักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเรียน ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

New Students Enrolled

Lately, new students of RMUTT have presented themselves and have been enrolled in Rajamangala Univeristy of Technology Thanyaburi (RMUTT).

Translated by Mr. Amondech Inkaew  More >

ภาพข่าว: พบปะผู้ปกครอง (Meet and Greet with The President)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักศึกษาที่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Meet and Greet with The President

Assoc. Prof. Namyut Songtanapitak, president of Rajamagala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), has met and greeted parents and students coming to present themselves and be enrolled in Rajamagala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) lately.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

นางสาวเพ็ญสุภัค นวกิจบำรุง

มทร.ธัญบุรี อบรมแกนนำ เตรียมรับน้องสร้างสรรค์ (RMUTT training student leaders for creative orientation activity)

   

 
นางสาวเพ็ญสุภัค  นวกิจบำรุง

นางสาวเพ็ญสุภัค นวกิจบำรุง

   

“ผู้นำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการจิตวิทยาแนะแนว และเห็นคุณค่าในตัวเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดแนะนำให้แก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันได้” เสียงบอกเล่าของ นางสาวเพ็ญสุภัค นวกิจบำรุง  

นักวิชาศึกษาชำนาญการพิเศษกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  

นางสาวเพ็ญสุภัค เล่าว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่กระบวนการการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และปลอดภัย อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาที่สร้างการนำกิจกรรมร่วมกันจะเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว More >

ภาพจำลอง

ระบบเฝ้าระวังผู้บุกรุกภายในครัวเรือนผ่านมือถือ (House Intruder Surveillance System Through Cell Phone)

ภาพจำลอง

ภาพจำลอง

ปัจจุบัน การนำเอากล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้าน เห็นทีว่า คงจะยังไม่พอ เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าว การโจรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกวัน และเกิดในบ้านของผู้ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียด้วย

ด้วยสาเหตุนี้เอง ที่ทำให้นักศึกษากลุ่มหนึ่ง เกิดแนวคิดที่จะต่อยอดการป้องกันการโจรกรรมด้วยโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งไม่ใช่แค่สอดส่องเท่านั้น แต่ยังสามารถเตือนภัยได้ ด้วยการใช้โทรศัพท์ไร้สาย ซึ่ง เป็นผลงานการคิดค้นของ น.ส.ชลทิชา ลากุล น.ส.ระพี วงศ์สุวรรณ และนายวรรณวิวรรธน์ พงษ์วันนา นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เจ้าของผลงาน

เจ้าของผลงาน

ความตั้งใจที่จะพัฒนา การป้องกันการโจรกรรม ชีวิตและทรัพย์สินในบ้านด้วยการใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดผลงานดังกล่าว ซึ่ง เจ้าของผลงานเปิดเผยว่าผลงานนี้ เป็นการนำเอาแนวคิดของระบบเตือนภัยผ่านข้อความสั้นโดยระบบเครือข่ายไร้สาย ที่เป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแค่ตัวเดียว มาพัฒนาเป็น เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับแสงที่มากเกินกว่าปกติ เช่นการเกิดไฟไหม้ ตรวจวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป More >

คอลัมน์ design: ความสนุก ออกแบบได้ (Fun can be designed)

กานต์ดา บุญเถื่อน

นักออกแบบของเล่นส่วนใหญ่อาศัยจินตนาการและประสบการณ์หรือความประทับใจในวัยเยาว์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แต่สำหรับ “นักออกแบบมือใหม่” มุ่งที่จะหยิบสิ่งของรอบตัวมาดัดแปลงให้เป็นของเล่นชิ้นเก่ง ที่สามารถเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์และจิตใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของของเล่น

โครงการออกแบบของเล่นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนขาสำหรับเด็กอายุ 9-13 ปี เป็นศิลปนิพนธ์ของ “เฉลิมเกียรติ วงษ์อุดม” นักศึกษาปี 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่สร้างสรรค์สกู๊ตเตอร์เท้าถีบให้เป็นเครื่องเล่นชิ้นใหม่ในสไตล์ผาดโผนแต่ปลอดภัย More >

‘บ้านสบาย เพื่อยายตา’เริ่มนำร่องที่ ‘บางตะบูน’ (Pilot house establishment project at Bann Bang Taboon)

อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล 

ข้างต้น คือ คำขวัญประจำถิ่นของ บ้านบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพรชบุรีเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยแครงขึ้นชื่อ ภาพแรกที่ใครต่อใครจะได้เห็นเมื่อมาเยือนชุมชนแห่งนี้คือ บ้านเรือนของชาวบ้านที่ตั้งเรียงรายตลอดสองฝั่งน้ำบางตะบูน 

ทั้งที่ชีวิตของชาวบางตะบูนน่าจะพรั่งพร้อมสมบูรณ์ ความเป็นอยู่น่าจะดีเป็นไปทางเดียวกับราคาอาหารทะเลที่สูงลิบ แต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้าม ที่ชุมชนแห่งนี้ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทั้งที่อยู่อาศัย และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ 

จากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า60 ปี ที่บางตะบูนมีถึง 957 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้สูงอายุทั้งประเทศที่คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของประชากรทั้งหมด 

และด้วยจำนวนคนชราที่มีมากนี่เอง”การเคหะแห่งชาติ” จึงเลือกชุมชนนี้เป็นพื้นที่นำร่อง ในโครงการ “บ้านสบาย เพื่อยายตา”โดยตั้งใจจะใช้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย เพราะจากตัวเลขที่มีการสำรวจและประมาณการ พบว่าปี 2553 ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 7.6 ล้านคน 

ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงเตรียมแผนการรองรับการเพิ่มขึ้นของคนชราในส่วนของที่อยู่อาศัย More >

คนรุ่นใหม่ฮิตเรียนครูภาพลวงตาหรือความจริง (You want to be a teacher?)

เรื่อง : ทีมข่าว Click ภาพ : ทีมภาพ Click 

‘ครู’ วลีสั้นๆ ที่รวบรวบคุณูปการไว้ในตนเอง แต่เมื่อเวลาล่วงเลยคุณค่าของความเป็นครูกลับดูลดลง พระคุณที่สาม ซึ่งสมัยหนึ่งชาวไทยเคยยกย่องและให้ความเคารพกลับถูกอารยะบางอย่างทางสังคมกลบความสำคัญ 

ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะวิถีของครูบางประเภทที่ทำการขุดหลุมฝังคุณค่าแห่งวิชาชีพตน บทบาทของครูจึงถูกมองเป็นเพียงอาชีพหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่แค่ ‘สอน’ และถูกลดคุณค่าทางสังคมไปโดยปริยาย 

กลายเป็นปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ปฏิเสธที่จะเป็นครู อาจเพราะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ มีความรับผิดชอบ และสละเวลาส่วนตัว รวมถึงด้านสวัสดิการและรายได้ที่ค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นปัจจุบันครูที่กำเนิดโดยจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่ยากเสียเหลือเกิน 

ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มองเห็นถึงปัญหาของวิชาชีพจึงมีนโยบายยกระดับวิชาชีพครู รวมถึงทุนการศึกษา และรับประกันการมีงานทำ ด้านยอดของผู้สมัครเข้าเรียนครุฯ ในปีนี้ จึงสูงเป็นประวัติการณ์ ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งที่มียอดเด็กสมัครเรียนครุศาสตร์กว่า 7,000 คน แต่รับเพียง 400 คนเท่านั้น 

และรัฐบาลก็เผยถึงอัตราว่างตำแหน่งครูที่มีรองรับกว่า 30,000 อัตรา ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อมีผู้สนใจศึกษาในทางครุศาสตร์มากขึ้นด้าน’จิตวิญญาณความเป็นครู’ ก็จะถูกปลูกฝังแก่ ‘ว่าที่ครู’ ในอนาคตอย่างเต็มเปี่ยม และนำความศรัทธาแก่วิชาชีพครูให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-28 พ.ย. 2554 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-4968 หรือที่อาจารย์ พัชรินทร์ จึงประวัติ โทร.08-4643-4295 อาจารย์มธุรา สวนศรี โทร.08-6778-1032 More >

9มทร.ตบเท้ารับตรงร่วมกันปี55จัดรวมสอบเฉพาะเด็กม.1-ปวช. (9 RMUTs to admit students together from 2012 on)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดเผยผลการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ว่า ที่ประชุมยืนยันว่า มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วยระบบรับตรงร่วมกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยเชื่อว่าจะสามารถลดภาระของผู้ปกครอง และนักเรียนที่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่งได้ และถือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนจาก 9 มทร.มาร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการกำหนดวัน เวลาสอบ การเลือกสถาบัน การเลือกคณะได้กี่อันดับ และการออกข้อสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะนำมาเสนอที่ประชุมพิจารณา และประกาศให้เด็กได้เตรียมตัวต่อไป More >