Archive for กุมภาพันธ์, 2011

ชีวิตในหอพักมหาวิทยาลัยฯปลอดภัยที่สุดเสียงสะท้อนจากเด็กมทร.ธัญบุรี

ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ นอกจากการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยฯ แล้ว หอพักก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิต โดยหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ก็มีทั้งหอพักในมหาวิทยาลัยฯ และหอพักนอกมหา วิทยาลัยฯ ความเป็นอยู่ของเด็กหอในและหอนอกมีความแตกต่างกัน โดยเด็กหอบางคนมีความคิดอยู่หอในไม่มีอิสรภาพ วันนี้ลองไปฟังเสียงสะท้อนของ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเด็กหอในมหาวิทยาลัยฯ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร More >

เปิดรั้ว วิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี แห่งแรกของประเทศ

รศ.ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์

รศ.ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์

รศ.ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์ หัวหน้าภาควิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นส่วนราชการหนึ่งที่สังกัดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ แรกในประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเฉพาะงานในแขนงต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกหลักสูตรฯ

ซึ่งปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับระดับปริญญาตรีเปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ) B.Eng.(Textile Engineering) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมเส้นใยกระบวนการปั่น การถัก การทอ เมื่อสำเร็จหลักสูตร สามารถเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการปั่นด้าย ทอผ้า และถักผ้า นับตั้งแต่ขั้นตอน อุตสาหกรรมการเตรียมเส้นใยสิ่งทอ การปั่นด้าย การทอผ้า การผลิตผ้าไม่ทอ การถักผ้า กระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสมบัติ และมาตรฐานของเส้นด้านและผ้าผืน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ แบ่งออกเป็น 2 แขนงได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ) B-Eng. (Textile Chemistry Engineering-Text Chemistry) โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกะบวนการฟอกย้อม การพิมพ์ การตกแต่งสำเร็จบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการฟอกย้อมสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จ การผลิตเคมีในงานสิ่งทอและการผลิต และการใช้สีย้อมสิ่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์) B-Eng. (Textile Chemistry Engineering-Synthetic Fiber Manufacturing) เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วุสดุเส้นใยสังเคราะห์การขึ้นรูปเส้นใยให้ได้ตามสมบัติการใช้งานของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบเส้นใยสังเคราะห์ การอัดรีดเส้นใยสังเคราะห์ การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสมบัติและมาตรฐานของเส้นใยสังเคราะห์ และการบริการเทคนิคการใช้งานของเส้นใยสังเคราะห์

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม) B.Eng. (Garment Engineering) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป นับตั้งแต่ขั้นตอน กระบวนการจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ การสร้างแบบตัด การเย็บ การตกแต่งประกอบปละบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสมบัติ และมาตรบานของผลผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป More >