ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนาม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ CAO Guoyong นายกสภามหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร Railway Engineering และRailway Transportation ที่Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน More >

คอลัมน์ ทางด่วนการเงิน สู่ความสำเร็จ SMEs: SMEs พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

มงคล ลีลาธรรม

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่เคยประสบปัญหาให้เริ่มกลับมาเข้มแข็ง เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ ธพว. ซึ่ง ในปี 2559 ธพว. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 6,999 ราย เป็นวงเงินรวม 9,207 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจรายย่อยดังกล่าวได้ฟื้นฟูกิจการ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ช่วยรักษาการจ้างงาน และกระตุ้นการหมุนเวียน ในระบบต่อเนื่อง โดยคาดว่าในช่วงไตรมาส 4/2559 นี้ ซึ่งเป็นช่วง ฤดูกาลจับจ่าย จะส่งผลดีต่อกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ธพว. ได้ช่วยเหลือพลิกฟื้นกิจการผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนที่ ธพว. ดำเนินการเอง และในส่วนที่ ธพว. เข้าไปเป็นหน่วยร่วม หรือเข้าไปเป็นผู้ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่

การเข้าไปช่วยลูกค้าที่ยังทำธุรกิจอยู่แต่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ต้องการฟื้นฟูกิจการ ผ่านโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่ง ธพว. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการร่วมกับ สสว. วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ชำระคืนภายใน 7 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย เพื่อให้ SMEs กู้ยืมเงินไปพลิกฟื้นกิจการโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสถานะเป็นหนี้ปกติ หรือเป็นลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการวินิจฉัยเชิงลึกในโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ประกอบการ ที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูตาม พรบ. ล้มละลายใหม่ เมื่อได้รับการ อนุมัติแผนตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่โครงการนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกหนี้ของ ธพว. ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการรวม 4 ราย จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการนำเสนอต่อศาลล้มละลายรับคำร้องแล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาอีก 2 ราย

นอกจากนี้ ธพว. ยังให้โอกาสไปถึงกลุ่มที่เคยติดขัดแต่ยังประคับประคองธุรกิจอยู่ต่อไป อาทิ ลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ธนาคารได้จัด โครงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ร่วมกับกรมบังคับคดี ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 7 จังหวัด คือ สงขลา กรุงเทพ ขอนแก่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา เจรจาสำเร็จ รวม 872 ราย คิดเป็นเงินต้น 276 ล้านบาท และมีแผนจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้อีกหลายแห่ง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม นครศรีธรรมราช และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคาดว่าจะสามารถช่วยรักษากิจการ SMEs ให้อยู่รอดต่อไปได้อีกมากกว่า 2,000 ราย

นโยบาย ธพว. จะให้โอกาสอย่างที่สุดในการช่วยเหลือ แม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ในโครงการพัฒนาแท็กซี่ไทย ธนาคารก็เข้าไปดูแลโดยเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้โดยชำระตามรายได้จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขหนี้ช่วยผู้ประกอบการแท็กซี่แล้วจำนวน 309 ราย คิดเป็นเงินต้น 129 ล้านบาท

การที่ ธพว. เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ลูกหนี้รายย่อยหลากหลายกลุ่มดังกล่าว เป็นการให้โอกาสเพื่อช่วยพยุงธุรกิจของพวกเขาให้ยังคงอยู่ เป็นการเยียวยาช่วยรักษาไข้เบื้องต้น และเชื่อว่าไตรมาส 4 ปีนี้ที่เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวชัดเจน ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีให้ลูกหนี้กลุ่มต่างๆ เริ่มสร่างไข้ ธุรกิจพลิกฟื้นกลับมายืนใหม่ได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง

การช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกประการหนึ่ง คือการที่ ธพว. ได้เป็นหน่วยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs หรือที่เรียกว่า “SME Rescue Center” โดยทุกสาขา ธพว. จะเป็นศูนย์ Rescue เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งปัญหาด้านการเงิน และปัญหาอื่นๆ เช่นปัญหาด้านการจัดการ การลดต้นทุน การตลาด การหาช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาสินค้าให้มีโอกาสค้าขายได้เพิ่มขึ้นตาม พันธกิจของ ธพว. More >

แนะเอ็มวี”เที่ยวไทยมีเฮ”อย่าลืม”องค์ความรู้”

ชลธิชา ศรีอุบล มทร.ธัญบุรี

สาขาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์ จัดการ “เสวนาเที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือ ทำลายวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมหรือไม่ ที่ได้นำเรื่องราวของทศกัณฐ์ที่เป็นตัวเอกของเอ็มวีเที่ยวไทยมีเฮ มานำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ “นายมาโนช บุญทองเล็ก” หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี “ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร” อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้เขียนหนังสือนามปากกา “ทัศนาวดี” “นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ณศลปศาสตร มทร.ธัญบุรี ดำเนินการเสวนาโดย นายสมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี More >

นักวิจัยเจ๋งผลิตเส้นใยจากมะพร้าวอ่อน

ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนและอาจารย์ในคณะจับมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอศึกษาวิวัยและพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้ จากการศึกษาวัตถุดิบมะพร้าวอ่อนจาก บริษัท K-fresh จำกัด ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก พบว่ามีเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือทิ้งกว่า 10 ตันต่อวันจึงนำมาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีการเชิงกล ด้วยการระเบิดแรงดันไอน้ำ โดยเป็นวิธีการแยกเส้นใยที่ปลอดสารเคมีและผลิตได้รวดเร็วแล้วนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยการปั่นเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อนผสมใยเรยอน จะได้เส้นด้ายเบอร์ 20 Ne จากนั้นผลิตเป็นผืนผ้ามีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อแบคทีเรียและการเก็บรักษาน้ำในเส้นใยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ ทางผู้วิจัยจึงได้นำไปผลิตเป็นรองเท้ารูปทรงหยดน้ำต้านเชื้อแบคทีเรียภายใต้แบรนด์ Secret Nature ผู้สนในสอบถามได้ที่ โทร.08-6618-4639, 0-2549-3164 More >

มทร.ธัญบุรีเปิดห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า การบริหารธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และคาบเกี่ยวทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพ ยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วต้องเน้นย้ำหรือเพิ่มเติมเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ตามเทรนด์ของโลก ขณะเดียวกันคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ก็ปรับตนเองให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนเพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป และเพื่อสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของมหาวิทยาลัย คณะได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 นักศึกษาปริญญาโทและเอก และสำหรับการฝึกอบรม บ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ห้องปฏิบัติการที่สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในการเรียนการสอนแล้วในปัจจุบัน คือห้องปฏิบัติการทางโปรแกรมเอสเอพี เป็นโปรแกรมที่บริษัทขนาดใหญ่แทบทุกบริษัททั้งไทยและต่างประเทศนำมาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานมีความง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่หลายโมดูลที่สอดประสานกัน โดยปกติแล้วการเข้ารับการอบรมในโปรแกรมนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่นำโปรแกรมนี้มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความพร้อมและมีโอกาสในการทำงานทันทีที่จบการศึกษา

More >

คอลัมน์ SCIWATCH: สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษจากใยมะพร้าว

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัยและพัฒนาสิ่งทอจากเส้นใยมะพร้าวอ่อน โดยได้รับ การสนับสนุนจากบริษัท K-fresh จำกัด ผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งมีเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งกว่า 10 ตันต่อวัน

ผศ.สาคร ชลสาคร ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า คณะผู้วิจัยจึงนำของเหลือดังกล่าวมาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยผสมใยเรยอนในอัตราส่วน 20 : 80 จะได้เส้นด้ายเบอร์ 20 Ne จากนั้นผลิตเป็นผืนผ้า ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อแบคทีเรียและการเก็บรักษาน้ำ ในเส้นใยทำให้สวมใส่สบาย จึงเหมาะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ ผู้วิจัยได้ทดลองนำเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อนที่ได้มาผลิตเป็นรองเท้า สตรี ภายใต้แบรนด์ Secret Nature โดยออกแบบให้มีรูปทรงหยดน้ำ ช่วยรองรับแรง พื้นยางกันลื่น รองส้นด้วยซิลิโคน ตัวผ้าใยเปลือกมะพร้าวอ่อน ต้านเชื้อแบคทีเรีย ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

จึงนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร ด้วยการ พัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นทิศทางการเดินทางรุดหน้าของสิ่งทอไทย

More >

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: ผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรีกล่าวว่า การบริหารธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และคาบเกี่ยวทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพ ยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วต้องเน้นย้ำหรือเพิ่มเติมเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งตามเทรนด์ของโลก

ขณะเดียวกันคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ก็ปรับตนเองให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนเพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในการเรียนการสอนแล้วในปัจจุบัน คือ ห้องปฏิบัติการทางโปรแกรม SAPเป็นโปรแกรมที่บริษัทขนาดใหญ่แทบทุกบริษัททั้งไทยและต่างประเทศนำมาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานมีความง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งมีอยู่หลายโมดูลที่สอดประสานกัน

ห้องปฏิบัติการหลักทรัพย์สำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบ Real Time เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน พร้อมโปรแกรม Bisnewsที่ใช้วิเคราะห์หุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะในการวิเคราะห์และซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงฝึกทักษะการแนะนำบุคคลอื่นที่ต้องการลงทุน และยังใช้ฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และห้อง SmartClassroomเป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนำเสนอในรูปแบบ Interactive ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถบันทึกการสอนของอาจารย์และไฟล์เอกสาร เพื่อการทบทวนของนักศึกษาอันจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ชัดเจนสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะในด้านภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง ออกสู่โลกการทำงานและเป็นผู้ประกอบการต่อไป
More >

‘ผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรี’มทร.จัดทำ-สมทบหอประดิษฐานพระ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรีจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพระพุทธพิริยมงคล ขนาด 45 นิ้ว ด้วยเนื้อนวโลหะ เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกราบไหว้ ปลูกฝัง ให้ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธ ในขณะนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการสร้างหอพระ จึงขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างหอพระด้วยการจัดทำผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรีขึ้น ด้วยความเมตตาของพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตา ให้นำลายเซ็นมาลงในผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรีด้วย

สำหรับผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กทม., ยันต์เกราะเพชร (อิติปิโส 8 ทิศ) หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา, ยันต์ตาข่ายเพชร (ตารางเพชร) หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท, ยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง, ยันต์รึลือ ปู่ฤๅษีบรมครู, ยันต์ธงชัยมหาราช ยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม., ยันต์ธงชัยนวหรคุณ พระอาทิตย์เทวา (เทพสุริยัน)

ยันต์มหาพิชัยสงคราม คุ้มครองดวงชะตาโบราณจะลงดวงชะตาไว้กลางยันต์ ยันต์โสฬสมหามงคล 16 พระองค์ (16 ชั้นฟ้า) หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี, ยันต์มหาจักรพรรดิ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา, ยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ครองโลก, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์, ยันต์มหาสาวัง (ยันต์มงคลโบราณ) พระจันทร์เทวา (เทพจันทรา)

ผ้ายันต์ดังกล่าว เข้าพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 2559 ที่มณฑลพิธีอุโบสถ วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จากเกจิอาจารย์ดัง หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเสริฐ วัดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเพย วัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรี จ.สุพรรณบุรี, หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ สมุทร ปราการ, หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี, หลวงพ่อจักษ์ วัดชุ้ง จ.สระบุรี เมตตาปลุกเสกในครั้งนี้ สั่งจองได้ที่กองประชา สัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดที่โทร.0-2549-4992 More >

คอลัมน์ สดจากเยาวชน: ปิกาจู-กัปตันอเมริกางานจิตรกรรมนักศึกษาไทย

งานศิลปะ..หนึ่งในบันทึกสะท้อนเรื่องราวแต่ละยุคสมัย ไม่เว้นแม้ในยุคโซเชี่ยลล่าสุดคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขา วิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วาดตัวการ์ตูนปิกาจู และผองเพื่อนโปเกมอน เกมออนไลน์ที่ยังคงฮอตฮิต สอดแทรกคติธรรมลงในจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณบุรี

นายคมกริช สวัสดิรมย์ อาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย เปิดเผยว่า ด้วยพระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) จ.สุพรรณบุรี บูรณะพระอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหารหลวงพ่อรอด ภายในวิหารยังไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง จึงทำเรื่องมายังมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่มีโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ จึงมอบให้สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวาดรูปจิตรกรรม ฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น

ทางสาขาวิชาจึงจัดทำภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ โดยเขียนภาพอิงตามแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโบราณ อาทิ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี และหนังสือป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ผลงานศ.ปรีชา เถาทอง ผสมผสานงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย โดยเขียนภาพจิตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า-ด้านหลังพระประธาน ขนาด 4.5×6 เมตร ด้านข้างซ้าย-ขวาของโบสถ์ ขนาด 4×10 เมตร ผนังด้านหน้าพระประธานเป็นเรื่องราวมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่องไตรภูมิ ผนัง ทั้งด้านซ้ายและขวาเล่าเรื่องป่าหิมพานต์และพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข

“จิตรกรรมฝาผนังวิหารของวัดวังยายหุ่น ผสมผสานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถแต่ละภาคอันมีเอกลักษณ์เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ภาคเหนือ-อีสาน เป็นเรื่องราวนิทานชาดกพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา สอดแทรกคติธรรม นอกจากนี้ ยังเขียนตัวการ์ตูน ปิกาจู มากิคาร์บ เกียราดอส ตัวละครใน เกมโปเกมอนซึ่งกำลังฮิตในขณะนี้ รวมถึงตัวละครกอลลัม ในหนังเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์ ในการ์ตูนวันพีซ ภาพการ์ตูน นักเตะฟุตบอลยุโรป ร่วมไปกับต้นบุรุษผลต้นแรกในป่าหิมพานต์ เป็นการบันทึกเวลาช่วงสมัย 2559 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 เดือน เป็นผลงานจิตอาสาของอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน” อ.คมกริชกล่าว

พระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) กล่าวว่า ทางวัดบูรณะวิหารหลวงพ่อรอด อุโบสถหลังเก่า ภายในผนังวิหารยังเป็นปูนสีขาว อยากให้มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธเจ้า ทางมทร.ธัญบุรีเปิดสอนทางด้านนี้ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์รับอาสาเข้ามาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร นับเป็นสิ่งที่ดีเพราะทุกคนต่างมาด้วยใจ สำหรับตัวการ์ตูนปิกาจูที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ อาจเรียกความสนใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น แต่แท้ที่จริงงานจิตรกรรมฝาผนังมีคุณค่าในตัวของงาน เป็นความงดงามของศิลปะไทย

ด้านนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมบอกเล่าความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้

เริ่มที่ กล้วย นายวสุศักดิ์ วงษ์นาค เล่าว่าเป็นคนที่หลงใหลในงานทางด้านนี้ เวลาว่างจะฝึกวาดงานประเภทนี้ โดยนำภาพ ที่วาดเสร็จไปถวายวัด งานนี้เป็นงานใหญ่ครั้งแรก ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้ตนเองและเพื่อนมีโอกาสแสดงฝีมือ จะเป็นเครื่องเตือนใจในฐานะว่าที่ศิลปินแขนงนี้ในการรักษาเอกลักษณ์ไทยไม่ให้จางหายไป

เฟม น.ส.ศรัญญา ขันธ์สัมฤทธิ์ เผยว่าการเขียนภาพจิตรกรรม ฝาผนังวิหารกว่าจะได้ 1 ภาพ ต้องใช้ระยะเวลา ด้วยความชอบและเลือกเรียนสาขาวิชานี้ เป็นความสุขที่ได้ลงมือทำ ทั้งยังได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้พร้อมเรียนรู้เทคนิคในการทำงาน

ฟลุค นายนัยธรรม สว่างจิต บอกเล่าว่าภูมิใจที่ได้ทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะแขนงนี้ เป็นงานที่ชอบ มีความสุข เมื่อได้เห็นงานที่ช่วยกันทำเสร็จความรู้สึกบรรยายไม่ถูก งานที่เขียนเหมือนงานจิตรกรรมฝาผนังที่อาจารย์พาไปดูตามวัดต่างๆ ในฐานะของนักศึกษาสาขาศิลปะไทยและเป็นชาวพุทธถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย

ปิดท้ายที่ อีฟ น.ส.สุรางคณา เชื้อนิล กล่าวว่า ระหว่างทำงานได้เรียนรู้เทคนิคใหม่จากอาจารย์และรุ่นพี่ ดีใจและภูมิใจที่ได้ทำงานครั้งนี้ เป็นการฝึกฝีมือก่อนออกไปเป็นศิลปินเต็มตัว

“งานด้านนี้ต้องอาศัยใจรัก เพราะต้องใช้เวลานั่งเขียนภาพ ต้องอดทนสูงและละเอียด ที่เลือกเรียนสาขาวิชาศิลปะไทยเพราะชอบเอกลักษณ์ไทย อยากให้ศิลปะไทยมีคนสืบทอดต่อไป”

More >

คอลัมน์ ท่องเที่ยวรอยเท้ารายทาง: ‘เนปาล’นมัสเต ก้าวแรกสะพานสร้างสรรค์อันงดงาม

เรื่องโดย…..”ออนอาร์ต”

“นมัสเต…เนปาล

ข้าพเจ้าได้สัญจรผ่านเมืองขุนเขา

เต็มด้วยมิตรภาพระหว่างเรา

เสมือนแนบเนามาเนิ่นนาน…”

บทแรกของ “บทกวี” ผลงานของ “นายทิวา” แห่งคอลัมน์ “ใต้ถุนสภา”ของ “นสพ. บ้านเมือง” เขียนขึ้น และอ่านเป็นครั้งแรก ณ Nepal Academy ท่ามกลางกวีและศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Bridge”

กิจกรรม “Creative Bridge” เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานศิลปะและบทกวีนานาชาติ จัดขึ้น ณ “ประเทศเนปาล” โดย “JARA Foundation” ซึ่งมี “Krishna Prasai” เป็นประธานมูลนิธิ

ตัวแทนจากประเทศไทยที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด 6 คน โดยมี “เจน สงสมพันธุ์” อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำคณะ

พร้อมด้วยตัวแทน “กวี” จากประเทศไทย คือ “นายทิวา” หรือ “เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร” ซึ่งเคยเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนลักษณะเดียวกันนี้ เมื่อปลายปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นที่ “ประเทศบังกลาเทศ”

ผู้ร่วมเดินทางจากเมืองไทยยังมี “ชื่นกมล ศรีสมโภชน์” และ “จุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ในฐานะผู้ประสานงานและผู้แทน “JARA Foundation”ประจำประเทศไทย

ข้างฝั่งศิลปินไทย 2 คน ได้แก่ “สาโรจน์ อนันตอวยพร” ผู้มีชื่อเสียงด้านจิตรกรรมสีน้ำ จาก “ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และ “ตนุพล เอนอ่อน”ศิลปินหนุ่มไฟแรง จาก “ม.มหาสารคาม” More >

‘ขับวิน’ อาชีพเสริม นศ.สู้ชีวิต

“คนทำงาน คือคนที่ชีวิตมีคุณค่า เพราะไม่งอมืองอเท้าต่อโอกาสที่ผ่านเข้ามา” นี่เป็นความเชื่อของผู้ชายคนหนึ่ง ที่มองเห็นมุมมองด้านบวกและเสน่ห์ของการทำงาน ไม่ว่าชีวิตต้องทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยเท่าใด งานก็คือโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น …นายธนาคาร ทองสุข หรือเอิร์ท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเซ็นทรัลในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หนุ่มนักสู้ที่ขยันทำงานหลังเลิกเรียน

เอิร์ท เล่าว่า ตนเป็นลูกคนกลาง ด้วยฐานะทางบ้านและข้อจำกัดของครอบครัว จึงทำให้ต้องบวชเรียนในช่วงมัธยมศึกษา จากนั้นเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหาร ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว จนสอบเข้าเรียนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี (ทุนเซ็นทรัล) เพราะเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยค่าครองชีพในปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบจนกระทั่งมาพบผู้ใหญ่ใจดี 2 ท่านคือป้าทิพย์ และป้าตุ้ม ที่ให้เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ มาขับในย่านพรธิสาร (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเสื้อวินตัวนี้เคยช่วยสนับสนุนนักศึกษามาแล้วหลายต่อหลายรุ่น นับว่าโชคดีที่ได้โอกาสตรงนี้ ซึ่งตนเองมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วจึงเริ่มทำอาชีพนี้เรื่อยมา หลังจากเลิกเรียน

เอิร์ทมองว่า “เราเองเคยได้รับโอกาสมาแล้ว เราก็ควรสวมบทเป็นผู้ให้เช่นเดียวกัน เวลาเจอน้องๆ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ผมจะไปส่งให้ฟรีตามรอบตามคิวของการขับวิน พอเพื่อนๆ รู้ว่าผมทำอาชีพนี้ ก็ช่วยกันสนับสนุนผมเหมือนกัน เช่น สั่งกาแฟ ขนมปัง เบเกอรี่ แล้วให้ผมไปรับ และมาส่งให้ ซึ่งก็นับว่าผมโชคดีที่คนรอบข้างรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นอยู่นี้”

แม้ชีวิตของเอิร์ทตอนนี้ค่อนข้างจะดีขึ้น แต่ก็ปรารถนาที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง มอบให้กับครอบครัวเกี่ยวกับธุรกิจคาร์แคร์ และอยากขอบคุณผู้ส่งต่อโอกาสดีๆ รวมทั้งแง่คิดเพื่อให้กำลังใจผู้คนว่า “ผมจะคว้าโอกาสทุกครั้งที่มีโอกาส จะยากจะเหนื่อยเพียงใด ใจของเราก็ต้องสู้…ขอให้กำลังใจคนที่เรียนและทำงานไปด้วยทุกคนครับ” More >

สบส.เผย2วันร้านนวด-สปา ยื่นขออนุญาตแล้วกว่า4,000ราย

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้ดำเนินการสปา กว่า 600 คนทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการสปาคุณภาพ และการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐาน การบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทุกแห่ง

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง เปิดเผยว่า ในรอบ 2 วันหลังกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ มีเจ้าของสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามยื่นขออนุญาตประกอบการที่กรม สบส.กว่า 600 ราย กว่าร้อยละ 70 เป็นกิจการนวด เช่น นวดตัว นวดเท้า ขณะนี้คาดว่าทั่วประเทศจะมีผู้ยื่น เรื่องขออนุญาตไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย กิจการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรม สบส. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ โดยให้แสดงเอกสารแทนใบอนุญาตติดที่โซนบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพ มาตรฐานของสถานประกอบการ แก่ผู้รับบริการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการ ออกใบอนุญาตใช้เวลาประมาณ 60 วัน และกำหนด ต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี

สำหรับสปา ซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ให้บริการเสริมสร้างสุขภาพด้วยน้ำและนวดร่างกายเป็นหลัก และบริการหลายเสริมอีกหลายประเภท เช่น การใช้ความร้อน-เย็น การดูแลบำรุงผิวกาย ผิวหน้า การออกกำลังกาย โยคะ เป็นต้น จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด โดยผู้ดำเนินการที่มีความรู้ ความสามารถจริง โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อ สุขภาพ 100 ชั่วโมง จากสถานศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากกรม สบส. 5 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัย มหิดล 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประการสำคัญต้องไม่เคยรับโทษในคดีต้องห้าม 5 คดี ได้แก่ ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ยาเสพติด คดีทางเพศและคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากกรม สบส.

More >

ภาพข่าว: ทอดผ้าป่า

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

มาส์คสมุนไพรผลลัพธ์วิจัยเชื่อมธุรกิจ

บุษกร ภู่แส

ประสบการณ์กว่า 10 ในธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง “บารามี แลบบอราทอรี่ส์”มองเห็นตลาดผลิตภัณฑ์มาส์คบำรุงผิวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงลงทุนพัฒนาสินค้าของตัวเอง พร้อมเสริมเด่นด้วยงานวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

ผลิตภัณฑ์ในชื่อ “มาตุลี” (Matuli) เกิดขึ้นในเวลา 2 ปีต่อมา การันตีความสำเร็จด้วยรางวัล Special Award on Stage และรางวัล Gold Medal จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2559 ณ กรุงเจนีวา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

นักวิจัยคือทางลัดธุรกิจ

ศันสนีย์ กองไชย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาแต่การร่วมมือกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง ดร.ไฉนน้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างก้าวกระโดดแทนการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

“พื้นฐานธุรกิจคือ การรับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาให้กับแบรนด์ต่างๆ แต่แผ่นมาส์คมาตุลีเป็นสินค้าตัวแรกที่เราวางคอนเซปต์สำหรับการส่งออกโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ของเราเอง โดยแยกออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งในการทำตลาดและจัดจำหน่ายอย่างชัดเจน” More >

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: Packaging Design Contest

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการการประกวดขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ และเผยแพร่ผลงานการออกแบบไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ผลการแข่งขันในปีนี้เป็นของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้า3 รางวัลในการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(Smart PackagingDesignContest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัลSmart Packaging Design Awards 2016 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่า75 ทีมเข้าร่วมประกวด และคัดเลือกเหลือ 50 ทีม

รางวัลชนะเลิศในผลงานชื่อ “SHANG” ของ รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร ขณะที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ “SNOOPY” ของอนุสรณ์ พุ่มทับทิม และรางวัลชมเชย ผลงานชื่อ “บ้านนกคุ้มแสนสุข”ของอภิชัย อภิสิทธิ์หลักชัย

ด้าน รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ”SHANG”กล่าวว่า ซาง เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่องค์พระสังกัจจายน์ ซึ่งทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลค่อนข้างสูง เป็นที่ยอมรับและศรัทธา ซึ่งการกราบไหว้จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง โดยพระสังกัจจายน์เหมาะที่ตั้งไว้ร้านค้า สำนักงาน หรือที่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าวจำนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ลักษณะเป็นDisplayสำหรับวางโชว์สินค้าได้ในตัว สำหรับตั้งโชว์ โดยแพทเทิร์นสามารถพับเป็นกล่องขึ้นรูปได้โดยใช้กระดาษเพียงชิ้นเดียว More >

คอลัมน์ สาระน่ารู้รอบรั้วบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: เส้นทางอาชีพ การจัดการราชมงคลธัญบุรี

More >

ชูจิตรกรรมฮิตร่วมสมัย ‘โปเกมอน’บนผนังวัดสุพรรณบุรี

ฮือฮาอุโบสถวัดวังยายหุ่น สุพรรณบุรี วาดลวดลายตัวการ์ตูนยอดฮิต “ปิกาจู” กับอีกหลากหลายการ์ตูนดัง ฝีมือนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สอดแทรกคติธรรม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัย พ.ศ.2559 ให้คนที่เข้าไปชมได้เรียนรู้ เจ้าอาวาสเชื่อภาพวาดการ์ตูนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัติจะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าวัดมากขึ้น เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีต้นเดือน พ.ย.

ฮือฮาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น เขียนการ์ตูน “โปเกมอน” ถูกเปิดเผยโดยนายคมกริช สวัสดิรมย์ อาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ว่า ตามที่วัดธรรมมาราม หรือวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณะพระอุโบสถ หลังเดิมและภายในวิหาร ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดจึงทำเรื่องมายังมหาวิทยาลัยมีนโยบายและ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ เรื่องนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร. จึงมอบให้สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ไปช่วยวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารหลังดังกล่าวให้

นายคมกริชเผยอีกว่า การลงมือเขียนภาพ อิงมาตามแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการอิงมาจากจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี และอิงมาจากหนังสือป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง บวกกับจิตรกรรมร่วม สมัยผสมผสานงานศิลปะ ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า-ด้านหลังพระประธาน ด้านข้างซ้าย-ขวา ของโบสถ์ ผนังด้านหน้าพระประธาน เป็นเรื่องราวมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่อง ไตรภูมิ ผนังทั้งด้านซ้ายและขวา 2 ด้านเขียนภาพหิมพานต์และพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข

“สำหรับพุทธประวัติทั้งหมด ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เข้ากับบรรยากาศพระอุโบสถ และผสม ผสานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ-อีสาน เป็นเรื่องราวนิทานชาดกพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา นอกจากความสวยงามของศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ลงไปแล้ว แท้ที่สุดของการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถคือการสอดแทรกคติธรรมลงไป” นายคมกริชกล่าว

นายคมกริชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น ยังมีการเขียนตัวการ์ตูน Pikachu, Magikarp Gyarados Poke Ball ในเกมโปเกมอนที่กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองขณะนี้ รวมไปถึงตัวละครกอลลัม จากภาพยนตร์ The Lord of the Rings โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์ ในการ์ตูนวันพีช ภาพการ์ตูนนักเตะฟุตบอลยุโรป และต้นบุรุษผลต้นแรกในป่าหิมพานต์ลงไปในภาพ เป็นการแสดงออกในเรื่องของสังคมในยุคปัจจุบัน ในการวาดตัวละครสอดแทรกลงไปเพื่อเป็นการบันทึกเวลา ณ ยุคสมัยไหนช่วงสมัย 2559 เกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในดำเนินโครงการ 4 เดือน เป็นผลงานจิตอาสาของอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการทำงานเป็นเหมือนการเปิดห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ก่อนออกไปทำงาน เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากการทำงาน สำหรับจิตรกรรมภาพฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น จะเสร็จสิ้นต้นเดือน พ.ย.นี้ ผู้สนใจในงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ เข้าไปดูได้ฟรี

ด้านพระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดกล่าวว่า วัดได้บูรณะอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหารหลวงพ่อรอด ภายในผนังวิหารยังเป็นปูนสีขาว อยากให้ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องของพระพุทธเจ้า ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.เข้ามาช่วยเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร เรื่องราวพุทธประวัติในฝาผนังวิหารที่สอดแทรกคติธรรม ถูกเขียนภาพจิตรกรรม ด้วยความเป็นศิลปินอย่างแท้จริง สำหรับตัวการ์ตูนปิกาจูที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังต่างก็มีคุณค่าในตัวของงานและความงดงามของงานศิลปะไทยอยู่แล้ว

C-160926009148

 

วาดโปเกมอนบนผนังวัด ชูจิตรกรรมร่วมสมัย สอดแทรก’คติธรรม’

ฮือฮาอุโบสถวัดวังยายหุ่น สุพรรณบุรี วาดลวดลายตัวการ์ตูนยอดฮิต “ปิกาจู” กับอีกหลากหลายการ์ตูนดัง ฝีมือนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สอดแทรกคติธรรม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัย พ.ศ.2559 ให้คนที่เข้าไปชมได้เรียนรู้ เจ้าอาวาสเชื่อภาพวาดการ์ตูนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัติจะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าวัดมากขึ้น เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีต้นเดือน พ.ย.

ฮือฮาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น เขียนการ์ตูน “โปเกมอน” ถูกเปิดเผยโดยนายคมกริช สวัสดิรมย์ อาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ว่า ตามที่วัดธรรมมาราม หรือวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณะพระอุโบสถ หลังเดิมและภายในวิหาร ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดจึงทำเรื่องมายังมหาวิทยาลัยมีนโยบายและ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ เรื่องนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร. จึงมอบให้สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปช่วยวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารหลังดังกล่าวให้

นายคมกริชเผยอีกว่า การลงมือเขียนภาพ อิงมาตามแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการอิงมาจากจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี และอิงมาจากหนังสือป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง บวกกับจิตรกรรมร่วม สมัยผสมผสานงานศิลปะ ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า-ด้านหลังพระประธาน ด้านข้างซ้าย-ขวา ของโบสถ์ ผนังด้านหน้าพระประธาน เป็นเรื่องราวมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่อง ไตรภูมิ ผนังทั้งด้านซ้ายและขวา 2 ด้านเขียนภาพหิมพานต์และพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข

“สำหรับพุทธประวัติทั้งหมด ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เข้ากับบรรยากาศพระอุโบสถ และผสม ผสานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ-อีสาน เป็นเรื่องราวนิทานชาดกพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา นอกจากความสวยงามของศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ลงไปแล้ว แท้ที่สุดของการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถคือการสอดแทรกคติธรรมลงไป” นายคมกริชกล่าว

นายคมกริชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น ยังมีการเขียนตัวการ์ตูน Pikachu, Magikarp Gyarados Poke Ball ในเกมโปเกมอนที่กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองขณะนี้ รวมไปถึงตัวละครกอลลัม จากภาพยนตร์ The Lord of the Rings โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์ ในการ์ตูนวันพีช ภาพการ์ตูนนักเตะฟุตบอลยุโรป และต้นบุรุษผลต้นแรกในป่าหิมพานต์ลงไปในภาพ เป็นการแสดงออกในเรื่องของสังคมในยุคปัจจุบัน ในการวาดตัวละครสอดแทรกลงไปเพื่อเป็นการบันทึกเวลา ณ ยุคสมัยไหนช่วงสมัย 2559 เกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในดำเนินโครงการ 4 เดือน เป็นผลงานจิตอาสาของอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการทำงานเป็นเหมือนการเปิดห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ก่อนออกไปทำงาน เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากการทำงาน สำหรับจิตรกรรมภาพฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น จะเสร็จสิ้นต้นเดือน พ.ย.นี้ ผู้สนใจในงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ เข้าไปดูได้ฟรี

ด้านพระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดกล่าวว่า วัดได้บูรณะอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหารหลวงพ่อรอด ภายในผนังวิหารยังเป็นปูนสีขาว อยากให้ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องของพระพุทธเจ้า ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.เข้ามาช่วยเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร เรื่องราวพุทธประวัติในฝาผนังวิหารที่สอดแทรกคติธรรม ถูกเขียนภาพจิตรกรรม ด้วยความเป็นศิลปินอย่างแท้จริง สำหรับตัวการ์ตูนปิกาจูที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังต่างก็มีคุณค่าในตัวของงานและความงดงามของงานศิลปะไทยอยู่แล้ว

More >

ขับวินอาชีพเสริมนศ.หารายได้ระหว่างเรียน

นายธนาคาร ทองสุข หรือ เอิร์ท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุน เซ็นทรัลในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หนุ่มนักสู้ที่ ขยันทำงานหลังเลิกเรียนด้วยการขับวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้จากอาชีพนี้วันละประมาณ 200 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาและคนทำงาน

เอิร์ท เป็นลูกคนกลาง พ่อมีอาชีพขับรถแท็กซี่ ส่วนแม่ขายหนังสือ ด้วยฐานะทางบ้านและข้อจำกัดของครอบครัว จึงทำให้ได้บวชเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี จนจบ ม.6 และเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว

จากนั้นสอบเข้าเรียนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี (ทุนเซ็นทรัล) เพราะเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ได้ฝึกงานจริงในเครือเซ็นทรัล ได้เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงาน รวมถึงเมื่อเรียนจบยังมีงานทำแน่นอน ทุกวันจะมีเรียนเพียง 3 วัน และทำงานอีก 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ได้วันละ 300 บาทจากโครงการ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตรวจเช็ก สินค้าในห้าง ส่วนวันอาทิตย์เป็นการเรียน รด.

ป้าทิพย์และป้าตุ้ม คือคนที่ให้เสื้อวินมาขับในย่านพรธิสาร (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเสื้อวินตัวนี้เคยช่วยสนับสนุนนักศึกษามาแล้วหลายต่อหลายรุ่น เวลาเจอน้องๆ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จะไปส่งให้ฟรีตามรอบตามคิวของการขับวิน เพื่อนๆ สั่งกาแฟ ขนมปัง เบเกอรี่ ไปส่งให้ ส่วนรายได้ที่ได้มาก็นำมาเป็นค่าใช้จ่ายการกินอยู่ประจำวัน การเรียน รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวในบางครั้ง

เอิร์ทปฏิญาณกับตนเองว่า จะต้องตั้งใจเรียนและเรียนให้จบ แม้เกรดจะไม่ได้สวยหรู แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ การทำงานทั้งหมดจะต้องหยุดไว้ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ เพื่อทบทวนหนังสือ และติวกับเพื่อนในกลุ่ม More >

คุกกี้เพื่อคนรัก’สุนัข-แมว’นำความรู้ต่อยอดสร้างเงิน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นสูตรคุกกี้สำหรับคนรักสุนัขและแมว กินได้ทั้งคนและสัตว์

นายอมร อัศววงศานนท์ อาจารย์ประจำวิชาการจัดการฟาร์มสุนัขและแมว มทร.ธัญบุรี เผยว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการขาย เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ สำหรับวิชาเรียนวิชาการจัดการฟาร์มสุนัขและแมว เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเอง ล่าสุดนักศึกษาคิดค้นสูตรการทำ “คุกกี้คนรักสุนัขและแมว” ซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งคน สุนัขและแมว

ส่วนผสมของคุกกี้สุนัขและแมวประกอบด้วย แป้งคุกกี้, ไข่ไก่, เบกกิ้งโซดา, ไก่ย่างหรือไก่อบ (สำหรับสุนัข), เนื้อปลาทู (สำหรับแมว), แครอต, ฟักทอง และเนยเค็ม วิธีการทำเริ่มจากนำแป้งเทใส่กะละมัง ใส่ไข่ 1 ฟอง ตามด้วยเบกกิ้งโซดา ใส่แครอต ฟักทองบด จากนั้นค่อยๆ เติมน้ำทีละน้อยจนแป้งติดกัน ใส่เนื้อไก่อบหรือปลาทูที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไป เมื่อนวดจนแป้งเข้ากันแล้ว นำใส่แป้นพิมพ์ ก่อนนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาของคุกกี้ รอให้เย็นตัวแล้วเก็บใส่กระปุก สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 3 วัน

น.ส.เจนจิรา พานตะโก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ กล่าวว่า ที่บ้านเลี้ยงแมว 6 ตัว จึงเลือกเรียนวิชานี้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ อย่างเช่น คุกกี้แมว ตนได้นำสูตรไปลองทำที่บ้าน แมวกินหมด เป็นการประหยัดค่าอาหารแมว ตอนนี้คิดว่าถ้ามีเวลาจะทำขายเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน

นายกิดานันท์ รุ่งเรือง เล่าว่า เลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะอยากเปิดคาเฟ่สุนัข ให้บริการสุนัขเป็นทางเลือกของคนรักสัตว์ ในการเรียนวิชานี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้. More >