ข่าวอบรมสัมนา

สสว.ดึงมทร.ธัญบุรีติวเข้มปลุกชีพ SMEs

สสว.ผนึก มทร.ธัญบุรี ขับเคลื่อนโครงการ “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” โดยมุ่งปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มีปัญหาให้สามารถพัฒนาศักยภาพกิจการเพื่อเติบโตต่อไป

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า สสว. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลลูกค้ากลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต การค้าและบริการ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ SMEs กำลังประสบอยู่หลายประการ เช่น (1) ปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2)ปัญหาด้านบุคลากร SMEs มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝีมือความรู้และแรงงานระดับฝีมือต่ำ (3) ปัญหาด้านการตลาด ที่ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกในเรื่องข้อมูลคู่แข่งขันและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและขาดโอกาสทางการตลาด และ(4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า More >

เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยร่วมเทิดพระเกียรติ70 ปีครองราชย์

นับเป็นปีที่ 7 แล้วที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 นี้ มีนักศึกษาจากทั่วประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นจำนวนมากทั้งนี้คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมกันคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 70 คน จาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

จากนั้นจึงได้นำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 70 คนเดินทางไปเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทัศนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม2559 โดยมีศิลปินแห่งชาติ วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้ตลอดโครงการฯ และได้จัดนิทรรศการศิลปะ “โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7″ขึ้น ณ หอศิลปะดุริยนาฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาโดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการได้คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นให้เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกาจำนวน 12 คน ได้แก่ 1.นางสาวกนกพร ศรีจง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.นางสาว

โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 คน ได้เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 13 เมษายน 2559 โดยได้ทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ต่างๆ ของนครลอสแอนเจลิสและเมืองซานฟรานซิสโก เช่น พิพิธภัณฑ์เจ พอล เก็ตติ (J. Paul Getty Museum)พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะนครลอสแอนเจลิส LACMA (Los Angeles County Museum of Art) รวมทั้งได้เข้าฝึกอบรมศิลปะเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ภายใต้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540 และได้จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเยาวชนฯ ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2559 ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นใหม่จำนวน 12 ชิ้น โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจ และจัดแสดงผลงาน “นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559″ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม -19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายนภนันท์ รังสีธรรมคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่าผมได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ที่แปลกตาออกไปทั้งรูปแบบการอยู่อาศัย การบริโภคการเกษตร ธรรมชาติ ถึงสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่เกิดมาได้ไม่กี่ร้อยปีแต่กลับพัฒนาพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจทางศิลปะให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างแนบแน่น เขาปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต สอนให้คนรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรม ผมได้เห็นถึงการให้ความสำคัญของชนชาติอเมริกาที่มีต่องานศิลปะอย่างลึกซึ้ง รัฐบาลให้การศึกษาอย่างจริงจัง และมองว่าศิลปะคือสิ่งบ่งชี้ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงและทรงปัญญาที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนไม่หยาบกระด้าง More >

สสว. และ มทร.ธัญบุรี ปลุกพลัง SMEs ‘ผู้ประกอบการธุรกิจไทย’

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs มุ่งปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ SMEs ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจให้สามารถฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของกิจการให้เติบโตต่อไปได้  โดยอาศัยการวินิจฉัยเชิงลึกในแต่ละประเด็นเพื่อให้การส่งเสริมเฉพาะด้านจากระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ ปัญหาด้านแรงงานมืออาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  การตลาด การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า จากนั้นจึงเสนอแนวทางปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางธุรกิจ อย่างตรงจุดและเป็นระบบ ส่งผลให้ SMEs สามารถประคองตัวอยู่รอด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน More >

วิศวกรรม มทร.ธัญบุรี อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างอัตลักษณ์การรับน้องสร้างสรรค์

10 ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมวัสดุและโลหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล,

วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมสิ่งทอ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาผู้นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับน้อง

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญในกิจกรรมการรับน้องของคณะ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง ลดการกระทบกระทั่ง ลดความแตกแยก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะ เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 10 ภาควิชา ทางคณะจึงจัดโครงการผู้นำนักศึกษาทั้ง 10 ภาควิชา โดยคัดเลือกผู้นำนักศึกษาของแต่ละภาควิชา ภาคละ 12 คน เพื่อมาสร้างความเข้าใจให้การรับน้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยอิงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ทำให้รูปแบบการรับน้องเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันไป ทำให้รุ่นน้องและรุ่นพี่มีความสุข เป็นอัตลักษณ์การรับน้องของวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ มากกว่ากิจกรรมที่รุนแรง More >

มทร.ธัญบุรี เดินหน้า Start Up จัดอบรมผู้ประกอบการใหม่

นางพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงได้เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วนปี 2558 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (4P) รวม 13 โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการงานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ ดำเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และมีการสร้างกลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยทางมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Start Up ราชมงคลธัญบุรี) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) จะต้อง อยู่ในสาขาภาคการผลิต หรือ ภาคการบริการ และต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา หรือ ใกล้จบการศึกษา หรือ จบการศึกษาไปแล้ว ทั้งประเภทการศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ หรือ การฝึกอบรมต่างๆ บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ หรือ เคยดำเนินธุรกิจมาแล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจนั้นๆ หรือ บุคคลที่ตกงาน หรือ ไม่มีงานประจำทำอยู่ วิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน แต่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยหากผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันดังกล่าวมีการจดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

แนวความคิดในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในมุมมองของ มทร.ธัญบุรี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ “3S” ที่รัฐมุ่งส่งเสริม Start-Up SMEs Social Enterprise โดย Strat –Up ที่รัฐเน้นส่งเสริม 6 กุล่มหลัก ได้แก่ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การเงิน (Fintech) การเกษตร (Agritech) การศึกษา (Edtech) การบริการ (Service) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet of things) สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการ Start-Up ของ มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย การอบรมขั้นต้น 18 ชั่วโมง ได้แก่ พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ Digital Marketing กฎหมายที่ควรรู้ ฯลฯ การอบรมเชิงลึก 30 ชั่วโมง ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ กลยุทธ์ด้านต่างๆ ในการทำธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ฯลฯ และการบ่มเพาะ 4 – 6 เดือน ได้แก่ Coaching กลยุทธ์เชิงลึก การจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ การรับทุนสนับสนุน จาก Venture Capital ฯลฯ ซึ่งทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการมาถึงขั้นการอบรมผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 2559 ระยะที่ 1 (Phase 1) ซึ่งจัดการอบรมให้กับนักศึกษา ประชาชา ที่ยังไม่มีธุรกิจ และที่มีธุรกิจ ทั้งหมด 7 รุ่น เพื่อทำการขั้นเลือกผู้ประกอบการใหม่เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 2559 ระยะที่ 2 (Phase 2) ต่อไป More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรี จัดอบรมระบบขนส่งทางราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดฝึกอบรมโครงการ”พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางราง สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านระบบราง โดยจัดอบรมวันที่ 12 พ.ค.-31 ส.ค.59 เริ่มครั้งแรกวันที่ 12-13 พ.ค.59 สนใจสอบถามโทร.0-2549-3430 More >

คอลัมน์ ถอดรหัสอาชีพ: อบรมอาชีพด้านการเกษตร(RMUTT opens agricultural Training Courses)

ตามติดมาด้วย… ศูนย์การเรียนรู้อาชีพ-ไอเพลส ลาดกระบังร่วมกับนิตยสารโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ จะจัดอบรมอาชีพด้านการเกษตรโดย รศ.ดร.ดนัยวรรณวณิช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมีการให้ความรู้ในเรื่องการ ปลูกผักไร้ดินเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งเปิดสูตรใน การผสมดิน,ปุ๋ยชีวภาพวันอบรมคือวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2553 ใครสนใจอบรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามค่าใช้จ่าย และดูตารางอบรมได้ที่โทร. 0-2321-7701-4 เว็บไซต์ www.franchisefocus.co.th

RMUTT opens agricultural Training Courses

Learning Career Center – I Place, Lardkrabung and Business Opportunity and Franchise Magazine are going to hold the Training Course about agricultural jobs, and, the learners will be able to study about growing crop with hydroponic system, mixing the soil and producing bio-fertilizer. In this time, this course is created by Assoc. Dr. Danai Wannawanich, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT). This course is set on Saturday, July 24th, 2010. For more information, please call 0-2321-7701-4 or visit www.franchisefocus.co.th  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

More >

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Development to Excellence

          โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากมี  พ.ร.บ.การศึกษา ได้กำหนดไว้ให้หมวดที่  6  การประกันคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ดำเนินการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     ซึ่งมีการประกันคุณภาพภายในผู้รับผิดชอบคือ  สกอ.  สำหรับ  สมศ. เป็นองค์กรมหาชนที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายนอก      ประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อเสนอสาธารณชนให้ทราบ ในการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีเกณฑ์รับรองหรือไม่รับรองและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันแนวทางการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกก็ยังมีความเข้มข้นมากขึ้น   สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ  ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและและเชิงพัฒนาคุณภาพให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

          ประกอบการศึกษาในเวทีโลกมีการจัดอันดับ   (Ranking)   การเตรียมการให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลไปสู่เวทีโลกและเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ  World  Class  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ และในการเตรียมการกับมหาวิทยาลัยควรจะเริ่ม
เตรียมการตั้งแต่การจัดทำแผน กลยุทธของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาของสกอ.กรอบมาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)กับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมเพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการศึกษา
  ลงทะเบียนออนไลน์

Education Development to Excellence

The crucial project term namely “Education Development to Excellence” in the present is playing an important role for Thailand universities that they have to play significantly on developing an educational quality assurance mechanism and system according to Education Act defining at the chapter no. 6. This 6th chapter mentions on educational quality assurance which Thailand universities have to establish mechanism and system of educational quality assurance under the Office of Higher Education Commission’s responsibility. The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) is a key external educational quality assurance. The internal assurance is created to develop and improve within the area, and external assess is established in order to announce to publicity. Moreover, the external assess has clear criteria to certify and its certification can affect the universities’ administration. At the same time, both internal and external educational assurance system are more vigorous increasingly. Every university must develop their educational assurance systems to be compatible to the changes.

According to the global ranking, the preparation of the universities being leveled in the world class is a momentous issue for the universities. The preparation must starts from strategy planning in order to match with National Education under Educational Development Plan of the Ministry of Education and Office of Higher Education Commission’s educational plan. Moreover, study of framework of Thailand Qualification Framework (TQF) with educational quality assurance is also important. Preparation to Education Development to Excellence, clicking at Online Register

Translated by Suraporn Onputtha