รับสมัครงาน

มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติราชการสำนักบัณฑิตศึกษา วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีในด้านงานทะเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ped.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 4913 , 0 2549 4918 และ 0 2549 4926

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร.02 549 4994

คอลัมน์ กระจกเงา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2559 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-4154 More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ธัญบุรี รับสมัครนักฟิสิกส์-ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น “พนักงานราชการ” ในตำแหน่งนักวิชาการจำนวน 2  อัตรา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชาฟิสิกส์) และปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชาชีววิทยา) ค่าตอบแทน 18,000 บาท สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 10-18 พ.ค.59 โทร.0-2549-4154

More >

คอลัมน์ ถอดรหัสอาชีพ: เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย

โดย…ไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ปิดท้ายด้วย… ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลัง “เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย” รวม 65 อัตรา เป็นสายวิชาการ อาจารย์คณะต่าง ๆ จำนวน 40 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 25 อัตรา เช่น นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค นักวิเทศสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นบุคลากรของสถาบันนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 13 พ.ค. 2559 ที่เว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th คลิกดูที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559” หรือที่ http://rmutt.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ แต่ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ 13 พ.ค. ซึ่งระบบจะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.

วันอาทิตย์มา “ถอดรหัสอาชีพ” กันต่ออีกครับ…

 

More >

มทร.ธัญบุรี เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 65 อัตรา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 40 อัตรา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ดังนี้ คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 อัตรา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ 13 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 4 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 อัตรา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา และเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 25 อัตรา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้ นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 อัตรา นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 อัตรา นักวิชาการศึกษา (การพิมพ์) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการเคมี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา สถาปนิก กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา วิศวกรโยธา กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา วิศวกรรมเครื่องกล กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา วิศวกรรมไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา ช่างเทคนิค กองอาคารสถานที่ 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา และนักวิเทศสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559” หรือ http://rmutt.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. More >

คอลัมน์ กระจกเงา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ โทร.0-2549-4154 More >

วิทย์ มทร.ธัญบุรี รับพนักงานราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ โทร. 0 2549 4154

ครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 อัตรา และประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา เฉพาะเพศหญิง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 02 549 4703 More >

มทร.ธัญบุรี รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีชีววิทยา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบุคลากรชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 549 4154 More >

วิทยาฯ มทร.ธัญบุรี รับนักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางด้านเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2549-4154

ครุศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับเจ้าหน้าที่ 13 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 0-2549-4703

มทร.ธัญบุรี รับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ 27 อัตรา สายสนับสนุน 10 อัตรา

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาเอก จำนวน 27 อัตรา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 หรือรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับท่านที่สมัครทาง E-mail สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปที่ pedrmutt@gmail.com หรือ hrd@rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549 4913-16, 02-549-4918, 0870213735 เวลา 8.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือทาง www.ped.rmutt.ac.th