พระมหากรุณาธิคุณ

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (HRH Maha Chakri Sirindhorn granting an opportunity for RMUTT President)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี น้อมเกล้าฯ ถวายรถเข็นควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และชุดควบคุมระยะไกล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has granted an opportunity for Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) to offer the wheelchairs with micro-controller system and remote control suit at Dusidalai Hall, Chitralada Palace.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

More >

คู่สร้างคู่สม พาไปชม โครงการพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน”

More >

สมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร มทร.

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จวบจนปัจจุบันปีพุทธศักราช 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ยังเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระมหากรุณาธิคุณนี้สุดจะพรรณนาออกมาเป็นถ้อยคำใดๆ ได้

นอกจากการที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของ ประเทศชาติ และนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าว หน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลนั้น นับตั้งแต่การที่ได้โดยเสด็จ กระทั่งเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในงานพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต รวมถึงการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการและความก้าวหน้าทางวิชาการในโอกาสดังกล่าวนี้พระองค์ ยังทรงพระเมตตาพระราชทานแนวคิดและพระราชทานงานฝีพระหัตถ์ทางด้านหัตถศิลป์ ซึ่งนับเป็นมิ่งขวัญของชาวราชมงคลที่จะรักษาไว้เป็นเสมือนสิ่งสิริมงคลที่มีค่าสูงยิ่งตราบจนกาลนาน

พระเมตตาของพระองค์เสมือนน้ำทิพย์ที่ชะโลมความชุ่มฉ่ำใจมาสู่ชาวราชมงคลมาตลอดโดยมิได้ขาดสาย More >