สำหรับนักศึกษา

เปิดห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เพื่อมุ่งสร้าง “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่พร้อมทำงานทันที

More >

มทร.ธัญบุรี ปรับลดค่าเทอมนักศึกษาภาคพิเศษ‏

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี มีนโยบายเตรียมที่จะปรับลดค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว ลง 25% เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้กลับเข้ามาเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์มากขึ้น เปิดโอกาสการเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ที่อยากเริ่มทำงานก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียน เพราะเชื่อว่าผู้ที่จบการศึกษาใหม่และทำงานในระยะ 5 ปีแรกเงินเดือนที่ได้รับจะยังไม่สูงมากนัก ถ้าค่าเล่าเรียนมีอัตราที่สูงก็จะเป็นการปิดกั้นการเข้ามาเรียนได้

“นโยบายปรับลดค่าเล่าเรียนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำประเมินสถานการณ์จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี พบว่า 80% ที่เข้าเรียนต่อเป็นคนที่ทำงานพร้อมกับส่งตัวเองเรียน เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจึงมีการลาออก ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ต้องการให้เกิดกรณีเช่นนี้ เพราะจะทำให้ประเทศสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชื่อว่านักศึกษาที่จบจะเป็นกำลังที่ถูกพัฒนาในสายอาชีพชั้นสูง ประเทศจะได้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ รวมถึงคนกลุ่มนี้จะสามารถไปทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจนำความรู้ที่ได้ไปเป็นผู้ประกอบการ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าเทอมที่ปรับลดสายวิศวกรรม เดิม 36,000 บาท / เทอม จะเหลือ 28,000 บาท / เทอม ส่วนสายสังคม จาก 30,000บาท/ เทอม เหลือ 22,000 บาท/ เทอม โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 นี้ทุกชั้นปีการศึกษา สำหรับภาคพิเศษนี้มีนักศึกษาประมาณ 2,500 คน ซึ่งการปรับลดในครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงประมาณ 20-25% ต่อปี คิดเป็นเงิน 40-50 ล้านบาท แต่เชื่อว่าเงินที่หายไปจะไม่กระทบกับการบริหารจัดการ เพราะปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี ได้ให้บริการด้านงานวิชาการ งานวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น มีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังมีเป้าหมายที่จะให้ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยกับภายนอกเพิ่มขึ้นด้วย.

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ป.โท-เอก วิศวกรรม

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โยธา/อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เครื่องกล/อุตสาหการ/การผลิต/สิ่งทอ/เคมี/วัสดุ/เครื่องจักรกลเกษตร ระดับปริญญาเอก รับ 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานวัสดุ/ไฟฟ้า สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th จนถึงวันที่ 31พ.ค.59 โทร.0-2549-3554 More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: วิศวะธัญบุรีรับป.โท-เอก

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับในระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานวัสดุและวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2549-3554 More >

สอบตรงมทร.ธัญบุรีรับเพิ่มเติมถึง7เม.ย.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน จากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ในรอบแรก ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี+ใบประกอบวิชาชีพครู)หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (4 ปี สายศิลปกรรม) โดยสมัครด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 เม.ย.59 สอบถามรายละเอียดที่คณะบริหารธุรกิจ 0-2 549-3241, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-2549-3381-2, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0-2 549-4748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0-2549-4156-8 และคณะศิลปกรรมศาสตร์0-2 549-3278

More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะศิลปศาสตร์

More >

คอลัมน์ เปิดม่านการศึกษา

มทร.ธัญบุรี รับพนักงานราชการ…คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. ในเวลาราชการ

More >

ธัญบุรีรับ นศ.เพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่พลาดระบบตรง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก (ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด, การจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์, วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ, วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรรม สิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์, วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (ใบประกอบวิชาชีพครู) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรม เครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาสถิติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี สายศิลปกรรม) สาขาวิชาประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์,ศิลปะไทย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (วันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร.0-2549-3241 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3381-2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร.0-2549-4748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2549-4156-8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3278

More >

คอลัมน์ เปิดสัปดาห์กับโอรองซ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทค โนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แจ้งข่าว เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)รับเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) รอบแรก สมัครด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2549-3241, คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2549-3381 ถึง 2, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 0-2549-4748, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2549-4156 ถึง 8, คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 0-2549-3278 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-7 เม.ย. เวลา 08.30-16.30 น. More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: ทุนเรียนฟรี มทร.ธัญบุรี

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ในโครงการ Young Professional Retailer ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยผู้สมัครต้องมีใบแสดงผลการเรียน มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป เต็มใจทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงตอบแทนวันละ 300 บาท หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และมีงานรองรับทันที สนใจสอบถามข้อมูล โทร. 08-9890-7475 หรือ สมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559

More >

วิศวกรรม มทร.ธัญบุรี รับนศ.ป.โท-เอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับในระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมสิ่งทอ,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานวัสดุและวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3554

 

มทร.ธัญบุรี ขยายโอกาสรับนักศึกษาเพิ่มเติม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก (ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด ,การจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก , วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์, วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ, วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม , วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก,วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์,วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (ใบประกอบวิชาชีพครู) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต( หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาสถิติ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี สายศิลปกรรม) สาขาวิชาประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์,ศิลปะไทย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร.0-2549-3241 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2549-3381-2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร.0-2549-4748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2549-4156-8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 0-2549-3278

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะศิลปกรรมศาสตร์

More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะวิศวกรรมศาสตร์

More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

More >