English+Thai

นักศึกษามทร.ธัญบุรี เจ๋งเชิดชูศิลปวัฒนธรรม กวาดรางวัล นริศรานุวัดติวงค์ (RMUTT students excellent! Wins The Prince Narisara Nuvadtivongs Prize)

Water lilies

รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาทัศนศิลป์ เอกศิลปะไทย สาขานาฏศิลป์ เอกโขนพระ สาขาดุริยางคศิลป์ เอกเครื่องหนัง

RMUTT students excellent! Wins The Prince Narisara Nuvadtivongs Prize

Students from faculty of Fines and Applied Art, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, win the Prince Narisara Nuvadtivongs Prize. As the result, this prize is divided into 3 three mainly fields of awards: Field of Visual majoring Thai Culture, Field of Thai Classical Dance majoring in Khon (male) and Field of Music majoring in Leather.    Translated by Suraporn Onputtha

More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (Dr. Numyoot held the private sectors’ hand in educational development.)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อดำเนินโครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ มทร.ธัญบุรี.

Dr. Numyoot held the private sectors’ hand in educational development.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the University president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, inked an agreement with the private sectors in the purposes of being an educational pilot in integrating the studies and works, held at RMUTT.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ร่วมมือ (Dr. Numyoot inked an agreement with various private sectors.)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับเครือเบทาโกร เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด และแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) ในโครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่ห้องมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Dr. Numyoot inked an agreement with various private sectors.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the University president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), inked an agreement with Betagro Group, Central Restaurants Group and BlackCanyon Coffee, Thailand, in the purposes of working together on the educational integration development (between studies and works). This was held at Rin Ubon Conference Room, RMUTT.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha More >

ภาพข่าว: ศิษย์เก่า ดีเด่น (Congratulations to the award receivers.)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ใหม่ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงวความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่า ดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี.

Congratulations to the award receivers.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak and the president of Alumni Association, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), had participated in congratulating the Good Alumni Award receivers at RMUTT Conventional Hall (Meeting Hall).   

Translated by Mr. Suraporn Onputtha More >

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Development to Excellence

          โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากมี  พ.ร.บ.การศึกษา ได้กำหนดไว้ให้หมวดที่  6  การประกันคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ดำเนินการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     ซึ่งมีการประกันคุณภาพภายในผู้รับผิดชอบคือ  สกอ.  สำหรับ  สมศ. เป็นองค์กรมหาชนที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายนอก      ประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อเสนอสาธารณชนให้ทราบ ในการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีเกณฑ์รับรองหรือไม่รับรองและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันแนวทางการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกก็ยังมีความเข้มข้นมากขึ้น   สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ  ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและและเชิงพัฒนาคุณภาพให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

          ประกอบการศึกษาในเวทีโลกมีการจัดอันดับ   (Ranking)   การเตรียมการให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลไปสู่เวทีโลกและเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ  World  Class  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ และในการเตรียมการกับมหาวิทยาลัยควรจะเริ่ม
เตรียมการตั้งแต่การจัดทำแผน กลยุทธของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาของสกอ.กรอบมาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)กับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมเพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการศึกษา
  ลงทะเบียนออนไลน์

Education Development to Excellence

The crucial project term namely “Education Development to Excellence” in the present is playing an important role for Thailand universities that they have to play significantly on developing an educational quality assurance mechanism and system according to Education Act defining at the chapter no. 6. This 6th chapter mentions on educational quality assurance which Thailand universities have to establish mechanism and system of educational quality assurance under the Office of Higher Education Commission’s responsibility. The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) is a key external educational quality assurance. The internal assurance is created to develop and improve within the area, and external assess is established in order to announce to publicity. Moreover, the external assess has clear criteria to certify and its certification can affect the universities’ administration. At the same time, both internal and external educational assurance system are more vigorous increasingly. Every university must develop their educational assurance systems to be compatible to the changes.

According to the global ranking, the preparation of the universities being leveled in the world class is a momentous issue for the universities. The preparation must starts from strategy planning in order to match with National Education under Educational Development Plan of the Ministry of Education and Office of Higher Education Commission’s educational plan. Moreover, study of framework of Thailand Qualification Framework (TQF) with educational quality assurance is also important. Preparation to Education Development to Excellence, clicking at Online Register

Translated by Suraporn Onputtha