C-160210014101

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: มทร.ธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ ร่วมกับบริษัทสรรพสาร จำกัด ในวันที่ 15 p 16 มี.ค. เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมและสามารถสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งครั้งนี้มีสถานประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดงานกว่า 120 บริษัท ผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงานหรือบริษัทใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมจัดงานกับมหาวิทยาลัย สอบถามได้ที่ 0- 2549- 3632

More >

C-160210006042-1

สาระน่ารู้รอบรั้วบริหารธุรกิจ: การออมเงินเรื่องง่ายแต่ทำยาก

More >

คอลัมน์ SCIWATCH: มทร.ธัญบุรี

คอลัมน์ SCIWATCH: มทร.ธัญบุรีพัฒนาสมุนไพรพอกดูดพิษ

ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรพอกดูดพิษ ผลงานของ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และทีมงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมฯ ระดับประเทศ โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ทั้งแบบสเปรย์และเจลนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา ของไทย ที่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพรต่างๆ มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง ทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้เกิดการพึ่งตนเอง รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สู่ระบบอันเป็นสากลได้

ทีมวิจัยคิดค้นรูปแบบของตำรับยาดังกล่าว ทั้งในด้านของตัวยาที่พัฒนาเป็นสารสกัดในระดับอนุภาคนาโน คือทำการกักเก็บสารสกัดในนีโอโซมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้เพื่อลดปวดและอักเสบ ทั้งยังสร้างแบรนด์ในชื่อว่า YAPOX บรรจุในขวดสเปรย์แบบพ่นฝอย เพื่อให้มีความสะดวกต่อการนำมาใช้และได้ละอองยาที่เล็กทำให้ซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาพอก ในรูปแบบเจลเพื่อใช้ทาตรงจุดบริเวณที่มีอาการ นอกจากนี้มีรายงานผลการวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน จ.เพชรบุรี ที่ได้นำตำรับยาพอกดูดพิษมาปรับปรุงสูตรและ ทำการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มปวดและอักเสบบริเวณหัวเข่า ข้อ และกล้ามเนื้อ พบว่าได้ผลการรักษาในผู้ป่วยดี สามารถลดการปวดและอักเสบ บวม แดง เทียบเท่ากับ ยาแผนปัจจุบัน เช่น methyl salicylate หรือ diclofinac และไม่พบอาการแพ้หรืออาการข้างเคียงใดๆ จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ตำรับยาพอกดูดพิษนั้นเป็น อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการรักษาอาการปวดและอักเสบได้เป็นอย่างดี

More >

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า: ม

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า: มทร.ธัญบุรีเปิดคลินิกคณิตศาสตร์’พี่ติวน้อง’ลดปัญหานักศึกษาติดเอฟ

เพื่อลดปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำทางด้านคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเปิดบริการเมื่อปีการศึกษา 2557

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ทางสาขาวิชาจัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี และจัดตั้งคลินิกคณิตศาสตร์เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์

กับนักศึกษา เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.00-18.00 น. ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสอน และมีอาจารย์ในสาขาวิชา เป็นที่ปรึกษาจัดการเรียนการสอนในลักษณะรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ทำให้รุ่นน้องกล้าซักถามและมีความเป็นกันเอง เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

“นักศึกษาที่เข้าใช้บริการคลินิกฯ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน หรือไม่สามารถเข้าเรียนในบางคาบเรียนได้ นอกจากนี้มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าใช้บริการเพื่อติวเตรียมสอบเพื่อเพิ่มเกรดอีกด้วย และถ้าเป็นช่วงใกล้สอบจะมีนักศึกษาสนใจจำนวนมาก ทางคลินิกจะอำนวยความสะดวกเปิดห้องเรียนขนาดใหญ่และเพิ่มเวลาในช่วงเย็นจนถึงเวลา 20.00 น. ในอนาคตจะเปิดบริการเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ และพัฒนา e-Learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา โครงการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น ช่วยลดปัญหานักศึกษาติดเอฟ ส่งผลต่อเกรดนักศึกษาทำให้นักศึกษาไม่ถูกรีไทร์”

ธีรัตน์ เกษมวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยสอนอาสา เล่าว่า ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยสะสม 3.3 นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่กังวลกลัวติดเอฟ และอยากเก่งคณิตศาสตร์จึงต้องฝึกทำโจทย์ให้เยอะๆ

เทพณัฐ พาลเสือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยสอนอาสา เผยว่าตนเป็นผู้ช่วยสอนรับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัสซึ่งนักศึกษาจะมีปัญหาเยอะมาก จึงสอนให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการแก้โจทย์ ไม่เน้นการท่องสูตร การติวให้นักศึกษาเป็นการฝึกวิชาชีพเพื่อออกไปทำงาน และได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้านผู้เข้าใช้บริการคลินิก เกียรติศักดิ์ ไซรพันธ์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อเข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษา รุ่นพี่เป็นกันเอง สอบถามได้ ผลสอบกลางภาคที่ผ่านมาได้คะแนนเกินครึ่ง จึงหมดกังวลไม่ต้องกลัวติดเอฟ

ส่วน น.ส.มธุสร โพธิ์ฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า รู้สึกกังวลวิชาแคลคูลัสเนื่องจากไม่ชอบคณิตศาสตร์ รุ่นพี่จึงแนะนำให้มาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ เมื่อเข้ามารุ่นพี่เป็นกันเอง มีเทคนิคการสอน รู้สึกผ่อนคลาย ผลสอบกลางภาคที่ผ่านมาได้คะแนนเกินครึ่ง ดีใจมาก ทำให้ลดอาการกังวลติดเอฟได้

C-160210012150

C-160210037018

เปิดร้านโอท็อปอัจฉริย

เปิดร้านโอท็อปอัจฉริยะต้นแบบผลงานนักศึกษาคณะวิทย์มทร.ธัญบุรี

คณะวิทย์ มทร.ธัญบุรี สร้างซอฟต์แวร์ “ระบบบริหารจัดการ” สำหรับร้านจำหน่ายสินค้าต้นแบบ “โอท็อป โชว์เคส” ช่วยพัฒนาสินค้าโอท็อปไปสู่เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพการแข่งขันในประเทศกลุ่มอาเซียนและตลาดโลก

อาจารย์จริญญา ทะหลวย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า การสร้างโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป โชว์เคส เป็นผลงานของนักศึกษาในโครงการจัดทำแผนการจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป เป็นการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเสริมการทำงานการบริหารจัดการร้านดังกล่าว โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี ช่วยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาความต้องการในการใช้โปรแกรม จากนั้นนักศึกษาจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปแล้วจึงเริ่มลงมือเขียนโปรแกรม ทดสอบการใช้งานและปรับแก้จนสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้จริง
More >

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า: ม

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า: มทร.ธัญบุรีเปิดคลินิกคณิตศาสตร์’พี่ติวน้อง’ลดปัญหานักศึกษาติดเอฟ

เพื่อลดปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำทางด้านคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเปิดบริการเมื่อปีการศึกษา 2557

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ทางสาขาวิชาจัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี และจัดตั้งคลินิกคณิตศาสตร์เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านคณิตศาสตร์

กับนักศึกษา เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.00-18.00 น. ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสอน และมีอาจารย์ในสาขาวิชา เป็นที่ปรึกษาจัดการเรียนการสอนในลักษณะรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ทำให้รุ่นน้องกล้าซักถามและมีความเป็นกันเอง เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

“นักศึกษาที่เข้าใช้บริการคลินิกฯ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน หรือไม่สามารถเข้าเรียนในบางคาบเรียนได้ นอกจากนี้มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าใช้บริการเพื่อติวเตรียมสอบเพื่อเพิ่มเกรดอีกด้วย และถ้าเป็นช่วงใกล้สอบจะมีนักศึกษาสนใจจำนวนมาก ทางคลินิกจะอำนวยความสะดวกเปิดห้องเรียนขนาดใหญ่และเพิ่มเวลาในช่วงเย็นจนถึงเวลา 20.00 น. ในอนาคตจะเปิดบริการเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ และพัฒนา e-Learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา โครงการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น ช่วยลดปัญหานักศึกษาติดเอฟ ส่งผลต่อเกรดนักศึกษาทำให้นักศึกษาไม่ถูกรีไทร์”

ธีรัตน์ เกษมวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยสอนอาสา เล่าว่า ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยสะสม 3.3 นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่กังวลกลัวติดเอฟ และอยากเก่งคณิตศาสตร์จึงต้องฝึกทำโจทย์ให้เยอะๆ

เทพณัฐ พาลเสือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยสอนอาสา เผยว่าตนเป็นผู้ช่วยสอนรับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัสซึ่งนักศึกษาจะมีปัญหาเยอะมาก จึงสอนให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการแก้โจทย์ ไม่เน้นการท่องสูตร การติวให้นักศึกษาเป็นการฝึกวิชาชีพเพื่อออกไปทำงาน และได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้านผู้เข้าใช้บริการคลินิก เกียรติศักดิ์ ไซรพันธ์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อเข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษา รุ่นพี่เป็นกันเอง สอบถามได้ ผลสอบกลางภาคที่ผ่านมาได้คะแนนเกินครึ่ง จึงหมดกังวลไม่ต้องกลัวติดเอฟ

ส่วน น.ส.มธุสร โพธิ์ฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า รู้สึกกังวลวิชาแคลคูลัสเนื่องจากไม่ชอบคณิตศาสตร์ รุ่นพี่จึงแนะนำให้มาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ เมื่อเข้ามารุ่นพี่เป็นกันเอง มีเทคนิคการสอน รู้สึกผ่อนคลาย ผลสอบกลางภาคที่ผ่านมาได้คะแนนเกินครึ่ง ดีใจมาก ทำให้ลดอาการกังวลติดเอฟได้

More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึก

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: มทร.ธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ

More >

C-160209039073

หนุนแนวคิดแยกกระทรวงอุดมศึกษาแนะดูข้อดี-เสียอย่างรอบด้านชี้ประเมินขรก.ต้องวัดผลเชิงประจักษ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงแนวคิดการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ว่าการแยกการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถือเป็นเรื่องดี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในวันนี้มีหลายมิตินอกจากการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีวิชาการตรงกับ mega project ของประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องทำงานวิจัย เพื่อส่งเสริมภาคประชาชนด้วยอย่างไรก็ตาม การแยกกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดบอุดมศึกษา โดยเฉพาะไม่ใช้เรื่องใหม่ มีการเคยทำมาแล้ว จึงอยากให้มีการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียกันอย่างรอบด้าน เช่น หากจะแยกงานอุดมศึกษาออกจาก ศธ.แล้วมาตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาจะมีผลดีผลเสียอย่างไร โดยอาจจะต้องมองทั้งเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ งานวิชาการ และงานวิจัยไปพร้อมๆกัน

“การแยกกระทรวงออกมาจะต้องมีความท้าทายและสามารถยกระดับจากสิ่งที่เคยเป็นมาได้โดยเฉพาะการตอบโจทย์เรื่องบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณภาพในระดับใด การจัดการมหาลัยให้เป็นมหาลัยโลกเพื่อสนับสนุนภาพประกอบการ รวมถึงต้องคำนึงถึงพันธกิจด้วย เพราะถ้าแยกเพื่อความคล่องตัวเพียงอย่างเดียว ผมคิดว่ายังแคบไป ควรทบทวนภารกิจทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตให้ดี เพราะน่าจะช่วยตอบโจทย์ระบบการศึกษาได้ดี” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 เพื่อให้มีการประเมินข้าราชการนั้น ตนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้เกิดประสิทธิพลและประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นแต่วิธีการประเมินและตัวชี้วัดต่างๆต้องชัดเจน ตนไม่อยากเห็นข้าราชการสร้างเอกสารเทียม การประเมินประสิทธิภาพข้าราชการต้องวัดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ไม่ใช่ประเมินโดยกระดาษ.

More >

หนุนตั้งกระทรวงอุดมศึ

หนุนตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ว่า การแยกการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเรื่องดี เพราะทุกวันนี้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายมิติ นอกจากการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีวิชาการตรงกับเมกะโปรเจ็กต์ของประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องทำงานวิจัยเพื่อส่งเสริมภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม การแยกกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เคยทำมาแล้ว จึงอยากให้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียกันอย่างรอบด้าน เช่น หากจะแยกงานอุดมศึกษาออกจาก ศธ.มาตั้งเป็นกระทรวงแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไร โดยอาจจะต้องมองทั้งเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ งานวิชาการ และงานวิจัย ไปพร้อมๆ กัน

“การแยกกระทรวงออกมาจะต้องยกระดับจากสิ่งที่เคยเป็นมาได้ โดยเฉพาะการตอบโจทย์เรื่องบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณภาพในระดับใด การจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยโลกเพื่อสนับสนุนภาคประกอบการ รวมถึงต้องคำนึงถึงพันธกิจด้วย เพราะ ถ้าแยกเพื่อความคล่องตัวเพียงอย่างเดียวคิดว่ายังแคบไป ควรทบทวนภารกิจทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตให้ดี เพราะจะช่วยตอบโจทย์ระบบการศึกษาได้” รศ.ประเสริฐกล่าว

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 เพื่อประเมินข้าราชการนั้น จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ แต่วิธีการประเมินและตัวชี้วัดต่างๆ ต้องวัดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ ไม่ใช่ประเมินโดยกระดาษ

More >

ประยุกต์น้ำยาง เขียนผ้

ประยุกต์น้ำยาง เขียนผ้าบาติกยกระดับสิ่งทอ

โพสต์ทูเดย์ – มทร.ธัญบุรี ประยุกต์ใช้น้ำยางพารา สร้างลวดลายบนผ้าบาติกยกระดับสิ่งทอไทย

นายสาคร ชลสาคร หัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นอาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ นำนวัตกรรมงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและพืชให้สีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่อง แต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ งานวิจัยได้นำน้ำยางพารา มาวาดลวดลายผ้าติก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เดิมกระบวนการผลิตนั้นใช้ ขี้ผึ้งพาราฟิน ที่ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ การใช้น้ำยางพาราจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามากและเป็นการช่วยแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ

นายสาคร กล่าวว่า ทีมวิจัยได้พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยออกแบบและ ตัดเย็บทั้งหมด 5 คอลเลกชั่น เน้นกลุ่มเป้าหมายสตรีมุสลิมวัยทำงาน อาทิ คอลเลกชั่น จ.ปัตตานี ยะลา และสตูล เป็นต้น

“นวัตกรรมน้ำยางพาราเขียนลาย ผ้าบาติกเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ทักษะของผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ ให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้า บาติกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สะอาด และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่ม” นายสาคร กล่าว

More >

แนะเพิ่มความเร็วรถไฟฟ

แนะเพิ่มความเร็วรถไฟฟ้าบีทีเอส

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) กล่าวถึง 20 โครงการยักษ์ของรัฐบาลที่ใช้ลงทุนด้านการขนส่ง ทั้งระบบ 1.79 ล้านบาท ว่า รัฐบาลต้องมีแผนระบบรางที่ชัดเจนและยั่งยืน อย่าให้ปัญหาการเมืองมาทำลายแผนแม่บท เร่งลงทุนต่อขยายรถไฟฟ้าชาน เมืองแต่ต้องเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้น อย่างรถไฟฟ้า สายสีเขียวของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชนหรือบีทีเอส) วิ่งเฉลี่ย 30 กม.ต่อชม. ไปสมุทรปราการ ขณะที่รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ จากลาดกระบัง-มักกะสัน ความเร็วเฉลี่ย 110 กม. ต่อ ชม. ทั้งที่ระยะทางใกล้กว่า ถือว่าใช้ความเร็วผิดประเภท ควบคู่กับการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ เมื่อทั้ง 2 ระบบสมบูรณ์แล้วจึงค่อยลงทุนรถไฟความเร็วสูง ให้ 2 ระบบเดิมเป็นฟีดเดอร์ ป้อนรถไฟความเร็วสูงไม่ควรลงทุนรถไฟความเร็วสูงทั้งที่ 2 ระบบเดิมยัง ไม่สมบูรณ์

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ต้องออกกฎหมายรองรับหรือออกมาตรการจูงใจผู้ใช้บริการ ทิ้งรถบ้านมาใช้รถไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้รถ จักรยานเป็นฟีดเดอร์ เพื่อสุขภาพและลดปัญหา สิ่งแวดล้อม อาทิ ให้คนใช้จักรยานได้ลดค่าโดยสารหากมาต่อรถไฟฟ้า อีกทั้งนำค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่ารถขนส่งมวลชนไปหักลดหย่อนภาษีเป็นการจูงใจใช้ระบบขนส่งมวลชน พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ สถานีนำเม็ดเงินที่ได้จากภาคเอกชนมาเป็นส่วนลด ค่าโดยสาร หาคนกลางมาทำระบบตั๋วร่วมควบคุมราคาให้การเดินทางเชื่อมต่อหลายระบบถูกลง.

More >

1

นศ.มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศทักษะภาษาไทย

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน และการแข่งขันการอ่านออกเสียง ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายเมธพนธ์ ไชยเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฎศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน นางสาวปาลิตา จ้อยรุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย และนายธีรภัทร ทองเกลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

ขาเม้าท์

แม้ยุคสมัยนี้ภาษาอังกฤษฟุดฟิดฟอไฟและภาษาเพื่อนบ้านเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไม่เสียเปรียบใครจะมีความสำคัญมากมายก็จริง “ขาเม้าท์” ไม่เถียง แต่เมื่อเกิดเป็นคนไทย ยังไงก็ต้องรักและหวงแหน ภาษาไทย ซึ่งถือเป็น “เอกลักษณ์” ของชาติ

ชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของภาษาไทยจนอยากจะกดไลค์ให้ล้านรอบสำหรับหนุ่มสาวคนเก่ง รั้วธัญบุรี ที่กวาดแชมป์การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล งานนี้ เมธพนธ์ ไชยเทพ ซีเนียร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยกหัวข้อ “นักเรียน นักเลง” มาพูดแบบชัดถ้อยชัดคำเพราะอาศัยประสบการณ์จากการเป็นพิธีกรงานมหา’ลัย แถมยังสอดแทรกคำคมเข้าไปจนโดนใจกรรมการ ซิวแชมป์แข่งขันพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลันไปครอง

ขณะที่ ปาลิตา จ้อยรุ่ง เฟรชชี่การจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ลงมือทำข้อสอบตอบปัญหาทักษะวิชาการด้านภาษาไทยจนคว้าแชมป์มาอีกคน แต่แทนที่จะดี๊ด๊ากับชัยชนะ เธอกลับยกความดีให้อาจารย์ที่เป็น”กุนซือ”คอยเคี่ยวเข็ญ พร้อมบอกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบแชตผ่านมือถือ เลยติดนิสัยนำภาษาไทยมาใช้แบบผิดๆ ต้องรู้จักใช้ให้ถูกกาลเทศะ…ถ้าวัยจี๊ดรู้จักคิดยังงี้รับรองภาษาไทยไม่ “วิบัติ” แน่นอน!!!

More >

C-160206039036

คอลัมน์ แม่ทองต่อ พ่อประหยัด: สมาร์ทสวิตช์

เมื่อสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตผู้คนไปหมดแล้ว จะตื่นเต้นมั่ยที่จะบอกว่าวันนี้บ้านเรา มีสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าแบบสัมผัส “RealTouchSwitch” ให้ใช้กันแล้วค่ะ

เป็นผลงานของ ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี…หน้าปัดของสวิตช์เป็นแบบ Capacitive Touch ทำจากแก้วกระจก Crystal Glass ให้ความรู้สึกเรียบหรู ทันสมัยแล้ว ยังป้องกันรอยขีดข่วนจากการใช้งานได้

ปุ่มสัมผัสของสวิตช์มิต่างจอสมาร์ทโฟนแต่อย่างใดเลย แค่เอานิ้วแตะเบาๆ ไฟก็ปิด-เปิดได้…ที่สำคัญมันยังมีรีโมตให้เราสั่งกดปิด-เปิดได้อีกด้วย

หลายคนตั้งข้อสงสัยคิดค้นมาเพื่ออะไร สวิทช์กดมีเสียงป๊อปแป๊ปที่ใช้กันอยู่วันนี้มันไม่ดีตรงไหน…แล้วยังคิดทำให้มีรีโมตขึ้นมาอีก จะสนองความขี้เกียจของคนเราไปถึงไหนกัน

อย่าเพิ่งมโนไปไกล รู้กันบ้างไหม สวิตช์ป๊อปแป๊ก ที่ช่างเรียกกันว่า สวิช์แบบมีหน้าสัมผัสใช้ไปนานๆนอกจากหน้าสัมผัสจะเสื่อม ยังมีมดแมลงเข้าไปทำรัง สิ่งเหล่านี้จะทำให้สวิตช์เกิดการช็อต อาร์ค และ อาจจะถึงขั้นทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้…อีกอย่าง ล้างมือ อาบน้ำ ตัวเปียกๆ ไปกดสวิตช์ ไฟช็อตเราได้

แต่ถ้าใช้สวิตช์สัมผัสตัวนี้ …ปัญหาที่ว่ามาจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยค่ะ

ส่วนทำไมต้องมีรีโมต…ให้คิดถึงเวลาที่เรานอนเล่นจนเคลิ้มอยู่บนเตียง จะหลับมิหลับแหล่แต่ต้องลุกไปปิดสวิตช์ เดินกลับมาหลับไม่ลง…หรือหลับไปแล้วจะลุกเข้าห้องน้ำ ต้องเดินงัวเงีย ไปเปิดสวิตช์ ผู้สูงอายุจะเสี่ยงอุบัติเหตุมั้ย ถ้ามีรีโมตสวิตช์อยู่ข้างตัว ไม่เสียอารมณ์ และไม่เสี่ยงบาดเจ็บ

ที่สำคัญ นอนๆอยู่ได้ยินเสียงกุกกันอยู่ในบ้าน ข้างบ้าน คล้ายมีขโมยเข้ามา มีรีโมตสั่งเปิดไฟให้โจรตกใจเผ่นหนี…รีโมตจะช่วยป้องกันอันตรายมากกว่าเสี่ยงเดินไปเปิดไฟดูเองหรือเปล่า

ส่วนการนำมาติดตั้งใช้งานในบ้าน ไม่ยาก…ถอดสวิตช์เก่าทิ้ง เอาสวิตช์สัมผัสตัวนี้ไปติดตั้งแทนได้เลย เพราะ ดร.จักรี ได้ออกแบบให้สามารถนำไปใช้ได้แบบพอดี สนนราคาแพงกว่าสวิทช์ป๊อกแป๊กแน่นอน

สวิทสัมผัสแบบธรรมดาราคาจะอยู่ 850-1.150 บาท แต่ถ้ามีรีโมต 1,190-1,450 ขึ้นอยู่กับจำนวนปุ่มสัมผัส มากน้อยแค่ไหน 1-3 ปุ่ม สามารถปรับหรี่ไฟ และตั้งเวลาปิดได้หรือไม่ สนใจสอบถามได้ที่ 0-2001-2295, 08-7715-7648 หรือ Email: info@Rav.co.th ค่ะ.

More >

คอลัมน์ Activity for fun: นวัตศิลป

คอลัมน์ Activity for fun: นวัตศิลป์ในแผ่นดินแม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เชิญร่วมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์วัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่” ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการตามรอยผ้าไทยของแม่ นิทรรศการห่อรัด มัด ร้อย นิทรรศการตามรอยแม่นวัตหัตถศิลป์บนแผ่นดินแม่ งานบริการวิชาการการเพ้นท์ผ้าเช็ดหน้าลวดลายไทย การสาธิตของสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เช่น กระเป๋า D.I.Y. ที่แขวนทิซชูด้วยผ้าไทย การทอผ้าลายดอกพิกุล เค้กสุขภาพเพื่อแม่ ปั้นสิบเสวย ตุ๊กตาแม่รักลูก แกะสลักดอกมะลิ จักสานงานศิลป์ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพคหกรรม ศาสตร์ งานจัดขึ้นวันที่ 9-11 ก.พ. 59 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2549-3156.

More >

คอลัมน์ U station: สุดยอดนักส

คอลัมน์ U station: สุดยอดนักสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก

mbabanana@nationgroup.com

การจัดงานประกวดการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่างตอนกินเป็นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การประกาศผลรางวัลที่ตัดสินผลงานของผู้เข้าประกวดกว่า 1,100 ชิ้น พร้อมคว้าเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ศ.นพ.สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า สกว.ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความเจริญทางด้านสุขภาวะของประชาชนที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารและการบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ล่าสุดกับโครงการวิจัย แปลงร่าง ตอนกินเป็น

จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้งานวิจัยสามารถ “แปลงร่าง” เปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือเล่มมาเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่สวยงาม และน่าสนใจผ่านโครงการประกวดในครั้งนี้ โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ เทียบเท่า ส่งผลงานประกวด โดยนำผลงานวิจัยด้านอาหารและการบริโภคของ สกว. มาแปลงร่างออกแบบให้ในรูปแบบการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการประกวดการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น ได้ที่ http://transform.trf.or.th หรือเพจ แปลงร่าง https://www.facebook.com/trftransform รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำหรับโครงการนี้ โดย ในรางวัล popular vote ผลงานมียอด Like มากที่สุดถึง 3,212 Like (โดยการโหวต รางวัลนี้ เริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 58 -15 มกราคม 59 เวลาเที่ยงคืน)ได้แก่ แคทรียา นานอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการวิจัย ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรด ในการยับยั้งการย่อยไขมัน โดยมี ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ ผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นนักวิจัย

รางวัล ชมเชย 6 รางวัล ได้แก่ มิลลิกา สังข์ผุด สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับโครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้ง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

สุนิสา ขุนทอง สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการวิจัย การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง, พรชนะ ปานนวน สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โครงการวิจัย การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง, เกสรา พนมศักดิ์ สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพโครงการวิจัย การศึกษา ผลของสับปะรด แตงโม และฝรั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือดและการทำงานของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครปกติ

More >

ภาพข่าว: ชมรมมุสลิม มหา

ภาพข่าว: ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงพื้นที่มัสยิดอัลมาดานี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดสร้างห้องน้ำและสถานที่อาบน้ำละหมาด 9 ห้อง ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทและสานความรู้สู่น้อง

More >

หนุนตั้งกระทรวงอุดมศึ

หนุนตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ว่า การแยกการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเรื่องดี เพราะทุกวันนี้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายมิติ นอกจากการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีวิชาการตรงกับเมกะโปรเจ็กต์ของประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องทำงานวิจัยเพื่อส่งเสริมภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม การแยกกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เคยทำมาแล้ว จึงอยากให้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียกันอย่างรอบด้าน เช่น หากจะแยกงานอุดมศึกษาออกจาก ศธ.มาตั้งเป็นกระทรวงแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไร โดยอาจจะต้องมองทั้งเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ งานวิชาการ และงานวิจัย ไปพร้อมๆ กัน

“การแยกกระทรวงออกมาจะต้องยกระดับจากสิ่งที่เคยเป็นมาได้ โดยเฉพาะการตอบโจทย์เรื่องบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณภาพในระดับใด การจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยโลกเพื่อสนับสนุนภาคประกอบการ รวมถึงต้องคำนึงถึงพันธกิจด้วย เพราะ ถ้าแยกเพื่อความคล่องตัวเพียงอย่างเดียวคิดว่ายังแคบไป ควรทบทวนภารกิจทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตให้ดี เพราะจะช่วยตอบโจทย์ระบบการศึกษาได้” รศ.ประเสริฐกล่าว

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 เพื่อประเมินข้าราชการนั้น จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ แต่วิธีการประเมินและตัวชี้วัดต่างๆ ต้องวัดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ ไม่ใช่ประเมินโดยกระดาษ

More >

คอลัมน์ แบ่งปันการเรีย

คอลัมน์ แบ่งปันการเรียนรู้: “นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญร่วมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์วัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่” ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการตามรอยผ้าไทยของแม่ นิทรรศการห่อรัด มัด ร้อย นิทรรศการตามรอยแม่นวัตหัตถศิลป์บนแผ่นดินแม่ งานบริการวิชาการ การเพ้นท์ผ้าเช็ดหน้าลวดลายไทย การสาธิตผลงานนักศึกษา เช่น กระเป๋าดี.ไอ.วาย. ที่แขวนทิชชูด้วยผ้าไทย การทอผ้าลายดอกพิกุล เค้กสุขภาพเพื่อแม่ ปั้นสิบเสวย ตุ๊กตาแม่รักลูก แกะสลักดอกมะลิ จักสานงานศิลป์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ วันที่ 9p11 ก.พ.2559 เวลา 09.00p17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามได้ที่ โทร.0-2549-3156

More >

'Drip Kit' ชุดให้น้ำแบบหยดแบ

‘Drip Kit’ ชุดให้น้ำแบบหยดแบบเคลื่อนย้าย

 

“Drip Kit” ชุดให้น้ำแบบหยดชนิดต้นทุนต่ำและเคลื่อนย้ายได้ ไอเดียสุดชิค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี “จ๋อบ” น.ส.สิวิมล เล็กกฤษดี โดยมีอาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง เป็นที่ปรึกษา ทำการออกแบบและ

สร้างชุดให้น้ำแบบหยด (Drip Kit) ชนิดต้นทุนต่ำและเคลื่อนย้ายได้

จ๋อบ เล่าว่า ในการออกแบบและสร้าง “Drip Kit” ชุดให้น้ำแบบหยดชนิดต้นทุนต่ำและเคลื่อนย้ายได้ ต้นแบบขึ้นมา เพื่อช่วยเกษตรกรวางระบบให้น้ำ ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยออกแบบเป็นกระเป๋าใส่น้ำที่สามารถใส่อุปกรณ์

ไว้ภายในทำให้มีการเคลื่อนย้ายได้ ส่วนประกอบของ “Drip Kit” ประกอบด้วย 1.กระเป๋าใส่น้ำ สามารถบรรจุน้ำได้ 20-25 ลิตร เมื่อบรรจุน้ำระดับน้ำในกระเป๋าจะมีความสูง 35 เซนติเมตรเหนือช่องจ่ายน้ำ 2.โครงเหล็กสำหรับแขวนกระเป๋า มีความสูงรวม 160 เซนติเมตร สามารถปรับระดับการแขวนกระเป๋าใส่น้ำได้ต่างกัน 6 ระดับ ตั้งแต่ 100-150 เซนติเมตร 3.ท่อประธานที่ต่อวาล์วและข้อต่อแล้วพร้อมใช้งาน

4.ท่อแขนงแบบเป็นท่อน้ำหยด จำนวน 6 เส้น แต่ละเส้นมีรูจ่ายน้ำ จำนวน 5 รู ระยะห่างระหว่างรู 30 เซนติเมตร น้ำหนักรวมของกระเป๋าเมื่อบรรจุอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ภายใน 6 กิโลกรัม

สำหรับวิธีประกอบเจ้าชุด “Drip Kit” เริ่มจากการประกอบโครงเหล็กสำหรับแขวนกระเป๋าโดยการหมุนเกลียว 2.แขวนกระเป๋าใส่น้ำบนโครงเหล็กเลือกความสูงตามต้องการ สามารถปรับระดับการแขวนกระเป๋าใส่น้ำได้ต่างกัน 6 ระดับ ตั้งแต่ 150-100 เซนติเมตร 3.ต่อท่อประธานเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อต่อสามทาง 4.ต่อท่อประธานเข้ากับท่อที่ต่อกับวาล์วเปิด-ปิดไว้แล้ว 5.ต่อท่อประธานเข้ากับกระเป๋าสำหรับบรรจุน้ำ 6.ต่อท่อแขนงซึ่งเป็นท่อน้ำหยดเข้ากับท่อประธาน 7.เติมน้ำใส่กระเป๋าพร้อมใช้งาน เวลาในการติดตั้งชุดให้น้ำแบบหยด (Drip Kit) ประมาณ 9-10 นาที และใช้เวลาในการเก็บอุปกรณ์ 8 นาที

การทดสอบหาค่าอัตราการไหลเฉลี่ยและระยะเวลาในการให้น้ำจนหมดกระเป๋า ที่ความสูงกระเป๋า 150, 120 และ 100 เซนติเมตร ความสูงระดับน้ำ 125, 95 และ 75 ได้ค่าอัตราการไหลเฉลี่ย 0.54, 0.43 และ 0.37 ลิตร/ชั่วโมง ระยะเวลาในการให้น้ำจนหมดกระเป๋า 1 ชั่วโมง 53 นาที, 2 ชั่วโมง 46 นาที และ 4 ชั่วโมง 7 นาที ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการสร้างชุดให้น้ำแบบหยด (Drip Kit) ชนิดต้นทุนต่ำและเคลื่อนย้ายได้ ประมาณ 2,500 บาท สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วีระพงษ์ โทร.08-1302-4182 More >