วิทยาการคอมพิวเตอร์ มท

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการ พัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษากะเหรี่ยง


นายประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลบ้านยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ราบสูง ป่าเขาสูงชันสลับซับซ้อน โดยในพื้นที่ที่มีชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจากหลายท้องที่มาอาศัยอยู่รวมกัน มี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเกษม บ้านลิ้นช้าง บ้านท่าเสลา และบ้านพุน้ำร้อน จากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชการ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง เจ้าคณะ ตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต 2 องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนยางน้ำกลัดเหนือ และครูประสาน ศรีสุขสวัสดิ์ พบว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ชาวกะเหรี่ยงพยายามปรับวิถีชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าสังคมเมือง ทำให้วิถีชีวิตบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกาย การประกอบสัมมาอาชีพ หรือแม้กระทั่งภาษา More >

C-160630037082

อาชีวะมุ่งพัฒนาผลิตช่างเทคนิคป้อนตลาดแรงงานอุตฯปิโตรเลียม-เคมี

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยะที่ 4 (ปีการศึกษา 2560-2562) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะและคุณลักษณะเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการเปิดโอกาสและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่จะนำความรู้และทักษะฝีมือมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง จึงถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลจากการที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบมีงานทำทันที และได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิการศึกษาอื่น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เป็นโครงการที่ผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับเดียวกัน โดยปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากการร่วมโครงการ จำนวน 229 คน และกำลังศึกษาอยู่ 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 8 และ 9 โดยรุ่นที่ 8 จะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 สำหรับโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีนี้ ยังได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยยูเนสโก และได้รับการเลือกจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) อีกทั้ง กรอ.อศ.กลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ได้ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการนี้ด้วย More >

แผนพัฒนา "มทร.ธัญบุรี" บ

แผนพัฒนา “มทร.ธัญบุรี” บรรลุเป้า ยอดสมัครพุ่ง สร้างบัณฑิตนักปฎิบัติและเป็นผู้ประกอบการ โดยพัฒนางานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ช่วยอุตสาหกรรม

ปรากฏการณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา ณ เวลานี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องตัวเลขประชากรวัยเรียนที่ลดลงโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางก่อนเข้าสู่วัยทำงาน สวนทางกับจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่กว่า 170 แห่ง จนเกิดคำถามถึงปรากฏการณ์ “ห้องเรียนร้าง” ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทำให้มหาวิทยาลัยทั้งเล็ก-ใหญ่ต้องปรับแผนการเรียนการสอน สร้างจุดเด่นเสริมจุดแข็งของตัวเองในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งด้านทักษะวิชาชีพและทักษะเสริมอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้บัณฑิตจบใหม่ก่อนจะออกไปประกอบอาชีพ และแข่งขันในตลาดงาน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”(มทร.ธัญบุรี) ภายใต้การนำของ “รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ” อธิการบดี ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขยับกระบวนทัพ ปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้ โดยย้อนหลังไปเมื่อ 2 ปีก่อน ได้มีการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เพิ่มบทบาทของอาจารย์ด้านการวิจัยเพื่อต่อยอด ถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทำให้บทบาทของมทร.ธัญบุรีเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้ผู้ปกครองและรุ่นพี่ที่ชวนรุ่นน้องมาเรียนที่ราชมงคลธัญบุรี รุ่นต่อรุ่น ส่งผลให้ยอดสมัครเข้าเรียนในคณะ/สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกินความคาดหมาย More >

ยานบันไดไฟฟ้า 3 สถาบัน

ยานบันไดไฟฟ้า 3 สถาบัน

“รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได” จาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK: Electric Power Wheelchair Upstairs”

พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี เผยว่า การนำรถเข็นไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงบันไดเป็นผลงานวิจัยอีกผลงานหนึ่ง มีผู้ดูแลแค่เพียงคนเดียว เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทางสมอง หรือบาดเจ็บไขสันหลังที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยสามารถลงมาชั้นล่างและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับสังคมได้ดียิ่งขึ้น More >

พื้นที่วัยใส'เล่น=เรีย

พื้นที่วัยใส’เล่น=เรียน’

โรงเรียนนานาชาตินอริช สมุทรสาคร ถูกใช้เป็นโมเดลการออกแบบห้องเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาลในคอนเซปต์ “การเล่นคือการเรียนรู้” เน้นสนับสนุนกิจกรรมการเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งสี่ด้านและปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับชั้นประถมถัดไป ไอเดียเพื่อน้องปฐมวัยจากพี่สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ลิฟวิ่งรูม ลิฟวิ่งมอลล์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง

“ตำราวิชาการด้านเด็กระบุว่า ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยนี้จะเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต เป็นวัยที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูมาดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ” ถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวและว่า การออกแบบอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล จึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้เป็นลานกิจกรรม

ถลัชนันท์ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบ “โครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล” ต้องการส่งเสริมการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามที่เด็กใน วัยอนุบาลจะต้องได้รับ ผ่านการเรียน โดยใช้ “การเล่น” เป็นเครื่องมือ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม ให้เด็กได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และการปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับถัดไป เธอได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรม ของเด็กและศึกษาวิธีการสอนหลากหลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล More >

มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติราชการสำนักบัณฑิตศึกษา วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีในด้านงานทะเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ped.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 4913 , 0 2549 4918 และ 0 2549 4926

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร.02 549 4994

C-160628011079-1

Troubled SMEs encouraged to enter rehab

SMEs that are unable to carry on their businesses should not be shy about entering a rehabilitation process,according to the Office of Small and Medium Enterprise Promotion.

Speaking at a seminar to promote the newly amended Bankruptcy Act to small and medium-sized enterprises, OSMEP director-general Salinee Wangtal said they must acknowledge that rehabilitation is an acceptable option.

SMEs should know that even if they are in rehabilitation, they can run their businesses without worrying about additional legal action by creditors thanks to the amended act, which came into force on May 25.

“We have found that troubled enterprises relied on fixed costs too much. In the new normal, SMEs must adjust their scale in line with their actual sales. OSMEP and their partners could help them seek new business models,” she said. More >

นศ.สถาปัตยกรรม มทร.ธัญบ

นศ.สถาปัตยกรรม มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ออกแบบอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล

“โครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล” ไอเดียสุดเจ๋งได้รับแรงบันดาลใจการเล่นคือการเรียนรู้ “มะปราง” นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มะปราง เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบ ต้องการส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามที่เด็กในวัยอนุบาลจะต้องได้รับผ่านการเรียนโดยใช้ “การเล่น” เป็นเครื่องมือในการทำให้แนวคิด ส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตมีพัฒนาการไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม ให้เด็กได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และการปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับถัดไป ซึ่งตนเองได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและศึกษาวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนนานาชาติ รวมถึงโรงเรียนทางเลือกก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ก่อนที่จะทำการออกแบบ ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับโครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล จนเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ ที่เน้นให้เด็กๆทำกิจกรรมภายในพื้นที่ ที่ออกแบบขึ้นมาทดแทนห้องเรียน โต๊ะ และกระดาน More >

C-160628035046-1

เดลินิวส์วาไรตี้: ‘งาม’ตำรับ ‘หญิงเมียนมา’ลึก ๆ ในลวดลายแห่ง ‘อาภรณ์’

ศราวุธ ดีหมื่นไวย์

การมาเยือนไทยของ “ออง ซาน ซูจี” ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากการจับตามองทางการเมือง และการหารือ-ตกลงเรื่องต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้ว ในอีกมุมหนึ่งก็ยังเป็นการ “ย้ำภาพจำ” เกี่ยวกับการแต่งกาย “เสื้อผ้า-อาภรณ์” ของสตรีที่เป็นบุคคลสำคัญของ “เมียนมา” คนนี้ ซึ่งทุกครั้งที่เธอคนนี้ปรากฏตัว ก็จะได้เห็นถึงการแต่งกายในชุดประจำชาติ ด้วยเนื้อผ้าดั้งเดิมของเมียนมา ที่สะท้อนวัฒนธรรม วิถีของ เมียนมา ที่…

มีเรื่องราวแฝงอยู่ในลายผ้า…”การแต่งกายของผู้หญิงเมียนมา ตามแบบประเพณีดั้งเดิม ได้รับการจับตามองจากนานาประเทศมากขึ้น ด้วย ออง ซาน ซูจี ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ซึ่งชุดผู้หญิงมีด้วยกัน 2 แบบ คือ เสื้อที่มีกระดุมผ่าตรงหน้า เรียกว่า ยินซี และเสื้อที่กระดุมอยู่ตรงด้านข้าง ที่ ออง ซาน ซูจี นิยมใส่ เรียกว่า ยินบอน ส่วนผ้าซิ่นชาวเมียนมา มีการสืบต่อลวดลายผ้า ลุนตยา มาจากราชวงศ์ตั้งแต่สมัยโบราณ”…เป็นการระบุของ อาจารย์อุไรวรรณ คำสิงหา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งมีการให้ข้อมูลอีกว่า… More >

C-160627011061

คอลัมน์ SCIWATCH: รถเข็นตีนตะขาบขึ้น-ลงบันได

“รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยใช้ชื่อว่า PMK : Electric Power Wheelchair Upstairs

พ.อ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า PMK สามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยขึ้นและลงบันได โดยผู้ป่วยไม่ต้องออกแรงมากและมีผู้ดูแล แค่เพียงคนเดียว เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลายประเภท เช่น หลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทางสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง หรือบาดเจ็บไขสันหลังที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายทำให้ไม่สามารถเดินได้

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ตัวรถเข็นไฟฟ้า ชุดคานจับยึดและรถตีนตะขาบ ทีมงานได้ทดสอบกับ ผู้ป่วย โรคทางพันธุกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular Dystrophy) ไม่สามารถยืนเดิน จำเป็นต้องใช้รถเข็นตลอดชีวิต ประกอบกับ มีบ้านพักเป็นห้องแถวโดยชั้นล่างประกอบธุรกิจ ทำให้ต้องอยู่บนชั้นสองตลอดเวลา ถ้ามีรถเข็นตีนตะขาบจะทำให้ผู้ป่วยสามารถลงมาชั้นล่างและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับสังคมได้ดียิ่งขึ้น More >

C-160627008116

2นักวิจัยร่วมคิดค้นเครื่องต้นแบบแยกสีเนื้อสับปะรดก่อนใส่กระป๋อง

“เครื่องต้นแบบคัดแยกสีเนื้อสับปะรด”เป็นผลงานล่าสุดของ 2 นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้แก่ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล และ ผศ.ศิริชัย แดงเอม ผู้ร่วมกันออกแบบและคิดค้นเครื่องต้นแบบคัดแยกสีของเนื้อสับปะรดสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ แยกระดับสีความสุกของเนื้อสับปะรด ใช้ในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง ซึ่งเคยได้รับเหรียญทองในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์งาน “27th International Invention & Innovation Exhibition” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดร.ฉัตรชัยเปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปจากสับปะรด อาทิ สับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงในตลาดโลก ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศ ก็จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านกำลังคนในสายการผลิตก่อนบรรจุสับปะรดลงกระป๋อง ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากถึง 35-45 คนต่อสายการผลิต และในส่วนการคัดสีของเนื้อสับปะรดหลังการปอกเปลือกและหั่นเป็นแว่นแล้วต้องใช้คนงานถึง 10-13 คนในการแยกความเข้มสีของเนื้อสับปะรดตามระดับความสุกก่อนบรรจุกระป๋อง เพื่อให้เนื้อสับปะรดในกระป๋องมีระดับสีที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกระบวนการในส่วนนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

จากปัญหาดังกล่าว เป็นที่มาของงานวิจัยเครื่องต้นแบบระบบคัดแยกสีของเนื้อสับปะรดในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุนจากค่าแรงงาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประเทศผู้ส่งออก โดยนำเอาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และระบบการตรวจรู้ด้วยกล้องมาประยุกต์ใช้ช่วยคัดแยกระดับความสุกของเนื้อสับปะรดจากเฉดสี และส่งสัญญาณการตรวจวัดระดับสีมาสั่งการให้ชุดคัดแยกสีทำการแยกสีระดับของเนื้อสับปะรด

เครื่องต้นแบบนี้สามารถคัดแยกระดับความสุกของสับปะรดตามเฉดสีได้ 3 ระดับ คือ 1.สับปะรดดิบ 2.สับปะรดสุก และ 3.สับปะรดสุกมาก โดยสามารถนำไปติดตั้งในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋องประกอบด้วยระบบ 2 หลัก คือ 1.ระบบตรวจระดับสีความสุกของเนื้อสับปะรด และ 2.ระบบคัดแยกเนื้อสับปะรดอัตโนมัติควบคุมการคัดแยกด้วยระบบนิวเมติกส์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-6700-7212. More >

C-160628038151-1

คอลัมน์ ทีนส์ทอล์กอาเซียน: ฝึกงาน’ทีวี’ กัมพูชา

ผมชื่อ นายสุขสันต์ แตงอ่อน ชื่อเล่นว่า มาต ครับ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผมมีโอกาสได้ออกฝึกงานสหกิจศึกษาที่ KCS Cambodia Co., Ltd. (TV3 HD Phnom Penh) ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

อยากมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตให้กับเพื่อนๆ ฟังครับ

ผมได้ออกฝึกงานสหกิจศึกษาร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ได้แก่ นายวัชร พันเพียรทำ นายศุภชัย แก้วพรายตา นายธนวินท์ จันทร์น้อย และ นายอธิวัฒน์ ทองสวัสดิ์ โดยเป็นนโยบายของอธิการบดีส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการออกฝึกงานยังต่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา สำหรับระยะเวลาในการออกฝึกงาน 4 เดือน โดยสถานที่ฝึกงานเป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง 3 ของประเทศกัมพูชา ซึ่งผมและเพื่อนไปฝึกงานในส่วนของฝ่ายผลิต รับผิดชอบเป็นช่างภาพนิ่ง ช่างภาพเคลื่อนไหว โปรดิวเซอร์ ปฏิบัติงานทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ โดยมีคนไทยทำงานอยู่ที่นั่นด้วย สาเหตุที่ผมไปฝึกงานที่นั่นเพราะผมอยากเปิดประสบการณ์การทำงาน อยากรับรู้อะไรใหม่ๆ เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถ จึงสมัครและได้รับคัดเลือกไปฝึกงาน ผมชอบอะไรที่แปลก ไม่จำเจ ชอบเดินทางไปตามที่ต่างๆ More >

B-160626014012_001

คอลัมน์ ตำนานแผ่นดิน: ชีวิตนักดนตรี พลิกผันเป็นพ่อครัวใหญ่

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พ่อฮวบ แม่ใจ พาฮาร์ทลูกชายย้ายจากสุพรรณบุรี เริ่มต้นชีวิตใหม่ข้างวัดนาวง รังสิต แม่ใจได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ พ่อฮวบทำงานเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เลิกงานเปิดสวนอาหารครัวบ้านรับรอง ทำอาหารพื้นบ้านเมืองสุพรรณให้ชาวรังสิต ข้าราชการทหารกองบัญชาการทหาร สูงสุดชิม
นพนรรจ์ จันทร์หอมกุล ได้รับการถ่ายทอดการร้องเพลง เล่นดนตรีทุกชนิดจากปู่ ซึ่งเป็นนายวงดนตรีที่สุพรรณบุรี ฮาร์ทรวมกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นย่านรังสิต ฝึกเล่นดนตรีจนตั้งเป็นวง รับจ้างเล่นตามงานแต่ง งานบวช และงานเลี้ยงหน่วยราชการต่างๆ หารายได้เป็นค่าเทอมเรียนวิชาดนตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

แบรนด์ดัง’เกาหลี’ดิ้น!ชักแถวเข้าไทย ซูฮกศักยภาพเจ๋งสุด-ยึดเป็นฐานลุย

สมรภูมิความงามสะท้าน! แบรนด์ดังเกาหลีหนีตาย ซัพพลายล้นดีมานด์ ชักแถวถล่มตลาดไทยกันระนาว เล่นเอาสนามห้ำหั่นมูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาท โตไม่หยุด สกินแคร์มากสุด 46% มูลค่า 26,000 ล้านบาท ตามด้วยเมกอัพ 16% มูลค่า 14,000 ล้านบาท เชื่อไทยใหญ่สุดในอาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางลุยเออีซี ด้านผู้ประกอบการไทยน้อยใหญ่ ลั่นสู้ๆ! ไม่หวั่นเกมเดือด มีหวังฟัดกันมันส์แสบไส้ แบรนด์ไทย-เทศ อัดงบชนแหลก รุกทุกช่องทางทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เน้นสินค้านวัตกรรม คุณภาพสุดปัง ราคาสุดคุ้ม รับผู้บริโภคยุคใหม่ More >

ภาพข่าว: นางสาวอาภรณ์ แ

ภาพข่าว: นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ส่งมอบธงให้แก่ ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.พะเยา เจ้าภาพครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ส

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สหกิจศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ แก่รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ More >

C-160623014054

คอลัมน์ พระองค์ครู: เหรียญหลวงพ่อจื่อ รุ่น อมตะเศรษฐีพุทธศิลป์โดย รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

ไตรเทพ ไกรงู

“แห่จองเหรียญหลวงพ่อจื่อ รุ่น อมตะเศรษฐี หมดเกลี้ยงทุกรายการภายในวันเดียว” เป็นอีกหนึ่งของปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักของการสร้างพระใหม่ โดยในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ถือเป็นรุ่นแรกที่สร้างปรากฏการณ์ดังกล่าว

เหรียญหลวงพ่อจื่อ รุ่น อมตะเศรษฐี จัดสร้างโดยนายเสมอ งิ้วงาม หรือ ป๋อง สุพรรณ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ ในงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๗๒ ปี ป๋อง สุพรรณ จัดสร้างเหรียญรุ่นเมตตาและด้วยพลังศรัทธาได้ซื้อที่ดินหน้าวัดถวาย หลวงพ่อจื่อมารับด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้ได้รวบรวมเงินโดยมีรายนามผู้บริจาคทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ป๋อง สุพรรณ บอกว่า “แม้ผมจะมีส่วนสร้างพระเครื่องหลายรุ่น ทั้งเป็นประธานจัดสร้างเอง เป็นกรรมการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่มีรุ่นไหนที่มีชนวนมวลสารที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดเท่ารุ่นนี้ ได้รับแผ่นจารยันต์จากสังฆราชศรีลังกา และเกจิชื่อดังของเมืองไทยอีกหลายรูป ที่ถือว่าสุดยอดแห่งชนวน คือ ตะกรุดชำรุดที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดแห่งเครื่องรางนับร้อยๆ ดอก รวมทั้งเหรียญรุ่นดังอีกจำนวนมาก”

เหรียญหลวงพ่อจื่อ รุ่น อมตะเศรษฐี ออกแบบพุทธศิลป์โดย รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ สุดยอดศิลปินแห่งยุค อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดน

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได

“รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ต.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK: Electric Power Wheelchair Upstairs” More >

สสว.ดึงมทร.ธัญบุรีติวเ

สสว.ดึงมทร.ธัญบุรีติวเข้มปลุกชีพ SMEs

สสว.ผนึก มทร.ธัญบุรี ขับเคลื่อนโครงการ “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” โดยมุ่งปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มีปัญหาให้สามารถพัฒนาศักยภาพกิจการเพื่อเติบโตต่อไป

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า สสว. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลลูกค้ากลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต การค้าและบริการ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ SMEs กำลังประสบอยู่หลายประการ เช่น (1) ปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2)ปัญหาด้านบุคลากร SMEs มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝีมือความรู้และแรงงานระดับฝีมือต่ำ (3) ปัญหาด้านการตลาด ที่ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกในเรื่องข้อมูลคู่แข่งขันและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและขาดโอกาสทางการตลาด และ(4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า More >

ภาพข่าว: ส่งมอบธง

ภาพข่าว: ส่งมอบธง

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ส่งมอบธงให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.พะเยา เจ้าภาพในการจัดกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >