C-150801057051

มทร.จัดโครงการฝึกทักษะวิศวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงจัดโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล่าถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า “จากการสอบถามข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเกี่ยวกับบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะเชิงปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ แต่จากการสำรวจข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา กลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.๖ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ในชั้นปีถัดไป จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ ๒ ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ต้องเรียนเพิ่มเติมในวิชาพื้นฐานอาชีพนี้ ซึ่งสอนโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งหมด 10 ภาควิชา ตัวอย่างวิชาที่สอนคือ การต่อวงจรไฟฟ้า การตรวจสอบการขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้า การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน การเชื่อมอาร์ค การกลึง การพิมพ์ซิลค์สกรีน ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พลังงานไฟฟ้าเคมี กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก เป็นต้น

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนครั้งนี้ จะหมุนเวียนเรียนตามฐานความรู้ต่างๆ ที่ทางคณะได้จัดขึ้น ณ โรงฝึกปฏิบัติการ เพื่อเติมเต็มความรู้พื้นฐานในส่วนที่นักศึกษายังขาด นำไปต่อยอดในรายวิชาที่สูงขึ้นและนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมได้ อีกทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และช่วยตัดสินใจในการเลือกภาควิชาเรียนได้ โดยการเรียนครั้งนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ว่าได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพ

นายณัฐวัชร เทียนทอง ตัวแทนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่เผยว่า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนี้ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การต่อวงจรไฟฟ้า การเชื่อมเหล็ก การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ แม้จะมีความรู้มาบ้างแล้ว แต่การเข้าเรียนเพิ่มจากโครงการนี้ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือภายในบ้านได้ และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกภาควิชาเรียนได้ และเห็นว่าการเรียนรู้ทางทักษะพื้นฐานอาชีพวิศวกรนี้ จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่เรียนแค่ทฤษฎีและดูภาพ หรือคลิปวิดิโอในชั้นเรียน More >

C-150804036084

มทร.ธัญบุรีชูปฏิญญานครนายกคุมเข้มกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

มทร.ธัญบุรี ประกาศปฏิญญานครนายก คุมเข้ากิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ย้ำต้องจัดภายในมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ ไม่เกินวันที่ 23 ส.ค.2558 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ขึ้น ผู้ปกครอง หรือนักศึกษา มีปัญหา ติดต่อมาได้ที่ www.facebook.com/SD.Rmutt หรือ โทร.0-2549-3027

รศ.ดร.ประเสิรฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยประกาศเป็น “ปฏิญญานครนายก” ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมต้องดำเนินการภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น และต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน หรือไม่เกินวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ซึ่งการกำหนดระยะเวลาเพื่อให้นักศึกษามุ่งมั่นกับการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 ต้องปรับตัวในหลายด้าน รวมถึงนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องมีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการกู้ยืมในอนาคต

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในปีนี้ มทร.ธัญบุรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอย่างใกล้ชิด และการจัดกิจกรรมต้องเป็นไปลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักศึกษา แต่ละกิจกรรมต้องทำโครงการเสนอขออนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ส่วนกิจกรรมการติดป้ายชื่อน้องใหม่ หรือกิจกรรมสัมภาษณ์น้องใหม่ เพื่อทำความรู้จักกันนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ติดป้ายชื่อได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้ เท่านั้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากชมรมวิทยุสมัครเล่น มทร.ธัญบุรี เข้ามาช่วยทำหน้าที่ออกตระเวนสอดส่องดูพฤติกรรมการรับน้องว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ พร้อมทั้งออกตระเวนรอบมหาวิทยาลัย ว่ามีการนัดทำกิจกรรมภายนอกอีกหรือไม่ หากมีจะมีการแจ้งกลับมายังคณะกรรมการเพื่อออกไปติดตามตรวจสอบในทันที รวมถึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ขึ้น ผู้ปกครอง หรือนักศึกษา มีปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้องสามารถติดต่อมาได้ที่ www.facebook.com/SD.Rmutt หรือกองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3027 ในเวลาราชการ, 08-484-4300, 08-1612-0473 More >

C-150804021056

‘ธัญบุรี’ชูปฏิญญานครนายกรับน้องใหม่ไม่เกิน23สิงหา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยต้องจัดกิจกรรมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น และต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน หรือไม่เกินวันที่ 23 ส.ค.58 นี้ ซึ่งการกำหนดระยะเวลาไว้ก็เพื่อให้นักศึกษามุ่งมั่นกับการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี 1 ยังต้องปรับตัวในหลายด้าน รวมถึงนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เองก็ต้องมีผลการ เรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการกู้ยืมในอนาคตทั้งนี้ มทร. ธัญบุรี ยังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยทุกกิจกรรมจะต้องเป็นลักษณะสร้างสรรค์

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชมรมวิทยุสมัครเล่น มทร.ธัญบุรี เข้ามาช่วยทำหน้าที่ออกตระเวนสอดส่องดูแลพฤติกรรมการรับน้องว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยจะเริ่มตระเวนในช่วงเวลา 07.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเลิกกิจกรรมรับน้องภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงจะออกตระเวนรอบมหาวิทยาลัย ด้วยว่ามีการนัดทำกิจกรรมภายนอกหรือไม่ หากพบการรับน้องนอกสถานที่ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบทันที

“มาตรการเหล่านี้เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะมีการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำนักศึกษา แกนนำนักศึกษาจนได้เป็นมาตรการรับน้องร่วมกัน และประกาศเป็นปฏิญญานครนายก ที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่ โดยติดต่อได้ที่www.facebook.com/SD.Rmutt หรือกองพัฒนานักศึกษาโทร. 0-2549-3027″รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว More >

C-150804018123-1

ค่ายภาษาอังกฤษ สร้างโอกาสให้เยาวชนไทย

เอไอเอส จับมือพันธมิตร กลุ่มสิงค์เทล เดินหน้าโครงการ เพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) จัดกิจกรรม “AIS-Singtel English Camp 2015″ สร้างโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย กว่า 30คน โดยนำพนักงานจิตอาสาจากเอไอเอส และกลุ่มสิงค์เทล มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย เพื่อให้มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีแนวทางในการฝึกฝนอย่างถูกต้องต่อไปผ่านกิจกรรมต่างๆ จำนวน 5 วัน ณ ค่ายริมขอบฟ้า บางปูใหม่ สมุทรปราการ More >

C-150804012173

มทร.ธัญบุรีชูปฏิญญานครนายก-คุมเข้มรับน้อง

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ว่า กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 ส.ค.นี้ เพื่อให้นักศึกษามุ่งมั่นกับการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ ซึ่งต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน รวมถึงป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับผลกระทบในระยะยาว เพราะผู้กู้ต้องมีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนการแอบไปรับน้องนอกสถานที่ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิทยุสมัครเล่นของมหาวิทยาลัย ออกตรวจตราบริเวณภายนอกรอบมหาวิทยาลัย หากพบการนัดทำกิจกรรมภายนอกจะแจ้งกลับมายังคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นมาดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่โดยเฉพาะ

“มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะได้หารือพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนนักศึกษา แกนนำนักศึกษา จนได้ออกมาเป็นมาตรการร่วมกันในการรับน้อง โดยประกาศเป็น ‘ปฏิญญานครนายก’ ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่ขึ้น ผู้ปกครองหรือนักศึกษามีข้อร้องเรียนติดต่อมาได้ที่ www.facebook.com/SD.Rmutt หรือกองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-2549-3027″ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

More >

C-150804005008

มทร.ธัญบุรีออก ‘ปฏิญญานนครนายก’กิจกรรมรับน้องใหม่ให้เสร็จใน2สัปดาห์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ โดยจะต้องจัดกิจกรรม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น และ กิจกรรมที่จัดจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียน หรือไม่เกินวันที่ 23 ส.ค.นี้ ซึ่งการกำหนดระยะเวลาไว้ก็เพื่อ ให้นักศึกษามุ่งมั่นกับการเรียน โดยเฉพาะ นักศึกษาที่เข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งต้องมีการ ปรับตัวในหลายๆ ด้านรวมถึงนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เองก็จะต้องมีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการ กู้ยืมในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในปีนี้ มทร.ธัญบุรี ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาดูแลอย่างใกล้ชิด และการจัดกิจกรรมจะต้องเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10-23 ส.ค.นี้ ในวันธรรมดา เริ่มเวลา 16.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลา 08.00-18.00 น. โดยแต่ละกิจกรรมที่จัดจะต้องทำโครงการเสนอขออนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ส่วนกิจกรรมการติดป้ายชื่อน้องใหม่ หรือกิจกรรมสัมภาษณ์น้องใหม่ เพื่อทำความรู้จักกันนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ติดป้ายชื่อได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้เท่านั้น

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือ จากชมรมวิทยุสมัครเล่น มทร.ธัญบุรี ซึ่งจะ เข้ามาช่วยทำหน้าที่ออกตระเวน เพื่อสอดส่อง ดูพฤติกรรมการรับน้องว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม หรือไม่ โดยจะเริ่มตระเวนตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงหลังเลิกกิจกรรมรับน้องภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งจะมีการออกตระเวนรอบมหาวิทยาลัย ว่ามีการนัดทำกิจกรรมภายนอกอีกหรือไม่ หากมีจะมีการแจ้งกลับมายังคณะกรรมการเพื่อออกไปติดตาม ตรวจสอบในทันที ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมานี้ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะได้มีหารือ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำนักศึกษา แกนนำนักศึกษา จนได้ออกมาเป็นมาตรการรับน้องร่วมกัน โดยประกาศเป็น “ปฏิญญานครนายก”ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกันด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน รักน้องใหม่ขึ้น ผู้ปกครอง หรือนักศึกษา มีปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้องสามารถติดต่อมาได้ที่ www.facebook.com/SD.Rmutt หรือ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-5493027 ในเวลาราชการ, 08-4844300, 08-16120473 More >

C-150804001035

Ovec readies Thais for big rail projects

The Office of the Vocational Education Commission (Ovec) is developing shortterm vocational certificate programmes to increase the number of skilled labourers as Thailand prepares for a surge in infrastructure development.

Secretary-general Chaipreuk Sereerak said Prime Minister Prayut Chan-o-cha has instructed Ovec to find ways to produce more qualified workers who can help out with big projects, especially highspeed trains.

Gen Prayut says Ovec should provide opportunities for bachelor degree-holders, who are still unemployed and waiting for white-collar work, to switch direction into blue-collar jobs for now.

“The premier told us the first phase of the high-speed train project between Bangkok and Kaeng Khoi expects to start this October, so the country cannot wait. We need to fix the skills mismatch problem,” Mr Chaipreuk said. More >

C-150730021050

ภาพข่าว: รับมอบเงินทุน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบเงินทุนมูลนิธิโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ จากสุปราณี เกื้อกูลเงิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ More >

C-150729014059-1

ดันนักออกแบบรุ่นใหม่สู่มาตรฐานโลก

หลังจากขับเคี่ยวจนมาถึงโค้งสุดท้าย ก็ได้ผู้ชนะเลิศในการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบตกแต่งห้อง ภายใต้โครงการ “ลิฟวิ่ง รูม, ลิฟวิ่ง มอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ซึ่ง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยนำผลงานที่ชนะการประกวดมาให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดในรูปแบบของ รูม เซตติ้ง บริเวณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด หัวเรือใหญ่ของโปรเจกท์ ครั้งนี้ เผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือคณะในกลุ่มวิชาชีพออกแบบ ในระดับมหาวิทยาลัย ได้พัฒนา ทักษะและแสดงความสามารถ รวมทั้งนำเสนอความคิดสร้าง สรรค์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งบ้าน ให้สอด คล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคต โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ลิฟวิ่ง รูม, ลิฟวิ่ง มอร์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่มองว่า เฟอร์นิเจอร์ ไม่ได้เป็นแค่เครื่องเรือนหรือของใช้ภายในบ้าน แต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยด้วย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นที่ เน้นดีไซน์แบบมัลติฟังก์ชั่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ คนรุ่นใหม่ และการออก แบบห้องนั่งเล่นในคอนโด ขนาด 30 ตร.ม.

สำหรับผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทการออก แบบเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่กัมพล สุวรรณปริญญาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงาน “วูเด้นท์ บอกซ์” โต๊ะมัลติฟังก์ชัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่น มานำเสนอด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถช่วยในการจัดเก็บของใช้ต่างๆ ในห้องนั่งเล่นให้เป็นระเบียบ โดยนำชิ้นไม้มาต่อกันเป็นช่องๆ ขึ้นเป็นโครงของโต๊ะ ท็อปด้วยแผ่นไม้ที่สามารถปรับทิศทางการวางบนโครงโต๊ะเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่หรือการใช้งานได้ สำหรับช่องที่เกิดขึ้นสามารถทำเป็นที่เก็บของสร้างความเป็นระเบียบและเพิ่มสะดวกต่อการนำสิ่งของต่างๆ มาใช้งาน

ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทออกแบบตกแต่งห้อง ได้แก่ ถลัชนันท์ วรธงไชย ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน “ลิฟวิ่ง พลัส+” นำเสนอภายใต้แนวคิด1+1= 1 จัดการพื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ห้องนั่งเล่นเป็นศูนย์กลางของห้อง เชื่อมกับห้องอื่นๆ โดยใช้ประตูแบบบานสไลด์กั้นแบ่งเป็นห้องๆ เช่น สามารถเปิดห้องนั่งเล่นกับห้องนอนรวมเป็นห้องเดียวกัน หรือจะเปิดห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเป็นห้องเดียวกัน เพื่อให้ห้องต่างๆ เมื่อรวมกันแล้วสามารถ มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิม

More >

C-150731018153-1

อาจารย์วิศวเกษตร ผลิตวีดิทัศน์ การอ่าน-เขียนแบบงานพื้นฐาน

“ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาอะไร มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา เนื่องจากมีความสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เอง” บวกกับตนเองต้องการบูรณาการเรียนใหม่ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร โดยนักศึกษาทุกคนต้องเรียน “วิชาการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร” รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ผลิตวีดิทัศน์การอ่าน-เขียนแบบงานพื้นฐานมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ขึ้นมา More >

C-150731020078

คอลัมน์ ชุมทางครู

…มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ส.ค. โทร 0-2549-4682 … More >

C-150802009044

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยของ มทร.ธัญบุรี สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับทั้ง “เอสเธอร์” พิชญ์ยุตม์ ตาคำ ปี 4 สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และ “กิ๊บ” นฤดี พุฒฟัก ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนุ่ม “เอสเธอร์” กล่าวอย่างภูมิใจว่า “การได้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง เพราะตรามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎเครื่องหมายแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน”…

ขาเม้าท์ More >

C-150731036097

ภาพข่าว: ที่นี่ กม. 4.5: สร้างบุคลากร

โคจิ เทสึกะ ปธ. และพิชัย ธัญญวัชรกุล ผอ.ฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบประกาศนียบัตร “Graphic Communication Technology” ให้แก่นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จากจุฬาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ณณณณา

More >

C-150802036022-1

คอลัมน์ จุดหมายรายทาง: ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

ท่ามกลางความวุ่นวาย ของสังคมเมือง เราเคยได้ยินเรื่องราวของพลเมืองดี อยู่บ่อยครั้ง และบ่อยครั้งที่พลเมืองดีต้องกลายเป็นจบชีวิตเสียเอง ที่ผ่านมา ทางศูนย์ศิลปะเชิดชูพลเมืองดีแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการเชิดชูพลเมืองดีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส ทั้งการจัดโครงการเชิดชูสามล้อเครื่องพลเมืองดีการเชิดชูดาราน้ำใจงาม คริสโตเฟอร์ เบญจกุล การเชิดชู มอเตอร์ไซค์รับจ้างพลเมืองดีและการเชิดชูแท็กซี่พลเมืองดี

โดยล่าสุด ไกรสร ประเสริฐ ประธานศูนย์ศิลปะเชิดชูพลเมืองดีแห่งประเทศไทย และเป็นศิลปินที่มีผลงานมากมาย รวมถึงการเข้าร่วมแสดงศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติที่เมืองโคชิ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเคยได้รับรางวัลมากมาย ได้นำเรื่องราวของ นายประมวน สุวรรณโรจน์ พลเมืองดีที่เสียชีวิตระหว่างเข้าช่วยเหลือรถที่จอดเสียอยู่ข้างทาง ขณะผูกเชือกเตรียมลากรถไปซ่อม เกิดมีรถพ่วง 22 ล้อ คนขับหลับใน ขับมาชนท้าย มา สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเพื่อยกย่อง เชิดชูการทำความดีให้กับนายประมวน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงการทำความดี

การจัดงานศิลปะเชิดชูพลเมืองดีนี้ เป็นงานศิลปะแบบจัดวาง ณ สถานที่เกิดเหตุจริง คือบริเวณวงแหวนตะวันออกสายธัญบุรี-วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้แนวคิดจากประเพณีวัฒนธรรมชาวล้านนา เกี่ยวกับตุง หรือธงที่ใช้ในงาน อวมงคล เช่น ตุงแดง ใช้ปักบริเวณที่ผู้เสียชีวิตแบบไม่ธรรมดาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ถือว่าเป็นบริเวณอาถรรพณ์ ถ้าญาติไม่ปักตุงแดง วิญญาณ ผู้ตายจะไม่สามารถขึ้นไปสู่สุขคติภพภูมิได้

จากที่จัดครั้งแรกริมถนน บริเวณที่เกิดเหตุ 7-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครั้งนี้ เปลี่ยนสถานที่จัดงาน เข้ามาอยู่ในตัวอาคาร โดยใช้ห้องนิทรรศการมารศี วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 7-30 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการช่วงเย็น (18.00 น.) วันที่ 7 สิงหาคม ใครมีโอกาสก็แวะเวียนมาร่วมเชิดชูเกียรติพลเมืองกันได้ เพื่อให้คนทำดีมีความภาคภูมิใจ มีที่ยืนอย่างสง่างาม ในสังคม เพื่อกระตุ้นให้คนมีความรู้สึกอยากทำดีกันมากขึ้น แทนที่จะห่างหายไปจากสังคม More >

C-150803037131

คอลัมน์ แวดวงราชภัฏ

…ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิป.ตรี บริหารธุรกิจ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ ธุรการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา ใช้ภาษาอังกฤษได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามที่ โทร. 0-2549-4682 ภายใน 7 ส.ค. More >

C-150804036084

มทร.ธัญบุรีชูปฏิญญานครนายกคุ้มเข้มกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

More >

C-150804037111

มทร.ธัญบุรีชูปฏิญญานครนายก-คุมเข้มรับน้อง

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ว่า กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 ส.ค.นี้ เพื่อให้นักศึกษามุ่งมั่นกับการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ ซึ่งต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน รวมถึงป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับผลกระทบในระยะยาว เพราะผู้กู้ต้องมีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนการแอบไปรับน้องนอกสถานที่ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิทยุสมัครเล่นของมหาวิทยาลัย ออกตรวจตราบริเวณภายนอกรอบมหาวิทยาลัย หากพบการนัดทำกิจกรรมภายนอกจะแจ้งกลับมายังคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นมาดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่โดยเฉพาะ

“มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะได้หารือพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนนักศึกษา แกนนำนักศึกษา จนได้ออกมาเป็นมาตรการร่วมกันในการรับน้อง โดยประกาศเป็น ‘ปฏิญญานครนายก’ ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่ขึ้น ผู้ปกครองหรือนักศึกษามีข้อร้องเรียนติดต่อมาได้ที่ www.facebook.com/SD.Rmutt หรือกองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-2549-3027″ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

More >

C-150804037133

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ตัวแปลตัวอักษรเป็นเสียงไร้สาย-ผลงานม.ธัญบุรี

เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ เป็นผลงานของ นายปริญญา ปุณณะรัตน์ และนายนพคุณ สามเรืองศรี นักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขั้นตอนคือการทำงาน สร้างบอร์ดการส่ง-รับข้อมูลตัวอักษร แบบบอร์ดถึงบอร์ด ผ่านระบบไร้สายส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล เป็น ASCII Code ออกไปยังบอร์ดรับข้อมูล คือ 1.การทำงานภาคส่ง ผ่านระบบไร้สาย โดยที่บอร์ดส่งจะมีหน้าจอแอลซีดี ก่อนจะส่งไปยังไวเลส ส่งสัญญาณไปยังบอร์ดภาครับ 2.การทำงานภาครับ การรับค่าข้อมูลมาจากไวไฟใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งสัญญาณไปยังโน้ตบุ๊ก 3.การทำงานของบอร์ด การรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดโดยตรง เข้าที่ IC แล้วให้แสดงผลที่หน้าจอ เมื่อกด Enter ข้อมูลก็จะผ่านระบบไร้สาย ไปยังภาครับและให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลสัญญาณส่งไปให้โมดูล Emic 2 สร้างความถี่เสียงส่งออกทางลำโพง ในระยะทางที่กำหนด 40-50 เมตร ต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ 3,000 บาท More >

อาจารย์วิศวเกษตรเจ๋งผ

อาจารย์วิศวเกษตรเจ๋ง ผลิตวีดิทัศน์การอ่าน-เขียนแบบงานพื้นฐานมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)

“ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาอะไร มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา เนื่องจากมีความสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เอง” บวกกับตนเองต้องการบูรณาการเรียนใหม่ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร โดยนักศึกษาทุกคนต้องเรียน “วิชาการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร” รองศาสตราจารย์มานพ ตันตระบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ผลิตวีดิทัศน์การอ่าน-เขียนแบบงานพื้นฐานมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ขึ้นมา
More >

ดันนักออกแบบรุ่นใหม่ส

ดันนักออกแบบรุ่นใหม่สู่มาตรฐานโลก

หลังจากขับเคี่ยวจนมาถึงโค้งสุดท้าย ก็ได้ผู้ชนะเลิศในการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบตกแต่งห้อง ภายใต้โครงการ “ลิฟวิ่ง รูม, ลิฟวิ่ง มอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ซึ่ง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยนำผลงานที่ชนะการประกวดมาให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดในรูปแบบของ รูม เซตติ้ง บริเวณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด หัวเรือใหญ่ของโปรเจกท์ ครั้งนี้ เผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือคณะในกลุ่มวิชาชีพออกแบบ ในระดับมหาวิทยาลัย ได้พัฒนา ทักษะและแสดงความสามารถ รวมทั้งนำเสนอความคิดสร้าง สรรค์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งบ้าน ให้สอด คล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคต โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ลิฟวิ่ง รูม, ลิฟวิ่ง มอร์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่มองว่า เฟอร์นิเจอร์ ไม่ได้เป็นแค่เครื่องเรือนหรือของใช้ภายในบ้าน แต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยด้วย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นที่ เน้นดีไซน์แบบมัลติฟังก์ชั่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ คนรุ่นใหม่ และการออก แบบห้องนั่งเล่นในคอนโด ขนาด 30 ตร.ม.

สำหรับผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทการออก แบบเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่กัมพล สุวรรณปริญญาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงาน “วูเด้นท์ บอกซ์” โต๊ะมัลติฟังก์ชัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่น มานำเสนอด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถช่วยในการจัดเก็บของใช้ต่างๆ ในห้องนั่งเล่นให้เป็นระเบียบ โดยนำชิ้นไม้มาต่อกันเป็นช่องๆ ขึ้นเป็นโครงของโต๊ะ ท็อปด้วยแผ่นไม้ที่สามารถปรับทิศทางการวางบนโครงโต๊ะเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่หรือการใช้งานได้ สำหรับช่องที่เกิดขึ้นสามารถทำเป็นที่เก็บของสร้างความเป็นระเบียบและเพิ่มสะดวกต่อการนำสิ่งของต่างๆ มาใช้งาน

ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทออกแบบตกแต่งห้อง ได้แก่ ถลัชนันท์ วรธงไชย ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน “ลิฟวิ่ง พลัส+” นำเสนอภายใต้แนวคิด1+1= 1 จัดการพื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ห้องนั่งเล่นเป็นศูนย์กลางของห้อง เชื่อมกับห้องอื่นๆ โดยใช้ประตูแบบบานสไลด์กั้นแบ่งเป็นห้องๆ เช่น สามารถเปิดห้องนั่งเล่นกับห้องนอนรวมเป็นห้องเดียวกัน หรือจะเปิดห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเป็นห้องเดียวกัน เพื่อให้ห้องต่างๆ เมื่อรวมกันแล้วสามารถ มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิม

More >