Binder1_Page_1

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จะจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรม “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพ 10 โซน ได้แก่ สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจ สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีรักตับ สถานีการแพทย์แผนไทย สถานีการแพทย์แผน ตะวันออก สถานีฟัน และสถานีส่งเสริม สุขภาพ ซึ่งในทุกสถานีได้จัดโปรแกรม การตรวจสุขภาพ ไว้กว่า 20 รายการ อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจสมรรถภาพ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดบริเวณคอ เพื่อเช็คเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตรวจ จอประสาทตา ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เอกซเรย์ปอด เจาะเลือด หาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจสุขภาพฟัน การตรวจเส้นประธานสิบ การบำบัดโดยการฝังเข็ม ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

และในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน โดย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ พร้อมกับจะจัดเสวนา ในหัวข้อ “ร้อนจัด …ถึงแก่ชีวิตด้วยฮีตสโตรก (Heat Stroke)” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และทำให้เปิดอาการช็อกถึงแก่ชีวิตได้ ดำเนินรายการ โดย ทวีรัตน์ จิรดิลก

นอกจากนี้รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้ยกเว้นให้ผู้ที่จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพไม่ต้อง เสียค่าผ่านเข้า-ออกในระบบ เฉพาะที่สถานีบางหว้า ที่เป็นที่จัดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร.02-6177300 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ หรือศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส โทร.02-6176000 ทุกวัน

More >

Binder1_Page_5

การ์ดเชิญ

“คลินิกลอยฟ้า” ภายในงานจัดให้บริการเป็น สถานีตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน รวม 10 สถานี ได้แก่ สถานีเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ตา กระดูกและข้อ รักตับ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนตะวันออก ฟัน และส่งเสริมสุขภาพ จาก 15 หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยที่บริษัทฯ ยกเว้นให้ผู้ที่จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพไม่ต้องเสียค่าผ่านเข้าออกในระบบ ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ระหว่าง วันที่ 21-24 พ.ค.58 เวลา 09.00-16.00 น. More >

Binder1_Page_7

คอลัมน์ การศึกษา: กระทรวงอุดมศึกษาต้องยึด 3 ภารกิจเป็นตัวตั้ง

กมลทิพย์ ใบเงิน

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ได้ผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ทั้งจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ‘กระทรวงการอุดมศึกษา’ และล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ด้วย

ทำไม? เพราะอะไร? จำเป็นต้องแยก ‘สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา’ หรือ สกอ. (ทบวงมหาวิทยาลัย) ออกจาก ‘กระทรวงศึกษาธิการ’ (ศธ.) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เสนอว่าการจัดตั้ง ‘กระทรวงอุดมศึกษา’ จะก่อให้เกิดประโยชน์ คือ “จะสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นปัญหา และจะขยายการจัดการศึกษา More >

Rmutt-20150328-0130

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ช่วยเนปาล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล แก่ รศ.ดร.พินิติรตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อยังผู้ประสบภัยต่อไป More >

Rmutt-20150328-0129

ไวไฟหยอดเหรียญ

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน “เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ” เหมือนตู้น้ำดื่ม ตู้เติมเงินมือถือ ฯลฯ

โดยไม่ต้องมีการวางระบบเครือข่ายไม่ต้องเดินสาย LAN เพียงมีจุดในการวางอุปกรณ์ Access Point ที่สามารถกระจายสัญญาณได้ดี การทำงานของผู้ใช้หยอดเหรียญเข้าไปในเครื่องตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้ เครื่องจะพิมพ์ User Name และ Password ระบบจะทำการจับเวลาในการเข้าใช้งานและจะหยุดบริการเมื่อหมดเวลา การติดตั้งต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนา ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง จำนวนผู้ใช้งาน และรัศมีในการกระจายสัญญาณ ขณะที่การกำหนดค่าบริการเป็นรายนาที หรือชั่วโมงเท่านั้น และเตรียมเพิ่มเครื่องรับเงินแบบธนบัตร มีระบบทอนเงิน พร้อมกล้องวงจรปิดติดสัญญาณกันขโมยพร้อม More >

Rmutt-20150328-0125

คอลัมน์ โฆษก ชาวบ้าน

…กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู มูลนิธิโรคตับ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน More >

Rmutt-20150328-0131

คอลัมน์ 4มุมเมือง: ‘คลินิกลอยฟ้าบีทีเอส’ปี13

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.รังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยูมูลนิธิโรคตับ รพ.จุฬาภรณ์ รพ.วิภาวดี รพ.สุขุมวิท รพ.วิชัยเวชฯหนองแขม รพ.กล้วยน้ำไทรพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.ธนบุรี 1 รพ.เจ้าพระยา จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ วันที่ 21-24 พ.ค.58 ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้าโดยมีบริการ อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ตรวจจอประสาทตา ความดันในลูกตา เอกซเรย์ปอด เจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจสุขภาพฟัน ฝังเข็ม โดยตรวจสอบตารางบริการตรวจสุขภาพที่ www.bts.co.th หรือสอบถามศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทร.0-2617-6000 More >

Rmutt-20150328-0135

ภาพข่าว: ช่วยเนปาล

นายศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี รณรงค์รับบริจาคเงินจากนักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี เพื่อส่งต่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลต่อไป สอบถามได้ที่ โทร.0-2549-4990-2 โทรสาร 0-2549-4993 More >

Rmutt-20150328-0136

มทร.ธัญบุรีพัฒนาชุดวิชารับระบบขนส่งทางราง

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงวางระบบเพื่อการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วย

ผศ.ดร.เทอดเกียรติกล่าวอีกว่า สวทน.พัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 12 รายวิชาเพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษา และสร้างกำลังคนระดับวิศวกร โดย มทร.ธัญบุรีพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทน. More >

Rmutt-20150328-0137

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเงินจากการรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยต่อไป More >

Rmutt-20150328-0138

ภาพข่าว: ฝีมือครูวิทย์

ผศ. ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็ม ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี More >

Rmutt-20150328-0122

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: คลินิกลอยฟ้า คนรักสุขภาพ

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 ” วันที่ 21-24 พ.ค.ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ตรวจสอบตารางการให้บริการตรวจสุขภาพที่เว็บไซต์ของบริษัท www.bts.co.th หรือสอบถามโทร. 0-2617-7300 ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส โทร. 0-2617-6000 ทุกวันเวลา 06.00-18.00 น. More >

Rmutt-20150328-0114

มทร.ธัญบุรี-สวทน. ผลิตคนรับระบบราง

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนจึงได้วางระบบ เพื่อการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรีเข้าร่วมในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วย

นายกสมาคม วศรท. กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง สวทน.โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) จึงได้ดำเนินการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 12 รายวิชา เพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษา และสร้างกำลังคนระดับวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับประเทศ โดยในส่วนของ มทร.ธัญบุรีได้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการระบบราง การคาดการณ์การขนส่ง การบริหารโครงการระบบราง โครงสร้างทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบตัวรถไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การดำเนินงานและการซ่อม และเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รวมถึงวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการซ่อมบำรุง หลักการซ่อมและการวางแผนการซ่อม โรงซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัย ต้นกำลังระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถานี การเปลี่ยนระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก และรถไฟความเร็วสูง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทน.

“นับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทย เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง จากการพัฒนากำลังคนสู่การสร้างความสามารถในภาคอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ” ผศ.ดร.เทอดเกียรติ กล่าว More >

Rmutt-20150328-0120

ภาพข่าว: ช่วยเนปาล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ให้แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อยังผู้ประสบภัย ต่อไป More >

Rmutt-20150328-0121

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานน.ศ.

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการสอบถามภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเรื่องใดบ้าง ปรากฏว่าต้องการบัณฑิตที่ทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มีทั้งผู้จบ ม.6 และ ปวช. ซึ่งมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษา ม.6 ดังนั้นจึงมี นโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะขึ้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะใช้เวลาช่วงปิดภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนจะปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อจบด้วย More >

Rmutt-20150328-0115

คอลัมน์ โฆษกชาวบ้าน

….กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู มูลนิธิโรคตับ และโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ รพ.วิภาวดี รพ.สุขุมวิท รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม รพ.กล้วยน้ำไท รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.ธนบุรี 1 รพ.เจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี More >

Rmutt-20150328-0108

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: “จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

More >

Rmutt-20150328-0101

คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: รักสุขภาพกับ BTS คลินิกลอยฟ้าปีที่ 13

หัวปิงปอง

สนทนาจราจรวันนี้ มีกิจกรรมดีๆ ของบีทีเอสมาแจ้งท่านผู้อ่านครับ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์เอส ยู มูลนิธิโรคตับและ รพ.จุฬาภรณ์ รพ.วิภาวดี รพ.สุขุมวิท รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม รพ.กล้วยน้ำไท รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.ธนบุรี 1 รพ.เจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค.58 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

งาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 10 สถานี ประกอบด้วยสถานีเบาหวาน สถานีหัวใจ สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีรักตับ สถานีการแพทย์แผนไทย สถานีการแทพย์แผนตะวันออก สถานฟัน และสถานีส่งเสริมสุขภาพ

โดยในทุกสถานีได้จัดการโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโรคที่มีความเสี่ยงและเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคร้ายแรงไว้กว่า 20 รายการ อาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) ตรวจสมรรถภาพหลอดบริเวณคอ เพื่อเซ็กเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกตรวจจอประสาทตา ความดันในลูกตา

ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ความหนาแน่มของมวลกระดูก ตรวจคัดกรองโรคตา เอกซเรย์ปอด เจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจสุขภาพฟันนวดรักษาตามอาการ การตรวจรับคำปรึกษาจากแพทย์แผนตะวันออก การตรวจเส้นประธานสิบ การบำบัดโดยการฝังเข็ม ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสุขภาพทุกวัน

เพื่อให้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อมารับการตรวจสุขภาพในงาน บริษัทได้ยกเว้นค่าผ่านเข้า-ออกในระบบเฉพาะที่สถานีบางหว้าที่เป็นที่จัดงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบตารางการให้บริการตรวจสุขภาพที่เว็บไซต์ของบริษัท www.bts.co.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร.0-2617-7300 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ หรือศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทร.0-2617-6000 ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

งานนี้ผมตั้งใจจะไปร่วมงานด้วยครับเพราะได้เวลาตรวจสุขภาพประจำปีพอดี ท่านที่รักสุขภาพเชิญร่วมงานได้ตามสะดวกครับ More >

Rmutt-20150328-0097

คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย: นิทรรศการเชิดชูคนดี

ปทุมธานี – ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ ผกก.สภ.ธัญบุรี จัดนิทรรศการศิลปะเชิดชูคนดี ให้แก่นายประมวน สุวรรณโรจน์ และครอบครัว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของนายประมวน พนักงานขับรถพลเมืองดี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียระหว่างทาง โดยนิทรรศการนี้มีเหล่าศิลปินมาร่วมสร้างสีสันในงาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-30 พฤษภาคม บริเวณถนนธัญบุรี-วังน้อย ข้างดูโฮม คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >

Rmutt-20150328-0100

จี้พัฒนาชุดวิชาผลิตกำลังคนรับระบบขนส่งทางราง

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะ นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนจึงได้วางระบบ เพื่อการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง สวทน.โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) จึงได้ดำเนินการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 12 รายวิชา เพื่อ นำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา โดยในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ได้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และการบริหารโครงการระบบราง. More >