สานฝัน ปันรัก บ้านรื่นสุข ชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี

“ชมรมกล้าดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำสมาชิกในชมรมจำนวน 40 คน ทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายก หรือบ้านรื่นสุข โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนาฝึกทักษะชีวิตด้านสังคม อารมณ์ และทักษะด้านอาชีพให้สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน”

“สินจัย” นางสาวสินจัย จะรีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี เล่าว่า คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีคนดูแล ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสทางสังคม โดยทางชมรมได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการได้รับการช่วยเหลือจากสังคม จึงได้เข้าไปจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ คือ วิทยุที่สามารถเสียบแฟลชไดช์ได้จำนวน 10 เครื่อง แฟชลไดร์ฟในการบันทึกข้อมูลอีก 20 ชิ้น พัดลมเพดาน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ในการทำงานความสะอาด โดยในแฟลชไดร์ฟมีการบันทึกข้อมูลธรรมะ และนิทานลงไปในแฟลชไดร์ฟด้วย สำหรับชมรมกล้าดี เป็นหนึ่งในชมรมที่ต้องการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้มีโอกาสแสดงความดีเพื่อสังคม

“ปริม” นางสาวกัญญาภัค ติราภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมกล้าดีเป็นปีแรก โดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมในการประสานงานภายในชมรม เมื่อได้เข้ามาทำงานโครงการสานฝันปันรักตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการประทับใจมาก ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างมากชีวิตคิดว่ามีอุปสรรคมาก ได้เห็นน้องๆ ที่บ้านรื่นสุขที่มองไม่เห็น และยังเป็น

ออทิสติก ยังสู้ชีวิต ดีใจที่ได้ช่วยเหลือและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

“ใหม่” นางสาวศรินทิพย์ ถาวรสกุลปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกศ์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี ค่ายพัฒนาศักยภาพ และโครงการสานฝันปันรัก รับผิดชอบในฝ่ายสันทนาการ ดีดกีตาร์และร้องเพลง ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งได้ร้องเพลงให้น้องๆ ฟัง ได้พูดคุยกับน้อง เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ซึ่งตนเองเป็นคนโชคดีมาก

“วุฒิ” นายนัฐวุฒิ ดิษฐประสพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ดีใจที่ได้เข้ามาในชมรมกล้าดี ซึ่งเป็นชมรมที่ได้แสดงออกถึงความดี “ผมอยากทำความดีอยู่แล้ว” ประทับใจที่ได้ไปทำงานโครงการนี้ สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนตาบอด ประทับใจรอยยิ้มของน้องๆ ทุกคน เป็นกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิต และเป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อไป อยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาให้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ถ้าไม่ลองทำจะรู้ได้อย่างไรว่าสุขใจ

โดยในปีการศึกษา 2557 ทางชมรมมีนักศึกษาสมัครเข้าชมรมประมาณ 800 คน ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า ทุกวันนี้วัยรุ่นไทยหันมาใส่ใจในการทำความดีมากขึ้น

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994

rmutt-01

ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สำหรับ การจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นอก จากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษา มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และทุนส่งเสริมนักกีฬา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งมาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
น.ส.นวรัตน์ ระบิลคดี (ทับทิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏ ศิลป์ไทยศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เผยรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา ปกติไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาบ่อยนัก แต่ครั้งนี้ตนและเพื่อนๆ ในกลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ “เมื่อเรามาอยู่บ้านราชมงคลแห่งนี้ เราต้องตอบแทนคุณงามความดีต่อบ้านของเรา เราในฐานะคนหนึ่งในบ้าน เราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งในวันงานได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในจุดรับลงทะเบียน พร้อมกับทีมงานในส่วนอื่นๆ และหวังว่า ผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจในครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในการ เรียน” น้องทับทิมกล่าว
นายชนินทร ตั้งกาญจนภาสน์ (ลิตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม สาขาเทคโนโลยีสาร สนเทศการศึกษา หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เล่าว่า “เมื่อเห็นข่าวสารการเชิญชวนจากทางมหาวิทยาลัย เห็นต้นผ้าป่าจึงได้ร่วมสมทบทุน แม้จะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ร่วมด้วยใจจริง และได้เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนในการพิจารณามอบทุน ดำเนินการได้รวดเร็วมากและเป็นทุนให้เปล่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการมีจิตสาธารณะและยังเป็น การฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์”
นาย เชษฐ์ สีกวนชา (เชษฐ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า เป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทางการเงินและทำให้นัก ศึกษาคนอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วย
เช่น เดียวกับ นายบุญมี สงวนทอง (หมี)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อุปนายกคนที่ 3 องค์กรนักศึกษา บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นได้จากจำนวนต้นผ้าป่าและผู้เข้าร่วมในวันงาน ได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดี เห็นขั้นตอนหรือพิธีการทางศาสนาเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”
โครงการ ทอดผ้าป่าทุนการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน แล้วยังจุดประกายและกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ แบ่งปัน และมีจิตสาธารณกุศลอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษา มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และทุนส่งเสริมนักกีฬา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งมาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

น.ส.นวรัตน์ ระบิลคดี (ทับทิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏ ศิลป์ไทยศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เผยรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา ปกติไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาบ่อยนัก แต่ครั้งนี้ตนและเพื่อนๆ ในกลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ “เมื่อเรามาอยู่บ้านราชมงคลแห่งนี้ เราต้องตอบแทนคุณงามความดีต่อบ้านของเรา เราในฐานะคนหนึ่งในบ้าน เราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งในวันงานได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในจุดรับลงทะเบียน พร้อมกับทีมงานในส่วนอื่นๆ และหวังว่า ผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจในครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเรียน” น้องทับทิมกล่าว

นายชนินทร ตั้งกาญจนภาสน์ (ลิตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม สาขาเทคโนโลยีสาร สนเทศการศึกษา หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เล่าว่า “เมื่อเห็นข่าวสารการเชิญชวนจากทางมหาวิทยาลัย เห็นต้นผ้าป่าจึงได้ร่วมสมทบทุน แม้จะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ร่วมด้วยใจจริง และได้เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนในการพิจารณามอบทุน ดำเนินการได้รวดเร็วมากและเป็นทุนให้เปล่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการมีจิตสาธารณะและยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์”

นายเชษฐ์ สีกวนชา (เชษฐ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า เป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทางการเงินและทำให้นักศึกษาคนอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วย

เช่นเดียวกับ นายบุญมี สงวนทอง (หมี)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อุปนายกคนที่ 3 องค์กรนักศึกษา บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นได้จากจำนวนต้นผ้าป่าและผู้เข้าร่วมในวันงาน ได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดี เห็นขั้นตอนหรือพิธีการทางศาสนาเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

โครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน แล้วยังจุดประกายและกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และมีจิตสาธารณกุศลอีกด้วย

More >

rmutt-03

นิยายชีวิตที่ (ไม่) เน่าดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (2)

แค่ตอนแรกคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครต่อใคร หลังได้ทำความรู้จักกับ เด็กชายกุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตผ่านเรื่องราวมามากมาย จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากละครชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าละครแห่งวิกหมอชิต คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะก้าวไปจนมาถึง ณ วันนี้ได้….มันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

ฉบับนี้มาตามติดกันต่อหลังจากที่จบลงในตอนที่แล้วถึงความยากลำบากที่จะต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกระทั่งพี่สาวต้องพาไปเก็บผักบุ้งริมทางมาผัดด้วยน้ำเปล่าประทังชีวิต แต่ด้วยร่างกายที่รับไม่ไหว สุดท้ายพี่สาวจึงต้องพาน้องชาย (ด.ช.กุลชาติ) ไปขอข้าวคนข้างบ้านกิน แต่ใครจะคิดว่าจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจะทำให้เขาหัดที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยการหันไปใช้ชีวิตอยู่ที่สถานีรถ บ.ข.ส. ณ ที่แห่งนี้ ด.ช.กุลชาติไปทำอะไร ต้องฟังคำตอบ

“จากนั้นเลยหันมาใช้ชีวิตอยู่ที่ บ.ข.ส.เนื่องจากว่าเราเติบโตมากับพ่อซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์จึงอาศัยอยู่ในโกดังละแวกนั้น ซึ่งแต่ละวันก็จะมีผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถทัวร์ แล้วมันก็จะมีร้านอาหารอยู่รายรอบ บ.ข.ส.เต็มไปหมด ตอนแรกก็จะไปขอข้าวจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขากิน พอขอเขากินได้ก็ด้วยความที่แม่ค้าเห็นเราเป็นเด็กอายุประมาณ 6 ขวบเขาก็จะบอกว่าไอ้หนูกินเสร็จแล้วมาช่วยป้าล้างจานด้วยนะ แต่ปรากฏว่าผมไม่ล้าง เพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำงานแลกกับอะไร เนื่องจากมีพี่คอยดูแล มีคุณแม่คอยเลี้ยงดูมาใช่มั้ยครับ เราไม่รู้เลยว่าต้องทำงาน สุดท้ายแม่ค้าเขาก็เลยตำหนิประมาณว่าไม่สำนึกในบุญคุณต่อไปก็ไม่ต้องมาขอกินข้าวอีก

เจอเข้าไปอย่างนี้ผมเลยต้องเปลี่ยนแผนด้วยการยืนรอดูว่าใครบ้างที่กินข้าวเหลือ พอเขา

กินเสร็จก็ไปเอาเศษข้าวที่เหลือมากินต่อเพราะบางทีผู้โดยสารกินยังไม่ทันเสร็จหรือยังไม่หมดเราก็อาศัยช่วงจังหวะตรงนี้ จนกลายเป็นว่าไปสร้างความรำคาญให้กับพ่อค้าแม่ค้า สุดท้ายเขาจึงไล่ตะเพิดออกจากร้าน เลยต้องเปลี่ยนแผนไปเป็นขอทานกับผู้โดยสารรถทัวร์ ขณะที่พี่สาวเขาเห็นว่าผมไม่ค่อยไปวุ่นวายกับเขา สุดท้ายเขาก็ไปอีกคน มารู้ทีหลังว่าเขาไปตามหาพ่อ ส่วนผมก็หันมายึดอาชีพการเป็นขอทาน

ถึงบรรทัดนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะคิดเหมือนกันกับเราว่า ชีวิตของเด็กผู้ชายคนนี้ทำไมถึงช่างดูโหดร้ายซะเหลือเกิน จากเดิมที่เคยมีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นที่พึ่งพิงแต่สุดท้ายเหลือตัวคนเดียวแถมชีวิตยังพลิกผันกลายเป็น “ขอทาน” สุดท้ายเป็นเด็กเร่ร่อนในที่สุด เขาเล่าถึงชีวิตตอนนี้ว่าต้องผันไปยึดอาชีพเป็นขอทานนานถึง 2 ปีและยังต้องเป็นเด็กเร่ร่อนเพื่อหาข้าวในการประทังชีวิตให้ครบทั้ง 3 มื้อ “บางครั้งนึกสนุกแบบเด็กๆ ไปขโมยของตามตลาดมากินเพื่อประทังชีวิต เสร็จแล้วก็ไปตามร้านอาหารไปยืนเกาะดูทีวี ช่วงนี้ยอมรับว่าใช้ชีวิตไร้สาระมาก นอนดึกประมาณตี 3 ตี 4 จนตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวก็ต้องโดดเรียนในที่สุด จำได้ว่าช่วงนั้นเรียนอยู่ชั้นป.3-ป.4 พูดได้ว่าตอนนั้นเรียนเกือบจะต้องซ้ำชั้น”

จนช่วงปลายของป.4 คุณแม่ก็กลับมาเพราะมีคนไปพูดว่าลูกเหลวไหลเป็นเด็กเหลือขอ แม่เลยต้องทิ้งงาน ช่วงนั้นแม่น่าจะยังส่งเงินมาให้ตลอดแต่ผมไม่ได้อยู่รอรับ อีกทั้งพี่สาวก็ไม่ได้อยู่ด้วย เงินตรงนั้นน่าจะเป็นการจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะผมกลับมานอนที่โกดังทุกเดือน เพียงแต่ว่าไม่มีน้ำ ไม่มีไฟเพราะถูกตัดหมด ของใช้ในบ้านก็ไม่เหลือ กลับมาดึกหน่อยผมก็มุดเข้ามุ้งนอน มุ้งไม่เคยตลบขึ้นอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น แถมน้ำท่าก็ไม่เคยอาบ ฟันก็ไม่เคยแปรง ตัวดำขี้ไคลเต็ม จะอาบน้ำทีก็ไปอาบน้ำคลองเวลาเพื่อนๆ ชวนไปเล่นน้ำ ฉะนั้นพอใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรียนหนังสือ เพื่อนๆ ก็ไม่กล้าคบเพราะดูแล้วเป็นเด็กเหลือขอ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไปโรงเรียนไม่สนุกจึงโดดเรียนในที่สุด

ดังที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าเพราะปัญหาครอบครัวแตกแยกนั่นเองจึงทำให้ชีวิตของเด็กชายคนนี้ต้องประสบกับชะตากรรมอย่างที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน ขณะเดียวกันในช่วงของรอยต่อที่ดูว่าโหดร้ายที่สุดในชีวิต กลับถูกพลิกพร้อมตา จนวันหนึ่งเมื่อแม่กลับมาท่ามกลางความดีใจ แต่เขาก็ต้องพบกับความทุกข์ระทมในชีวิต “การที่ผมใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อน มีอิสระนานถึง 2 ปีไม่เคยมีใครมาบังคับเคี่ยวเข็ญ อยากไปไหนก็ไป อยากตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พอแม่กลับมาแม่ก็จะบังคับให้ไปโรงเรียน ตั้งแต่ตีให้ตื่นนอน บังคับให้อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอย่างถูกบังคับหมด”

เสียดายพื้นที่มีจำกัด อดใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง พลันกลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณแม่หลังจากต้องห่างไกลกันนานนับปี เขาเล่าว่าหลังใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ 2 ปี ตัวเองคิดมาตลอดอยากให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าไว้รอติดตามต่อในตอนหน้า ยังมีข้อคิดดีๆ ที่จะได้จากเรื่องราวของ ด.ช.กุลชาติ จุลเพ็ญ รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า

“เราไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำงานแลกกับอะไร เนื่องจากมีพี่คอยดูแล มีคุณแม่คอยเลี้ยงดูมาใช่มั้ยครับ เราไม่รู้เลยว่าต้องทำงาน สุดท้ายแม่ค้าเขาก็เลยตำหนิประมาณว่าไม่สำนึกในบุคุณต่อไปก็ไม่ต้องมาขอกินข้าวอีก” More >

rmutt-07

คอลัมน์ U station: หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

mbabanana@nationgroup.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานหลักสูตร เปิดเผยถึงการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าว่า หลักสูตรพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการในระดับสูงเพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพให้ก้าวหน้าและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทางเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ดำเนินการนี้ จะเป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ และยังช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การเรียน การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้มแข็งด้าน วิชาการสายวิชาชีพ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ข้อตกลงว่าด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 14 พ.ย. 2557 E-mail: krischonme.b@en.rmutt.ac.th More >

rmutt-08

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: มอบอนาคต

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา จัดแถลงข่าว “โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ตอน STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมฟังบรรยายพิเศษแนะนำหนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และฟังเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” โดย สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การค้าเมกา บางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิม จงสถิตย์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และเยาวชนที่เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด More >

rmutt-09

คอลัมน์ กอสซิพริวรั้ว

ขาเม้าท์

“ขาเม้าท์”ขอรายงานตัว ก่อนพาเลาะรั้วมหา’ลัยเปิดวงเม้าท์มอยประเด็นฮอต

เริ่มกันที่หนุ่มหน้าละอ่อนที่จัดแจกันดอกไม้ประดับบ้านพักให้ฝรั่งฮือฮามาตั้งแต่เด็กเพราะที่บ้านมีธุรกิจบ้านพักให้ต่างชาติเช่า เลยเป็นแรงผลักดันให้ โบ๊ด…ณัฐพงษ์ นาเครือ เลือกเรียนคหกรรม แล้วก็กวาดรางวัลเรียบมาตั้งแต่เรียน วิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต พอมาเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รั้วราชมงคลธัญบุรี เมื่อพรสวรรค์ได้แรงบวกพรแสวงฝีมือ โบ๊ด เลยยังไม่หยุดฉุดไม่อยู่

นอกจากคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาในโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองครั้งที่ 5 รางวัลชนะเลิศประกวด เครื่องอัฐบริขารสำหรับพระบวชใหม่ ถ้วงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ล่าสุดยังซิวรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน FLORISTS COMPETITION BRIDAL BOUQUET ในการแข่งขัน THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’14 ที่พัทยาไม่เสียชื่อที่เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน…ว่าแต่ฝีมือขนาดนี้คง”คิวทอง”ไม่ว่างช่วยที่บ้านจัดแจกันแน่เลย More >

rmutt-10

อัดผู้นำอาชีวะควรมาจากมืออาชีพหนุนตั้งทบวงอาชีวะสางปัญหาทั้งระบบ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้มีการตั้งทบวงอาชีวศึกษา ว่า ตนสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งทบวงอาชีวศึกษา ทั้งนี้ควรมีการตั้งแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะกำกับดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบโดยตรง ขณะเดียวกันจะได้มี การกำหนดมาตรฐานของตนเองทั้งระบบ จะถือเป็นสิ่งที่ สมบูรณ์แบบ เพราะหากให้หน่วยงานหนึ่งไปดูแลและไม่ได้ ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้ได้คุณภาพปลายทางที่ไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งระบบก็จะได้รับผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวด้วยว่า ในเมื่อขณะนี้จะมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบแล้ว ก็ควรมีการ ปฏิรูปในทุกๆ เรื่องไปในครั้งเดียว โดยเฉพาะ ผู้บริหารอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ทั้งด้านการศึกษาอาชีวศึกษาจริงๆ ไม่ใช่นำผู้มีประสบการณ์ด้านอื่นมาบริหารงานอาชีวศึกษา เหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะงานอาชีวศึกษาไม่ใช่ งานฝากบริหารที่ใครก็เข้ามาทำได้ดี แต่งาน อาชีวศึกษาจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในการบริหารทางสายอาชีพมาบริหารจัดการด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากสามารถแยกงานอาชีวศึกษา ออกมาเป็นทบวงอาชีวศึกษาได้ ปัญหาที่ คาราคาซังหลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เข้าเรียน หรือขาดแคลนแรงงานที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงแรงงานคุณภาพ เป็นต้น ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ More >

rmutt-13

‘สมคิด’ค้านแยก’สอศ.-สกศ.’อธิการมทร.ชงตั้งทบวงอาชีวะ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาว่าควรแยกตัวออกจาก ศธ.หรือไม่ เนื่องจากโครงสร้าง ศธ.ปัจจุบันใหญ่และอุ้ยอ้าย ทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว ว่า เห็นด้วยว่า ศธ.ควรต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ แต่ต้องพิจารณาปัญหาให้รอบด้าน อย่าง สกศ.ไม่ควรย้ายกลับไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เพราะดูภาพรวมด้านการศึกษาของประเทศ ขณะที่ สอศ.ถือเป็นการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับขั้นพื้นฐาน หากแยกออกเป็นกระทรวงการอาชีวศึกษาอาจยังไม่เหมาะ เพราะต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ อาชีวะต่างกับอุดมศึกษา ต้องเน้นเรื่องการวิจัย และขณะนี้ สอศ.ก็เป็นองค์กรหลักหรือกรมที่มีขนาดใหญ่ในตัวเองอยู่แล้ว

นายสมคิดกล่าวว่า ส่วนอุดมศึกษาจำเป็นต้องแยกออกจาก ศธ. เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัว โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ หากเห็นชอบให้ปรับโครงสร้าง ศธ.และให้แยกหน่วยงานใดออกมาเป็นกระทรวง ก็ต้องปรับแก้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เพิ่มเติมกระทรวงใหม่ จากปัจจุบันที่มีทั้งหมด 20 กระทรวง

“ทุกฝ่ายค่อนข้างเห็นตรงกันว่า สกอ.ควรแยกจาก ศธ. เพียงแต่รอโครงร่างต่างๆ ให้เสร็จ คิดว่าหากเสนอกฎหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา น่าจะใช้เวลาไม่เกินสองเดือน” นายสมคิดกล่าว

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดตั้งทบวงอาชีวศึกษา ควรตั้งแยกหน่วยงานกำกับดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การสอนอาชีวะทั้งระบบโดยตรง จะได้กำหนดมาตรฐานของตัวเองทั้งระบบสมบูรณ์แบบ เพราะหากให้หน่วยงานที่ไม่ได้ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนไปดูแล จะได้คุณภาพปลายทางไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานดูแลทั้งระบบก็จะได้ผลดีกว่าปัจจุบัน

“เมื่อจะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบก็ควรปฏิรูปทุกเรื่องไปในครั้งเดียว โดยเฉพาะผู้บริหารอาชีวะ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ไม่ใช่นำผู้มีประสบการณ์ด้านอื่นมาบริหารงานอาชีวะเหมือนที่ผ่านมา เพราะงานอาชีวศึกษาไม่ใช่งานฝากบริหาร ใครก็เข้ามาทำได้ ต้องมีผู้บริหารมีประสบการณ์สายอาชีพมาบริหารจัดการด้วย หากสามารถแยกงานอาชีวศึกษาออกมาเป็นทบวงอาชีวศึกษาได้ ปัญหาคาราคาซังหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เข้าเรียน หรือขาดแคลนแรงงาน รวมถึงแรงงานคุณภาพ จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

More >

นาฏศิลป์ไทย ลมหายใจที่เข้าออก ของเก๋ – อทิตา แซะจอหอ

หญิงสาวที่ขยันและมุ่งมั่นหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ด้วยวิชาความรู้นาฏศิลป์ไทย เก๋ – อทิตา แซะจอหอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

เก๋ เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ฟังว่า “ก่อนนี้ ครอบครัวของหนู มีฐานะปานกลาง พ่อกับแม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานกลึงโลหะ แต่ด้วยช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจย่ำแย่และมีเหตุปัจจัยอื่น ๆ จึงนำพาให้สถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”

เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เก๋ จึงจากครอบครัวและพี่น้องอีก 4 คน มาตามความฝันของตนเอง โดยขึ้นมาเรียนต่อทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่ มทร.ธัญบุรี ด้วยเงินก้อนสุดท้ายที่พ่อแม่ตั้งใจมอบให้

“ชีวิตหนูเริ่มต้นด้วย ต้นทุนชีวิตที่ต่ำมาก หากเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆ หนูคิดว่าการตัดสินใจขึ้นมาเรียนต่อที่นี่ จะสร้างโอกาสให้แก่ตัวหนูและครอบครัว ภาพที่พ่อกับแม่บรรจงนับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นมาเรียนยังติดตาอยู่เสมอ หนูพูดและสัญญากับท่านว่าจะมุ่งมั่นที่จะเรียนและทำงานไปพร้อมๆ กัน

และเหมือนชีวิตเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อเรื่องราวชีวิตของเก๋ ถูกขยายวงกว้างขึ้น ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคนรอบข้างมากขึ้นด้วย ทั้งจากอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ ร่วมสาขา

ด้วยวิชานาฏศิลป์ที่ได้สัมผัสจากตอนเด็กๆ ที่แม่พาไปดู เช่น ลิเก หนังตะลุง หรือการแสดง การร่ายรำตามงานต่าง ๆ รวมถึงความรู้ที่สั่งสมมาจากวิทยาลัยฯ “ตอนอยู่ชั้นปีที่ 1 อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ชักชวนให้ไปรำตามงานต่างๆ เช่น ในงานรื่นเริง งานแก้บน รวมถึงงานศพ ซึ่งรายได้ต่อการรำครั้งหนึ่งๆ รวมกับเงินรางวัลที่ผู้ชมมอบให้ก็สามารถประคับประคองชีวิตต่อไปได้” More >

Binder1_Page_4

คอลัมน์ ข่าวล่ากีฬาโลก: มทร.ธัญบุรีจัดกอล์ฟการกุศล

ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 วันที่ 16 พ.ย.นี้ ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยรับใบสมัครหรือสนับสนุนการแข่งขันได้ สอบถามที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร.08-1866-8591, 08-6334-1870, 0-2549-3680-1 More >

Binder1_Page_3

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค More >

Binder1_Page_6

รายงาน: มทร.ธัญบุรี ยกระดับหมู่บ้าน-ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวารศุภมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ”โดยมี ผศ.สุมานิการ์จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นหัวขบวนใหญ่ในการขับเคลื่อนโครงการซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกลุ่ม มทร. อีก 8 แห่ง

ภาพเบื้องหลังของโครงการนี้ คือ ความหนักแน่นและมั่นคง ที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่บริการวิชาการ จนประสบความสำเร็จในโครงการ ถือเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาและควรค่าแก่การเล่าสู่กันฟัง

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด เล่าว่า”โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร โดยดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างพออยู่พอกินมีความสุขบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้ง 10 คณะ และ1 วิทยาลัยในสังกัด มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนเป้าหมายและสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องใด เพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจัดทำแผนงานต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.53 – 30 ก.ย. 58 มีจำนวนทั้งหมด 11 โครงการในเขตจังหวัดปทุมธานี 8 แห่ง และนอกเขต3 แห่ง คือ จังหวัดสมุทรสาคร ปราจีนบุรีและนครนายก More >

Binder1_Page_5

นักมวยอาชีพ มทร.ธัญบุรีโนริ ก้องนภา ศ.กุลวงศ์

“เทรนเนอร์คนเก่งของผม คือ พ่อ และพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมชกมวย”น้ำเสียงของหนุ่มน้อยวัย 18 ปี “โนริ” นายอรรถนนท์ กุลวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักมวยอาชีพ ฉายาก้องนภา ศ.กุลวงศ์

โนริ เล่าว่า เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 8 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นครูฝึกมวยให้ เนื่องจากเห็นคุณพ่อชกมวยมาตั้งแต่เด็ก จึงชอบและอยากชกมวยเหมือนคุณพ่อ เมื่ออายุ 15 ปี ได้มีโอกาสขึ้นชกเวทีราชดำเนิน และต่อยมาตลอดในสายมวยไทย ได้มีโอกาสออกไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ เริ่มต่อยมวยสากล โดยมีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ชนะประเทศลาว ต่อยในรุ่น 125 ปอนด์ มวยไทยและมวยสากล แตกต่างกัน มวยไทยสามารถออกอาวุธได้ ต่อย เตะ ศอก มวยสากลได้แค่ออกอาวุธมัด รางวัลที่ได้รับมา แชมป์น้ำหนัก 45 กก. สนามมวยวชิระ แชมป์ WBC. เอเชีย 122 ปอนด์ รางวัลชกมวยดุเดือด 5 รางวัล ไหว้ครูมวยไทยสวยงาม 3 รางวัล นักมวยดีเด่น 1 รางวัล และแชมป์ 50 กก. สนามมวยพัทยา บ๊อกซิ่งเวิลด์ สาเหตุของการชกมวย คือ เงิน เพราะว่าเงินที่ได้จากการต่อยมวย จะนำมาใช้เป็นทุนการศึกษา จำได้ว่าต่อยมวยครั้งแรกได้ค่าตัว 300 บาท จนปัจจุบันค่าตัวต่อครั้ง 15,000 บาท เงินที่ได้จากการชกจะเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัว 3,000-4,000 บาท ที่เหลือจะให้พ่อเก็บไว้ อาศัยอยู่กับคุณพ่อ โดยพ่อและแม่แยกทางกันตอนตนอายุ 17 ปี

ชีวิตของตนอยู่กับมวยมาตลอด แต่ละครั้งที่ขึ้นชก มวยไทย 5 ยก มวยสากล 6 ยก และมวยสากลชิงแชมป์ 12 ยก ต้องใช้ความอดทน เนื่องจากการชกมวยจะต้องเจ็บตัว ซึ่งสิ่งสำคัญในการขึ้นชกแต่ละครั้ง ต้องทำให้ตัวเองเจ็บน้อยที่สุด ต้องมีไหวพริบ ฉลาด ดังนั้นการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งตนจะฝึกซ้อมทุกวัน ตารางในการฝึกซ้อม เวลาเช้า 2 ชั่วโมง 05.30-07.30 น. เวลาเย็น 3 ชั่วโมง 16.00-18.00 น. ในการฝึกซ้อมวิ่ง เตะต่อยกระสอบทราย ต่อยเป้า

ที่เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สนใจในเรื่องของโฆษณา โฆษณาดีมีผลต่อสินค้า แต่ก็ไม่ควรโฆษณาจนเกินความเป็นจริง อยากที่จะศึกษา มีผลงานโฆษณาเป็นของตนเอง ที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพราะว่า ใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย ชีวิตของตนแตกต่างจากใครหลายๆ คน นอกจากหน้าที่นักศึกษาที่ต้องทำแล้ว อาชีพนักมวยเป็นอาชีพที่สามารถสร้างชีวิตของตนให้อยู่รอด ดังนั้นต้องขยันกว่าคนอื่น ต้องแบ่งเวลาเรียนเวลาซ้อม รวมไปถึงเวลาแข่งขัน บางครั้งตอนแข่งตรงกับเวลาเรียน ต้องขอเวลาเรียน และตามงานการบ้านเพื่อส่งอาจารย์ หรือแม้กระทั่งเวลาว่างๆ ที่เพื่อนชวนไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า ตนแทบจะไม่มี เพราะต้องซ้อมมวย “มีบางครั้งไม่อยากซ้อม แต่เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ การซ้อมมวยกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว เพราะผมมีความฝัน”

ภูมิใจที่มีพ่อเป็นเทรนเนอร์ พ่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของตน พ่อเป็นนักมวยที่เป็นไอดอลของตน ประสบการณ์และความรู้ที่พ่อมอบให้ เป็นสิ่งที่ดี บางครั้งพ่อจะดุบางเวลา เพราะว่าพ่ออยากให้เก่ง ถึงแม้ว่าการชกมวยจะส่งผลต่อร่างกาย อนาคตปลายทางจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ รู้แค่ว่า ทุกวันที่ขึ้นชกมวย ต้องทำให้ดีที่สุด การชกมวยเป็นเกมกีฬา มีชนะ มีแพ้ เสมอ การชกมวยไทยและมวยสากลให้อะไรหลายๆ อย่าง ฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบ ทำให้ร่างกายแข็งแรง “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น หวังว่าสิ่งที่ผมตั้งใจและทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่เกินอายุ 23 ปี ผมจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นแชมป์โลกให้ได้” โนริ กล่าวทิ้งท้าย More >

Binder1_Page_2

ปลุกสำนึกเรียนจบคืนเงิน กยศ.

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2557 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร. ธัญบุรี ได้มีการประกาศรายชื่อ และปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตนได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับเงินกู้จาก กยศ.ให้ตระหนักต่อทุนที่ได้รับพร้อมสร้างจิตสำนึกว่ารัฐเป็นผู้สนับสนุนทุนนี้ให้กับนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจะต้องมีสำนึกการรับผิดชอบ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องส่งคืนเงินทุนที่ได้รับ เพื่อหมุนเวียนให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า มทร.ธัญบุรี ได้ติดต่อขอทุนจากนักศึกษาที่จบ และทำงานใน มทร.ธัญบุรีคืน ซึ่งทุกคนส่งคืนทุนให้กับ กยศ.ทุกราย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาที่เพิ่งได้รับทุน สำหรับปีนี้มีผู้กู้รายเก่าที่ได้รับเงินกู้ยืม 5,218 คน เป็นค่าเล่าเรียนฯ 114,711,970 บาท ค่าครองชีพ 137,253,600 บาท ผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับเงินกู้ 414 คน แบ่งเป็นค่าเล่าเรียน 13,349,910 บาท ค่าครองชีพ 11,431,200 บาท. More >

Binder1_Page_8

ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษา มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และทุนส่งเสริมนักกีฬา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งมาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

น.ส.นวรัตน์ ระบิลคดี (ทับทิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏ ศิลป์ไทยศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เผยรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา ปกติไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาบ่อยนัก แต่ครั้งนี้ตนและเพื่อนๆ ในกลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ “เมื่อเรามาอยู่บ้านราชมงคลแห่งนี้ เราต้องตอบแทนคุณงามความดีต่อบ้านของเรา เราในฐานะคนหนึ่งในบ้าน เราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งในวันงานได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในจุดรับลงทะเบียน พร้อมกับทีมงานในส่วนอื่นๆ และหวังว่า ผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจในครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเรียน” น้องทับทิมกล่าว

นายชนินทร ตั้งกาญจนภาสน์ (ลิตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม สาขาเทคโนโลยีสาร สนเทศการศึกษา หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เล่าว่า “เมื่อเห็นข่าวสารการเชิญชวนจากทางมหาวิทยาลัย เห็นต้นผ้าป่าจึงได้ร่วมสมทบทุน แม้จะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ร่วมด้วยใจจริง และได้เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนในการพิจารณามอบทุน ดำเนินการได้รวดเร็วมากและเป็นทุนให้เปล่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการมีจิตสาธารณะและยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์”

นายเชษฐ์ สีกวนชา (เชษฐ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า เป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทางการเงินและทำให้นักศึกษาคนอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วย

เช่นเดียวกับ นายบุญมี สงวนทอง (หมี)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อุปนายกคนที่ 3 องค์กรนักศึกษา บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นได้จากจำนวนต้นผ้าป่าและผู้เข้าร่วมในวันงาน ได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดี เห็นขั้นตอนหรือพิธีการทางศาสนาเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

โครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน แล้วยังจุดประกายและกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และมีจิตสาธารณกุศลอีกด้วย More >

สำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ระดับปริญญาเอกคณะที่เปิดรับ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ หลักสูตรนานาชาติ ส่วนปริญญาโท คณะที่เปิดรับ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด การจัดการทั่วไป การบัญชี ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีนวัตกรรมและสาขาวิชาวิทยาประยุกต์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th ได้ทันที หรือสอบถามที่สำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 02 549 3618-9

Binder1_Page_3

คอลัมน์ มุมข้าราชการ: วปอ.ฝ่ายพลเรือน(3)

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 57 ที่เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนชุดสุดท้ายคือ

กระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนมากเช่นกันคือ 74.นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 75.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา 76.นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 77.นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 78.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 79.รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 80.รศ.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 82.รศ.นันทริกา ชันซื่อ รองศาตราจารย์ระดับ 9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.รศ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 84.รศ.ปัทมา ชัยเลิศวนิชกุล ประธานสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85.รศ.สันชัย อินทพิชัย รองอธิบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 86.รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล More >

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัด ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม

พระอาจารย์สุพล ขันติวโร เลขานุการค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ในการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมทั้ง 3 รุ่น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในเวลากลางวันแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. ให้รู้จักการใช้ชีวิตในวัด 2. มารยาทชาวพุทธ 3. การเจริญปัญญา และในเวลากลางคืนกับกิจกรรมมองสื่อมองธรรม สำหรับนักศึกษาทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในวัด ฝึกการเป็นชาวพุทธ ทุกวันนี้สังคมไทยมีแต่ความวุ่นวาย ยกตัวอย่างง่ายๆ วัยรุ่นไทยยึดในเรื่องของวัตถุนิยม เห็นเพื่อนมีอยากมีอยากได้ ในการเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นการฉุดคิดหรือสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับวัยรุ่น มาปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งยึดหลักศีล 5 กำกับในเรื่องของความรัก 1. รักชีวิต 2. รักในทรัพย์ 3. รักในครอบครัว 4. รักในเกียรติ 5. รักสุขภาพไม่ทำร้ายกัน ถ้าสังคมไทยยึดหลักศีล 5 ความวุ่นวายในสังคมจะไปไม่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับในเรื่องของการรับน้องของรุ่นพี่ ควรใช้ความรักในการเข้าหาน้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของพี่ “โอบอุ้มด้วยธรรม” รุ่นพี่ไม่ใช่ผี อย่าทำให้น้องหวาดกลัว More >

Binder1_Page_3

ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ. More >

Binder1_Page_1

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: กอล์ฟการกุศลราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. นี้ ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.08-1866-8591,08-6334-1870 และ 0-2549-3680-1 More >