C-160825018055

นายกฯแนะธัญบุรีสร้างสิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้ มทร.ธัญบุรี สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ Software ที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

“ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเองที่เปิดให้เอกชนเข้ามา

ซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้งานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันกลุ่ม SME Turn Around และ SME Start Up ผู้ประกอบการจะนำผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพและจำหน่ายได้จริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอีกขั้นหนึ่ง” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรีดำเนินการนั้นมีทั้งแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสร้างกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิต

อาหารแปรรูป การผลิตใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือใช้การควบคุมอัตโนมัติไปดำเนินงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียน Software และ Application โดยเขียน Software เพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักรที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ซึ่งตรงความต้องการกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้จากการที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรีเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ทำให้เพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัยปีละ 40-50 ล้านบาทเท่านั้น More >

C-160825014107

9มทร.ประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ได้มีพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (RMUTNC 8th) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด Creative Technology for All “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากการผนึกกำลังกันของกลุ่ม มทร. 9 แห่ง ได้แก่ มทร.กรุงเทพ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา และ มทร.ตะวันออก โดยปีนี้ มทร.กรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานโอกาสนี้ได้ผนึกงาน CreTech2016 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มทร.กรุงเทพจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการคิด เทคนิคและความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ ในด้านของสหสาขาวิชาชีพ ระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง 9 มทร.และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิชาการอิสระที่ทำงานในหลากหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีความสนใจในการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะด้านของแต่ละมทร. ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ของสังคม ของประเทศ งานต้องนำไปใช้งานได้จริง และจับต้องได้ More >

C-160825037128

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: มทร.ธัญบุรีคัดน.ศ.วิศวะดูงาน-แลกวัฒนธรรมอินเดีย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายกรีมิสะรา นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดีย เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดีย ในประเทศไทย จัดโครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

โครงการนี้สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนเพื่อค้นหานิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์รวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงศักยภาพของวิศวกรเกษตรรุ่นใหม่ โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รางวัลที่ 2 นายชยุตม์ แตรไตรรงค์ ม.บูรพา และรางวัลที่ 3 นายชัยยงค์ ปุยงาม มทร.ธัญบุรี ไปศึกษาดูงานที่อินเดีย 2 สัปดาห์

ผศ.ดร.สมหมายกล่าวว่า การจัดโครงการนี้เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และได้รับการสนับสนุนทุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ด้านวิศวกรรม ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

นพรัตน์ คุ้มศรี More >

C-160824018130

รวมตัวเก้าราชมงคล จัดงานสรรค์สร้างสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าในงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด Creative Technology for All “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อสังคม จาก 9 มทร. เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา เพื่อตอกย้ำถึงแนวทางการทำงานวิจัยของ 9 มทร. ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดเผยถึงภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (RMUTNC 8th) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (RMUTIC 7th) ที่เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง คือ มทร.กรุงเทพ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา และ มทร.ตะวันออก โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งใน ปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็น เจ้าภาพจัดงาน และได้ผนึกงาน CreTech 2016 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดขึ้นต่อ

เนื่องมาเป็นปีที่ 5 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการครั้งนี้

โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ภายใต้แนวคิด “Creative Technology for All : ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการคิด เทคนิค และความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ ในด้านของสหสาขาวิชาชีพระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง 9 มทร. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ ที่ทำงานในหลากหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีความสนใจในการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดร.สาธิต ยังได้กล่าวถึงความพิเศษของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติในครั้งนี้ว่า ทั้ง 9 มทร.ต่างพร้อมใจนำเอาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในมิติต่างๆ มาออกแสดงในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงจะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะด้านของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่พร้อมนำออกมาให้บริการและถ่ายทอดให้กับสังคมนอกเหนือจากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และนิทรรศการดังกล่าวยังจะชี้ให้เห็นถึงทิศทางและแนวทางการส่งเสริมการทำงานวิจัยที่สอดคล้องกันของทั้ง 9 มทร. คือต้องตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ของสังคม ของประเทศ งานต้องนำไปใช้งานได้จริง และจับต้องได้ More >

ลูกรักษ์ ประเพณีรับน้อ

ลูกรักษ์ ประเพณีรับน้องศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี รุ่นสู่รุ่น

กว่า 13 ปีประเพณีกิจกรรม “ลูกรักษ์” ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กิจกรรมรูปแบบการรับน้องที่ได้ผ่านการกลั่นกรองแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสวยงามและยึดหลักความสมัครสมานสามัคคีของเหล่าบรรดารุ่นน้องและรุ่นพี่ รวมถึงอาจารย์ ของทั้ง 12 สาขาวิชาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนับจนถึงปัจจุบัน More >

มทร.ธัญบุรี ปลื้มบัณฑิตมีงานทำพุ่งกระฉูด

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ทำการสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาตรี 5,491 คน ระดับปริญญาโท 179 คน และระดับปริญญาเอก 8 คน รวมทั้งสิ้น 5,678 คน มีบัณฑิตที่กรอกข้อมูลการมีงานทำทั้งสิ้น 4,934 คน คิดเป็น 86.9% ของบัณฑิตทั้งหมด โดยพบว่าปัจจุบันบัณฑิตมีงานทำมากถึง 3,781 คน คิดเป็น 76.63% โดยคณะที่มีงานทำมากที่สุด ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 85.21% รองลงมา คือ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย จำนวน 82.26% คณะบริหารธุรกิจ 79.8% คณะศิลปศาสตร์ 79.09% ตามลำดับ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับคณะที่ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,669 บาท/เดือน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17,706 บาท/เดือน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,124 บาท/เดือน โดยสาขาวิชาที่มีงานทำมากที่สุด คือ บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา มีงานทำ 100% สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 94.44% ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 92.31% สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 88.42% และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 86.18% คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 91.94% สาขาวิชาการบัญชี 89.93% โดยบัณฑิตได้งานทำทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว 19.94% และระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-3 เดือน 38.95% นอกจากนี้บัณฑิตคณะที่มีการศึกษาต่อมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.12% รองลงมา คือคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.29% และคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 3.38%

“จาก ตัวเลขทำให้เห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์รวมถึงสาขาดีไซน์และออกแบบใน กลุ่มของสถาปัตย์และออกแบบซอฟแวร์ กลุ่มวิศวกรรมพื้นฐานทั้งหมด รวมถึงแพทย์แผนไทย ล้วนมีงานทำเป็นส่วนใหญ่และมีเงินเดือนค่อนข้างสูง ทำให้มองได้ว่าเทรนด์เมกะโปรเจคที่จะเกิดขึ้น จะมีความต้องการแรงงานในกลุ่มเหล่านี้มากขึ้น ส่วนสายสังคมการมีงานทำยังคงลดลง”

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวและว่า ทั้ง นี้สายสังคมที่ยังมีแนวโน้มไปได้อยู่ คือ การท่องเที่ยวและการโรงแรมยังสามารถตอบโจทย์การมีงานทำทั้งในปัจจุบันและ อนาคต โดยการมุ่งผลิตบัณฑิตจากนี้ไปต้องเน้นไปที่สายอาชีพและเมกะโปรเจค เช่น กลุ่มที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี ไบโอเทคโนโลยี ออกแบบและดีไซน์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองเมกะโปรเจคของรัฐบาลจะต้องมีการพัฒนา ครู อาจารย์ก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการอบรมบุคลากรเฉพาะทาง ครู อาจารย์จะต้องมีความรู้ความสามารถตามนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ ต่อไปการผลิตบัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยจะต้องผลิตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี.

 

นายกฯแนะ มทร.ธัญบุรีสร้างสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองภาคเอกชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้ มทร.ธัญบุรี การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ Software ที่ใช้ในเครื่องจักรต่าง ๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การ ปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

“ปัจจุบัน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับ ภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอง ที่เปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้ งานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันกลุ่ม SME Turn Around และ SME Start Up ผู้ประกอบการจะนำ ผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพและจำหน่ายได้จริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอีกขั้นหนึ่ง” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการนั้น มีทั้งแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสร้างกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตอาหารแปรรูป การผลิตใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือใช้การควบคุมอัตโนมัติไปดำเนินงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียน Software และApplication โดยเขียน Software เพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักรที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ซึ่งตรงความต้องการกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้จากการที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ทำให้เพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัยปีละ 40-50 ล้านบาทเท่านั้น.

 

C-160823037098

มทร.ธัญบุรีเดินหน้าร่วมวิชาการภาคเอกชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้มทร.ธัญบุรี ว่า การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีเป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ ทั้งยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

“งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ มีทั้งแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสร้างกระบวนการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้จากการที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ทำให้เพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัยปีละ 40-50 ล้านบาทเท่านั้น” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

C-160822035178

ธัญญะปลื้มงานวิจัยทำรายได้เพิ่มเท่าตัว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง นายกฯ ได้ฝากให้ มทร.ธัญบุรี กลับมาคิดถึงการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้ งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการ เรียนการสอนเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันงานวิจัย ของ มทร.ธัญบุรีมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย และเมื่อการวิจัยสำเร็จเอกชนก็สามารถนำกลับไปดำเนินการได้ ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทำขึ้นเองแล้วเปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรด้วย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ทำร่วมกับกลุ่ม SME Turn Around และ SME Start Up ซึ่งผู้ประกอบการจะนำผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้จริงด้วยกัน

“งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรีทำมีทั้งแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยเพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์ สร้างกระบวน การผลิต เช่น กระบวนการผลิตอาหารแปรรูป การผลิตใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ การเขียนซอฟต์แวร์และแอพพลิ เคชั่น โดยเขียนซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่องจักรที่มหา วิทยาลัยผลิตขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาห กรรมและเอกชนมากขึ้น ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าวันนี้งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรีเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพราะเพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัยปีละ 40-50 ล้านบาทเท่านั้น” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว. More >

C-160822009096

นายกฯแนะ มทร.ธัญบุรีปั้นสิ่งประดิษฐ์สนองเอกชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้ มทร.ธัญบุรี การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ Software ที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

“ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอง ที่เปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้ งานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม SME Turn Around และ SME Start Up ผู้ประกอบการจะนำผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพและจำหน่ายได้จริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอีกขั้นหนึ่ง” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.
More >

C-160822005154

แนะ มทร.ธัญบุรีตอบสนองภาคเอกชนสร้างงานเป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้ มทร.ธัญบุรี สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ Software ที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักร ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีเป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับ ภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย ซึ่ง งานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอง ที่เปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้ งานวิจัยที่ดำเนินการ ร่วมกันกลุ่ม SME Turn Aroundและ SME Start Up ผู้ประกอบการ จะนำผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพและ จำหน่ายได้จริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอีกขั้นหนึ่ง

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ นั้น มีทั้งแนววิทยศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสร้างกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตอาหารแปรรูป การผลิตใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือใช้การควบคุมอัตโนมัติไปดำเนินงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียน Software และApplication โดยเขียน Software เพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักรที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ซึ่งตรงความต้องการกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้จากการที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและ อุตสาหกรรม ทำให้เพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัย ปีละ 40-50 ล้านบาทเท่านั้น More >

C-160822039032-1

จากตำนานบ้านวังส้มซ่า สู่สปาชุมชนเมืองสองแคว

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่แนวคิดอนุรักษ์ต้นไม้ประจำถิ่น จะพลิกกระแสกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับพรีเมียม ยกระดับก้าวสู่สปาหมู่บ้าน และที่ยากยิ่งกว่า คือการซึมซับแนวคิดเดียวกันสู่คนในท้องถิ่น…สิ่งเหล่านี้เกิดจากความมุ่งมั่นของเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ฝันไกลและไปได้ถึง

“เมื่อก่อนที่นี่มีส้มซ่าขึ้นมากมาย จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านวังส้มซ่า ชาวบ้านนิยมนำผลมากิน เพราะช่วยให้สดชื่น หายเหนื่อย แถมยังใช้สระผม ขัดมือ ขัดเท้าให้สะอาด ลดความแห้ง หยาบกร้านได้ด้วย ผิวส้มซ่าสูดดมแก้วิงเวียน แต่มาระยะหลังชาวบ้านหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้ต้นส้มซ่าค่อยๆหายไป จนเหลือต้นส้มซ่าดั้งเดิมแค่ต้นเดียว ชาวบ้านจึงมารวมตัวกันอนุรักษ์ต้นส้มซ่าตั้งแต่นั้นมา”

วรัญญา หอมธูป สาววัย 27 หนึ่งในผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์พืชท้องถิ่น อ.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เล่าว่า หลังเรียนจบมาไม่นาน ปี 2554 มีโอกาสได้ทำตามฝันตั้งแต่เด็กในการอนุรักษ์ส้มซ่า…เริ่มต้นตอนกิ่งส้มซ่าต้นเดียวที่เหลือให้ชาวบ้านไปปลูกบ้านละต้น และปลูกตามที่สาธารณะ…จนตอนนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นส้มซ่า…กลับมาเป็นหมู่บ้านวังส้มซ่าดังเดิมและได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ระดมทุนจากชาวบ้านในชุมชน สร้างโรงผลิตและแปรรูปส้มซ่า โดยได้รับการสนับสนุนหลายด้านจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพิษณุโลก, อบต.ท่าโพธิ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

“เราส่งเสริมให้ทุกบ้านปลูกส้มซ่า เพื่อนำใบและผลมาขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อทำการแปรรูป ระยะแรกเริ่มต้นด้วยสบู่และแชมพูเหมือนกลุ่มอื่น เราจ้างชาวบ้านในท้องถิ่น ก่อนจะพัฒนามาสู่ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอาง 14 ผลิตภัณฑ์ ในแบรนด์ ส้มซ่า, อนงค์ทิพย์ และ บานาน่าสปา มีทั้งขายตรงและผ่านสื่อโซเชียล จนกลายเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งไทยและต่างประเทศ ทำให้จากเดิมที่ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนเคยมีรายได้จากภาคเกษตรแค่เดือนละ 5,000-6,000 บาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 10,000-12,000 บาท”

เมื่อมีการผลิต แปรรูป และขายอย่างครบวงจร ด้วยต้องการเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่ รวมถึงให้ชาวบ้านมีอาชีพติดตัว ปีที่แล้วจึงมีการต่อยอด ทำธุรกิจสปาครบวงจร ใช้ผลิตภัณฑ์หลักมาจากส้มซ่า และสมุนไพรไทย ให้ชาวบ้านในชุมชนไปฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ และเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับ ธุรกิจสปาจากผู้มีประสบการณ์

วรัญญา ฝากข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “โจทย์ที่ยากที่สุดของการทำธุรกิจสมัยนี้คือทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น แตกต่างจากท้องตลาดและมีความทันสมัย ควบคู่ไปกับการคงภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้”…แต่สิ่งที่ยากกว่า คือการรวมใจของคนในท้องถิ่น ให้ก้าวเดินไปถึงฝั่งฝัน ได้พร้อมๆกัน.

กรวัฒน์ วีนิล

More >

S__7258505

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ระดมนักศึกษา 6 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รั้วเชียงใหม่ จัดกิจกรรมมหิดล ประจำปี 2559 นศพ.ปิยวัฒน์ มาสวัสดิ์ ประธานฝ่ายบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ บอกกิจกรรมปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปี 26-28 ส.ค.นี้เป็น มหิดลสัญจร ยกทีมเน็ตไอดอล ศิลปิน นักแสดงไปให้ความรู้เรื่องสุขภาพ พร้อมนำเสนอผลงานโดยนักศึกษา 6 คณะ ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเมย่า และ 29-30 ต.ค.จะเป็น งาน Mahidol Healthy Day ซึ่งปีนี้ยกทัพไปที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซา แทนการจัดในมหา’ลัย ใครอยากตรวจสุขภาพฟรีไปกันได้…ว่าที่คุณหมอปิยวัฒน์ ฝากย้ำว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆ
ไปเป็นวิยากรอาสา โครงการสอนว่ายน้ำ ให้กับเด็กในชุมชนคลอง 6 จิติวรดา ระคราม ซีเนียร์คณะศิลปศาสตร์รั้วราชมงคลธัญบุรี ออกอาการดีใจที่นอกจากจะได้ช่วยเด็กๆ ให้มีโอกาสได้เรียนว่ายน้ำแล้ว ยังได้ออกกำลังกายลดน้ำหนักไปในตัว จิติวรดา บอกว่าบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนว่ายน้ำเพราะราคาแพงเมื่อตัวเองเรียนมาแล้วก็อยากนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์…เป็นความคิดดีๆที่ “ขาเม้าท์” ขอเชียร์ค่า More >

C-160819018109

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 28,787 คน ในวันที่ 5-9 กันยายน 2559 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2559 (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 5-9 กันยายน 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1205-2989 หรือแผนที่การเดินทางได้ที่ www.graduation.rmutt.ac.th More >

C-160819021039

ภาพข่าว: แวดวงของเรา: เลี่ยงเส้นทางจราจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน28,787 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.59 นี้ทั้งช่วงเช้า-บ่าย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรีจึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิตนครนายก กม.13 (คลองหก) จ.ปทุมธานีโปรดเลี่ยงเส้นทาง ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 5-9 ก.ย.59 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสอบถามเพิ่มเติมโทร.08-1205-2989 หรือแผนที่การเดินทางที่ www.graduation.rmutt.ac.th More >

เตือนสติ นศ.-อาจารย์มหาวิทยาลัยเล่น “โปเกม่อน” รู้กาละเทศะ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่นักเรียน นักศึกษาให้ความนิยมเล่นเกมส์โปเกม่อนอย่างหนักในขณะนี้ ว่า ต้องถือว่าเป็นวิวัฒนาการของโลก ไอที และวิวัฒนาการของเกมส์ออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้ส่งกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มนักศึกษา อาทิ ค่าใช้จ่ายเรื่องอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในสมาร์ทโฟนที่ใช้เล่น บางรายคลั่งหนักเสียเงินเสียทองในการเดินทางไปเล่นเกมส์ในจุดต่างๆ ที่เกมส์กำหนดอีก ซึ่งถือเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะนักศึกษาเองก็ยังต้องขอเงินใช้จากผู้ปกครองอยู่

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สิ่งที่อยากจะเตือนไปยังบรรดานักศึกษาทั้งหลายก็คือ คงไม่มีใครไปห้ามไม่ให้เล่นเกมส์ดังกล่าวได้ แต่การเล่นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสถานที่ต้องเหมาะสม รู้กาละเทศะ ไม่ใช่คิดอยากจะแล้วเดินไปเล่นเกมส์ที่จุดใดก็ได้ ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่ทำให้บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้รับผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันนักศึกษาควรจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการเล่น ไม่ใช่ใช้เวลาเรียนไปกับการเล่นเกมส์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียน และที่สำคัญมากๆ ก็คือ ควรเล่นในสภาวะที่ปลอดภัย ไม่ใช่เล่นเกมส์ไปขับรถไปด้วย เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นได้

“ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ผมจะแจ้งไปยังคณะต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือไปยังนักศึกษาทุกชั้นปีให้ใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการเล่นเกมส์โปเกม่อนนี้ด้วย ทั้งนี้ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่น แน่นอนว่าช่วง 1-2 สัปดาห์แรกนี้อาจจะกำลังเป็นเห่อกับของใหม่กันอยู่ หลายๆ ละคนก็อยากเข้าไปลอง แต่เชื่อว่าหลังจากนั้นน่าจะค่อยๆลดลง อย่างไรก็ตามทราบว่าไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่เล่นเกมส์นี้เท่านั้น แต่มีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบางคนก็เล่นเกมส์นี้อยู่เช่นกัน ซึ่งหากเอาเวลาราชการมาเล่นเกมส์ก็คงไม่เหมาะสม. รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

หนุน กยศ.ยกเลิกหลักเกณฑ์พิจารณาเกรดเฉลี่ย 2.0

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กำหนดให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอของปลัด ศธ. เนื่องจากการยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพราะทุกวันนี้มีคนเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 7 แสนคน แต่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพียง 2.5 แสนคนเท่านั้น และหลายคนเมื่อมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อแล้วกลับประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์อีก เพราะการนำเกรดเฉลี่ยมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ กยศ.ของเด็ก ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กไปอีกทางหนึ่ง ดังนั้นหากมีการยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็เชื่อว่าจะช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่อาจปรับตัวไม่ทัน

“ผมเห็นด้วยที่จะกระจายโอกาสให้กับการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเชื่อว่านักศึกษาที่มาเรียนมีความตระหนักในเรื่องของผลการเรียน การที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ไม่ใช่เขาเรียนไม่ได้ การศึกษาในระบบ 4 ปีจะมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อบังคับอยู่แล้ว ทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนในระดับหนึ่ง แต่หากนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ได้ก็จำเป็นต้องหางานเพิ่ม เมื่อนักศึกษาทำงานหนักและเหนื่อยล้าจากการทำงานก็จะส่งผลต่อการเรียนในที่สุด” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีนักศึกษาที่กู้กองทุน กยศ. และกรอ.ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,651 คน และเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ถึง 2.00 จำนวน 357 คนถือเป็นตัวเลขที่ไม่มาก ตนอยากเห็นกลุ่มที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 มีโอกาสได้กู้ยืมเงินและได้เรียนต่อ เด็กที่ลำบากจะได้ไม่ต้องทำงานนอกเวลามากจนส่งผลกระทบต่อผลการเรียน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจกับเด็กมากขึ้น และให้เด็กตระหนักในเรื่องการเรียนมากกว่าเดิมด้วย

มทร.ธัญบุรีจัดหนักรุ่นพี่จัดกิจกรรมรับน้องรุนแรง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้มีนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดระยะเวลาการรับน้องไว้ 2 สัปดาห์เท่านั้น ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.นี้ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และให้จัดเมื่อเปิดภาคการศึกษาแล้ว ระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค.นี้ ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งการจัดกิจกรรมรับน้องต้องอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น รวมถึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกากรของคณะ และนักศึกษารุ่นพี่ กิจกรรมที่จัดจะต้องมีแนวทางที่สร้างสรรค์ไม่ก่อความรุนแรง หากมีการรับน้องรุนแรงจะมีการลงโทษ ตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงไล่ออก เพราะการจัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้มีความรัก ความสามัคคี และทำความรู้จักกันในเวลาอันสั้น และการที่มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวต่อการเรียน เพราะหากมีการรับน้องใช้ระยะเวลายาวนานเหมือนในอดีต เด็กจะมีความเหนื่อยล้า เวลาเรียนน้อยส่งผลกระทบต่อการเรียน ซึ่งเรื่องนี้ได้ทำความเข้าใจกับนักศึกษารุ่นพี่แล้ว

“การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรับน้องปีที่ผ่านมาเป็นปีแรก และได้ผลตอบรับที่ดี ส่วนในปีนี้เราเพียงนำบทเรียนจากปีที่แล้วมาประชุมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันเพิ่มขึ้น เพราะในแต่ละปีพฤติกรรมของเด็กจะมีความแตกต่างกัน เราต้องดำเนินกิจกรรมในแนวทางป้องกัน สร้างความเข้าใจ มากกว่าการห้ามปราม อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่ความรุนแรง เพราะทุกกิจกรรมที่จัดจะต้องนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนว่ามีกิจกรรมในบ้าง แต่ก็อาจจะมีบางคณะที่จะไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ ซึ่งจะมีอาจารย์ควบคุมและคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการแจ้งกับมหาวิทยาลัยแล้ว แต่จะต้องจัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่กำหนดให้เช่นกัน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

 

C-160819039153

ปลื้ม นศ.มีงานทำพุ่ง-แนะเทรนด์ใหม่แรงงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับ ป.ตรี 5,491 คน ป.โท 179 คน และ ป.เอก 8 คน รวมทั้งสิ้น 5,678 คน มีบัณฑิตที่กรอกข้อมูลการมีงานทำทั้งสิ้น 4,934 คน คิดเป็น 86.9% ของบัณฑิต ทั้งหมด โดยพบวาปัจจุบันบัณฑิตมีงานทำถึง 3,781 คน คิดเป็น 76.63% คณะที่มีงานทำมากที่สุด ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85.21% รองลงมา คือ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 82.26% คณะบริหารธุรกิจ 79.8% คณะศิลปศาสตร์ 79.09% ตามลำดับ ส่วนคณะที่ได้รับเงินเดือน เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,669 บาท/เดือน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17,706 บาท/เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,124 บาท/เดือน สาขาวิชาที่มีงานทำมากที่สุด คือ บัณฑิต จากคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา มีงานทำ 100%

“จากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์รวมถึง สาขาดีไซน์ และออกแบบในกลุ่มของสถาปัตย์และออกแบบซอฟต์แวร์ กลุ่มวิศวกรรมพื้นฐานทั้งหมด และแพทย์แผนไทย ล้วนมีงานทำและมีเงินเดือนสูงทำให้มองได้ว่าเทรนด์เมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นจะมีความต้องการแรงงานกลุ่มเหล่านี้มาก ส่วนสายสังคมจะค่อยๆ ลดลง” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว. More >

C-160818011060

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: สัมมนาสร้างผู้ประกอบการใหม่

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน จัดงานสัมมนา “โครงการ start Up รุ่นที่ 8-9″ โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 รับเฉพาะผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยรุ่นที่ 8 จัดงานใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2559 ณ พัทยา จ.ชลบุรี และรุ่นที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 2559 ณ จ.ปราจีนบุรี สำรองที่นั่งได้ที่ www. startup.rmutt.ac.th สอบถามข้อมูล โทร 09-6893-4546 และhttps://www.facebook.com/startup.rmutt/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย More >